Hur man gör rätt avlopp av avloppsvatten i ett privat hus

I jämförelse med andra typer av teknikkommunikation är det mycket lättare att utrusta avlopp i ett privat hus. Men för detta behöver du veta några finesser och regler, strikt vidhäftning som kommer att säkerställa en pålitlig och effektiv drift av systemet. Och det viktigaste när man utför dessa arbeten i ett privat hus är att uppfylla den nödvändiga avloppsslängningen.

Vad är avloppssluttning

Detta är vinkeln vid vilken avloppsrör läggs.

För att säkerställa flödet av avloppsvatten är det nödvändigt att höja början på linjen och sänka sin sista del. Samtidigt är det väldigt viktigt att beräkna höjden av avloppsrören korrekt, vilket är nödvändigt för effektiv spolning, vilket garanterar pålitlighet och kvalitetsarbete för hela systemet.

Vad bestämmer avloppet?

Primärt på hastigheten för rörelse av avloppsvatten.

 • Om lutningen är för stor kommer vattnet att gå snabbt, med mycket ljud. Detta kommer att minska processen med självrengörande rör. För snabbt vattenflöde leder till för tidig nötning av avloppsrörets inre väggar
 • För liten lutning orsakar täta blockeringar, vilket ofta leder till siltning och till och med eventuell igensättning av rörledningen.
 • Det bästa alternativet när avfallsströmmen rör sig i ett rör med en hastighet av minst 0,7 m / s och inte mer än 1 m / s

Följande faktorer som ska beaktas vid beräkning är rörets material och diameter, liksom fyllnadsgraden.

Inledande videon lektion om rätt inställning av avloppsslangen

Vilka dokument reglerar avloppsförspänning

Vid konstruktion och uppförande av bostadshus utförs inte beräkningarna i de flesta fall. För detta ändamål används rekommendationerna i SNiP. De är skrivna i två avsnitt:

 1. För arrangemang av avloppssystem inuti byggnaden - avsnitt 2.04.01-85
 2. För att placera rörledningen utanför - avsnitt 2.04.04-85

Till exempel, om avloppshålet ligger på ett avstånd av högst 12 meter från huset, har rörets lutning, vars diameter är 40-50 mm, en koefficient på 0,03 (3 cm / m). När rörsektionen är 85 mm till 100 mm har lutningen en koefficient på 0,02

Man bör komma ihåg att avloppsslangen i ett privathus aldrig mäts i grader. Detta beror på det faktum att biasfelet med ett betydande avstånd till avloppet kommer att vara för stort

Beräkningsmetoder

Om det är nödvändigt att utföra en självständig beräkning av avloppsslangen, ges en formel i SNiP. Det tar hänsyn till hastigheten på rörelse av avloppsvatten, graden av fyllning av röret och dess diameter.

V H / d K, där V är vattenflödet

H - graden av fyllning av röret

d - avloppsrörets diameter

K - avloppsrörets lutning

Koefficient för plast- eller glasrör K = 0,5

för rör av annat material K = 0,6

Den rekommenderade fyllningsgraden H 0,3

Rekommendationer för genomförandet av avloppsvatten i byggnaden

 1. Vid installation av rör måste längden på huvudavloppsrörledningen, om möjligt, ha ett minimum antal stötfogar. Varje led är en sannolik plats för flödet av röret.
 2. Rören av horisontella rör vid lederna och vertikala stigare bör riktas mot avloppsflödet.
 3. När man lägger rörledningen är det önskvärt att undvika varv. När det är oundvikligt, bör deras antal vara minimalt.
 4. Att göra stommen på bagageutrymmet i det horisontella planet är att föredra att använda två beslag på 45? eller tre vid 36?. Använda en passning på 90? är oacceptabelt. Om du bara behöver använda en montering, är det bättre om det blir 67?.
 5. I vertikalplanet ansluts rören i en vinkel på 90? är tillåtet.
 6. För att gå med horisontella grenar rekommenderas att du använder kors eller sned tees.
 7. Vid avloppsrening är det nödvändigt att installera ett fläktrör för ventilation.
 8. Riser placeras så nära som möjligt på toaletten.
 9. Minsta höjden av avloppsrör är 1 cm / pm, maximum är 2 cm / pm.

Regler för att lägga rör i den yttre grävningen

SNiP regler reglerar:

 • Skytten för avloppsrörledningen måste vara minst 0,7 m, rekommenderat maximum är 2,2 m.
 • Röret läggs i en höjd av 0,20 m från grävens botten.
 • Om grävdjupet överskrider den maximala lutningen som krävs för att avloppssystemet ska fungera effektivt, bör mark eller sand hällas in i den, som ska hällas med mycket vatten.

Det är bekvämare att jämföra botten av grävningen längs repet som sträcker sig mellan två pinnar. Avståndet mellan repet och marken ska vara 0,5 m.

Lutningen av rören av internt och externt avloppsvatten

Utsläpp av avloppsrör i urbana avloppssystemet eller till en autonom septiktank utförs av gravitetsrör. Därför är det viktigt att observera lutningen av avloppsrör med 1 meter i enlighet med kraven i SNiP. Den normala driften av avloppssystemet påverkas av ett antal faktorer, från diameter och material till platsen: internt kabeldragning eller externt.

Allmän information

Huvuduppgiften för att ordna avloppssystemet är att konfigurera rörledningen så att avloppet, inklusive flytande och fasta fraktioner, passerar utan att leda och inte skapa trängsel och trafikstockningar. Det är nödvändigt att observera rörens lutning, under vilken gravvattnet kommer att strömma i avloppsvattnet direkt i uppsamlaren och vidare till avloppsreningsverket.

Krav på organisationen av internt och externt avlopp, de nödvändiga sluttningarna och andra parametrar är strikt angivna i SNiP SNiP 2.04.01-85 "KONSTRUKTIONSNORMER OCH REGLER FÖR INRE VATTEN OCH AVGÅNG AV BYGGNADER" och SNiP 2.04.03-85 "DRAINAGE". EXTERNA NÄTVERK OCH FACILITETER.

Bakom de etablerade standarderna är inte en strikt beräkning, utan resultatet av test och observationer. Avloppets natur och deras konsistens är inte konstanta, och avloppssystemet bör fungera utan misslyckanden. Det är nödvändigt att eliminera eller minimera sedimenteringen av fasta insugningar och slam på kanalens väggar, se till att avloppssystemet löper tyst, förhindrar återflöde och obehagliga lukt tillbaka in i rummet.

Det har fastställts att vid hastigheten på avloppsröret på 0,7 m / s, strömmar vatten jämnt och fasta inslukningar följer flytningen av vätskan lättare, inte svängande på ett ställe. Detta förutsätter att diametern är vald så att de med en normal mängd avfall för denna anslutning fylls med ca 50-60%, men inte mindre än en tredjedel.

Den grundläggande empiriskt härledda formeln baserad på observationerna är:

där V är flödeshastigheten för utflödet, H är höjden av utflödesnivån i röret, d är rörets diameter, K är lutningsfaktorn, vars värde är referensvärdet inställt beroende på rörmaterialet.

K = 0,5 för plast och glas.

K = 0,6 för andra material (stål, gjutjärn, asbestcement).

Koefficienten beror på inre ytans grovhet och motståndet som skapas av fluidflödet.

Om lutningen är för stor, dränerar vattnet snabbt, och fasta insugningar kommer att sätta sig på rörets yta, vilket skapar en blockering. Med en stor lutning kommer vattnets flöde att vara turbulent med turbulens, buller och ökad luftutsläpp i rörets övre del, vilket leder till att avstängningsventiler bryts, störningar av siffror eller åtminstone vattenfälla och gas från avloppssystemet till rummet. På böjningar kommer att bilda en tillväxt.

Om lutningen är för liten eller frånvarande, kommer de tunga fraktionerna att ha tid att sätta sig på ytan och så småningom provocera en blockering. Eftersom vattnet inte snabbt kan övervinna hela vägen till utmatningsstället, när nästa parti kommer fram kommer det att finnas ett överflöde.

Det visar sig två villkor för rör för att säkerställa att kloakken fungerar normalt:

 • Diametern väljs utifrån den genomsnittliga volymen av avloppsvatten.
 • Lutningen bestäms så att den ger en optimal flödeshastighet på 0,7 m / s.

Toleranser skiljer sig åt för externa och interna nätverk, eftersom prioriteringarna är olika. I det första fallet, på ett enkelt sätt, bör avloppssystemet inte höras och utan att det uppstår obehagliga lukt. För utomhusprioritet kräver oavbruten drift inte konstant övervakning och rengöring.

Lutning beroende på diameter

Vad som är viktigt är flödet av avloppsvatten och rörets fullhet så att de flyter fritt i kollektorn eller septiktanken. Båda dessa punkter beror dock på själva rörets storlek och volymen av avloppsvatten och diametern väljs utifrån just den genomsnittliga dagliga volymen av avlopp och rörpåfyllning med 50-60% men inte mindre än en tredjedel vid en hastighet av 0,7 m / s.

Alla beräkningar reduceras till valet av en av standardstorlekarna: 50, 80, 100, 150, 200 mm. I praktiken är det bara att förtydliga lutningen för varje storlek och gränserna för tillåtet fel.

Lutning definieras i SNiP som en fraktionskoefficient. Värdet bestäms av förhållandet mellan längden och det önskade avståndet mellan den övre och nedre punkten vid kanterna. Koefficienten är numeriskt lika med höjdskillnaden mellan rörets kanter med en längd på en meter, uttryckt i meter.

Avloppsslutt i ett privat hus - vad borde vara

Avloppsvinkeln för avloppet beaktas vid bestämning av var man ska göra ett hål i byggnadens vägg eller dess grund. Om det beräknas felaktigt kan det uppstå besvär under installationen, vilket medför extra kontantkostnader.
Installationen av avloppssystemet enligt SNiP utförs på grundval av speciella tabeller, där de genomsnittliga värdena som används vid installationen av det centrala avloppet från alla sanitära apparater är angivna.

Bestämning av avloppsslängning

 • blandas;
 • separat.

Avlägsnande av spillvätska och avlopp från privata hem utförs på följande sätt:
 • under tryck;
 • av gravitationen.

Tryckversionen i ett lanthusägande används extremt sällan, eftersom det är dyrt är det svårt att utrusta det, och en sådan enhet är opålitlig jämfört med gravitationens dränering. När man bestämmer sig för att utrusta en tryckledning är det inte nödvändigt att beräkna vad avloppsslangen i ett privat hus borde vara, eftersom vatten rör sig längs linjen under tryck (för mer information, "Vad ska vara avloppsrörets lutning i enlighet med normerna").

När du gör beräkningen måste du komma ihåg att höjden på det inre avloppssystemet kommer att skilja sig från denna indikator för extern och stormsystem. Faktum är att i varje av dem finns en vätska som har en annan sammansättning. Samtidigt behöver det externa avloppssystemet värmas upp.
I SNiP 2.04.03-85 anges att storleken på avloppsslangen påverkas av rörelsens hastighet, materialets tillverkning och fyllnadsgraden.

 • för rörledningen som passerar inuti huset borde den vara 0,5-1 cm per varvtalsmätare;
 • när man lägger den externa vägen - 1-2 centimeter.

Men dessa är ungefärliga värden, och mer exakta parametrar kan hittas under detaljerade beräkningar.

Indikatorer för avloppsvinkeln i ett privat hus

Alternativ för beräkning av lutningsvinkeln

 • bezraschetnuyu;
 • beräknas.

En icke-beräkningsmetod gör det möjligt att bestämma skillnaden i höjd vid en viss del av rörledningen, beroende på dess diameter. Medelvärdet för denna parameter är cirka 3% och kan variera beroende på driftsförhållandena.

Designmetoden är avsedd för avloppssystem med konstant tryck av avloppsvatten.

 • med användning av Colbrooke-White-formeln;
 • genom att bestämma överensstämmelsen av avloppshastigheten för utflödet genom rören till den normativa koefficienten.

För privata hus är det svårt att använda formler eftersom det är omöjligt att veta graden av påfyllning av rörledningen och vätskans hastighet längs den utan att det finns speciell utrustning som professionella använder i sitt arbete vid beräkning av lutningsvinkeln. Därför beräknas höjden av rören i de enskilda hushållen enligt en icke beräkningsmetod.

Bestämning av avloppsslangen utan formler

Pipeline Laying

För arbetet kommer det att krävas:

Lutningen av avloppsrör 50, 100, 110, 160, 200 mm

Byggandet av avloppssystemet kräver att vissa normer följs. Särskilt är avloppsrörets korrekta sluttning väldigt viktigt, vilket är valt enligt reglerna i SNiP 2.04.01-85 och 2.04.03-85 (du kan titta och ladda ner dessa dokument från mig helt gratis här) samt längden på kommunikationsledningarna.

Hur man väljer en klassvinkel - flera alternativ

Det finns flera positioner som hantverkare styrs av:

 1. Gör vinkeln så skarp som möjligt;
 2. Minimera lutningen eller hoppa över den här punkten när du installerar avloppsvatten.
 3. Skapa en sluttning enligt SNiPs, GOST eller specialiserade kataloger.

Vid första anblicken kommer en alltför skarp sluttning av avloppsröret att hjälpa vattnet som behöver städas för att nå dess destination snabbare. Men å andra sidan är röret samtidigt utsatt för de skadliga effekterna av avloppsvatten. På grund av det faktum att vatten passerar genom avloppet för snabbt, är fasta partiklar av avloppsvatten, matrester och andra skräp, ofta tömda i toaletten, kvar i röret. Därför är rörets maximala lutning strikt reglerad. Ser fram emot att säga att den är lika med 15 cm per 1 meter löpning.

Ett annat problem kommer att vara siltning av röret. Med tiden kommer avloppet att täppa och måste arbeta med reparationen. Livslängden hos ett sådant system är mycket kortare än standarden och är mindre än ett år.

Minimal förspänning eller brist på detta är ett grovt misstag när man installerar en avloppsrörledning. Samtidigt är röret inte bara siltat utan också praktiskt taget inte rengjort naturligt.

Varför behöver jag en rörvinkel?

Använda vinkeln för avloppsröret är nödvändigt att använda för att beröva dig själv av följande problem:

 1. Vid siltning av röret sönderluftas siffrorna, vilket tjänar som skydd mot obehagliga lukt i rummet.
 2. Sipning av huvudröret hotar med en fullständig kränkning av huvudvattentankens huvudfunktioner, vilket i själva verket är uppsägningen av systemet.
 3. Skydd av källaren i ett bostadshus från läckage och genombrott beror på korridornas korrekthet.

Relaterade videor:

Avloppssluttningar och deras sätt att uppvisa:

Hur man väljer rätt avloppsslutt:

Om det inte finns några problem med korrosion vid plastfri installation av plast kan luckor uppstå i gjutröret. Hon kommer att börja passera vatten och avlopp i källaren.

Tidigare, i höghus, installerades inte avloppssystem med en sluttning, varför det ofta är fallet med att drunkna i en lägenhet på första våningen eller bryta igenom hela avloppssystemet.

Hur man väljer en sluttning

För att bestämma vad som ska vara minsta höjden på röret, vilket är optimalt för dig, måste du veta längden på hela avloppssystemet. Referensböcker använder data omedelbart i färdig form, de är avbildade i hundraedelar av ett heltal. Vissa anställda har svårt att navigera i sådan information utan förklaring. Till exempel presenteras informationen i referensböckerna i följande formulär:

Tabell: nödvändiga backar och diametrar av rör för utmatning Tabell: sluttningar av avloppsrör i en lägenhet

Minsta och maximala avloppsslängning per 1 meter som körs av SNiP

Nedan är en bild som visar minsta sluttningarna, beroende på 1 meter löpande rörs diameter. Vi ser till exempel att för ett rör med en diameter av 110 - en lutningsvinkel på 20 mm och för en diameter av 160 mm - redan 8 mm och så vidare. Kom ihåg regeln: ju större rörets diameter är desto mindre är höjden.

Exempel på minimala avloppssluttningar per meter av SNiP beroende på rörets diameter

Till exempel behövs en lutning för ett rör med en diameter på upp till 50 mm och en längd på 1 meter 0,03 m. Hur bestämdes det? 0,03 är förhållandet mellan höjden på höjden och rörets längd.

Höjden av avloppsröret 110 mm för utomhusavlopp

Antag att du måste beräkna den optimala lutningen för ett gemensamt rör på 110 mm, vilket huvudsakligen används i utomhusavloppssystem. Enligt GOST är höjden för ett rör med en diameter av 110 mm 0,02 m per 1 linjär mätare.

För att beräkna totalvinkeln måste du multiplicera längden på röret med den lutning som anges i SNiP eller GOST. Det visar sig: 10 m (avloppslängd) * 0,02 = 0,2 m eller 20 cm. Så skillnaden mellan installationsnivån för den första rörpunkten och den sista är 20 cm.

Räknare beräknar avloppssluttning för ett privat hus

Jag föreslår att du testa online kalkylator för att beräkna lutningen av avloppsrör för ett privat hus. Alla beräkningar är ungefärliga.

Under rörets diameter hänvisas till rörets diameter, som leder direkt i avloppshålet eller det allmänna systemet för avloppsvatten (inte förväxlas med fläkten).

P.S. Alla frågor och önskemål om denna räknare kan anges nedan i kommentarerna till den här artikeln.

Användning av beräknad och optimal beläggningsgrad

Även plast-, asbest-cement- eller gjutjärnens avloppsrör måste nödvändigtvis beräkna fyllnadsnivån. Detta begrepp definierar vad som ska vara flödeshastigheten i ett rör så att det inte täpps. Naturligtvis beror höjningen också på fullhet. Beräkna den beräknade fullheten kan använda formeln:

 • H är vattennivån i röret;
 • D är dess diameter.

Den minsta tillåtna SNiP 2.04.01-85 påfyllningsnivån, enligt SNiP - Y = 0.3, och den maximala Y = 1, men i det här fallet är avloppsröret fullt och därför är det ingen lutning, då måste du välja 50-60%. I praktiken ligger den beräknade fyllningsgraden i intervallet: 0,3 Hydraulisk beräkning för fyllningskapacitet och lutningsvinkel

Ditt mål är att beräkna den maximala tillåtna hastigheten för ett avloppssystem. Enligt SNiP bör vätskans hastighet vara minst 0,7 m / s, vilket gör att avfallet kan passera snabbt genom väggarna utan att klibba.

Ta H = 60 mm, och rördiametern D = 110 mm, materialet är plast.

Därför är rätt beräkning som följer:

60/110 = 0.55 = Y är den beräknade fullhetsnivån;

Använd sedan formeln:

K ≤ V√ y, där:

 • K - optimal volymnivå (0,5 för plast- och glasrör eller 0,6 för gjutjärn, asbestcement eller keramikrör);
 • V är vätskans hastighet (vi tar minst 0,7 m / s);
 • √Y är kvadratroten av den beräknade rörbeläggningen.

0,5 ≤ 0,7 √ 0,55 = 0,5 ≤ 0,52 - beräkningen är korrekt.

Den sista formeln är ett test. Den första siffran är koefficienten för optimal fullhet, den andra efter att lika tecken är hastigheten för avfallets bortgång, den tredje är kvadraten av fyllnadsnivån. Formeln visade oss att vi valde hastigheten korrekt, det vill säga den lägsta möjliga. Samtidigt kan vi inte öka hastigheten, eftersom ojämlikheten kommer att bryta.

Vinkeln kan också uttryckas i grader, men då blir det svårare för dig att byta till geometriska värden när du installerar ett externt eller internt rör. Denna mätning ger högre noggrannhet.

Slangavloppet rör schematiskt

På samma sätt är det lätt att bestämma lutningen på det yttre underjordiska röret. I de flesta fall har utomhuskommunikation stora diametrar.

Därför kommer en större lutning att användas per meter. Det finns dock fortfarande en viss hydraulisk avvikelse, vilket gör att du kan göra lutningen lite mindre än optimal.

Sammanfattningsvis säger vi att enligt SNiP 2.04.01-85 klausul 18.2 (normen när man installerar vattenavloppssystem), när du bygger vinkeln på avloppsrör i ett privat hus, måste du följa dessa regler:

 1. För en löpande mätare av ett rör med en diameter på upp till 50 mm är det nödvändigt att fördela 3 cm lutning, men samtidigt måste rörledningar med en diameter av 110 mm behöva 2 cm;
 2. Det högsta tillåtna värdet för både internt och externt tryckavlopp är den totala lutningen på rörledningen från botten till slutet av 15 cm.
 3. SNiP-normer kräver obligatorisk hänsyn till markens frysning för att installera ett externt avloppssystem.
 4. För att bestämma riktigheten för de valda vinklarna är det nödvändigt att samråda med experter, och även att kontrollera de valda uppgifterna med hjälp av formlerna ovan;
 5. När du installerar avloppet i badrummet, kan du göra volymprocenten och höjden på röret, minsta. Faktum är att vattnet kommer ut från detta rum mestadels utan slipande partiklar;
 6. Innan jobbet måste du göra en plan.

Expertråd:

Förväxla inte metoden för installation av avloppsrör i lägenheten och huset. I det första fallet används ofta vertikal montering. Det här är när ett vertikalt rör är installerat från en toalettskål eller en duschkabin, och det går redan in i ett slangrör, gjord under en viss förspänning.

Denna metod kan tillämpas om till exempel en dusch eller ett handfat ligger på vinden i ett hus. I sin tur börjar installationen av det externa systemet omedelbart från ringen på toaletten, septiktanken eller sjunken.

För att klara den önskade vinkeln under installationen rekommenderas att gräva en gräv under en sluttning i förväg och dra strängen över den. Samma sak kan göras på golvet.

Vad borde vara höjden av ett avloppsrör vid 1 meter i ett privat hus?

Det är uppenbart att för ett normalt boende i ett modernt hus eller lägenhet är det omöjligt att göra utan ett tillförlitligt avloppssystem. Det är ett rörsystem för bortskaffande av avloppsvatten. Felfunktioner i arbetet hos sistnämnda leder inte till de bästa följderna, därför är det nödvändigt att uppfylla kraven i byggkoder och föreskrifter vid arrangemang av avloppssystemet i ett privathus.

I ett modernt hus måste avloppsvatten vara korrekt.

Avlopp rör sig genom gravitation under inverkan av gravitationskrafterna, så det är viktigt att beräkna den rätta avloppsslängningen på 1 meter. Om det är för stort eller för litet, kommer det att finnas oegentligheter i systemet, upp till förekomsten av obehagliga nödsituationer. Vilken typ av sluttning för avloppsrör som installeras bestäms av ett antal omständigheter.

Konsekvenser av för liten eller för mycket sluttning

En alltför stor lutning av avloppsröret orsakar en alltför hög flödeshastighet av avloppsvattnet. I detta fall kastas stora bitar av avfall till rörledningens inre väggar, håller fast vid dem och kommer inte att kunna gå vidare. Det är viktigt att säkerställa den optimala höjden av avloppsrör vid 1 meter i ett privat hus.

Den optimala lutningsvinkeln beroende på rörets diameter

Vid konstruktion av ett dräneringssystem, beroende på rörets diameter, väljes den optimala vinkeln för sin lutning. För att systemet ska fungera korrekt måste rör med mindre diameter förses med en större lutning. Det mäts i centimeter per linjär mätare av rörlängd. SNiP bestämmer följande parametrar för rör i enlighet med deras diameter:

 • 50 mm - 3 cm lutning per 1 meter längd;
 • 110 mm - 2 cm;
 • 160 mm - 0,8 cm;
 • 200 mm - 0,7 cm.
Illustration av den nödvändiga lutningen för rör med olika diametrar

Dessa optimala värden beräknas för jämn långa sektioner av det externa och interna rörledningsnätet. Det finns särskilda egenskaper vid anslutning till flänsanslutningar, sifoner och tillbehör.

Egenskaper bestämmer lutningen i badrummet, köket och toaletten

Funktioner bestämmer lutningen i badrummet, köket och toaletten bestäms av det faktum att det finns lämpliga VVS-armaturer. Under köksröret är installerade rör med en maximal diameter på 50 mm, den optimala vinkeln är 3,5 cm. Toaletten använder rör med en diameter på hundra millimeter, den optimala höjden för dem är 2 cm. Värdena för denna parameter för hushållsapparater för hushållsapparater sammanfattas i följande tabell.

Regler för bestämning av lutningsvinkeln för externt avloppsvatten

För att lägga utomhusnätet med rör med mycket större diameter än inuti huset. Som ett resultat är installationsvinklarna olika. Till exempel, för ett rör med en diameter på ett hundra och femtio millimeter, kommer lutningen att vara 0,8 cm per meter lång, om diametern är tvåhundra millimeter minskar värdet av denna parameter med en millimeter och blir 0,7 cm.

Högsta nivåfallet för det externa nätrörsystemet får inte överstiga femton centimeter per meter längd. Denna regel gäller inte korta delar av rörledningen med en längd på mindre än en och en halv meter.

Beräkning av avloppsrörets nödvändiga lutning på egen hand

För att beräkna rörlutningen på egen hand måste du veta dess längd och diameter. I SNiP publicerades speciella tabeller med värdena för denna parameter. I det allmänna fallet är det möjligt att bestämma lutningsvinkeln för röret med egna medel:

 • Beräkningen bör göras med hänsyn till det vertikala rörets diameter.
 • För rör med ett tvärsnitt på upp till ett hundra och tio millimeter krävs en lutning på tjugo millimeter;
 • upp till hundra och sextio millimeter i diameter kräver en åtta millimeter lutning av röret;
 • Smala rör upp till femti millimeter i diameter installeras med en lutning på tre centimeter.
Avloppssluttning lätt att styra nivå

Vissa problemuppfattningar orsakas av måttenheten för denna parameter, uttryckt i hundradelar av ett tal. Det är emellertid inte alls svårt, till exempel innebär ett lutningsvärde på 0,05 att skillnaden i höjd mellan början och slutet av mätlängdsröret är fem centimeter.

Sewer fullness värde

En av de viktigaste operativa egenskaperna hos avfallssystemet är dess fullhet med fekalt vatten. Värdet på denna parameter bestäms genom att höjden av avloppsnivån divideras med värdet av rörsektionen.

Beräkning av avloppsrörets diameter

Vid konstruktion av ett avloppssystem för problemfri drift är det nödvändigt att välja en sådan viktig driftsparameter som rörledningens diameter. Det bestäms av kombinationen av följande villkor:

 • Tvärsnittet av sanitetsbeslag måste inte vara större än diametern hos huvudavloppsröret.
 • ökningen i diameter leder till en acceleration av permeabiliteten hos avloppsvattnet exponentiellt;
 • fyllningsfrekvensen bör inte vara högre än sextio procent;
 • byggkoder innehåller de data som behövs för att beräkna avloppsrörets diameter.
Dräneringen av badrummet på andra våningen till stigaren är gjord av 110 mm rör

Byggkoder bestämmer diametern på rören på huvudsnitten i nätverket på ett hundra och tio millimeter. Anslutningsanordningar för hushållsapparater utförs till rör vars diameter inte överskrider femtio millimeter. Undantaget är toaletten, den driftsbelastning som ökas. Diametern på den totala stigaren är hundra millimeter. Tvärsnittet av avloppsrör av stora stadsvägar kan nå tusen tvåhundra millimeter.

Anläggning av externt avloppsvatten med hänsyn till nivån på jordfrysning

Installation av det externa avloppssystemet bör utföras med obligatorisk hänsyn till djupet av markfrysning på arbetsplatsen. Denna nivå varierar med klimatförhållanden och varierar i olika områden. SNiP 23-01-99 innehåller de exakta värdena för denna parameter för olika regioner.

Karta över de normativa djupet av frysning

Till exempel, om djupet av markfrysning är en och en halv meter, bör avloppssystemet inte läggas närmare marken. I det här fallet kommer fecalvattnet att frysa och bryta ledningsnätet, vilket kommer att leda till ett fullständigt fel. För förortsregionen är djupet av markfrysning 1,4 meter, i de centrala delarna av vårt land är det ungefär lika.

Regler för organisering av installationsputen för läggning av rör

Korrekt installation av avloppssystemet medför installation av installationskudde. Det är en sandhöna där rörledningsnätet ligger direkt. För att behålla den önskade lutningsvinkeln hos systemet och den konstruerade monteringsplattan. Denna parameter kan ändras genom att hälla sand på ett eller annat ställe.

Kudden ska ge en enhetlig lutning av avloppssystemet

Innan du lägger rörledningsnätet, kontrolleras alla delar av dess design för integritet, förekomsten av sprickor och synliga defekter är oacceptabelt. Annars är läckage och nödsituationer oundvikliga. Bevisade avloppsrör läggs på monteringsplattan och jämnas med en byggnivån. Om det behövs justeras lutningsvinkeln på rätt ställe så att röret som ligger på vallen passar tätt mot det och är rörlöst.

Allmänna rekommendationer för installation av avloppsrör

Allmänna rekommendationer hjälper till att undvika de vanligaste misstagen vid avloppsrör av hushålls och externt avloppssystem. Följande faktorer bör beaktas:

 • Rörledningsnätets strukturella element är föremål för krympning över tiden. Som ett resultat är det nödvändigt att regelbundet justera rörets vinkel.
 • Vid ändring av riktningen för flänsanslutning bör man göra en vinkel på minst ett hundra tjugo grader. I annat fall kommer det att vara nödvändigt att utrusta en extra inspektionslucka för att styra rörledningsnätverket och rengöra det vid behov.
 • Arrangemang av doldt avlopp kräver särskilt noggrann testning av alla delar av dess struktur för integritet och avsaknad av läckage. I det här fallet bör visningsfönstren placeras på kort avstånd från varandra.
 • Rören läggs i motsatt riktning mot avloppsvatten. Installationen börjar från avloppsröret med ytterligare framsteg till de anslutna VVS-armaturerna.
Så i praktiken höjden av avloppsröret för diskbänken

Den önskade lutningsvinkeln för avloppsrör under uppbyggnaden av ett hemnätverk är inte svårt att tåla. Tidigare ritas en märkning på väggen, som beskriver linjen i den tidigare beräknade lutningen. Pipelinenätet läggs på det.

Arbetet med arrangemanget för utomhussystemet är något svårare. I detta fall, för att säkerställa den nödvändiga lutningen, är det nödvändigt att gräva en gräv, vars djup gradvis ökar. Kontrollen utförs med hjälp av en byggnation, strängen sträckt i rätt vinkel underlättar avsevärt genomförandet av industriella manipuleringar.

Systemets effektivitet beror till stor del på den korrekta bibehållna lutningsvinkeln för rörledningsnätet. Det är nödvändigt att följa de rekommenderade standarderna. Vid avvikelse från de angivna parametrarna uppstår ofta nödsituationer och igensättning av rörledningsnätverket.

Vi har valt en speciell video för dig, som innehåller mycket användbar information om avloppssystemet.

Hur man bestämmer höjden av avloppsvatten i ett privat hus

Avloppssystemet i ett privathus behöver en kompetent konstruktion, under vilken höjden av rören som används för detta bestäms, eftersom kvaliteten på vattenavloppet från huset beror på det. Beräkningen måste göras långt innan systemet installeras. Annars är det inte möjligt att undvika fel vid beräkningen av hela enheten. Till exempel bestämmer höjden av avloppssystemet i ett privathus platsen för hål i väggen, och om det beräknas felaktigt kan det uppstå vissa olägenheter under installationsarbetet, vilket medför onödigt avfall.

Avlopp med lutning enligt SNiP-tekniken används med specialiserade tabeller, de visar medelvärden som används för installation med ett centralt avlopp av alla sanitetsarmaturer.

Slope Definition

Avloppsrening kan vara av två typer:

Utgången av spillvätskemassor från privatbyggnad kan utföras på två sätt:

Trycksystemet används extremt sällan, eftersom dess anordning är fylld med vissa svårigheter. Det är dyrt, svårt och inte lika tillförlitligt som vid användning av självflödande avloppssystem. För att lägga tryckslangen utförs beräkningen inte på grund av vattnets rörelse i systemet under tryck.

Vid beräkningen av sluttningen måste du komma ihåg att det kommer att vara annorlunda för inre, yttre och stormavlopp. Detta beror på det faktum att i vart och ett av systemen finns ett vätskeutlopp med helt olika kompositioner, och det externa avloppssystemet behöver dessutom uppvärmning. Enligt SNiPs 2.04.03-85 påverkar rening av avloppsvatten, fyllning av rör och materialet som används för att få dem att påverka lutningen. När det gäller de allmänna reglerna är de följande: höjden av avloppssystemet som löper inuti huset bör vara 0,5-1 cm för en löpande mätare och lutningen på rören som används för installation av utomhussystemet bör vara 1-2 cm. Men det här är bara allmänna värden, för att få mer exakta uppgifter, kommer det att bli nödvändigt att utföra en mer detaljerad beräkning.

indikatorer

Typer av vilka är sluttningarna av utomhusavlopp.

Indikatorer för lutningsvinkeln för röret som används för att lägga systemet i ett privat hus, innebär graden av förändring i att hitta sin arbetsyta i förhållande till horisonten. Lutningsvinkeln bestäms av skillnaden i höjder på den lägsta punkten av rörledningens yta vid dess första och sista segment. Som jämförelse anges i standardmätningssystemet rotationsvinkeln i grader. Om du tar röret för avloppsröret i ett privat hus, vars diameter är 50 mm, kommer lutningsvinkeln till sin enda linjära mätare att vara 0,03 m. I en ledning med en längd på tre linjära meter kommer höjdskillnaden att vara 0,9 m. (0,03 x 3) eller 9 cm.

För att eliminera fel som kan orsaka problem vid avloppssystemet, är det nödvändigt att använda rätt beräkningsmetod.

Beräkningsmetoder

Plan för anordningen av avloppsreningsverket


Det finns två tekniker som gör det enkelt att bestämma lutningsvinkeln för röret: beräknat och ej beräknat. Det senare gör att du kan veta skillnaden i höjd vid ett visst rörparti, beroende på hur mycket diameter det har. Den genomsnittliga förändringen av detta värde är 3% och kan variera beroende på driftsförhållandena. Designmetoden är avsedd för system med konstant tryck av vätska i avloppssystemet. I det här fallet kan en av två beräkningsmetoder användas:

 • överensstämmelse med vätskans hastighet i rörets normativa koefficient;
 • med användning av Colbrooke-White-formeln.

Men för privat bostadsbyggande är användningen av sådana formler ganska svår, eftersom det är nästan omöjligt att beräkna indikatorn på rörledningens full- och fluidrörelse i den utan speciell utrustning som används av proffs för att beräkna lutningsvinkeln. Beräkning av avloppsslutt i ett privathus utförs med hjälp av en icke beräkningsmetod

Definition utan formler

Formeln för beräkning av slamens lutning enligt SNiP.

För att utföra externt eller internt avlopp, utan att använda komplexa formler för beräkning av sluttningen för detta ändamål, tillämpas värdena med den fastställda gränsen. Detta är minsta och maximala lutningen.

Med en minsta siffra, där ytterröret placeras, ska avloppssystemet lutas på mindre än 0,015 m per löpande mätare. Enligt denna regel görs interna ledningar av rör. Undantaget är gjord av korta delar av rörledningen - mindre än 1 m. I detta fall är en lutning på 0,01 per 1 m tillräcklig.

Det är viktigt! Om denna parameter är reducerad, kommer fasta partiklar att förbli på rörets inre väggar, vilket i slutändan kommer att orsaka dess igensättning.

Den maximala lutningsnivån beror på flödet av vätskan inuti röret. För produkter gjorda av plast överstiger inte maxhastigheten 1,43 m / s. Om du ökar denna parameter börjar separationen av vätskan i fraktioner, och som ett resultat kommer de fasta partiklarna att lösa sig. Maximal lutning bör inte överstiga 3%.

Rörläggning

Principen för avloppsavloppet med en dräneringspump.

Korrekt montering av hushållsavlopp i ett privat hus innebär att man lägger rör under en höjd av 20-25 mm per meter. Detta säkerställer smidig passage av avfall genom rörledningen, förhindrar bildandet av blockeringar och utan att störa rörens självrengörande funktion. Större förspänning är endast möjlig i korta avsnitt.

För arbete behöver du:

 • rör (polyvinylklorid eller polypropen) med en diameter av 50, 100 mm;
 • lödjärn;
 • lim;
 • gummitätningar i uttag;
 • kragar.

För installation av rör inuti huset kan du använda polypropen eller polyvinylkloridpipor. Deras diameter kan vara annorlunda. Att välja mellan dessa två material är svårt att säga vilken som är bättre. Därför rekommenderas att använda de rör som finns till hands. Men du måste komma ihåg att för att ansluta polypropenrör behöver du ett lödstryk. Polyvinylklorid är ansluten med lim eller gummitätningar i socklarna.

Det inre avloppssystemet, byggt i ett privat hus, utförs oftast med rör vars diameter är 50 och 100 mm. Den senare är avsedd för tillverkning av risers i privata hus, byggda i två eller tre våningar, för att ansluta toalettskålen med dem och förena alla rör som ingår i avloppssystemet medan du tar bort den utanför byggnaden. För att ansluta andra källor till avloppsvatten används rör med en diameter på minst 50 mm.

Sammankopplade rör är fästa vid väggarna med klämmor. De skyddar också stigaren och röret, som är installerat i stället för avlägsnande från byggnaden.

Utomhus avloppsvatten

Plan för avloppssluttning för odelade områden.

Anordningen av det yttre avloppet genomförs enligt följande metod:

 • grunden är att ta utgångspunkten från huset;
 • installation av rör med en diameter av 110 mm utförs med en höjning av 0,02 m. Om linjens längd är 20 m, kommer lutningsvinkeln för rören att vara 0,4 m;
 • nödvändigtvis beaktat terrängen. Avloppsbrunnen rekommenderas att installeras i en av de lägsta delarna av platsen.
 • djupet av rörledningens andra punkt vid avloppsbrunnen läggs till djupet av hålet som fungerar som rörets utlopp från byggnaden.

Det är viktigt! Djupet på rören som används vid att lägga den yttre linjen måste ligga under jordfrysningsnivån. Mätningen av denna indikator utförs vid högsta punkten av motorvägen.

Lutningen av rören som används i utomhusavloppssystemet bör underlätta släta utsläpp av avlopp från avloppssystemet, byggd i ett privat hus, vilket garanterar stabilitet i arbetet och självrengöring.

Diagram över anordningens septiktank med kemisk avloppsvattenbehandling.

Avloppsröret avlägsnas från grunden av huset, varefter det är anslutet till den externa rörledningen, genom vilken avloppet därefter kommer in i cesspoolen eller septiktanken. För arrangemang av en sådan rörledning används rör med större diameter än med ett internt system. De kan vara gjorda av material som gjutjärn, asbestcement, plast. De första är erkända som de starkaste, men samtidigt är de det svåraste. Vid val av rör måste deras inre yta beaktas, vilket borde vara helt slät och därmed förebygga blockering.

Ordningen för anordningen av det oberoende avloppet i det privata huset.

Isolering av det externa avloppssystemet kan utföras med hjälp av olika värmeisoleringsmaterial som sätter ihop rören. Det kan vara mineralull, polyuretanskum, penoizol och polyetenskum. Du kan också använda en värmekabel som ligger ovanpå röret eller inuti den. Kabeln läggs i en speciell kabelkanal som skyddar den mot yttre skador.

Uppvärmning av rör i det externa avloppssystemet kan utföras med hjälp av den kombinerade metoden. För detta är huvudledningen isolerad med material med värmeisoleringsegenskaper, och en sektion av röret som lämnar huset är utrustat med en värmekabel.

Installationsarbetet genomförs genom att alla delar av systemet och dess testkörning ansluts. Om det inte upptäcktes några läckor under denna läckage, installerades systemet korrekt med hänsyn till alla rekommendationer och normer.

Hur man gör ett avloppssystem i ett privat hus utan hjälp av en specialist

Vi utökar den offensiva planen: vi mäter avvikelsen, vi sätter stigaren

Det första steget är att ta nivån och hitta den lägsta punkten i hela avloppet. Men du måste söka tills det blir en dräneringsbrunn. Det vill säga om du har ett badrum på bottenvåningen eller sämre - i garaget måste du dränera avloppshålet i marken tills avloppsslangen är minst 0,4% (det vill säga 4 centimeter per 1 meter avlopp). Om det inte finns någon förspänning, kommer röret omedelbart att bli igensatt, faktiskt fungerar det inte ens i det här fallet.

Därefter hittar vi den högsta punkten för installation av ventilation. Dess utmatning ska vara minst 1 meter över husets taknivå, som regel bör den flyttas från bastunet, som ligger högst uppe. När vi har valt topp och botten av vårt system, kan vi fortsätta direkt till installationen.

Det är bättre att bara göra 1 för hela huset, men om du har en väldigt stor layout, får du bygga två stegar för hela huset. Enligt SNiP är det förbjudet att kombinera ventilations-, ventilations- och ventilationshissar, de ska arbeta separat. På samma sätt är det förbjudet att mata ut i en ventilationsaxel. Plaströrets tjocklek måste vara minst 110 mm. Detta görs så att avloppsvattnet inte bildar damm bomull vid dränering. När du ansluter sanitära enheter till stigaren måste du följa några regler.

 1. Korsningen måste nödvändigtvis vara under korsningen av toalettskålen. Om det görs annars, då vid spolning kommer avloppsvatten att visas i siffrorna för andra enheter som var anslutna i linje. Som ett resultat - en obehaglig lukt i rummet.
 2. Lossa inte diametern vid anslutning till stigaren, för att inte bilda för högt tryck. Om exempelvis diametern på PVC-röret som är ansluten till enheten är 60 mm, kan fodret på stigaren inte vara mindre än 60 mm, bara större. Som regel är det 90-110 mm.
 3. Toalettröret kan inte vara mer än stigaren. Det vill säga, att tjockleken på den senare ska vara minst 100 mm (inte mindre än 60 mm i linje utan en toalettskål). Detta beror på att en stor mängd spol (upp till 20 liter) omedelbart går in i kanalen och därigenom skapar ett anständigt tryck. När vatten sprids på ett tjockt rör i övergången till en mindre volym, kommer ett starkt slag att genereras, för att inte tala om eventuella blockeringar.
 4. Installationen av vinkelformade element bör inte göras i en vinkel på 90 grader. Det vill säga att du borde ha alla avloppssystem vid 45-60 0, inte mer, så att systemet kan självrena, inte täppa till, inga vattenpåverkningar uppstår.
 5. Glöm inte ljudisolering. Om du har ett hus med två eller tre våningar, kan det vara mycket obekvämt i bottenvåningen när du spolas på den tredje. Ett starkt ljud av vatten kommer att klippa örat. Stigerören måste vara gömd i väggarna, isolerade med mineralull, skumbad med skum, först då kommer det att vara möjligt att prata om den maximala levnadsförmågan.
 6. Den övre änden av fodret (om det är mer än 2,5 m) måste nödvändigtvis ha en luftningsventil. Detta är ett speciellt föremål som gör att luft kan dras in när ett vakuum uppstår i ett rörsystem. Det släpper inte ut luft, det drar bara in, vilket helt eliminerar risken för att ett vakuum bildas inuti systemet. Om det inte finns några sådana ventiler i systemet uppträder ett negativt tryck vid spolning, vilket tömmer alla instrumentens siffror och drar luft genom dem.

Nu när vi vet vad vi inte ska göra och hur vi monterar stigaren, kan vi komma till jobbet. Överväg hur man ordentligt gör en avlopp.

Rör behöver bara lödas upp, och arbetet ska endast utföras från botten upp och inte tvärtom. Vid lödning, lägg omedelbart granskningen (tees, tekniska hål, beslag), de är som regel placerade på platser med störst täppning (svängningar, anslutningar). Avloppssystemet i ett privathus är gjort om ett par dagar, om du har en preliminär handlingsplan eller ett utvecklat projekt.

Montering av filialer

Avloppsplanering i ett privat hus upptar en av de viktigaste platserna. Grenlinjen måste vara minst 1 meter lång och inte mer än 10 meter. Komplexa system är alltid en stor minus, eftersom när du kör en sektion måste du demontera många anslutningar för att bestämma problemområdet. Den första regel som en nybörjare måste komma ihåg är att utgångsdiametern ska vara exakt densamma som vid anslutningspunkten. Det vill säga, en grenlinje måste bestå av samma rör, expansion eller sammandragning är oacceptabel.

Skärning utförs endast vinkelrätt, utan chipping, ytbehandling, "shoals" eller andra "förbättringar" mount masters. Användning av PVC-material är tillåtet, men det är oönskat, du behöver köpa härdat plast - det är mycket mer tillförlitligt. Lossen i avloppssystemet i ett privat hus på grenlinjen ska vara enligt följande: 0,3% eller 0,003 ppm (3 centimeter per meter) för ett rör F50 mm och 0,2% eller 0,002 ppm för en diameter av 110 mm. Du kan inte göra mindre bias, eftersom sedimentet ständigt ackumuleras, är det också omöjligt att undvika stark bomull.

Höjningsberäkning

Det första att komma ihåg är att alla sanitära apparater ska placeras i sin tur, beroende på diametern för deras frisättning. Det innebär att vi först lägger toaletten, då, till exempel, ett badrum, ett handfat och så vidare. Lutningsvinkeln på avlopps- och fläktröret ska vara 90 0, det vill säga att de alltid står vertikalt.

Höjden på rören inuti rummet kan inte vara mindre än 0,3%, det blir bättre att 0,4%, 0,5%. Det är också värt att överväga att du inte kan ändra lutningsvinkeln inom en raderingslinje. Varje ändring kan täppa till kanalen.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att ansluta rörledningen till septiktanken. Här borde vattnets vinkel vara minst 0,42%, det vill säga 4,2 centimeter per 1 meter. Om du gör mindre, kan en kanal med en diameter av 130-150 centimeter blockeras, särskilt under den kalla årstiden. Lutningsfall på 0,1% i samma linje kan också orsaka problem.

Grundläggande regler som hjälper till att göra avloppskvalitet

Om du vill göra rätt avloppsprojekt av ett privat hus och aldrig återvända till detta problem under operationen, måste du komma ihåg några byggnadsregler. Tänk på mer.

 1. Linjen i toaletten ska inte innehålla några andra apparater från tredje part, den kan bara vara rak, utan gradienter utan böjningar. Om du installerar en annan enhet, spolas vattnet från sifongen bort, och i stället luktar det från avloppet. Alla andra rader kan innehålla alla typer av enheter.
 2. Eyeliner på toaletten ska vara högst 1 meter. För övriga linjer - 4 meter vid F50 mm, om avståndet är längre - öka diametern till F70 mm.
 3. Den maximala lutningen på det yttre avloppet får inte vara mer än 10% internt - högst 15%. Horisontella kanaler i stigar-septiktanken läggs utan att höjden ändras inom samma linje, en övergång (4%) på fundamentet är tillåten och en inspektionslucka är gjord.
 4. Djupet av kanalen i marken ska vara 50 cm djupare än frysen. Det vill säga 60 cm för de södra regionerna, 90-120 centimeter för de norra regionerna. Om du gör mindre frysning. Röret läggs mineralull 5 cm, då bara marken.
 5. Inspektionsluckor installeras var 10: e meter så att du kan utföra rengöringen vid nödsituationer. Rotationsvinkeln bör inte vara större än 65 0, om du har möjlighet att göra 35-45 0, blir det ännu bättre. En sådan design kommer att vara särskilt relevant med låg trafikstockning, eftersom sedimentet sällan tvättas och efter några år ackumuleras i tillräcklig mängd för att täppa till kanalen.
 6. Avloppsröret sätts bara genom en sifon, annars kommer luktarna fortfarande in i rummet. Vattnet i sifonen är det bästa filtret mot gaser och obehagliga luktar, och ju mer de installeras i rummet desto bättre kommer de att fungera. Den enda nackdelen är att vattnet kan torka över tiden om sanitära apparater inte används. I regel sker detta inom 2-3 veckor. Då kan lukten från avloppet också nå lokalerna.

Vi beräkna stigaren, antalet ventilationsventiler och inspektionsluckor som avloppet ska ha, lutningen på de yttre och inre rören. Då återstår det bara att överföra allt detta till papper, anpassa platsen för badrum och apparater som finns i dem enligt kloakens tvärsnitt och du kan gå vidare till byggnaden!