Lag om hydraulisk provning av tryckledning

Efter slutförandet av installationsarbetena ska vattenledningens tryckledningar och, om nödvändigt, avloppssystemen testas för styrka och täthet. Enligt resultaten av hydrauliska prov utarbetas en handling i enlighet med formuläret, som tillhandahålls av SNiP 3.05.04-85 "Externa nät och vattenförsörjning och avloppsanläggningar". Fullständigt namn på lagen är en handling att utföra ett godkännandehydrauliskt prov på ett tryckrör för styrka och täthet. Det är värt att notera att akten på ovanstående blankett är uppbyggd både under det preliminära och under det acceptabla hydrauliska testet.

Vi börjar fylla i den hydrauliska provningen av rörledningar genom att ange data på testplatsen (namn på förlikningen) samt datum för godkännande av rättsakten. Ange sedan uppgifterna om acceptansutskottets sammansättning. Provisionen bör innehålla representanter för bygg- och installationsorganisationen, teknisk övervakning av kunden, verksamhetsorganisationen. Mer information om förhållandet mellan deltagare i byggprocessen finns här. För varje medlem av kommissionen lägger vi in ​​lagen i följande uppgifter: organisationens namn och position, representantens namn och initialer.

I nästa steg för att fylla i uppgiften anger vi objektets namn (information om namnet vi hittar i projektet eller byggtillståndet), hämtningsnummer på provets sektion, längden på sektionen, diameteren och materialet på rör och stötfogar.

Därefter bör du slutföra enhetslagen, som är direkt inriktad på hydrauliska prov. Stora svårigheter att fylla det borde inte uppstå. Vi fyller i det här avsnittet i följande ordning:

1. Vi anger rörledningens arbetstryck (vi tar information från projektet) och provtrycket (vi tar information från projektet, eller om det saknas, beräknar vi enligt tabellerna 4 och 5 i SNiP 3.05.04-85 för tester för täthet och hållbarhet).

2. Registrerad i akten att utföra hydrauliska testdata på provtrycksmätaren. Det är nödvändigt att ange noggrannhetsklassen för tryckmätaren, den övre gränsen för mätningar, priset för fördelning av tryckmätarens skala samt höjden av tryckmätarens placering i förhållande till rörledningens axel. I enlighet med SNiP 3.05.04-85 kan endast certifierade manometrar med en noggrannhetsklass på minst 1,5 med en skala vid ett nominellt tryck på ca 4/3 av provtrycket användas för hydraulisk provning.

3. Vi beräknar mätvärdena för tryckmätarna för värdena på arbets- och provtrycket hos rörledningen som anges ovan i akten. Indikationer beräknas enligt de formler som anges i lagen.

4. Enligt tabell 6 i SNiP 3.05.04-85 drar vi ut och går in i den hydrauliska testningen av provet som presenteras på den här sidan, det tillåtna flödet av pumpat vatten, först för 1 kilometer av rörledningen och sedan för längden av testdelen.

5. Beskriv processen för att genomföra hydrauliska prov för styrka, vilket indikerar de tidigare beräknade värdena för provning och arbetstryck, den tid under vilken provtrycket upprätthölls, resultaten av inspektion av rörledningar för förekomst av luckor och läckage.

6. Beskriv processen för att utföra hydrauliska prov för täthet, vilket anger provtryck för täthet, tidpunkt för början och slutet av testet, testets varaktighet, data på vattennivån i mätfönstren vid början och slutet av provet, data på tryckmätaren på tryckfallet i rörledningen test, volymen vatten som krävs för att återställa trycket till provet, storleken av flödet av vatten pumpas in i rörledningen under provet. Värdet av ΔР bör tas i enlighet med tabell 4 i SNiP 3.05.04-85. Det bör också noteras att storleken av provtrycket på tätheten av Pg får inte överstiga värdet av rörledningens acceptans provtryck för styrka Poch.

Om flödet av det pumpade vattnet inte överstiger värdena för tillåtet flöde av pumpat vatten till provsektionen med en längd av 1 km eller mer, som anges i Tabell 6 i SNiP 3.05.04-85, anses en sådan rörledning ha passerat det preliminära och acceptabla hydrauliska läckagetestet.

På grundval av de erhållna resultaten fattar kommissionen beslut om huruvida rörledningen har motstått de hydrauliska provningarna eller ej.

Efter provet har tecknandet av hydraulisk provning tecknats av alla kommissionsledamöter. Ändring av handlingsformen och avvikelser från det är inte tillåtet.

Som du kan se är processen med att fylla i den hydrauliska provningen inte komplicerad, och om du fortfarande har frågor, tveka inte att fråga dem i kommentarerna, så försöker vi svara dem snabbt. Var noga med att prenumerera på vår resurs i sociala nätverk och få nya rekommendationer om att hålla den inbyggda dokumentationen bland de första.

Certifikat för hydraulisk provning av icke-tryckrörledning

Efter färdigställandet av installationsarbetet måste de icke-tryckta rörledningarna för avlopps- och vattenförsörjning testas för styrka och täthet. Enligt resultaten av hydrauliska prov utarbetas en handling i enlighet med formuläret, som tillhandahålls av SNiP 3.05.04-85 "Externa nät och vattenförsörjning och avloppsanläggningar". Handlingens fullständiga namn är en handling av att utföra ett godkännandehydrauliskt test av en trycklös rörledning för täthet. Det är värt att notera att akten på ovanstående blankett är uppbyggd både under det preliminära och under det acceptabla hydrauliska testet.

Vi börjar fylla i den hydrauliska provningen av rörledningar genom att ange data på testplatsen (namn på förlikningen) samt datum för godkännande av rättsakten. Ange sedan uppgifterna om acceptansutskottets sammansättning. Provisionen bör innehålla representanter för bygg- och installationsorganisationen, teknisk övervakning av kunden, verksamhetsorganisationen. Mer information om förhållandet mellan deltagare i byggprocessen finns här. För varje medlem av kommissionen lägger vi in ​​lagen i följande uppgifter: organisationens namn och position, representantens namn och initialer.

I nästa steg att fylla i uppgiften anger vi objektets namn (information om namnet vi hittar i projektet eller byggtillståndet), antalet plågor på provkroppens gräns, längden på sektionen, diameteren och materialet på rören.

Därefter bör du slutföra enhetslagen, som är direkt inriktad på hydrauliska prov. Stora svårigheter att fylla det borde inte uppstå. Vi fyller i det här avsnittet i följande ordning:

1. Grundvattennivån vid placeringen av den övre brunnen från toppen av röret samt rörets djup.

2. Vi anger gemensamt eller separat från brunnar och kammare ett hydrauliskt prov utfördes.

3. Vi går in i åtgärden att genomföra hydrauliska testdata om hydrostatiskt tryck och brunnsnumret (enligt projektet) som fylldes med vatten.

4. Ange uppgifter om den tillåtna mängden vatten som läggs till rörledningen i enlighet med tabellen. 8 SNiP 3.05.04-85, samt den faktiska volymen vatten som tillsattes till rörledningen under den tid som anges i lagen.

5. Beräkna och träda in i den hydrauliska provningen, ett prov som presenteras på denna sida, volymen tillsatt i termer av 10 meter av rörlängden.

Baserat på de data som erhållits genom att jämföra indikatorerna för tillåtna normativa och faktiska värden av tillsatt vatten. Om värdet av det faktiskt tillsatta vattnet är mindre än eller lika med standardindikatorn, anses en sådan rörledning ha passerat acceptanshydraulisk läckprov.

Efter provet har tecknandet av hydraulisk provning tecknats av alla kommissionsledamöter. Ändring av handlingsformen och avvikelser från det är inte tillåtet.

Som du kan se är processen med att fylla i den hydrauliska provningen inte komplicerad, och om du fortfarande har frågor, tveka inte att fråga dem i kommentarerna, så försöker vi svara dem snabbt. Var noga med att prenumerera på vår resurs i sociala nätverk och få nya rekommendationer om att hålla den inbyggda dokumentationen bland de första.

verkställande

Rättsakter om externa vattenförsörjning och avloppsnät

Hem | Forms | Rättsakter om externa vattenförsörjning och avloppsnät

I det här avsnittet kan du ladda ner färdiga formulär för utförande av inbyggd dokumentation. Källa SNiP 3.05.04-85 "Externa nät och vattenförsörjning och avloppsanläggningar"

 • Åtgärden att utföra det acceptabla hydrauliska provet av tryckröret för styrka och täthet - ladda ner ord | excel
 • Åtgärd om godkännande av det hydrauliska provets fria flödesledning för täthet - nedladdningsord | excel
 • Åtgärden att utföra tvätt och desinfektion av rörledningar (anläggningar) av inhemsk vattenförsörjning - nedladdningsord | excel
 • Pipeline Flushing Act - ladda ner ord | excel
 • Åtgärden att utföra det acceptabla hydrauliska testet av en kapacitiv struktur för vattentäthet (täthet) - nedladdningsord | excel
 • Lag om provning av extern brandvattenförsörjning för vattenförlust och effektivitet av brandvatten - nedladdningsord | excel
 • Undersökningshandling av dolda verk (formulär RD-11-02-2006) - nedladdningsord | excel
 • Intyg om inspektion av dolda verk (formulär RD-11-02-2006) prov 2018. Hämta ordfilen
 • Inspektionslagen i de delar av nätverket för teknisk och teknisk support (formulär RD-11-02-2006) - nedladdningsord | excel

Läs till alla som fyller i verkställande dokumentationen.

Åtgärden att spilla utomhusavloppsprov

Sample Strait Strait Act

Elbesparingsbox
Läs recensioner här

Sample Strait Strait Act

Kvaliteten på installerat avloppsvatten i ett lanthus och bortom kontrolleras på alla nivåer. Först och främst måste alla byggkoder och krav följas. Sedan övervakas. Och i slutet av testen utförs och en handling om passage av avlopp är upprättad, ett prov på vilket finns på Internet.

Vad kontrolleras och vem som kontrollerar

För att testa prestanda av uppförande:

 • test av det interna systemet;
 • täthet;
 • väl funktionalitet;
 • stormavloppssystem.

Hushållsavlopp består av VVS-apparater, som inkluderar hushållsapparater med vattenavlopp; alla inre rör, samt en central rörledning med ett trattrör.

I sin tur består det externa avloppssystemet av ledningar riktade från huset till septiktanken, brunnar och platserna för deras anslutningar, städfaciliteter. liksom avlopp för regn och regn.

För att kontrollera avloppsvatten, monteras en särskild kommission från företrädare för följande företag:

 • utarbetad och ansvarig för alla beräkningar och ritningar;
 • genomföra forskning på plats och ansvarig för klimat och miljöinformation
 • avloppsnät och ansvarig för kvaliteten på sitt arbete samt överensstämmelse med gällande regler
 • beställt och övervakar all konstruktion och ansvarar för kvaliteten på kontrollen när systemet är i drift.

Alla organisationers ansvar är strängt begränsat till omfattningen av deras arbete. Efter verifikation utarbetas en rening för avloppsrör, vars form företagen brukar ha med dem.

Om eventuella fel eller utelämningar avslöjas hålls det skyldiga företaget ansvarigt beroende på svårighetsgraden av de överträdelser som konstaterats.

Elbesparingsbox
Läs recensioner här

Hur man kontrollerar det inre avloppet

Alla tester utförs strikt enligt föreskrivna hygienkrav och regler som kallas "Avloppsrör. Externa nätverk och anläggningar. Enligt dem måste du kolla:

 • överensstämmelse med projektet
 • styrka av alla leder och leder
 • korrekt installation av VVS-armaturer och delar;
 • strikta vertikala stigare.

Rekommenderad läsning: Lagligheten att installera en plugg på avlopp för gäldenärer

Verifieringen utförs med en visuell metod. Varje detalj i den måste vara på den plats där den beräknas enligt plan eller tillhandahålls av ritningen.

Alla apparater måste vara helt rena och rena. Under inspektionen kontrollerar de att det inte finns skador på dem i form av sprickor, flis och så vidare. Alla möjliga snedvridningar är också uteslutna. Installation avböjning är inte tillåten.

Vertikala stigare är lätta att kontrollera med en plumb bob.

Rörledningen kontrolleras på två sätt:

 • pneumatisk - med luft;
 • hydrauliskt vatten.

Samtidigt kan systemet endast kontrolleras med vatten om temperaturen runt den är minst 5 grader Celsius.

Om det finns fler än en våning kontrolleras var och en av dem separat. Vid granskningen sätts pluggar för att skilja den från resten av avloppssystemet.

I rörledningen kontrolleras:

 • finns det några blockeringar i rören eller finns det något byggavfall kvar - om det finns en spola
 • horisontella delar testas för spill - för att göra detta öppnas ¾ avloppsrör och mer, de är helt fyllda med vatten och lämnas i tio minuter (om det inte finns några läckor i ett intakt system, ska det inte upptäckas)
 • tryck på 0,08 MPa appliceras på de vertikala sektionerna och varar i femton till tjugo minuter.

Om läckande föreningar finns i ett eller flera områden elimineras problemet, varefter testen utförs igen.

Hur man kontrollerar den yttre avloppet

I den här delen av avloppssystemet utförs testen till största del också med hydraulisk metod. De består av:

 • provning av rörets täthet som i föregående metod;
 • kontrollera närvaron av den nödvändiga lutningen på rörledningen
 • kontroller av brunnar och all annan utrustning;
 • kontrollerar driften av stormavloppet.

För att kontrollera den befintliga bias för överensstämmelse tillämpas en nivå. För att testa vattentryckssystemet måste vatten levereras under tryck, vilket anges i designdokumentationen. Om dess storlek vid ingången och utgången blir densamma, kan detta test anses vara godkänt.

Rekommenderas för läsning: Hur man installerar en kontrollventil i avloppet?

avloppssystem av ett privat hus med ett septiskt system och en biologisk behandlingsstation för avloppsvatten

Brunnarnas täthet kontrolleras på olika sätt beroende på vattentätningen, som är installerad i dem:

 • med intern isolering kontrollera mängden läckage;
 • med externt - tvärtom, inflödet.

Men för det här testet är brunnen fylld med vatten till önskad nivå.

Stormavloppet kontrolleras enligt följande:

 • vid utloppet av avloppssatsstubben;
 • fyll i så mycket som möjligt med vatten
 • stå i tio minuter om rören är tillverkade av metall och tjugo plast.

Om nivån är densamma som från början, då är röret klart för drift.

Man bör komma ihåg att plaströr kan kontrolleras en dag efter det att den sista foggen har tätats.

Avloppssystemet måste kontrolleras innan det tas i drift. Detta kommer att hjälpa i tid att kontrollera alla dolda defekter under byggandet och fixa dem med minimala förluster. Det är tillrådligt att kontrollera allt arbete innan den slutliga efterbehandlingen är klar och grävningen är begravd utanför huset. Enligt inspektionsresultatet utarbetas en provning av externa avloppsrör på sträckan, ett prov av vilket ingår i byggkoder och föreskrifter

Utöver detta dokument måste du, för att acceptera arbetet och för att få 100% säkerhet i enlighet med alla befintliga byggstandarder, också få alla ritningar med signaturer från de företrädare för de organisationer som var engagerade i arbetet och var ansvariga för genomförandet.

Efter att ha tagit emot alla handlingar, kan du utarbeta en handling som tar emot avloppssystemet och börjar använda det.

Åtgärd för psoriasis

Vodakanazer.ru »Avloppsvatten» Test av avloppsvatten i strävan och normerna för SNiP

Avloppstestning för strid och SNiP-normer

Efter att ha installerat avloppssystemet måste dräneringsnätet testas för att säkerställa att aggregat, rörledningar och anslutningar är täta. Inspektion av det externa systemet och det interna nätverket utförs på olika sätt, regleras av byggherrarnas grundläggande dokument, - SNiP. Hur är testet av täthet av rör och avlopp som görs genom metoderna för spill, fyllning, andra metoder och vilka uppgifter som anges om det behövs i inspektionsrapporten, kommer du att lära dig genom att läsa artikeln.

Noder och avloppssystem som ska testas

Hela avloppssystemet i varje byggnad är indelat i ett internt dräneringsnät och en yttre avlopp.

Hela avloppssystemet i varje byggnad är indelat i ett internt avloppsvattenavfall och ett externt avloppssystem. Innehavsutloppsplanering innehåller sådana noder som ska kontrolleras:

 • VVS-armaturer och deras anslutningspunkter med uttag;
 • Lokala delar av den horisontella rörledningen med rör som löper från det från VVS-apparater.
 • avloppsrör
 • avgasrör.

I den yttre delen av avloppssystemet utsätts rörledningssektioner för täthetsprov (mellan rengöring, extrautrustning) samt:

 • bra prestanda, täthet och lutning av rörledningen;
 • tillstånd för avloppsrening eller ackumuleringsanläggningar (reservoarer);
 • stormavlopp.

Parter som är inblandade i verifieringen

Var och en av företrädarna för de parter som är involverade i försöken och undertecknar den slutliga inspektionslagen är ansvariga för felaktigheter och försummelser

Om vi ​​talar om mer eller mindre storskalig konstruktion, där flera organisationer deltar, utöver kunden, utför alla provningar av avloppssystem, varefter resultaten dokumenteras i relevant inspektionsrapport.

Vanligtvis involverad i kontroll av avloppssystemet:

 • den organisation som utarbetat projektet och ansvarar för riktigheten av beräkningarna och urvalet av material och komponenter;
 • företaget som analyserade klimat- och jordförhållandena och gjorde rekommendationer om utformningen av avloppssystemets externa komponenter;
 • entreprenören som var direkt involverad i installationsarbetet i samband med uppbyggnaden av interna och externa avloppsnät och ansvarar för överensstämmelsen med de verksamheter som utförts med projektet och de befintliga kraven i SNiP;
 • Kunden som kontrollerar korrekt att prova utloppsrör, anslutningar och vissa funktionella enheter i avloppsnätet inuti byggnaden och på den yttre delen av avloppssystemet.

Var och en av företrädarna för de parter som är involverade i försöken och undertecknar den slutgiltiga verifikationen är ansvariga för felaktigheter och brister som uppstod under provningen av delar av systemet, enskilda noder eller nätverket som helhet.

Metoder för provning av hushållsavlopp

Om vad och hur kontrolleras när det interna nätverket överensstämmer med projektet och de etablerade standarderna som beskrivs i SNiP

Hur och vad som kontrolleras när man kontrollerar det interna nätets överensstämmelse med projektet och de etablerade standarderna beskrivs i SNiP "Avloppsrörelsen". Interna och externa nätverk och anläggningar ". Enligt detta grundläggande byggnadsdokument, inuti byggnaden, är följande avloppssystemparametrar föremål för inspektion och återspeglas i slutdokumentet (inspektionsrapport):

 • testa styrkan hos rörnätet och deras anslutningar för täthet;
 • Överensstämmelse med placeringen av de installerade enheterna och elementen i urladdningsledningen med designdokumentationen.
 • korrekt installation av VVS-armaturer i förhållande till golvytan (avståndet från golvet till den övre kanten av mottagaren för varje sanitetsarmatur anges i ovannämnda SNiP);
 • närvaron av en lutning av rörets horisontella sektioner och graden av vertikalitet hos stigarna.

Provning av rör och anslutningar för täthet i ett självflödande system, oavsett materialet för tillverkning av rörledningen och beslag, utförs genom spillmetoden. Kärnan i tekniken är att den del av huvudledningen (lounger) är inhägnad i ett visst område från resten av systemet. Detta görs med speciella pluggar genom inspektionshålen. Det separerade området kontrolleras genom att fylla med vatten genom sanitetsanordningar. Enligt SNiP förtjänar resultaten av sundet att uppmärksamma om rörledningen fylldes med minst (eller 75%) av alla enheter som är anslutna i den här sektionen. Rörledningstestning genom spillmetoden anses vara positiv om föreningarna efter det att de fyllde systemet inte producerade den lägsta läckan i 10-15 minuter (beroende på volymen av området fyllt med vatten).

Enligt den regulatoriska dokumentationen är sundet, det vill säga provet av avloppssystemet med vatten, informativt med luften över 5˚. Om temperaturen är lägre utförs ett pneumatiskt läckertest på rör och anslutningar (tryckluft). Riserens integritet, ibland - de yttre sektionerna av rörledningen bestäms också av luft. Låt oss tillämpa pneumatiska provningsmetoden vid utvärdering av prestanda hos ett avloppssystem, när avlopp tvingas ut, under det tryck som skapas av pumputrustning.

Placeringen av installerade VVS-enheter och dess överensstämmelse med projektdokumentationen bestäms visuellt. Höjden på mottagaren av varje apparat, korrektheten av koppling av toalettavloppet, tvättställets handfat, badrummet, diskbänken etc. utvärderas objektivt och reflekteras i lagen. Visuellt bedöma tillståndet för VVS-enheterna själva. De måste vara fria från synlig förorening och mekanisk skada.

Korrektionen av rörens lutning inuti och utanför byggnaden övervakas med hjälp av en bubbelkonstruktionsnivå. Om lutningen på loungen på det inre avloppsnätet tillåts minst 1 cm per linjär mätare, ska den yttre siffran ökas till 2 cm per meter.

Riserens monteringsposition (dessa data återspeglas också i slutakten) kontrolleras av en rörlampa. Avvikelse från vertikal tillåts vid 3˚. Vattentäthetstest utförs också. Trycket bör vara ca 0,8 MPa.

Test av avloppssystemet utanför byggnaden

Ytansektionerna och knutpunkterna i avloppsnätet testas i de flesta fall med hjälp av hydraulikmetoden.

Ytansektionerna och knutpunkterna i avloppsnätet utförs i de flesta fall hydrauliskt (förutom den nämnda situationen med låg lufttemperatur). Testets föremål är:

 • rörledning (täthet, lutning);
 • driftbarhet av differential- och rotationsbrunnar;
 • tillståndet av stormavlopp (täthet av takrännor, avlopp, förmåga att avleda en given volym vatten per tidsenhet).

Utloppsslangen testas som en intern rörledning (spill, tryckluft). I tryckavloppsnät kontrolleras anslutningen och rörens integritet under tryck. Testet anses positivt om trycket vid inlopp och utlopp i systemet är detsamma, vilket indikerar att det inte finns några läckor.

Wells testas genom att fylla med vatten. En fylld tank med hermetiskt tillslutna inlopps- och utloppsöppningar borde inte bilda läckage, det vill säga vattennivån i brunnen bör vara konstant under en viss tid. Test av andra strukturer som ingår i det yttre avloppssystemet (cesspools, septiktankar) förekommer på ett liknande sätt. Resultaten av läckagetestet återspeglas i lagen.

Stormavloppet kontrolleras enligt följande:

 • avloppet är förseglat i ett gemensamt utloppsrör;
 • systemet är fyllt med vatten (horisontell dränering runt takets omkrets, vertikala avlopp);
 • Resultatet beaktas efter 10 min (för metallsystem) eller efter 20 (för plast);
 • Ett positivt resultat av stormvattentestet är föremål för inspektionsrapporten om vattennivån inte har förändrats och inga läckor upptäcks visuellt vid rörledningar och rördelar.

Det är viktigt! Om ett tätningsmedel användes under dockning av dräneringselementen testas systemet efter det att en dag har gått sedan slutet av installationsarbetet.

Det är nödvändigt att testa avloppssystemet innan du börjar efterbehandlingsarbetet inuti byggnaden och fyller skyttar och grävningar utanför. Testning gör att du kan hitta och åtgärda de fel som gjorts under installationen av avloppsrör och -strukturer. Användningen av avloppssystemet är möjlig om alla prov som utförts enligt SNiP i slutdokumentet (inspektionsrapport) var framgångsrika.

Test av externt avloppsvatten i sundet + provet

Under provet av externt avloppsvatten genom spillmetoden utarbetas samma dokument som vid inspektion av det inre avloppssystemet. Handlingen är inte en form av strikt ansvar och kan utarbetas av kunden, den utövande eller underleverantören.

Under experimenten på systemet med externt vattenflöde kan en av formerna av SNiP 3.05.04-85 användas, vilket är den allmänna formen av acceptdokumentet för det arbete som utförts under installationen eller reparationen av dränering.

Arbetsgodkännandeförfarande

När man accepterar sådana verk utförs testen i första hand, vilket kan vara:

 • Hydrauliska - endast avloppssystem utan tryck är utsatta för det, det vill säga avloppsrör eller stormavlopp. inspektioner utförs i områden mellan brunnar genom att fylla systemet med tekniskt vatten. Testerna utförs i två steg - provning av rör och anslutningar innan man fyller marken och kontrollerar prestanda hos hela avloppssystemet efter att ha fyllt på marken. Tester utförs genom att tillföra vatten till brunnar eller ta emot gallret i 30 minuter, under vilka de mäter systemets prestanda och tätheten av leder och leder övervakas. Tester på rörens och anslutningarnas förmåga att klara det maximala tillåtna trycket i hela flödet kan också utföras.
 • Pneumatisk - Under sådana prov kontrolleras avfallets förmåga att motstå designtrycket enligt GOST eller designdokumentation. För denna typ av forskning är specialiserade organisationer med nödvändig utrustning och licenser involverade. Processen innefattar även att kontrollera trycket i systemet eller i dess individuella sektioner när luft tillhandahålls under tryck.

Om hela systemet har hållit standardindikatorerna för SNIP 3.05.04-85 under försöken, upprättas en handling om godkännande av det utförda arbetet, annars utarbetas ett felaktigt uttalande och en handling av felsökningsfel.

Vid periodisk övervakning testar företag med rörledningar för hushållsändamål även externa avrinningsanläggningar under desinfektion eller behandling med speciella reagens.

Specifikationen för testrapporten

Oavsett typ och metod för verifikation bör dokumentet innehålla följande punkter:

Dokumentets lock, där förberedelsedagen och den stad där dokumentet är upprättat och undertecknat bör anges. Angivningen av staden är obligatorisk, eftersom undertecknandet av lagen kan inträffa utanför bosättningen där vattenflödessystemet installerades eller reparerades.

Också i denna del av dokumentet måste anges organisationernas namn och ledarens fullständiga namn, som i stadgarna för de organisationer som utförde kontroll, testning och teknisk eller arkitektonisk övervakning av arbetets framsteg.

Även i denna paragraf bör det finnas fotnoter till avfallssystemets konstruktionsmärken och koordinater, enligt huvudplanen eller speciella delar av byggprojektet.

Prov fyller i dokumenthuvudet

Efter rubriken på dokumentet är ett utdrag ur de tekniska förhållanden enligt vilka experimenten utfördes. Detta avsnitt innehåller beräkningsformlerna, en förteckning över nödvändig provutrustning, villkoren och förfarandet för arbetet.

När du fyller i det här materialet används data som tas från mätinstrumentet under forskningen. Om själva akten i detta avsnitt inte innehåller, bör det finnas en referens till testrapporten där processen beskrivs i detalj och alla beräkningar görs. Alla resultat kan sammanfattas för enkelhet i ett enda bord.

Prov av sektionen för mätningar och beräkningar

Den sista punkten är fylld med kommissionens beslut, vilket anger resultatet av testen och slutsatsen om beredskapen att ta emot avloppssystemet i drift. Vid inkonsekvenser anges orsaken och hänvisningar till defektlistorna och handlingar för korrigering och slutförande.

I fallet när rörledningen har passerat alla tester anges fullständiga uppgifter om alla medlemmar i godkännandekommittén och deras signaturer, varefter detta dokument blir grunden för att utarbeta en olikartad handling eller arbetsuppgift, enligt expertutskottets slutsats.

Ett viktigt villkor för utarbetandet av detta dokument är förfarandet för bemyndigande av kommissionsledamöter, för vilka nödvändiga order av chefer måste skapas. Också viktiga är certifieringsdokumenten från alla medlemmar av denna kommission, vilket bekräftar deltagarnas kvalifikationer att genomföra forskning eller övervaka deras framsteg.

Hur man fyller i den hydrauliska avloppstestningen


SNiP 3.05.04-85 *
________________
Den är registrerad av Rosstandart som SP 129.13330.2011. -
Notera tillverkaren av databasen.

KONSTRUKTIONSNORMER OCH REGLER

EXTERNA NÄTVERK OCH FACILITETER
Vattenförsörjning och avlopp

Inledningsdatum 1986-07-01

UTFORMAD VODGEO Institute of Sovjetunionens statliga Construction kommittén (Candidate of Technical Sciences VI Gotovtsev -.. Head trådar VK Andriadi), med deltagande av Sovjetunionens statliga Construction kommittén Soyuzvodokanalproekta (PG Vasiliev och A. Ignatovich), Donetsk PromstroyNIIproekt USSR statliga kommittén (SA Svetnitsky), NIIOSP dem. NM Gersevanov USSR State Construction kommittén (Cand. Tehn. Sciences VG Galitsky och DI F.) Giprorechtrans RSFSR Minrechflota (MN Domanevsky), Institutet för offentlig vattenförsörjning och vattenrening AKH dem. KD Pamfilova Minzhilkomhoza RSFSR (Science Dr. Sc. NA Lukin, kandidat. Tehn. Sciences VP Krishtul), Institutet för Tula Promstroiproekt Mintyazhstroya Sovjetunionen.

SNiP 3.05.04-85 * är en reprint av SNiP 3.05.04-85 med ändring nr 1, godkänd av Sovjetunionens statsrådets resolution nr 51 av den 25 maj 1990.

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER


1,1. Under byggandet av nya, utbyggnad och renovering av befintliga rörledningar och anläggningar för vattenförsörjning och avlopp projekt utöver kraven i (utkast) ** och dessa regler måste respekteras som kraven i SNIP 3.01.01-85 * SNIP 3.01.03-84, SNIP III-4- 80 * och andra regler och föreskrifter, standarder och avdelningsdokument som godkänts enligt SNiP 1.01.02-83.
_______________
** Projekt (arbetsprojekt) - i följande text av "projekten".

1,2. Avslutade rörledningar och vattenförsörjning och avloppsanläggningar bör tas i drift i enlighet med kraven i SNiP 3.01.04-87.

2. JORD ARBETAR

2,1. Grävning och grundarbete under byggandet av rörledningar, vattenförsörjning och avloppsanläggningar bör utföras i enlighet med kraven i SNiP 3.02.01-87.

3. MONTERING AV PIPELINER


3,1. När du rör rör och sammansatta sektioner med korrosionsskydd ska du använda mjuka tangar, böjliga handdukar och andra medel för att förhindra skador på dessa beläggningar.

3,2. När rören är avsedda för hushålls- och dricksvattenförsörjning, tillåta inte inåtkomst av ytor eller spillvatten i dem. Rör och rördelar, beslag och färdiga aggregat måste inspekteras och rengöras inuti och ut ur smuts, snö, is, oljor och främmande föremål före installation.

3,3. Installation av rörledningar ska utföras i enlighet med utformningen av arbets- och tekniska kartor efter kontroll av överensstämmelse med projektet av grävstorlekar, fixeringsväggar, bottenmarkeringar och, för installation ovanifrån, stödkonstruktioner. Resultaten av revisionen bör återspeglas i arbetsboken.

3,4. Rörliknande rör av fritt flödesledningar ska som regel läggas upp med en klocka uppför lutningen.

3,5. Projektets uppriktighet av sektionerna av fritt flödesledningar mellan intilliggande brunnar bör övervakas genom att man ser ljuset med en spegel före och efter återfyllning av grävningen. När du ser en rörledning med cirkulär tvärsnitt ska cirkeln som är synlig i spegeln ha en vanlig form.

3,6. De maximala avvikelser från konstruktionsläget flowlines axlar får inte överstiga ± 100 mm i plan höjder trycklösa rör brickor - ± 5 mm och den övre märken flowlines - ± 30 mm om andra regler inte skjuter jordad.

3,7. Packningstryck rörledningar för plana krökn utan användning av beslag är tillåten för socket rör med stumfogar på gummitätningar med en svängvinkel av varje fog är inte mer än 2 ° för rör med en nominell diameter på 600 mm och högst 1 ° för rör med nominell diameter över 600 mm.

3,8. Vid installation av rörledningar för vattenförsörjning och avloppsvatten under bergsförhållanden, utöver kraven i dessa föreskrifter, kraven i Sec. 9 SNiP III-42-80.

3,9. När man lägger rörledningar i en rak sträcka på sträckan måste de anslutande ändarna av angränsande rör centreras så att bredden på sockeln är densamma runt hela omkretsen.

3,10. Rörens ändar, liksom hålen i flänsarna på ventiler och andra inredningar under pausar i installationen ska stängas med pluggar eller träpluggar.

3,11. Gummitätningar för installation av rörledningar vid låga omgivningstemperaturer får inte användas i fryst tillstånd.

3,12. För försegling (tätning) av rörledningar i rörledningar ska tätningsmedel och "lås" material användas samt tätningsmedel enligt projektet.

3,13. Flänsanslutningar av beslag och rördelar ska monteras enligt följande krav:

3,14. Vid användning av jord för byggandet av stoppet bör borrens stödvägg vara med ostörd jordstruktur.

3,15. Klyftan mellan rörledningen och den prefabricerade delen av betong- eller tegelstenarna måste vara tätt fylld med betongblandning eller cementmortel.

3,16. Skydd av stål och armerad betongrör mot korrosion bör utföras enligt projektet och kraven i SNiP 3.04.03-85 och SNiP 2.03.11-85.

3,17. På de konstruerade rörledningarna är följande steg och delar av de dolda verken föremål för godkännande vid utarbetande av undersökningar av dolda verk i form som anges i SNiP 3.01.01-85 *: Förberedelse av basen för rörledningar, installation av stopp, mellanrum och tätning av stötfogar, installation av brunnar och kamrar, korrosionsskyddande rörledningar, tätning av rörledningsplatser genom väggar av brunnar och kamrar, återfyllning av rörledningar med komprimering etc.


3,18. Svetsmetoder, liksom typer, konstruktionselement och dimensioner av svetsade leder av stålledningar måste uppfylla kraven i GOST 16037-80.

3,19. Innan du monterar och svetsar rören ska de rengöras av smuts, kontrollera spårens geometriska dimensioner, rengör kanterna och de inre och yttre ytorna på rören intill dem i en bredd av minst 10 mm till en metallglans.

3,20. Efter svetsarbetet måste rörets yttre isolering vid svetsfogarna återställas enligt konstruktionen.

3,21. Vid montering av rörfogar utan stödring ska kanterna inte överstiga 20% av väggtjockleken, men högst 3 mm. För stötfogar som är monterade och svetsade på den återstående cylindriska ringen får inte kantsens förskjutning från insidan av röret överstiga 1 mm.

3,22. Montering av rör med en diameter på mer än 100 mm, gjord med längsgående eller spiralsvetsning, bör göras med förskjutning av sömmarna i angränsande rör med minst 100 mm. Vid sammansättning av rörledningen där fabriken längsgående eller spiralsömmen är svetsad på båda sidor, kan dessa sömmar skiftas.

3,23. Korssvetsade leder bör placeras på ett avstånd av inte mindre än:

3,24. Anslutningen av ändarna av de anslutna rören och sektionerna av rörledningar med storleken av gapet mellan dem mer än tillåtet bör ske genom att sätta in en "spole" med en längd av minst 200 mm

3,25. Avståndet mellan rörets ringformiga svetsning och svetsningen av rören som ska svetsas till rörledningen måste vara minst 100 mm.

3,26. Montering av rör för svetsning bör utföras med hjälp av centralisatorer; släta byxor kan rätas vid ändarna av rör med ett djup på upp till 3,5% av rördiametern och kantmontering med jackar, rullager och andra medel. Sektioner av rör med dammar över 3,5% av rördiametern eller med tårar bör skäras. Ändarna av rör med nicks eller teases of chamfers djupare än 5 mm ska skäras.

3,27. Svetsare får tillåtas svetsa lederna av stålledningar om de har dokument för rätten att utföra svetsning i enlighet med svetscertifieringsreglerna som godkänts av USSR: s statliga tekniska inspektion.

3,28. Före tillträde till arbete vid svetsning av rörledningar måste varje svetsare svetsa toleransledet under produktionsförhållanden (på byggarbetsplatsen) i följande fall:

3,29. Varje svetsare måste ha en stämpel tilldelad honom. Svejsaren är skyldig att slå ut eller svetsa frimärket på ett avstånd av 30-50 mm från fogen från den sida som är tillgänglig för inspektion.

3,30. Svetsning och klibbning av rörledningar av rör får ske vid omgivande lufttemperatur upp till minus 50 ° С. I detta fall får svetsning utan upphettning svetsade leder förekomma:

När uteluftstemperaturen ligger under de ovan angivna gränserna bör svetsning utföras med uppvärmning i specialkabiner, där lufttemperaturen ska bibehållas inte lägre än ovanstående eller upphettas i de öppna svetsarna hos de svetsade rören i en längd av minst 200 mm till en temperatur ej lägre än 200 ° C.

3,31. Vid flerskiktssvetsning måste varje skikt av svetsen vara fri från slagg och metallstänk innan nästa svets appliceras. Sektioner av svetsmetallen med porer, skal och sprickor ska skäras ner till basmetallen, och kramarna i sömmarna är svetsade.

3,32. Vid manuell elektrisk bågsvetsning bör enskilda skikt av sömmen läggas över så att deras stängningssektioner i de intilliggande skikten inte sammanfaller med varandra.

3,33. Vid svetsning i utomhusen under utfällning måste svetsplatserna skyddas mot fukt och vind.

3,34. När kvalitetskontroll av svetsade leder av stålledningar ska utföras:

3,35. Vid driftskontroll av kvaliteten på svetsade leder av stålledningar är det nödvändigt att kontrollera överensstämmelse med standarderna för konstruktionselement och dimensioner av svetsade fogar, svetsmetod, kvalitet på svetsmaterial, kantförberedelse, spaltstorlek, antal klibbar samt användbarhet för svetsutrustning.

3,36. Alla svetsar är föremål för extern inspektion. På rörledningar med en diameter av 1020 mm och mer svetsade fogar, svetsade utan backring, utsätts för extern inspektion och mätning av dimensionerna utanför och inuti röret, i andra fall endast utanför. Innan du kontrollerar svetssömmen och de intilliggande rörytorna med en bredd på minst 20 mm (på båda sidor om sömmen) ska rengöras av slagge, stänk av smält metall, skalor och andra föroreningar.

Svetskvaliteten enligt resultaten av extern granskning anses vara tillfredsställande, om den inte upptäcks:

3,37. Kvalitetskontroll av svetsade sömmar med fysiska kontrollmetoder tillämpas på vattenförsörjning och avloppsrör med designtryck: upp till 1 MPa i en mängd av minst 2% (men minst en ledning per svetsare); 1-2 MPa (10-20 kgf / kvm) - i mängden inte mindre än 5% (men inte mindre än två leder för varje svetsare); över 2 MPa (20 kgf / cm) i en mängd av minst 10% (men inte mindre än tre leder för varje svetsare).

3,38. Svetsade leder för fysisk kontroll väljs i närvaro av en kundrepresentant som registrerar information om leder som valts för kontroll (plats, stämpel på svetsaren etc.) i arbetsloggen.

3,39. Fysiska kontrollmetoder bör utsättas för 100% svetsade ledningar av rörledningar som läggs på sektioner av korsningar under och över järnvägar och spårvägar, genom vattenbarriärer, under motorvägar, i stadens reservoarer för kommunikation i kombination med andra verktyg. Längden på rörledningssektionerna som ska övervakas i övergångssektionerna bör vara minst följande storlekar:

3,40. Svetsar bör avvisas om man, när de kontrolleras genom fysiska kontrollmetoder, upptäcker sprickor, oavslutade kratrar, genombrott, fistlar samt brist på penetration i sömnsroten, som är gjorda på ryggringen.

3,41. Om fysiska defekter upptäcks genom kontroll av oacceptabla fel i svetsar bör dessa fel elimineras och kvaliteten på dubbelt antal svetsar bör upprepas jämfört med det som anges i punkt 3.37. Vid upptäckt av oacceptabla defekter vid upprepad inspektion ska alla skarvar som gjordes av denna slingare kontrolleras.

3,42. Svetsområden med oacceptabla fel måste korrigeras genom lokal provtagning och efterföljande svetsning (i regel utan att koka hela svetsfogen) om provets totala längd efter avlägsnande av de defekta sektionerna inte överstiger den totala längden som anges i GOST 23055-78 för 7: e klassen.

3,43. Resultaten av kvalitetskontroll av svetsade leder av stålledningar med fysiska kontrollmetoder bör dokumenteras med en handling (protokoll).

3,44. Installationen av gjutjärnsledningar tillverkad enligt GOST 9583-75 bör göras med tätning av sockelanslutningarna av hampharts eller bituminösa strängar och anordningen av ett asbestcementlås eller endast med tätningsmedel och rör tillverkad enligt TU 14-3-12 47-83, gummihylsor, levereras komplett med rör utan låsanordning.

3,45. Storleken på klyftan mellan sockelns tryckyta och rörets ände som ska anslutas (oavsett fogförslutningens material) bör tas. Mm: För rör med en diameter upp till 300 mm - 5, över 300 mm - 8-10.

3,46. Dimensionerna av tätningselementen i stötfogarna i gjutjärnstryckrör bör motsvara de värden som anges i tabellen. 1.

Förseglingsdjup, mm

när man applicerar hampband

vid låsanordningen

vid användning av tätningsmedel

3,47. Spalten mellan ändarna på rören som ska anslutas bör tas, mm: för rör med en diameter på upp till 300 mm - 5, över 300 mm - 10.

3,48. Innan du börjar installera rörledningar vid ändarna på rören som ska anslutas, beror du på längden på de kopplingar som används, gör ett märke som motsvarar kopplingens inledande läge innan foget är installerat och slutläget - i den monterade fogen.

3,49. Anslutning av asbestcementrör med rördelar eller metallrör bör utföras med hjälp av gjutjärnsmaterial eller stålsvetsade rör och gummitätningar.

3,50. Efter installationen av varje stötfog är det nödvändigt att kontrollera den korrekta placeringen av kopplingar och gummitätningar i dem, liksom likformigheten att strama flänsanslutningarna hos gjutjärnskopplingar.

Förstärkt betong
och betongledningar


3,51. Storleken på klyftan mellan dragets yta och änden av röret som ska anslutas bör tas, mm:

3,52. Skarvar av rör som levereras utan gummiringar ska förseglas med hampharts eller bituminösa strängar, eller Sisal bituminiserad sträng med en vadderad tätning med asbestcementblandning och även med tätningsmedel av polysulfid (thiokol). Sötdjupet anges i tabellen. 2, medan avvikelserna i djupet av inbäddning av strängen och låsningen inte får överstiga ± 5 mm.

Förseglingsdjup, mm

Nominell diameter, mm

vid applicering av hampa eller sisalsträngar

vid låsanordningen

vid användning av tätningsmedel

3,53. Tätning av stötfogar av sömfri-flödad armerad betong och betongrör med släta ändar ska ske i enlighet med projektet.

3,54. Anslutning av armerade betong- och betongrör med rörledningar och metallrör ska utföras med stålinsatser eller armerade betongfittings enligt projektet.

Keramiska rörledningar


3,55. Storleken på klyftan mellan ändarna på de staplade keramiska rören (oavsett materialet för inbäddning av lederna) bör tas, mm: för rör med en diameter upp till 300 mm - 5 - 7, för stora diametrar - 8 - 10.

3,56. Rörskarv av rörledningar av keramiska rör bör förseglas med hampa eller Sisal bituminös sträng följt av ett lås av cementmortel av B7.5-klass, asfalt (bitumen) mastik och polysulfid (thiokol) tätningsmedel, om andra material inte tillhandahålls av projektet. Användningen av asfaltmastikat tillåts vid en temperatur av den transporterade spillvätskan av högst 40 ° C och i frånvaro av bitumenlösningsmedel i den.

Förseglingsdjup, mm

Nominell diameter, mm

vid applicering av hampa eller sisalsträngar

vid låsanordningen

vid användning av tätningsmedel eller bitumenmastik

150-300
350 - 600

3,57. Tätningen av rör i väggarna i brunnar och kamrar bör säkerställa täthet av lederna och vattenresistansen hos brunnar i våtmarker.

Plastledningar *

3,58. Anslutningen av rör av högtryckspolyeten (LDPE) och lågtryckspolyeten (LDPE) mellan sig och med beslagen ska utföras med ett uppvärmt verktyg med hjälp av stryksvetsning eller stötsvetsning. Svetsning mellan rör och beslag av polyeten av olika slag (HDPE och LDPE) är inte tillåtet.

3,59. För svetsning bör du använda installationen (enheter) som säkerställer underhåll av parametrarna för de tekniska systemen i enlighet med OST 6-19-505-79 och annan lagstiftnings- och teknisk dokumentation som godkänts på föreskrivet sätt.

3,60. Svetsare får tillåtas svetsa rörledningar av högdensitetspolyeten och HDPE om dokument finns tillgängliga för rätten att utföra arbete på svetsplaster.

3,61. Svetsning av rör från LDPE och HDPE får utföras vid en omgivningstemperatur som inte är lägre än minus 10 ° C. Vid lägre utetemperatur bör svetsning utföras i isolerade rum.

3,62. Anslutning av polyvinylkloridrör (PVC) mellan varandra och med inredningar bör utföras genom limning av socklarna (med GIPK-127 lim enligt TU 6-05-251-95-79) och med hjälp av gummiband som levereras komplett med rör.

3,63. Limade leder i 15 minuter bör inte utsättas för mekanisk stress. Rörledningar med bindemedel i 24 timmar ska inte utsättas för hydraulisk provning.

3,64. Limverk bör utföras vid en omgivande lufttemperatur på 5 till 35 ° C. Arbetsplatsen måste skyddas mot effekterna av nederbörd och damm.

4. PIPELINE TRANSITIONS GENOM NATURLIGA OCH ARTIKELBEGRÄNSNINGAR

4,1. Konstruktion av övergångar av tryckledningar för vattenförsörjning och avloppsvatten genom vattenbarriärer (floder, sjöar, reservoarer, kanaler), vattenledningar för vatteninlopp och avloppsrör i reservoarernas kanal samt tunnelbanor genom raviner, vägar (väg och järnväg, inklusive tunnelbanelinjer och spårvagnar ) och stadspassager ska utföras av specialiserade organisationer i enlighet med kraven i SNiP 3.02.01-87, SNiP III-42-80 (avsnitt 8) och detta avsnitt.

4,2. Sätt att placera rörledningar genom naturliga och artificiella barriärer bestäms av projektet.

4,3. Anläggning av underjordiska rörledningar under vägarna bör genomföras vid konstant granskning och geodetisk kontroll av byggnadsorganisationen i överensstämmelse med de planerade och höghöjda positionerna av skal och rörledningar som anges i projektet.

4,4. Avvikelserna för axelns skyddshjul för övergångar från konstruktionspositionen till ledningsrörledningar med gravitation bör inte överstiga:

5. KONSTRUKTIONER FÖR VATTENFÖRSÄLJNING OCH DRAINERING

Ytvattenintag

5,1. Byggandet av strukturer för intag av ytvatten från floder, sjöar, reservoarer och kanaler bör i regel utföras av specialiserade bygg- och installationsorganisationer i enlighet med projektet.

5,2. Före byggandet av basen under kanalvattenintag, bör deras mittaxlar och tidreferensmärken kontrolleras.

5,3. Vid borrning av brunnar bör alla typer av arbets- och nyckelindikatorer (penetration, borrverktygets diameter, rörmontering och extraktion, cementering, mätningar av vattennivån och andra operationer) återspeglas i borrningsloggen. Det bör noteras namnet på de stenar som omfattas, färg, densitet (styrka), sprickbildning, granulometrisk komposition av stenar, vattenhalt, närvaron och storleken av "pluggen" vid passage av kvicksand, uppträdde och stadig vattenhalt hos alla påträffade vattenförekomster, absorption av borrvätska. Mätning av vattennivån i brunnarna under borrningen ska ske innan varje skift börjar påbörjas. Vid strömmande brunnar bör vattennivån mätas genom att öka rören eller mäta vattentrycket.

5,4. Under borrning, beroende på den faktiska geologiska sektionen, är det tillåtet inom ramen för det vatten som fastställs av projektet, organisationen att justera djupet på brunnen, diametrarna och djupet på de tekniska kolumnerna utan att ändra brunnens arbetsdiameter och utan att öka arbetskostnaden. Ändringar i brunnsdesignen bör inte försämra sitt hygien och prestanda.

5,5. Prover ska tas en efter en från varje bergskikt och för ett enhetligt skikt - efter 10 m.

5,6. Isolering av det exploaterade akvativet i brunnen från oanvända vattenlevande ämnen bör utföras med borrningsmetoden:

5,7. För att säkerställa den planerade partikelstorleksfördelningen av brunnfiltreringsmaterialet bör lera och fina sandfraktioner avlägsnas genom tvättning och det tvättade materialet desinficeras före återfyllning.

5,8. Exponeringen av filtret vid sprinkling bör utföras genom att höljesbandet höjas med 0,5 - 0,6 m efter sprutning av brunnen med 0,8-1 m höjd. Sprinklingens övre gräns bör ligga över filterets arbetsdel med minst 5 m.

5,9. Vattenbrunnar efter avslutad borrning och installation av filtret ska testas genom pumpning, som produceras kontinuerligt under den tid som projektet förutsätter.

5,10. Brunnarnas flödeshastighet (produktivitet) bör bestämmas av mätkapaciteten med en fylltid på minst 45 s. Det är tillåtet att bestämma flödeshastigheten med hjälp av stall och vattenmätare.

5,11. Under pumpningen ska borrorganisationen mäta vattentemperaturen och ta vattenprov enligt GOST 18963-73 och GOST 4979-49 med leverans till laboratoriet för att kontrollera vattenkvaliteten enligt GOST 2874-82.

5,12. Vid slutet av vattenborrning och provning genom att pumpa ut vatten, bör produktionsrörets övre del svetsas med ett metalllock och ha ett gängat hål för att vattennivån ska mätas. Röret ska märkas med brunnsborrets konstruktion och borrningsnummer, borrorganisationens namn och borrningsåret.

5,13. Efter borrning och provning genom att pumpa en vattenbrunn måste borrningsorganisationen överföra den till kunden i enlighet med kraven i SNiP 3.01.04-87, samt prov på klipporna som passerat och dokumentation (pass), inklusive:


5,14. Vid installation av betong- och armerad betongmonolitisk och prefabricerad tankkonstruktion bör kraven i SNiP 3.03.01-87 och dessa regler också uppfyllas förutom kraven i projektet.

5,15. Återfyllning av mark i bihålor och sprinkling av kapacitiva strukturer bör i regel utföras på ett mekaniserat sätt efter att ha kommunicerats till kapacitiva strukturer, genomförande av hydraulisk provning av konstruktioner, eliminering av upptäckta defekter, utförande av vattentätning av väggar och golv.

5,16. Efter slutet av alla typer av arbete och en uppsättning betongkonstruktion styrka är ett hydrauliskt prov av kapacitiva strukturer i enlighet med kraven i avsnittet. 7.

5,17. Installation av dränerings- och distributionssystem av filtreringsstrukturer får utföras efter att ha utfört ett hydrauliskt test av byggnadens täthetskapacitet.

5,18. Runda hål i rörledningarna för fördelning av vatten och luft samt för att samla vatten borras i enlighet med den klass som anges i projektet.

5,19. Avvikelser i avstånd mellan axlarna på kopplingar av kåpor i filterets fördelnings- och utloppssystem ska inte överstiga ± 4 mm och i märken på kåpans övre del (längs cylindriska utsprång) ± 2 mm från konstruktionspositionen.

5,20. Märken på väggarna i anordningarna för fördelning och uppsamling av vatten (rännor, brickor, etc.) måste överensstämma med konstruktionen och måste anpassas till vattennivån.

5,21. På insidan och utsidan av takrännorna och kanalerna för insamling och fördelning av vatten, liksom för insamling av nederbörd bör det inte vara skal och tillväxt. Ränn- och kanalbrickorna ska ha en konstruktionshöjd i riktning mot vattenförflyttning (eller slam). Förekomsten av områden med omvänd förspänning är inte tillåtet.

5,22. Filtrering av filtreringsbelastningen i vattenreningsanläggningarna genom filtrering tillåts efter hydraulisk provning av tankarna hos dessa anläggningar, tvättning och rengöring av de anslutna rörledningarna, individuell provning av driften av varje distributions- och monteringssystem, mät- och låsanordningar.

5,23. Materialfiltreringslast placerad i anläggningarna för vattenrening, inklusive biofilter, partikelstorleksfördelning måste överensstämma med projektet eller kraven i SNiP 2.04.02-84 och SNiP 2.04.03-85.

5,24. Avvikelsen av skiktets tjocklek för varje fraktion av filtrets belastning från konstruktionsvärdet och hela belastningens tjocklek bör inte vara mer än ± 20 mm.

5,25. Efter installationen av laddningen av filtreringsstrukturen för dricksvattenförsörjningen är slutförd, bör strukturen tvättas och desinficeras, vars order presenteras i rekommenderat tillägg 5.

5,26. Installation av brännbara delar av träsprinklers, vattenfångstgallor, luftstyrdbrädor och skiljeväggar för fläktkylningstorn och spraymöjligheter bör genomföras efter slutförandet av svetsarbeten.

6. TILLÄGGSKRAV FÖR BYGGNING AV PIPELINER OCH KONSTRUKTIONER AV VATTENFÖRSÄLJNING OCH AVSNITT I SÄRSKILDA NATUR- OCH KLIMATISKA VILLKOR


6,1. Under byggandet av rörledningar och vattenförsörjning och avloppsanläggningar under speciella natur- och klimatförhållanden bör kraven i projektet och detta avsnitt följas.

6,2. Tillfälliga vattenledningsledningar måste som regel läggas på jordens yta, med respekt för kraven för installation av permanenta vattenledningsledningar.

6,3. Konstruktionen av rörledningar och strukturer på permafrostjord bör i regel utföras vid negativa utomhus temperaturer, samtidigt som grundfrostens frusna jordar bevaras. Vid konstruktion av rörledningar och konstruktioner vid positiva omgivningstemperaturer bör grunden förföras i fryst tillstånd och får inte bryta mot deras temperatur- och fuktighetsförhållanden som fastställs av projektet.

6,4. Byggandet av rörledningar och konstruktioner i seismiska områden bör genomföras med samma metoder och metoder som vid normala byggförhållanden, men med genomförandet av de åtgärder som tillhandahålls av projektet för att säkerställa deras seismiska motstånd. Ledningarna i rörledningar och rördelar bör endast svetsas med hjälp av elektriska ljusbågsmetoder och kontrollera svetsningens kvalitet med sina fysiska kontrollmetoder i 100%.

6,5. Allt arbete för att säkerställa det seismiska motståndet hos rörledningar och konstruktioner som gjorts under byggprocessen bör återspeglas i arbetsloggen och i intyg om undersökning av dolda verk.

6,6. Vid återfyllning av bihålor av kapacitiva strukturer byggda på de undergrävda områdena bör säkerheten vid expansionsfogar säkerställas.

Klarningar på expansionsfogarna över hela höjden (från grunden till grunden till fundamentets fundamentstrukturer) bör rensas av mark, byggnadsskräp, betonginflöde, murbruk och formningsavfall.

6,7. Rörledningar i träsken bör läggas i en grävning efter att ha tappat vatten ur det eller i en gräv som översvämmas med vatten, förutsatt att nödvändiga åtgärder vidtas enligt konstruktionen mot att flyta upp.

6,8. Under konstruktionen av rörledningar på nedslående jordar bör gropen under stötfogarna göras genom att komprimera jorden.

7. PROVNING AV PIPELINER OCH KONSTRUKTIONER

7,1. Om det inte finns någon indikation i utkastet till testmetoden ska tryckledningarna testas med avseende på hållfasthet och täthet, som regel med en hydraulisk metod. Beroende på klimatförhållandena i byggarbetsområdet och i frånvaro av vatten kan en pneumatisk testmetod tillämpas för rörledningar med ett internt konstruktionstryck Pp, högst:

7,2. Testning av tryckledningar av alla klasser bör utföras av bygg- och installationsorganisationen som regel i två steg:

7,3. Undervattensledningar är föremål för preliminär provning två gånger: på slirbanan eller på platsen efter svetsning av rören, men innan du anbringar korrosionsskydd mot de svetsade lederna, och igen efter att du har lagt rörledningen i en gräv i designpositionen, men innan du fyller den med jord.

7,4. Rörledningar som läggs vid korsningar av järnvägs- och motorvägarna I och II är föremål för preliminär provning efter att arbetsledningen har lagts i fallet (höljet) tills ringen av höljets hålighet är fylld och före fyllning av övergångens arbetande och mottagande gropar.

7,5. Värdena för det interna designtrycket Pp och provtrycket Re för provtryck och provtagning av tryckledningen för styrka ska bestämmas av projektet i enlighet med kraven i SNiP 2.04.02-84 och specificeras i arbetsdokumentationen.

tryck pp plus värde

tas i enlighet med tabellen. 4 beroende på toppen

mätgräns för tryck, precisionsklass och pris för fördelning av manometerns skala. Samtidigt bör värdet av Pr inte överstiga värdet av acceptans provtrycket hos rörledningen för styrkan hos Pu.

7.6 * Rörledningar av stål, gjutjärn, armerad betong och asbestcementrör, oavsett testmetod, bör provas med en längd på mindre än 1 km - åt gången med större längd - sektioner på högst 1 km. Längden på testområdena för dessa rörledningar med den hydrauliska provningsmetoden får ta mer än 1 km, förutsatt att värdet av det tillåtna flödet av pumpat vatten bör definieras som för platsen med en längd av 1 km.

för olika värden på internt konstruktionstryck Pp i rörledningen
och egenskaper hos tekniska mätare som används

Värdet av det interna
designtryck i rörledningen Рр, MPa (kgf / sq cm)

övre gränsen för tryckmätning, MPa (kgf / kvm)

divisionspris, MPa (kgf / kvm)

övre gränsen för tryckmätning, MPa (kgf / kvm)

fissionspris, MPa (kgf / kvm)

övre gränsen för tryckmätning, MPa (kgf / kvm)

divisionspris, MPa (kgf / kvm)

övre gränsen för tryckmätning, MPa (kgf / kvm)

divisionspris, MPa (kgf / kvm)

Tekniska mätare noggrannhetskurser

0,41 till 0,75
(från 4,1 till 7,5)

Från 0,76 till 1,2
(från 7,6 till 12)

1,21 till 2,0
(från 12,1 till 20)

2,01 till 2,5
(från 20,1 till 25)

2,51 till 3,0
(från 25,1 till 30)

Från 3,01 till 4,0
(från 30,1 till 40)

4,01 till 5,0
(från 40,1 till 50)

7,7. Om det inte finns några instruktioner i utkastet om storleken på det hydrauliska provtrycket Re för den preliminära provningen av tryckledningar för styrka tas värdet i enlighet med tabell. 5 *.

Värdet av provtrycket under preliminär provning, MPa (kgf / kvm)

1. Stål I-klass * med stumfogar vid svetsning (inklusive undervattens) med internt konstruktionstryck upp till 0,75 MPa (7,5 kgf / kvm)

2. Samma, från 0,75 till 2,5 MPa (från 7,5 till 25 kgf / kvm)

Internt konstruktionstryck med en faktor 2, men inte mer än fabrikens provrörstryck

3. Samma, över. 2,5 MPa (25 kgf / kvm)

Internt konstruktionstryck med ett förhållande av 1,5, men inte mer än fabriks provrörstrycket

4. Stål, bestående av separata sektioner anslutna på flänsar, med ett inre konstruktionstryck Pp upp till 0,5 MPa (5 kgf / kvm)

5. Stålkvaliteter 2 och 3 med stötfogar vid svetsning och med internt konstruktionstryck Pp upp till 0,75 MPa (7,5 kgf / sq.cm)

6. Samma sak, från 0,75 till 2,5 MPa (från 7,5 till 25 kgf / kvm)

Internt konstruktionstryck med ett förhållande av 1,5, men inte mer än fabriks provrörstrycket

7. Samma. kommunikation. 2,5 MPa (25 kgf / kvm)

Internt konstruktionstryck med en koefficient på 1,25, men inte mer än fabrikens provtryck av rör

8. Vattenintag för stålvikt eller avloppsavlopp

9. Gjutjärn med stötfogar under mätaren (enligt GOST 9583-75 för rör av alla klasser) med ett inre konstruktionstryck på upp till 1 MPa (10 kgf / kvm)

Internt konstruktionstryck plus 0,5 (5), men inte mindre än 1 (10) och inte mer än 1,5 (15)

10. Samma med stötfogar på gummihylsor för rör av alla klasser.

Internt konstruktionstryck med en koefficient på 1,5, men inte mindre än 1,5 (15) och inte mer än 0,6 fabriksprovets hydrauliska tryck

Internt konstruktionstryck med en koefficient på 1,3, men inte mer än fabriksprovstrycket för vattentäthet

Internt konstruktionstryck med en koefficient på 1,3, men inte mer än 0,6, fabriksprovstryck för vattentäthet

Internt konstruktionstryck med en koefficient på 1,3


______________
* Klasser av rörledningar accepteras enligt SNiP 2.04.02-84.

7,8. Före preliminär och godkänd provning av tryckledningar ska följande utföras:

7,9. För att testa rörledningen måste den ansvarige entreprenören utfärdas ett arbetstillstånd för att utföra högriskverk med en uppgift om skyddsområdets storlek. Arbetstillståndet och proceduren för utfärdande av det måste uppfylla kraven i SNiP III-4-80 *.

7,10. För mätning av hydraultrycket under provning och provning av rörledningar för styrka och täthet, använd fjädertrycksmätare med noggrannhetsklass inte mindre än 1,5 med en diameter på minst 160 mm och med en skala för ett nominellt tryck på ca 4/3 test Pu bör användas.

7,11. Fyllning av provledningen med vatten bör i regel utföras med en kubikmeter / timme intensitet, högst: 4 - 5 - för rörledningar med en diameter upp till 400 mm; 6 -10 - för rörledningar med en diameter av 400 till 600 mm; 10 - 15 - för rörledningar med en diameter av 700-1000 mm och 15-20 för rörledningar med en diameter över 1100 mm.

När man fyller rörledningen med vatten måste luften avlägsnas genom öppna ventiler och ventiler.

7,12. Acceptans hydrauliska prov på tryckledningen får starta efter att den fylls med jord i enlighet med kraven i SNiP 3.02.01-87 och fylls med vatten för vattenmättnad och om det hålls i fyllt tillstånd i minst 72 timmar - för armerade betongrör (inklusive inklusive 12 timmar under internt konstruktionstryck Pp); asbestcementrör - 24 timmar (inklusive 12 timmar under det interna designtrycket Pp); 24 h - för gjutjärnsrör. För stål- och polyetylenledningar utförs slutartiden för vattenmättnadens syfte.

7,13. Pressrörledningen anses ha passerat de preliminära och acceptabla hydrauliska proven för täthet om flödet av det pumpade vattnet inte överstiger värdena för tillåtet flöde av pumpat vatten i testdelen med en längd av 1 km eller mer specificerat i Tabell. 6 *.

Rörledningens inre diameter mm

Tillåtet flöde av pumpat vatten till provledningen av rörledningen med en längd av 1 km eller mer, l / min, med accepttesttrycket för rören


Anteckningar: 1. För gjutjärnsledningar med stötfogar på gummitätningar bör den tillåtna flödeshastigheten för pumpat vatten tas med en faktor 0,7.

7,14. Värdet av provtrycket vid provning av rörledningar pneumatiskt för styrka och täthet i avsaknad av data i projektet bör tas:

7,15. Efter påfyllning av stålrörledningen med luft före testets början bör luftens temperatur i rörledningen och marktemperaturen jämställas. Minsta exponeringstid beroende på rörledningens diameter, h, med D (y):

7,16. Vid genomförande av ett preliminärt pneumatiskt styrktest bör rörledningen hållas under provtryck i 30 minuter. Luft måste pumpas för att upprätthålla provtrycket.

7,17. Inspektion av rörledningen för att identifiera defekta platser kan utföras med en minskning av trycket: i stålledningar - upp till 0,3 MPa (3 kgf / kvm); i gjutjärn, armerad betong och asbestcement - upp till 0,1 MPa (1 kgf / sq. cm). Samtidigt bör detektera läckor och andra defekter i rörledningen genom ljudet av sugande luft och genom bubblor som bildas i platser av luftläckor genom stötfogar, täckta utsidan med tvålemulsion.

7,18. Defekter som identifieras och noteras vid inspektion av rörledningen bör elimineras efter att reducerat övertryck i rörledningen till noll. Efter eliminering av defekter bör rörledningen omprövas.

7,19. En rörledning ska anses ha passerat det preliminära pneumatiska provet för styrka, om en noggrann inspektion av rörledningen inte avslöjar brott mot rörledningens integritet, defekter i leder och svetsade leder.

7,20. Godkännande av pipeliner med pneumatisk metod för styrka och täthet bör utföras i följande ordning:

Efter utgången av rörledningens hålltid vid ett tryck på 0,05 MPa (0,5 kgc / cm) upprättas ett tryck på 0,03 MPa (0,3 kgf / cm2), vilket är det ursprungliga provtrycket för rörledningen för täthet P (n) ) markerad
starttiden för läckagetestet samt det barometriska

mm Hg, motsvarande provets början;


att testa rörledningen under detta tryck för den tid som anges i tabellen. 7;

efter den tid som anges i tabellen. 7, mäta

P (k), mm vattenkolonn och slutligt barometertryck

rörledningstryck

storleken på tryckfallet P, mm vatten. Art, bestämd av formeln

asbestcement och armerad betong

varaktighet
provets karaktär
h - min

tillåtet värde för tryckfall under provet, mm Vog.st.

varaktighet
provets karaktär
h - min

tillåtet värde för tryckfall under provet, mm Vog.st.

varaktighet
provets karaktär
h - min

tillåtet värde för tryckfall under provet, mm Vog.st.

När du använder
= 1, fotogen -

tryckmätare som arbetsvätskevatten
= 0,87.

Obs. I överensstämmelse med designorganisationen kan trycksänkningens varaktighet minskas två gånger, men inte mindre än 1 timme; tryckfallet bör dock tas i proportion till den reducerade storleken.

7,21. En rörledning ska anses ha godkänt det slutgiltiga pneumatiska provet om dess integritet inte bryts och storleken på tryckfallet P definierat med formeln (1) inte överstiger de värden som anges i tabellen. 7. Samtidigt tillåts bildandet av luftbubblor på den yttre fuktiga ytan av armerade betongtrycksrör.

7,22. Icke-tryckrör bör testas för täthet två gånger: förfyllning och godkännande (slutgiltigt) - efter återfyllning på något av följande sätt:

7,23. Brunnar i fritt flödesledningar med vattentätning på insidan bör provas för täthet genom att bestämma volymen av tillsatt vatten och brunnar som har en vattentätning på utsidan, genom att bestämma flödet av vatten i dem.

7,24. Testet mellan fritt flödesledningar för läckagetäthet bör utsättas för områden mellan närliggande brunnar.

7,25. Hydrostatiskt tryck i rörledningen under den preliminära provningen bör skapas genom att fylla stigaren installerad vid sin övre punkt med vatten eller fylla den övre brunnen med vatten om den senare ska testas. Värdet av hydrostatiskt tryck vid toppen av rörledningen bestäms av storleken av överskottet av vattennivån i stigaren eller brunnen ovanför pipelinehöjden eller över grundvattennivån, om den senare ligger ovanför skalen. Storleken på det hydrostatiska trycket i rörledningen under provningen bör anges i arbetsdokumentationen. För rörledningar av icke-tryckbetong, armerad betong och keramiska rör bör detta värde som regel vara lika med 0,04 MPa (0,4 kgf / kvm).

7,26. Preliminär provning av rörledningar för läckageäkerhet utförs med en ledning som inte ströms med jord i 30 minuter. Värdet på provtrycket måste bibehållas genom att vatten läggs till stigaren eller brunnen, vilket inte tillåter vattennivån att falla med mer än 20 cm.

7,27. Acceptanstest för läckage bör startas efter exponering av armerad betongledning och brunnar fyllda med vatten, som är vattentäta från insidan eller vattentät enligt väggens konstruktion, i 72 timmar och rörledningar och brunnar i andra material - 24 timmar.

7,28. Stränghet vid godkännande av en begravd rörledning bestäms av metoderna:

rörledning
D (y), mm

Tillåtlig mängd vatten tillsatt till rörledningen (vatteninflöde) per provningsledningens 10 m längd under provet 30 minuter, 1, för rör

armerad betong och betong


Anmärkningar: 1. Med en ökning av provets varaktighet över 30 minuter bör värdet av den tillåtna volymen av tillsatt vatten (vattenflöde) ökas i proportion till ökningen av testets varaktighet.

där D är den interna (villkorliga) diametern hos rörledningen, dm.


3. För armerade betongledningar med stötfogar på gummitätningar bör den tillåtna volymen av tillsatt vatten (vattenflöde) tas med en faktor 0,7.

7,29. Regnvattenledningar är föremål för preliminär- och godkännandeprovning för täthet i enlighet med kraven i detta underavsnitt, om det förutsätts av projektet.

7,30. Rörledningar av bultformad, icke-pressad, armerad betong och med släta ändar av rör med en diameter på mer än 1600 mm, utformade av projektet för rörledningar som ständigt eller periodiskt arbetar under tryck upp till 0,05 MPa (5 m vattenlinje) och har en speciell Vattentätt ytter- eller innerfoder, underkastat ett hydrauliskt tryckprov som definieras i projektet.

7,31. Hydrauliskt prov för vattentäthet (täthet) av kapacitiva strukturer måste utföras efter att betongen når sin designstyrka, rengör och sköljer dem.

7,32. Innan ett hydrauliskt prov utförs, bör en tankkonstruktion fyllas med vatten i två steg:

7,33. Den kapacitiva strukturen erkänns ha passerat det hydrauliska testet, om förlusten av vatten i den inom en dag inte överstiger 3 liter per 1 kvm M av väggens och bottenens fuktiga yta, upptäcktes inga tecken på läckage i lederna och väggarna och ingen fukt hittades vid basen. Endast mörkare och lätt svettning av vissa ställen är tillåtet.

7,34. Om det finns stråleläckage och vattenläckage på väggarna eller jorden fuktas vid basen anses den kapacitiva strukturen inte passera provningarna, även om vattenförlusterna i den inte överstiger de normativa. I det här fallet, efter mätning av vattenförlusten från strukturen vid full bay, ska de platser som ska repareras fixas.

7,35. Vid provning av tankar och lagertankar för aggressiva vätskor är inte vattenläckage tillåtet. Provning bör utföras innan en anti-korrosionsbeläggning appliceras.

7,36. Tryckkanaler av filter och kontaktklarare (prefabricerad och monolitisk armerad betong) utsätts för hydraulisk provning med designtryck som anges i arbetsdokumentationen.

7,37. Tryckkanaler för filter och kontaktklarerare anses ha passerat det hydrauliska testet om det under visuell inspektion inte upptäcktes vattenläckor i filtornas sidoväggar och över kanalen och om provtrycket inte minskade med mer än 0,002 MPa (0,02 kgf / kvm i 10 minuter). cm).

7,38. Vattentäthetet i kyltornen måste vara vattentätt och under den hydrauliska provningen av denna tank på innerytan på väggarna är det inte tillåtet att brista eller svaga svettningar på vissa ställen.

7,39. Dricksvattentankar, septiktankar och andra tankkonstruktioner efter installationen av golv ska utsättas för hydraulisk vattentäthetstestning i enlighet med kraven i punkterna. 7,31-7,34.

7,40. Kokaren (cylindrisk del) ska utsättas för hydraulisk provning i enlighet med kraven i styckena. 7.31-7.34, och överlappningen ska metallkåpan (gasuppsamlare) testas för täthet (gastäthet) pneumatiskt vid ett tryck av 0,005 MPa (500 mm vattenkolonn).

7,41. Kapslarna i avloppsfördelningen av filter efter installationen innan filtren fylls bör testas genom att man levererar vatten med en intensitet på 5-8 l / (s · m) och luft med en intensitet på 20 l / (s · m) med en tredubbla repeterbarhet på 8-10 min. Felaktiga kapslar som upptäckts under denna process måste bytas ut.

7,42. Rörledningar och anläggningar för hushållsvattenförsörjning som slutförts före idrifttagning ska tvättas (rengöras) och desinficeras genom klorering följt av tvättning tills tillräcklig kontroll uppnås fysikalisk-kemiska och bakteriologiska analyser av vatten som uppfyller kraven i GOST 2874-82 och - Dricksvatten och desinfektion av vattenverk med klor vid central- och lokalvattenförsörjningen "av Sovjetunionen.

7,43. Tvätt och desinfektion av rörledningar och vattenförsörjningsanläggningar bör utföras av den bygg- och installationsorganisation som utförde installationen och installationen av dessa rörledningar och strukturer, med deltagande av representanter för kunden och den operativa organisationen som kontrolleras av företrädare för den sanitära epidemiologiska tjänsten. Proceduren för tvätt och desinfektion av rörledningar och vattenförsörjningsanläggningar anges i rekommenderat tillägg 5.

7,44. Resultaten av tvätt och desinfektion av rörledningar och hushållsanläggningar för vattenförsörjning bör upprättas i den form som anges i den obligatoriska bilaga 6.

Ytterligare testkrav
tryckledningar och vattenförsörjning och avloppsanläggningar,
under uppbyggnad under speciella naturliga och klimatförhållanden


7,45. Tryckledningar för vattenförsörjning och avloppsvatten, byggda under förhållandena för nedbrytande jordar av alla slag utanför industriområden och bosättningar, testas i områden på högst 500 m; På industriområdena och bosättningarna bör provlokalernas längd utses med hänsyn till lokala förhållanden men högst 300 m.

7,46. Kontroll av vattentätheten hos kapacitiva strukturer som byggs på jordar av alla slag bör göras 5 dagar efter att de har fyllts med vatten och förlusten av vatten per dag får inte överskrida 2 liter per 1 m² M fuktad yta av väggar och botten.

7,47. Hydraulisk provning av rörledningar och kapacitiva strukturer uppförda i områden med permafrostfördelning bör i regel utföras vid en utomhustemperatur som inte är lägre än 0 ° C om andra testförhållanden inte motiveras av projektet.

Bilaga 1. AKT OM ANVÄNDNING AV ACCEPTABELT HYDRAULISK PROVNING AV TRYCKPIPELIN FÖR FÖRSÄLJNING OCH FÖRSÄLJNING

Stad _____________________ " _______________ 19 _____

Testledningens designinterna tryck, Pp = ____ MPa (______ kgf / kvm) och provtryck Pu = ____ MPa (_____ kgf / kvm), som anges i arbetsdokumentationen.