Förklarande anmärkning till projektet

För varje objekt i drift av en person krävs idag olika tekniska nätverk och kommunikation. I privata hem, på jobbet, i lägenheter, kontor och butiker är det nödvändigt att installera nät för el, uppvärmning, avlopp, vattenförsörjning och många andra. Många viktiga tekniska nätverk kan vara autonoma eller kopplade till de centrala systemen i en lösning.

Externa nätverk kallas kommunikation eller deras element som ligger utanför objekt och byggnader. Det är till externa system att kommunikationer mellan hus, produktionsverkstäder och andra föremål är kopplade. Bland de viktigaste för byggnader i olika ändamålssystem skiljer sig vanligtvis vatten- och sanitetsnät. För att skapa sådan extern kommunikation måste ägaren beställa utformningen av externa vatten- och avloppsnät.

Egenskaper av utomhusavlopp

Externa avloppsnät är komplexa system som är nödvändiga för urladdning av avlopp från ägarnas föremål till avloppsnätet i staden eller till etablerade septiktankar. Avloppsrening kan vara hushåll, utformad för att avlägsna avfall från förvaltnings-, bostads- och offentliga byggnader, industriellt, för att avlägsna avloppsvatten från hushållsanläggningar samt storm som är nödvändiga för att avlägsna avloppsvatten från nedbörd.

Enligt designfunktioner är externa avloppsnät gravitation och tryck. Självflödande kommunikationer är anordnade så att dräneringar i dem strömmar genom rörledningen utan ytterligare pumputrustning. Driften i avloppssystemet tillhandahålls vanligen av rörledningens läge i en viss vinkel. På grund av det faktum att för drift av självflödande system är det inte nödvändigt att använda pumputrustning anses de vara mer ekonomiskt lönsamma än att pumpa dem, men under alla förhållanden är det möjligt att organisera avloppsnätet så att det strömmar utan extern hjälp.

Tryckavloppssystem arbetar genom användning av speciell pumputrustning. Dessa nätverk är mer funktionella och effektiva, även om deras design och installation kräver stora finansiella investeringar. Designen blir dyrare på grund av att specialisterna måste välja mer utrustning och genomföra mer tekniska beräkningar. Installation kommer att kosta mer på grund av behovet av att köpa dyr pumputrustning.

Egenskaper av det externa vattentillförseln

Externa vattenförsörjningsnät är utformade för att transportera vatten av olika kvalitet från källor till slutanvändare. Vatten behövs nu på platser för något ändamål, eftersom utvecklingen av nya utomhusnätverk är en gemensam service från stora designföretag.

Enligt deras konstruktion och läge kan alla utomhusvattenförsörjningsnät uppdelas i tunnelbana och över jord. Underjordiska nät kräver stora finansiella investeringar, eftersom deras installation innebär komplicerat utgrävningsarbete, och under konstruktionen måste ett större antal komplexa beräkningar genomföras. Förhöjda nätverk, men billigare, har nyligen blivit mycket mindre populära. Rörledningar i öppna områden kan utsättas för allvarliga miljöpåverkan. Dessa funktioner bör beaktas vid utformning av ett utomhusvattenförsörjningsnät.

Utformning av extern kommunikation

För att förbereda ett professionellt projekt för något externt tekniskt system måste kunden samla in och överföra olika inledande data till projektföretagets specialister. De viktigaste källdokumenten för utformning av sådana nät är tekniska specifikationer, tekniska specifikationer från statliga organ, tillstånd från kontrollorganisationer och ägare av tomter, samt olika system och ritningar på det territorium där vattenförsörjningen eller avloppssystemet måste passera.

Efter att ha tagit emot alla nödvändiga uppgifter ska designpersonal utföra sin verifikation för relevans och överensstämmelse med gällande lagstiftning. Under inga omständigheter ska konstruktionen utföras på basis av obekräftad källdata eftersom eventuella fel i uppgiften, i diagrammen och ritningarna kan orsaka fel i projektdokumentationen.

Baserat på aktuell och verifierad initial data börjar processen med att designa externa ingenjörsnätverk. Först måste projektpersonalets anställda utarbeta en skiss över framtida vattenförsörjning eller avloppssystem med hänvisning till nätverkselement. Denna skiss är inlämnad för godkännande av myndigheter, och om inga fel finns i det, kan specialister börja skapa ett arbetsförslag.

Utkastet till ett tekniskt system är en komplett uppsättning dokument på grundval av vilka en extern vattenförsörjning eller avloppssystem kommer att installeras i framtiden. Arbetsförslaget, såväl som skissen, behöver preliminärt godkännande. Endast ett samordnat projekt, vars kvalitet och överensstämmelse med lagstiftning är bekräftad av statliga inspektörer, kan användas för installation av utomhuskommunikation.

Den ungefärliga kostnaden för att utforma vattenförsörjning och sanitet, du kan beräkna med hjälp av miniräknarna som presenteras nedan:

Vatten- och avloppsdesign: Regulatoriska krav och praktiska tips

Enligt vilka lagstiftningsdokument har vatten- och avloppsdesign utförts? Hur uppskattar du den önskade rördiametern? Är det svårt att beräkna tryckförlusten i en rörledning med kända parametrar? Vad är sluttningen för att lägga avloppsrör? I artikeln kommer vi att försöka hitta svar på dessa och några andra frågor.

Skiss av tekniska nätverk av ett hus under uppförande.

Regleringsdokument

Vilket SNiP för utformning av vattenförsörjning och avloppsnätverk gäller för närvarande?

Följande dokument ger det största värdet för designern:

 • SNiP 2.04.02-84, som reglerar byggandet av extern vattenförsörjning.
 • SNiP 2.04.03-85, tillägnad byggandet av utomhusavlopp.
 • SNiP 2.04.01-85, som innehåller krav på internt vattenförsörjning och avloppsnät.

Användbar: specialiserade instruktioner för konstruktion och installation av vattenrör och avlopp av plaströr finns dessutom i byggnadskoderna СН 478-80.

Låt oss ta en titt på nyckelkraven för de angivna dokumenten.

SNiP 2.04.02-84

Den genomsnittliga dagliga vattenförbrukningen per person som fastställs i projektet för extern vattenförsörjning ska motsvara följande tabell:

Bostadslägenheter i bostadshus faller huvudsakligen i den senare kategorin.

Vattenförbrukning för bevattning av grödor, underhåll av boskap, fjäderfä, etc. antagen av avdelningsstandarder för den relevanta industrin.

Det minsta fria trycket i akvedukten vid ingången till en separat byggnad vid toppens utlopp bör motsvara:

 • För envåningsbyggnad - 10 meter.
 • För flera våningar byggnader - 10 meter + 4 meter per våning.

Minsta trycket på vattenkolonnen - 10 meter.

Flervåningshus i områden med låga eller ena våningar byggnader levereras med egen byte.

I vattenkällans roll kan det vara:

 • Floder och kanaler.
 • Reservoarer, dammar, sjöar.
 • Underjordiska källor.

Tja till vattnet.

För produktionsbehov är användningen av behandlat avloppsvatten tillåtet. Användningen av grundvatten, sammansättningen och kvaliteten på motsvarande dricksvattenförsörjning för industriell vattenförsörjning är förbjuden.

Utformning av utomhusvattenförsörjning av bosättningar bör genomföras med beaktande av möjligheten att använda dricksvattenförsörjningssystemet för brandbekämpning.

SNiP 2.04.03-85

Vad ska vara utomhus avloppsnät? Vi kommer medvetet att utesluta att hänsyn tas till kraven på reningsverk och fokusera på gravitation och tryckledningar för transport av avloppsvatten.

De minsta diametrarna av avloppsrör som kan användas i externa nät är:

Den högsta uppskattade hastigheten för avfallshanteringen antas vara:

 • För metallrör av hushållsavlopp - 8 m / s.

Gjutjärn hushållsavlopp.

 • För regnvattenavloppsrör av metall - 10 m / s.
 • För icke-metalliska (plast, betong, asbestcement, keramik) rörledningar för hushållsavloppsvatten - 4.
 • För icke-metalliskt stormvatten - 7.

SNiP 2.04.01-85

Låt oss nu titta på de lagstadgade kraven för hushållsavlopps- och vattenförsörjningsnät som finns i de senaste dokumenten.

Dricksvattnets kvalitet och sammansättning måste överensstämma med GOST 2874-82.

Obs! SNiP: s överväganden gäller för närvarande, men den GOST, som den hänvisar till, avbröts 1999.
Nuvarande krav anges i den obligatoriska SanPiN 2.1.4.1074-01.

Nuvarande dokument som reglerar vattenkvaliteten.

 • Vattentemperaturen i varmvattensystemet bör inte vara mindre än 60 ° C när den är ansluten till ett öppet värmesystem och 50 ° C till en stängd. Den högsta tillåtna temperaturen är 75 C.

Nyfiken: i verkligheten är detta krav inte uppfyllt det mesta av året.
Om sommaren, i frånvaro av uppvärmning (särskilt i gamla hus utan cirkulatorer i hissarna), svalnar vattnet från motorvägen och når mixaren, ofta till 40 grader eller mindre.
På vintern växlar varmtvatten från tillförsel till returledning endast när tillförseln når 90 grader.

 • För daghem och plantskolor bör temperaturen på vattenvärmen vid punkterna för vattenintag inte vara över 37 grader.
 • I byggnader över 4 våningar borde vattentankarna kopplas till cirkulationsbroar. Priset för bristande efterlevnad av detta krav är en stor icke-målförbrukning av hett vatten: i avsaknad av vattenavveckling måste invånarna avta vatten länge innan det upphettas. Sektionen kan bestå av 3-7 stigare.
 • Trycket i varmtvattenssystemet framför mixarna får inte överstiga 4,5 kgf / cm2.

Var uppmärksam!
I praktiken är det här principen omöjligt i princip att leverera varmt vatten från en ledningsledning på en rutt under uppvärmningssäsongen: försörjningstrycket hålls vid 5 - 6,5 kgf / cm2.

 • I duschar med tre eller flera gallrar ska tillförseln av hett vatten till blandarna ordnas på minst två sidor, vilket gör att varmvattenförsörjningen slingras av. Annars kan en plötslig förändring av vattentrycket orsaka brännskador. Undantaget är kollektorns vattenförsörjningssystem.
 • Hydraulisk beräkning av kallvattenanläggningar bör utföras enligt det maximala vattenflödet som motsvarar förbrukningen under spetstimmar.

Följande material kan användas för internt kallt vatten och varmvattenförsörjningsnät:

På grund av den begränsade arbetstemperaturen används denna plast endast i kallt vatten.

 • Polypropylen.
 • Polyvinylklorid
 • Polybuten.
 • Glasfiber.
 • Metallplast (flerskiktiga rör av aluminium och tvärbunden polyeten).
 • Koppar.
 • Brons.
 • Brass.
 • Stål med korrosionsskyddande beläggningar inifrån och ut.

Rör måste stå emot ett tryck som är större än arbetaren med 1,5 gånger men inte mindre än 6,8 kgf / cm2 vid driftstemperatur för kallt vatten och varmt vatten vid 20 respektive 75 grader.

Vattentillförseln ska ge förekomst av stoppventiler vid följande punkter:

Kallvatteninloppet är utrustat med en ventil.

 • På delar av ringnätet (för deras oberoende avstängning vid reparation).
 • I brand står det med antalet brandkranar minst fem.
 • På stigningar av inhemsk vattenförsörjning i bostäder över tre våningar.
 • På alla grenar med fem eller flera punkter av vattenintag.
 • På grenar från de viktigaste vattenförsörjningssystemen.
 • På kranarna i lägenheten, hotellrummet, på fodret till spolkranarna, toalettskålar, vattenvärmare, gruppdiskar och duschar.
 • Innan vatten kranar.

Kapten Bevis föreslår: i det senare fallet placeras ventilen i byggnaden, i ett uppvärmt rum.

Praktiska rekommendationer

Låt oss flytta till ett mer praktisk plan. Hur är utformningen av vattennät i byggandet av privata hus med egna händer?

Det mest typiska kommunikationssystemet för ett privathus innebär en enda ingång - för kallt vatten. Varmvatten är försedd med en panna eller varmvattenkolonn; För bortskaffande av avlopp används autonoma behandlingsanläggningar.

Varmvattenförsörjning ger en panna.

Beräkna när byggnad krävs:

 1. Hög vattenförbrukning.
 2. Rörledningens motsvarande diameter.
 3. Tryckfallet i denna rörledning. Vid slutet av VVS-armaturen ska huvudet inte falla under tre, eller bättre, fem meter.
 4. Mått på septiktank och filtervatten.

Vattenflöde

Det är enklast att ta från tabellen nedan.

Vattenförsörjning och avloppsdesign

Utformningen av system för vattenförsörjning och sanitet (avloppsvatten) är en av de viktigaste och viktigaste delarna av ingenjörsdesign. Dess genomförande är nödvändigt både vid byggandet av ett lanthus och i reparationen av en lägenhet. Det är lika viktigt för att öppna ett café eller restaurang, en skönhetssalong eller ett gym.

Design av vattenförsörjningssystem och nätverk

Utformningen av vattenförsörjningsnät är väldigt viktigt för byggare, eftersom projektet för vattenförsörjning och avlopp redan har löst upp frågor som sparar pengar och tid under installationsarbetet. Det färdiga projektet har redan detaljerade och detaljerade svar på frågor om:

 • vad ska tjockleken på screed till vattenledningar passar in i golvet;
 • vilka rör bör väljas för att undvika läckage
 • vilket vattenförsörjningssystem bör antas för anläggningen
 • hur man kopplar en vattenvärmare till varmvattenförsörjningssystemet;
 • vilken mängd material och utrustning som krävs för installation av vattenförsörjning och sanitet måste köpas.

Vattenförsörjning plan

Inte bara byggare är beroende av kvalitetsprojektet för vattenförsörjning och avloppsvatten. Om du kan utan kosmetiska reparationer, så kan du inte klara av det. Att utforma vattenförsörjningen i det senare fallet är nödvändigt utan att misslyckas vid en förändring av vattenförbrukningen, för att ansluta till externa nät och för att göra förändringar i tekniknäten. Dessutom kommer vattenförsörjning att krävas för att få tillstånd att starta byggnadsarbete från den operativa organisationen.

Installering av avloppssystem och vattenförsörjning kan givetvis ske utan projekt, men i detta fall kommer inbillade besparingar att kosta mycket mer. I avsaknad av utformningen av vattenförsörjningsnäten kan du möta ett antal problem, bland vilka överutgifterna för vattenförsörjningsrör inte kommer att vara värsta, än värre är det felaktiga valet av vattenledningsledningar, vilket leder till läckage och därmed översvämningar av grannar. Kompetent utformning av vattenförsörjningen, förutsatt att kvaliteten på konstruktionslösningarna är uppfylld, garanterar ett jämn och långvarigt arbete för hela vattenförsörjningssystemet.

Komplexiteten i designen av VVS och sanitet

Vid utformning av vattenförsörjning och avloppssystem är det många faktorer att överväga. Först och främst är det värt att notera att alla projekt måste utföras i enlighet med gällande regler och föreskrifter. Bland dem är:

Att utforma vattenförsörjning och avlopp av ett lanthus eller lägenhet i enlighet med kundernas önskemål och önskemål kräver, innan designarbetet påbörjas, genomförandet av några viktiga steg. Först av allt är insamling av initial data nödvändig. För att göra detta, ta reda på vad volymen av vattenförbrukning kommer att vara (hur många människor bor i huset), om det finns ytterligare utrustning som behöver kopplas till vattenförsörjningen. Därefter beräknas balansen mellan vattenförsörjning och sanitet, som bygger på bilaga 2 till SNiP 2.04.01-85 * "Intern vattenförsörjning och avlopp av byggnader.

Vattenförbrukningen beror på antalet vattenkonsumenter och på syftet med byggnaden. Bilagan för varje typ av byggnad ger kostnaden för vattenförsörjning, inklusive för varje enhet. En administrativ arbetare förbrukar till exempel 16 liter kranvatten per dag och en bosatt i ett bostadshus förbrukar 150-300 liter, beroende på vattenförsörjningssystemet och typ av bostadshus. Vid beräkning av vattentillförseln är det nödvändigt att ta hänsyn till sannolikheten att öppna apparaten, beroende på hur många personer som är på en sanitär apparat. Jo och det viktigaste är en källa till vattenförsörjning. Som sådan kan de vara centrala stadsnät eller en autonom brunn.

Vid utformning av vattenförsörjning är det dessutom nödvändigt att bestämma produktionskällan eller sättet att förbereda varmt vatten. Varmvatten kan komma från de centrala nätverken, förbereda centralt i värmeväxlaren på byggnaden ITP, eller i en enskild gas- eller elvärmare. Vid planering av vattenförsörjning och sanitetssystem är det nödvändigt att planera lokalerna med sanitära anordningar, utrustning och andra vattenanvändare som tillämpas på dem. Väsentligt accelererar och billigare utformningen av vattenförsörjning och avloppssystem genom att ge layouter i elektronisk form - i dwg-format. Om operativa organisationer (bostads- och offentliga enheter, DEZ, UC, etc.) har sina egna specifika krav, bör de också vara kända innan designarbetet på vattenförsörjningssystemet påbörjas.

De ursprungliga uppgifterna för utformningen av externa vattenförsörjningsnät är de tekniska förutsättningarna för anslutning, huvudplan, geologi och topografi på webbplatsen. På huvudplanen bör tillämpas på befintlig kommunikation.

Efter det att de första uppgifterna har samlats in är det nödvändigt att bilda en teknisk uppgift för utformningen av vattenförsörjningssystemet. Våra experter hjälper dig att göra detta. Du kan slutföra uppgiften själv, för att göra det, ladda ner den tekniska uppgiftsmallfilen eller fyll i formuläret på vår hemsida. Tja, när uppgiften är gjord, är konstruktionsavtalet undertecknat, designprocessen börjar.

Axonometriskt system för vattenförsörjning

Vattenförsörjning och avloppsdesign

Typisk sammansättning av projektet för vattenförsörjning och avloppsvatten (avsnitt VK):

 • Titel sida
 • Allmänna projektdata
 • Sammansättningen av projektet för vattenförsörjning och sanitet
 • Balansen av vattenförbrukning och dränering
 • Förklarande anmärkning
 • Golvplaner med avlopp, stormavlopp, industriella avlopp
 • Golvplaner med varmt och kallt vatten nätverk
 • Axonometriskt system för avloppsvatten, stormavlopp, industriellt avloppsvatten
 • Axonometriskt system av varmt och kallt vatten
 • Knappar och detaljer om system för vattenförsörjning och avloppsvatten vid behov
 • Diagram över mätaggregatet
 • Avloppssystemspecifikation
 • Avloppssystemspecifikation

Förutom kvaliteten på projektet för kunden inte mindre, och ibland viktigare timing och kostnaden för design. För våra kunder är vi redo att utföra och ständigt utföra arbetsutnyttjande. I undantagsfall, tidpunkten för designen - från två dagar. Typiskt genomförandet av projektet för vattenförsörjning och sanitet - en till två veckor. För små anläggningar är kostnaden för en vattenförsörjning och avloppsprojekt 9-12 tusen rubel. Mer detaljerat med priserna på vattenförsörjning och avloppsprojekt, för utformning av vattenförsörjning och uppvärmning samt andra system som du hittar i en speciell sektion - priser för design.

Utveckling av projekt för externa nät av vattenförsörjning, avloppsvatten och deras strukturer

Vattenförsörjningssystem design

Att utforma ett externt vattenförsörjningssystem är att utveckla ett projekt för ett komplex av anläggningar, gravitation och trycknät, som tjänar till att dra vatten från vattenkällor, städa upp det till standardindikatorer och leverera det till konsumenten.

Under designens gång räknas vattenkonsumtionen ut, pumputrustning väljs, vattenreningsutrustning väljs till de parametrar som krävs och ritningar utvecklas som uppfyller statens standarder och standarder.

Avloppssystem design

Att utforma ett externt avloppssystem är att utveckla ett projekt för sammankopplade strukturer avsedda för insamling, transport och rening av avloppsvatten av olika ursprung och utsläpp av behandlat avloppsvatten i en behållare av vattenintag eller tillförsel till återvattningsanläggningar. Innehåller avloppsnät, pumpstationer, reglerings- och nödreglerande tankar samt avloppsreningsverk.

Projektdokumentation för avdelningen för vattenförsörjning och avlopp sker i enlighet med gällande regleringsdokument:

 • Federal lag av 22 juli 2008 nr 123-FZ (ändrad den 10 juli 2012) "Tekniska föreskrifter för brandsäkerhetskrav";
 • Federal lag av 10 januari 2002 nr 7-FZ "om miljöskydd";
 • Federala lagen av Ryska federationen av den 30 december 2009 № 384 "TR om säkerheten för byggnader och strukturer"
 • Ryska federationens dekret av den 16 februari 2008 nr 87 "Om sammansättningen av delar av projektdokumentation och krav på underhåll"
 • SP 30.13330.2012 "Intern vattenförsörjning och avlopp av byggnader"
 • SP 31.13330.2012 "Vattenförsörjning. Externa nätverk och anläggningar "
 • SP 32.13330.2012 "Avloppsrening. Externa nätverk och anläggningar "
 • SNiP 2.04.02.01-84 "Vattenförsörjning. Externa nätverk och anläggningar "
 • SNiP 3.05.04-85 * "Externa nät och vattenförsörjning och avloppsanläggningar" (med ändringar)

Vid konstruktion av kabelkanaler eller andra typer av kommunikationer sammanställs följande:

 • Planritningar;
 • Axonometriska system;
 • Specifikationer.

Vattenledningens design innefattar tjänster för att förbereda sådan information och dokument som:

 • Allmänna uppgifter om arbetsritningar;
 • Förklarande anmärkning;
 • Beräkning av hydrauliskt motstånd i nät;
 • Beräkna kostnaden för nödvändig utrustning;
 • Ritningar av de viktigaste tekniska profilerna, planerna och kommunikationselementen;
 • Ritningar av skärningar och system för installation av system;
 • System för trycksystem.

Dokument som krävs för utformning av vattenförsörjning och sanitet och deras konstruktioner:

 • Tekniska villkor
 • Topografisk plan i skala 1: 500 (geopodosnova).

Design av externa ingenjörsnätverk. Design av vattenförsörjning och avloppssystem av någon komplexitet

Externa ingenjörsnätverk är ett komplex av system som ligger utanför byggnader och strukturer. Sådana nätverk innefattar elnät, gasledningar, kommunikationsnät, värmenät, vattenförsörjning, avlopp, belysning och så vidare.

LLC POSSTROY i flera år utför arbete med design av tekniska nätverk. Erfarenheterna från våra specialister gör det möjligt för oss att utföra en uppgift av all komplexitet - från vattenförsörjningsdesign och arbetsorganisationsprojekt (ERP) för att avlägsna befintliga nätverk från design- eller konstruktionszonen till komplexa arbeten med omläggning av avloppsnät, lågströmskretsar och så vidare.

  Tack vare oss kan du räkna med snabb och högkvalitativ utformning av projekt:
 • utomhus vatten nätverk;
 • externa uppvärmningsnät;
 • gasledning design;
 • konstruktion av nätaggregat och utomhusbelysningsnät;
 • utomhusradionät;
 • utomhustelefonnät;
 • Externa nät av hushållsavlopp (inklusive utformning av urbana nät).
 • externa nät i regnskonstruktionen;
 • avlägsnande av befintliga avloppsnät från designområdet.
Det här är inte en komplett lista över projekt som våra specialister är redo att arbeta med. Kontakta bara våra specialister och de kommer att kunna ge dig råd, svara på alla dina frågor och skapa ett möte på ett bekvämt sätt för att du ska kunna börja diskutera det kommande arbetet.
Regleringsramen för konstruktion av tekniska nätverk bildas av en uppsättning punkter. I synnerhet talar vi om lagstiftnings och rättsakter av både regional och federal betydelse. Dessutom bör specialiserade standarder, joint ventures, VD, SNiP och andra standarder inriktade på vissa ingenjörsnät, det vill säga vattenförsörjningssystem, avloppssystem etc., också beaktas. Slutligen används även standarder och föreskrifter för designarbete. I allmänhet bör ett konstruktionsarbete, det vill säga en uteslutning av avloppsvatten eller vattenförsörjning, utföras med tanke på ett stort antal tillstånd, dokument och så vidare. Det är nödvändigt att ständigt övervaka alla förändringar i lagstiftningen på detta område, och när det finns några innovationer, ta hänsyn till dem.

Förberedande arbete före designens början

Så innan ett projekt utarbetas är det nödvändigt att genomföra en uppsättning förberedande aktiviteter:
- För det första är det nödvändigt att beräkna de potentiella belastningarna på objektet.
- då ska du kontakta den operativa organisationen, de tekniska nätverk som du kommer att ansluta till den lämpliga applikationen.
- Därefter bör du få de tekniska förutsättningarna som måste följas när du går med i nätverken.

En av de viktigaste etapperna är orderens order på topografisk undersökning av den plats där det är planerat att lägga nätverk. För Moskva-anläggningar utförs en liknande undersökning av State Unitary Enterprise Mosgorgeotrest. Om vi ​​pratar om föremål på Moskva-regionen begär vi arkiv-topografiska undersökningar i distriktsarkitektur och stadsplanering, vägriktningen koordineras och en topografisk undersökning beställs från någon specialiserad organisation som har tillstånd att utföra denna typ av arbete från SRO.

DESIGNING EXTERNAL ENGINEERING NETWORKS.

Externa avloppsnät, vattenförsörjningssystem är kritiska ingenjörskonstruktioner, och därför bör inte bara installationen utan även utformningen av externa ingenjörsnätverk utföras av yrkesverksamma - yrkesverksamma med stor erfarenhet, med gott rykte. Endast i det här fallet kan du vara säker på att projektet kommer att utformas enligt alla regler, kommer att uppfylla alla moderna standarder, och installationen av ingenjörsnätverk enligt det utarbetade projektet kommer därför att vara ofattbar kvalitet. När allt kommer omkring kommer kvaliteten på konstruktionsarbetet att bestämma projektets tidpunkt, kostnaden för driften av dessa nätverk och tillförlitlighet, hållbarhet, resultatets säkerhet. Kompetenta specialister på konstruktionsstadiet kommer att kunna eliminera sådana problem som skador på intilliggande byggnader, blockeringar i avloppsnät, vattenrörsbrott och så vidare.

Processen att utforma externa ingenjörsnätverk kan delas upp i flera steg:
Steg 1 - som också är en av de mest grundläggande - skapandet av ett utkast till design av tekniska system. Oavsett vad vi pratar om, ett utkast till vattenförsörjning eller om utformning av avloppssystem, tas planerna för byggnadsobjekt på detta stadium som grund, och funktionaliteten och placeringen av de nödvändiga delarna av tekniska nätverk skisseras. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt integrationen av det utformade systemet med andra objekt. Det är väldigt viktigt att utveckla en konsoliderad teknisk nätplan eller "PROJECT", där alla utformade externa ingenjörsnätverk ska tillämpas - det här låter dig undvika många inkonsekvenser i framtiden.

Steg 2 - Samordning av den konsoliderade planen för externa ingenjörsnätverk, som godkänts av chefen för den kommunala utbildningen. chef eller interdistrictarkitekt och framtiden ansvarig för nätverket (balansinnehavare). I de fall då de projicerade tekniksystemen är planerade att lanseras i privata områden krävs tillstånd från sina ägare.

Steg 3 - Skapandet av projektdokumentation "ARBETSPROJEKT". Specialister i vårt företag utför utformningen av verktyg i enlighet med gällande rättsliga och lagstiftningsakter. Konstruktionen utförs av erfarna experter med hydrogeologiska, ingenjörsgeologiska, topografiska undersökningar, projektkoordinering och godkännanden i nödvändiga fall. Som ett resultat gör det det möjligt för honom att inte bara tillhandahålla ett oklanderligt resultat utan även att minska tiden för design och konstruktion och installationsarbeten samt att minska kostnaderna för dessa verk. Byggandet av externa nätverk själva kan bara startas efter att projektet har godkänts. Alla projekt av tekniska nätverk bör utvecklas med tanke på de tekniska förutsättningarna för anslutning till tekniska system. Projektet innehåller all information som kan behövas för bygg- och installationsarbeten. Eventuella avvikelser från det överenskomna projektet kan leda till farliga konsekvenser, i synnerhet till fördelningen av befintliga elnät och kommunikation.

Allt ovanstående tyder på att konstruktionen av tekniska system endast kan lita på professionella. Eventuella besparingar på tjänster av specialister kan leda till olika misslyckanden i nätverk, behovet av reparationer och därmed ytterligare kostnader. I allmänhet är utformningen, oavsett vad som står på spel om konstruktion av stormavlopp eller vattenledningar, en ganska komplicerad process som bör utföras enligt ett specifikt scenario.

Om du behöver ett vattenförsörjningsprojekt, avloppssystem, projekt av arbetsorganisation, kontakta bara vårt företag, så får du ett perfekt resultat på kortast möjliga tid.

Exempel på färdiga tekniska projekt

Koordinering av projekt för ingenjörsnätverk

Våra experter producerar också godkännande hos tillsynsmyndigheterna, allt från OGP MGUP Mosgorgeotrest och slutar med ansvariga och operativa organisationer, som inkluderar styrelsen, GlavAPU, Mosvodostok, Mosvodokanal och så vidare. Dessutom kan vi undersöka projekt av vattenförsörjningsnät, dränering, avlopp från tredjeparts designorganisationer.

Högkvalificerade, erfarna specialister i vårt företag på kortast möjliga tid kommer att genomföra samordning av projekt i tillsynsmyndigheterna, så att du kan spara tid och spara nerverna. Kontakta oss och du får precis det resultat du förväntar dig.

Företaget "Aurelius" erbjuder en rad tjänster för utveckling av tekniska projekt: vattenförsörjning och sanitet, uppvärmning, ventilation och luftkonditionering, strömförsörjning.
För att arbeta med utformningen av interna och externa ingenjörssystem finns det ett intyg om självreglering. Vår arkitektoniska byrås verksamhet är försäkrad.
Vattenförsörjning och avloppssystem, som utför direkt motsatta uppgifter, är emellertid nära besläktade med varandra och är som regel en del av ett enda projekt. De tilldelas i en separat sektion av arkitektonisk dokumentation för samordning av omorganisationen eller ombyggnaden. För bostadsbesiktning av staden Moskva eller andra tillsynsmyndigheter (i andra regioner) utarbetas förenklade ritningar i form av planer med system och axonometriska system.
Kostnaden för vattenförsörjningen och avloppsprojektet beräknas utifrån det totala arealet och antalet "våta punkter". Om det behövs kan specifikationen för utrustningen ingå i dokumentationen.
Du kan beställa ett projekt genom att lämna en förfrågan på webbplatsen eller genom att kontakta våra telefonchefer som anges i kontakter.

Behovet av en vattenförsörjning och avloppsprojekt för en lägenhet

Vattenförsörjning och avlopp är komplexa tekniska system, utan vilka det inte går att föreställa sig någon bostads- eller förvaltningsbyggnad.
Lägenheter i moderna bostadsområden är ofta uthyrda utan interna ledningar. Byggare som installerar rör behöver således projektdokumentation för att börja arbeta med anslutning till allmän hemkommunikation. Som regel är det certifierat av den operativa organisationen som bedömer det utvecklade projektets kompatibilitet med befintliga byggsystem. Därefter verifierar ingenjörerna i förvaltningsbolaget överensstämmelsen med den utförda dokumentationen.
Projektet av avlopps- och vattenförsörjning behövs också i lägenheter med ombyggnad, där antalet sanitära apparater har ökat, nya badrum har flyttats eller utrustats.

Baslinjerdata för utformning av vattenförsörjning och sanitet

För att utveckla ett projekt krävs en lägenhetsdesign eller skiss med arkitektoniska lösningar och placering av sanitetsutrustning, vilket kräver vattenförsörjning eller avlopp till avloppssystemet (VVS, tvättmaskin och diskmaskin, hygienisk dusch, vattenvärmare etc.). Dessutom krävs följande källdata från kunden:

 • ange på planen platsen för risers HBV (eller ingångar till lägenheten) och avloppsvatten;
 • välj typ av ledningar: samlare eller trippel (vanlig);
  med kollektorkablar, markera önskad plats för matrisen;
 • markera vattnet handduk (om tillgängligt)
 • avgöra huruvida det är planerat att installera ett läckskyddssystem
 • specificera rörmaterial för CHB.
 • Vid utformning av vattenförsörjning och avloppssystem i privata hus och stugor är kraven på källdata likartade.

Företaget "Tofsar" kommer att utveckla ett projekt av vattenförsörjning och avloppsnät av all komplexitet, oavsett objektets specifika egenskaper.

Att utforma driften av vattenförsörjning och dräneringssystem kräver professionell tillvägagångssätt, tillämpning av specifik kunskap och utförande av komplexa beräkningar. I detta fall är driften av teknikkommunikation garanterad.

Fördelar med Tofsar:

 • över 9 års arbete på kapitalmarknaden och över 200 genomförda projekt inom detta område.
 • överkomliga priser som gör erbjudandet lönsamt;
 • bekväma samarbetsvillkor (brådskande ordning, tillhandahållande av tjänster "nyckelfärdiga", inklusive utveckling av projektdokumentation, nödvändiga godkännanden, idrifttagande, efterföljande underhåll av utrustning och kommunikation);
 • garanti för arbete;
 • egen teknisk bas, som tillåter att uppfylla skyldigheter utan att locka till tredje part entreprenörer.

En funktion hos vattenförsörjningen eller avloppssystemet är att i varje fall krävs en detaljerad utarbetande av nyanser av driftsförhållandena och anslutning till extern kommunikation. Volymen vatten som används och urladdas, egenskaperna hos den dagliga förbrukningen, de tekniska egenskaperna hos de centrala konstruktionsstrukturerna beaktas. Därför är deltagande av relevanta specialister i projektutveckling så viktig.

Avloppsdesign

Vi erbjuder professionell design och installation av avloppssystem (intern och extern kommunikation). Vi har nödvändiga tekniska resurser, vår egen flotta specialutrustning för att utföra jordarbeten.

Oavsett projektets omfattning, funktioner, svårigheter vi har specialister vars kvalifikationer gör att vi kan utveckla lösningar för att uppnå nödvändiga indikatorer oavsett externa förhållanden.

Om du beställer utformningen av avloppsnät från oss, kommer du vara säker på att vi kommer att kunna hitta en systemkonfiguration som utför de tilldelade tekniska uppgifterna och investera i den tilldelade budgeten.

Vattenförsörjningssystem design

Specialisterna i LLC "Tofsar" har erfarenhet av arbete, bland annat utformning av vattenförsörjning och sanitet på nya byggarbetsplatser, vid ombyggnad av lokaler eller byggnader, under ombyggnad.

Ofta finns det behov av att uppgradera befintliga system. I det här fallet innebär utformningen av vattenförsörjningsnätverk ökad kapacitet för installerad utrustning, ersättning av slitna kommunikationer och förändringar av systemet.

Som ett resultat kommer kunden att få ett system som uppfyller deras produktionsbehov.

Pris för design av VVS och sanitära

I vattenförsörjningsprojektet, även med en begränsad budget, läggs endast kvalitetsmaterial. I annat fall leder besparing på materialets pris till funktionsfel i systemet, blockeringar, dålig vattenkvalitet, problem med dränering.

Specialister på företaget "Tofsar" kan beställa utformningen av vattenförsörjning för en restaurang, ett köpkomplex eller en stugavdelning. Vi har erfarenhet av att utveckla projekt som kombinerar systemets tillförlitlighet med sitt värde. Besparingar är möjliga och bestäms av egenskaperna hos ett visst objekt. I varje situation kommer ingenjörer att erbjuda alternativ.

Projektet för vattenförsörjning och avloppsvatten i en bilvård, en bostadsbyggnad, ett industriföretag har ett huvuddrag: med samma område varierar kostnaden beroende på systemets komplexitet (objektets egenskaper och de tillgängliga centrala verktygen), arbetets brådska.

För att beställa utformningen av vattenförsörjning och avloppssystem och för preliminär beräkning kontakta OOO Tofsar. Chefer kommer snabbt att svara på frågor. Ring oss för detaljer!

Vattentillförseln är ett tekniknätverk som är nödvändigt för att leverera vatten från vattenintagskällor till konsumenten. Fodervatten kan användas för en mängd olika behov, de vanligaste är dricks- och hushållsbehov. Beroende på dina mål kan du också behöva designa ett brandrör eller system för att möta produktionsbehoven.

Fig. Externa ingenjörsnätverk. VVS

Vattenförsörjningssystemen omfattar följande kommunikationselement:

 • vattenintag;
 • vattenbrunnar;
 • lagertankar;
 • vattenöverföringsstationer;
 • konsumerar noder;
 • element av vattenberedning (rening);
 • ryggradsnät;
 • brunnar (om grundvatten strömmar på ett djup av minst 5 m);
 • pipeline distributionsnät;
 • system för regnvatteninsamling.

Också i efterfrågan är utformningen av ett reningsverk som en del av beredningen av ett avloppssystem.

För utformningen av vattenförsörjningsnät måste du välja källan för vattenintag. Det kan vara ett redan existerande vattenförsörjningssystem eller en artesisk välkomst skapas.

Ett viktigt steg i utformningen av inhemsk vattenförsörjning är bestämningen av de volymer vatten som krävs för objektet. Det är viktigt att ta hänsyn till säsongsfaktorn och typ av konstruktion. Beräkningen bestämmer diametern hos flödesrören som används vid sammansättningen av vattenförsörjningsnät. Det är också fastställt om det kommer att bli en rörmokeri av polypropen (polyeten) rör eller annat material.

Vattenledningens design innefattar tjänster för att förbereda sådan information och dokument som:

 • Allmänna uppgifter om arbetsritningarna
 • förklarande anmärkning;
 • beräkning av hydrauliskt motstånd i nät;
 • beräkning av kostnaden för nödvändig utrustning
 • ritningar av de viktigaste tekniska profilerna, planerna och kommunikationselementen;
 • ritningar av skärningar och systeminstallationsdiagram;
 • trycksystem

Beräkningen kan också innefatta behovet av att designa ett internt brandrör.

Källor för vattenintag är uppdelade:

 • öppna naturreservat (floder, sjöar);
 • öppna konstgjorda reservoarer (reservoarer);
 • avsaltningsanläggningar för havsvatten.

Dokument som krävs för utformning av utomhusvattenberedning:

 1. tekniska villkor
 2. topografisk plan för områdesskala 1: 500 (geopodosnova).

Kommunikationssystem för vatten och sanitet:

Celsis är ett företag som levererar en kvalitetsstandard i ett hem. Vi utför ett komplex av design- och installationsarbeten, bland annat design av avloppssystem och vattenförsörjning i Moskva och Moskva.