Avstånd från hem till septiktank enligt hygienkrav och krav

Eftersom de autonoma behandlingsanläggningarna ingår i avloppssystemet är det nödvändigt att välja en plats för dem mycket allvarligt. Alla vet att det till exempel inte kommer att finnas någon cesspool av dofter. Dessutom kommer den renade vätskan ständigt att strömma in i jorden, vilket skapar ytterligare nyanser vid förbättringen av platsen. Bara på grund av detta måste avståndet från septiktanken till huset vara exakt verifierat och genomtänkt. När du behöver välja en plats bör du bygga på byggnads- och sanitetsstandarder.

Regulatorisk dokumentation

Därefter presenterar vi en lista över regler som måste beaktas vid beräkning av avståndet från septiktanken till huset.

 • Grunden är SNiP under identifieraren 2.04.03-85. Det bestämmer direkt reglerna för att ordna avloppsnät och tillhörande byggnader och strukturer.
 • I närvaro eller planering av vattenförsörjningen kommer SNiP 2.04.04-84 och SNiP 2.04.01-85 att vara till nytta för dig. De definierar kraven för arrangemang av interna och externa vattenförsörjningsnät.
 • Missa inte sanitetsreglerna. Du behöver reglerna SanPiN 2.1.5.980-00. De är utformade för att reglera behållarnas renhet.
 • Från sanitära standarder behöver man fortfarande bekanta sig med reglerna 2.2.1 / 2.1.1.1200-03. De definierar åtgärder för bevarande av miljörenlighet kring föremål som bryter mot ekologisk balans.

Nyanser vid placering

Tänk sedan på några nyanser när du placerar.

Så avståndet från grunden till avloppet bör ha följande värden:

 • Tryckledningar och rörledningar - inte närmare än 5 meter;
 • Icke-tryckta motorvägar - minst 3 meter.

Kraftkablarna bör inte vara närmare än 0,5 meter från avloppsrör. kommunikationskablar - 1 meter; termiska sträckor - 1,5 meter; staket, master ska inte vara närmare än 1,5 meter, överföringsledningar (upp till 35 kV) - 5 meter, över 35 kV - 10 meter; I närvaro av träd av värdefulla arter installeras en septiktank som inte är närmare än 2 meter från dem.

Om det är avsett att lägga avloppsrör längs rörledningen, ska avstånden vara enligt följande:

 • Lågtrycksgasledning - minst 1 meter;
 • Medeltryck - minst 1,5;
 • Hög - från 2 till 5 baserat på trycknivån (från 0,3 till 1,2 MPa).

Avlägsnande från brunn eller brunn

När avståndet från fundamentet till avloppssystemet eller septiktanken projiceras, bör borttagandet av vattenintagselement - väl eller väl - beaktas. Detta är ett av de viktigaste förutsättningarna för att anläggningen är korrekt placerad.

Här kommer huvudpunkten att utesluta obehandlat avlopp från att komma in i jordens vattenfält. Om detta inte är markerat finns det ett hot om utvecklingen av olika sorters sjukdomar. Även om man tar hänsyn till modern teknik som föreslår fullständig försegling av septiktankar, är det omöjligt att inte ta hänsyn till möjligheten till ett genombrott. I det här fallet kommer du inte ha tid att göra någonting då avloppet faller i marken. Det är därför du behöver behålla det maximala avståndet från huset och väl.

Baserat på kraven i reglerna bör avståndet från brunnen till septiktanken bestämmas med hänsyn till markens egenskaper. Filterlagren mellan akvifererna och lagren som används för att filtrera vätskan bidrar till nyanser.

Så, om du förmodligen vet att det inte finns något samband mellan dem, är avståndet från vattenintaget till septiktanken 20 meter eller mer.

Det är möjligt att bestämma detta förhållande genom en särskild undersökning av jorden. Det bestämmer jordens kvalitet och närvaron av vissa lager.

SanPiN reglerar också grannskapet av vattenförsörjningen från brunns- och avloppsförvaringstankarna. Avståndet mellan dem ska hållas minst 10 m. Detta beror på undantag av fallande avlopp i akvedukten vid pausen.

Avlägsnande hemifrån

Vid utformningen av avloppstankens placering uppstår frågan alltid: "Och på vilket avstånd från huset borde det vara beläget?" Vanligtvis väljs platsen så långt som möjligt från byggnaden.

Som redan nämnts ovan, om det finns en naturlig sluttning, är platsen bättre att välja den lägsta möjliga.

Vid arrangemang av ett reningsverk av en fullfjädrad bostadsbyggnad, i stället för ett lanthus, behöver du samordna ditt septiktankplaceringsprojekt med BTI. Annars kommer strukturen att betraktas som olaglig och eventuellt bötesbelopp.

Baserat på kraven i SNiP är septiktanken förbjuden att ha närmare än 5 m från källan av bostäder. Avståndet bestäms av hygienskydd och med undantag för obehagliga lukt. När man installerar moderna system är dock penetrationen av lukt utesluten av utformningen av enheter.

Att ordna ett alltför långt avstånd är inte heller önskvärt. Faktum är att en stor längd kommer att hindra systemets smidiga funktion. Långa linjer har alltid en stor chans att göra blockering. Detta kan leda till onödiga jordarbeten vid rengöring av rör.

Radering från grannskapet

Förutsatt att du monterar en septiktank behöver du komma ihåg om intressen hos grannarna. Lusten att ta bort behandlingsanläggningen hemifrån är ganska naturlig. Dock kommer grannarna inte att vara alltför nöjda om närheten av sumpen till deras plats.

När nya områden uppgraderas bör placeringarna av brunnar och septiktankar helst samordnas med varandra i förväg. På så sätt kan du undvika konflikter i framtiden.

När tanken placeras på ett redan bebyggt område reglerar sanitetsreglerna avståndet mellan reningsverket och grannens stängsel - inte mindre än 2 meter.

Avstånd till trädgården

Om vi ​​betraktar situationen med en trädgård eller en grönsaks trädgård, så kommer situationen här att vara entydig. Om behandlingsanläggningarna är för nära landningarna kan de dö av alltför stor jordfuktning.

För att skydda dig från att övervaka trädgården, rekommenderas det att placera reningsverk inte närmare än 4 meter från trädgårdsplanen.

Det är sant att det är möjligt att förbättra området ovanför själva rengöringssystemet. För detta behöver du plocka upp vattenhaltiga växter och de kommer att känna sig bra i den övermånade jorden.

Inte tillräckligt med utrymme - vad ska man göra?

Omfattande områden som helt och hållet uppfyller kraven i reglerna är inte alls. Men för att minska det tillåtna avståndet är inte mycket önskvärt. När allt kommer omkring är de inte bara så uppfunna, men bygger på kraven på att säkerställa invånarnas säkerhet.

Med brist på utrymme är det värt att tänka på aktiviteter som gör det möjligt att minska intervallet mellan alla objekt på webbplatsen.

Det första alternativet är att installera inte ett reningsverk med ett filtreringsfält, men en konventionell hermetisk tank som ackumulerar avloppsvatten. Det måste emellertid hela tiden pumpas ut när den är fylld.

fördelar:

 • Enkel installation;
 • Låg kostnad;
 • Ekologisk säkerhet.

nackdelar:

 • Fasta kostnader för pumpning;
 • Lukt på pumpning.

Ett annat alternativ skulle vara installationen av ett lokalt avloppsreningsverk. Sådana anordningar utför en fullständig cykel av avloppsrening och det är inte nödvändigt att utföra ytterligare rening av vätskan genom jorden. Vi talade om ett sådant system i artikeln "Principen för Septiktankens verksamhet". Emellertid har denna metod en betydande nackdel - den höga kostnaden för sådana anordningar.

Ytterligare nyanser för att välja en plats

Bland annat vid valet av en plats för en septiktank är det önskvärt att överväga följande nyanser:

 • Platser med den mjuka jorden. Tillåt att underlätta jordarbeten.
 • Förutom avståndet till huset, bör du också överväga outbuildingarna, vars grund kan också påverkas av tvättning med vätska.
 • Förr eller senare kommer städning att krävas. Det rekommenderas att möjliggöra särskild utrustningsåtkomst för tankpumpning.

Avståndet från septiktanken till huset

Septiktanken är en lokal avloppsreningsverk, som vanligtvis löses på privata husens territorium för behandling av hushållsavloppsvatten. Denna design är nödvändig för dem som inte har möjlighet att ansluta till det centrala avloppssystemet. Men det är viktigt att veta att en septiktank inte kan byggas där det behagar - det finns ett antal specifika krav som är viktiga att tänka på innan material för byggandet av ett lokalt avloppssystem köps. En av de viktigaste är ett visst avstånd från septiktanken till huset. Vad ska det vara?

Är det möjligt att installera en septiktank nära huset?

Varför är det omöjligt att bygga en septiktank närmare än den borde vara?

Innan vi får reda på hur långt från huset ett autonomt avloppssystem borde lokaliseras, ta reda på varför ganska allvarliga krav ställs på sig själv och hennes plats.

Autonomt avloppsreningssystem

Faktum är att alla avlopp som går in i septiktanken från en bostadsbyggnad innehåller alla slags giftiga och farliga ämnen. Det är också olika bakterier och mikroorganismer. I allmänhet innehåller avloppsvatten en explosiv blandning av humant avfall, matrester, ytaktiva ämnen och mycket mer. Tänk dig att en sådan mättad substans i stora mängder kommer att falla i ren mark eller grundvatten - detta kan leda till farlig miljöförorening.

Avloppsvatten innehåller många farliga ämnen och mikroorganismer.

Avloppsvattnet från en septiktank i händelse av läckage kan orsaka skador på miljön, vilket påverkar djuren och växterna som lever runt. In i grundvattnet förorenar avloppet från det lokala avloppsvattnet dem. Och det finns inga garantier för att de inte kommer att falla in i det lagret, varifrån du eller dina grannar pumpar vatten om vattnet konsumeras från brunnen. Det är ett misstag att anta att avlopp är extremt användbara organiska gödningsmedel.

Varning! Vattenförbrukning från vattenintag som förgiftas av avloppsvatten är osäkert för livet. Sådant vatten kan orsaka utvecklingen av olika allvarliga sjukdomar.

Industriell och kommersiell grundvattenförorening

Om en septiktank som ligger bredvid ett bostadshus har läckt, kan stiftelsen gradvis tvättas bort. Detta påverkar eventuellt byggnadens skick negativt.

Sammanfattningsvis ovanstående är det möjligt att identifiera de viktigaste miljöfarorna som är förknippade med arrangemanget av en septiktank.

 1. Septiktankens läckage och som en följd inloppet av avlopp i marken.
 2. Sen rengöring av septiktanken eller översvämningarna kan leda till överflöd av avlopp över kanten av septiktankarna på reningsverket och föroreningar av platsen.
 3. Avloppsinfiltrering i grundvatten och dess förorening.
 4. Översvämning av byggnader, vägar.
 5. Obehaglig lukt, som kommer att spridas till ett par tiotals meter i händelse av felaktigt utrustad septiktank.

Organisation av avloppshantering i ett privat hus

Vissa kan börja argumentera och säga att tidigare brukade använda endast cesspools och ingen tänkte på farorna med avloppsvatten. Men tidigare gick inte denna mängd kemikalier i avloppsvattnet, och vattenförbrukningen var mycket lägre. Därför var det för 20 år sedan inte särskilt viktigt att sanitära normer iakttas när det gäller privata avloppssystem. Nu, i varje privat hus måste avloppsvatten antingen ackumuleras och pumpas ut, eller rengöras innan det går in i miljön.

Sopmaskiner rengör septiktanken

Naturligtvis renar en septiktank inte vatten 100%. Endast industriella avloppsreningsverk (till exempel Green Rock septiktanken) kan göra det, men det kommer åtminstone att tillåta att de farligaste suspensionerna tas bort från vattnet.

Varning! I händelse av anspråk på arbetet i din septiktank kan du utsättas för administrativa eller straffrättsliga påföljder.

Regleringsdokument

Eftersom septiktankar är potentiellt farliga för det ekologiska läget i ett visst område av byggnader, regleras deras installation och installation av flera lagar, regler och föreskrifter, vars krav måste följas strikt. Annars kan under vissa oförutsedda omständigheter problem med lagen inte undvikas.

Tabell. De viktigaste regleringsdokumenten som styr byggandet av lokalt avloppsvatten.

Vad ska vara avståndet från septiktanken till huset, brunn och andra byggnader?

Septiktanken är en del av avloppssystemet, därför är det nödvändigt att närma sig platsen för sin placering på platsen. Det är uppenbart att det inte kommer att lukta som rosor från bosättaren och luftningsfälten. Dessutom skapar vattnet som filtreras i marken hög fuktighet, så frågan om var man ska placera septiktanken på platsen är mycket relevant för varje utvecklare. Vid val av byggarbetsplats bör hänsyn tas till hygienkrav och byggkoder.

Det mest praktiska alternativet som används för byggandet av avloppsvattenhus, är installation eller konstruktion av en septiktank. Det här alternativet är bekvämare och miljövänligare än att bygga en sump, men efterlevnaden av hygienkrav för placering är en förutsättning.

Tänk på hur avståndet ska separera septiktanken från andra föremål på platsen, samt vilka krav som behöver vägledas vid val av byggarbetsplats.

Avstånd från septiktank till bostad

För att hyresgästerna inte ska irritera obehagliga luktar är det viktigt att välja rätt prestanda samt korrekt bestämma det optimala avståndet från septiktanken till huset.

Installationsplats enligt byggkod

För att lösa problemet med var man ska placera septiktanken på plats, försöker de flesta utvecklare att välja en plats i utkanten av platsen, bort från bostaden. Och om terrängen är kuperad, så är den lägsta punkten på webbplatsen som regel vald.

Tips! Oavsett om avloppsreningsverket är färdigt självt eller en färdig modell förvärvas, väljs platsen enligt SNiPs krav.

Det måste sägas att platsen för septiktanken på SNiP-webbplatsen tydligt definierar. Normerna anger de minsta tillåtna avstånden inte bara till källaren i ett bostadshus, men också till gränsen till grannområdet, vägbanan och andra föremål. Särskilt strikt reglerade krav som bestämmer avståndet från septiktanken till brunnen.

Om en ny webbplats utvecklas måste områdets planering ske under det första fasen av arbetet. Det är svårare att välja en plats för att installera en septiktank om avloppssystemet byggs i ett redan använt hus, vars mark redan är uppbyggt med uthus. Det är emellertid omöjligt att i detta fall bryta mot SNiPs krav på platsen för avloppsreningsverket på platsen.

Om avloppsvattnet inte är utrustat med ett lanthus och ett fullvärdigt hus, är det nödvändigt att samordna byggprojektet med BTI. Annars kommer byggandet att betraktas som olagligt, och ägarna av platsen kan få böter.

Vid planering är det viktigt att omedelbart bestämma placeringen av septiktanken och brunnen på platsen. I det här fallet kommer det att vara nödvändigt att ta hänsyn till kraven i följande regleringsdokument:

 • SNiP 2.04.02-84. Utomhus vattenförsörjning nätverk;
 • SNiP 2.04.01-85 Interna avlopps- och vattenförsörjningsnät;
 • SNiP 2.04.03-85 Sanitära skyddsområden.

Så minsta avståndet från källaren av huset till septiktanken är fem meter. Detta krav gäller främst enheter som används för rening av vattenfiltreringsfält, dräneringsgränser etc.

Men de faktiska bosättningskammarna kan placeras närmare hemmet. Sådan placering av en septiktank på plats gör det möjligt att inte bara undvika obehagliga luktar nära huset, men också för att skydda grunden från att tvätta bort.

Tips! Särskilt noga måste du välja septiktankens plats på platsen där markvattnet är högt. När du väljer ett ställe, kommer det att vara nödvändigt att ta hänsyn till flödet av vatten (avlastningen av platsen), installationen bör ligga under huset.

Avståndet till närliggande område

Planerar att installera en septiktank på platsen, vi borde inte glömma intressen hos grannarna. Behovet att transportera septiktanken från sitt hem till det maximala avståndet är dock ganska förståeligt, och grannarna är osannolikt att vara glada om avloppssystemet är byggt i omedelbar närhet av sitt stängsel.

Om nya privata områden utvecklas, rekommenderas grannarna att samordna placeringen av avloppsreningsverk och vattenintag brunnar mellan sig. Detta kommer att undvika obehagliga situationer och kontroversiella problem.

Om det finns ett landskapsplanering av ett redan fungerat hus, är det nödvändigt att ta hänsyn till de krav som ställer upp sanitära normer - septiktanken ska vara minst två meter från grannens stängsel.

Avstånd till trädgården

Överdriven fuktighet gagnar inte trädgårdsväxter. Om anläggningen ligger i omedelbar närhet av trädgården, kan träd och buskar dö från vattendragning.

Under förhållanden med överdriven fukt roter rötterna helt enkelt, vilket leder till att plantan dör. För att bevara trädgården är det nödvändigt att ha en markreningsverk minst 4 meter från trädgårdsgränsen.

Tips! Naturligtvis talar vi inte om fuktskärande växter. Genom att välja rätt färgvarianter kan du bryta upp en utmärkt blomsterträdgård på själva filtreringsplatsen.

Avstånd från septiktank till vattenintag

Det är mycket viktigt att behålla avståndet från brunnen till septiktanken, eftersom det påverkar hälsan hos personer som bor i närheten. Det är viktigt att det förorenade vattnet inte kommer in i vatten och vattenledningar, eftersom annars kommer vatten från brunn eller brunn att bli oanvändbart.

Enligt reglerna bör avståndet från septiktanken till brunnen vara över 30 meter, förutsatt att vattenintaget ligger högre i riktning mot grundvattenflödet. Om på platsen finns mycket permeable jordar, till exempel sand, då bör minsta avstånd från brunnen till septiktanken vara ännu större - minst 50 meter.

Vad händer om det inte finns tillräckligt med utrymme?

Mycket ofta möter utvecklarna en situation där man behåller det avstånd som krävs mellan brunnen och septiktanken och för att uppfylla alla andra krav tillåter inte gränserna för webbplatsen.

Faktum är att inte alla är ägare av omfattande mark, på de vanliga sex hektar är det nästan omöjligt att uppfylla alla krav på hygien- och byggnadsstandarder.

Men oförmågan att behålla ett visst avstånd mellan septiktanken och brunnen är inte en anledning att minska den. Trots detta är detta krav inte taget från taket och bortse från att det kan påverka människors hälsa negativt. Om det är omöjligt att följa reglerna för installation av en septiktank, måste du tänka på ett annat avloppssystem.

Installera till exempel en enhet. En sådan septiktank är helt enkelt en volymtank installerad i marken (även om det finns alternativ för markinstallation) där avloppet värms upp. När behållaren är fylld måste den tömmas - pumpas ut med hjälp av assenizatorsky-utrustning. Fördelar med detta alternativ:

 • Enkel installation;
 • Prisvärd pris;
 • Ekologisk säkerhet.
 • Höga driftskostnader;
 • Fördelning av obehaglig lukt vid pumpning.

Den andra varianten av avloppssystemet under sådana förhållanden är installationen av VOC. Dessa moderna anläggningar producerar en hel cykel av vattenbehandling, det vill säga när man använder dem är det inte nödvändigt att bygga jordreningsanordningar. Nackdelen med detta alternativ är den höga kostnaden för installationer.

Vid uppbyggnad av septiktankar är det nödvändigt att uppfylla kraven i sanitära standarder och byggkrav. Om det är omöjligt att uppfylla kraven är det nödvändigt att välja ett annat alternativ för att ordna avloppssystemet.

Var ska man placera en septiktank för SNiP, SP och SanPiN.

Avstånd från septiktanken till brunnen, staketet, hemmet, brunnen och andra föremål.

Hur skiljer sig denna artikel från andra?

När vi arbetade med den här artikeln märkte vi att kraven i standarderna för många resurser förvrängs till förmån för producenterna av reningsverk, och de normativa dokumenten är inte angivna. I vår artikel kommer vi att försöka ge en fullständig översikt över kraven och ange vilka standarder som används. Vi rekommenderar dig att kontrollera relevansen av de standarder som anges i den här artikeln.

Varför är det viktigt att respektera regelavståndet från septiktanken.

Frågan om placeringen av septiktanken på platsen är oerhört viktigt när man organiserar ett avloppslandshus. Genom att installera en septiktank, biologisk station, luftningsenhet eller annan behandlingsanläggning på din webbplats, ansvarar du för deras miljöpåverkan. En felaktigt placerad septiktank kan allvarligt äventyra inte bara ägaren till reningsverket och dess grannar, men också ha en allvarlig negativ inverkan på ekologiska och sanitära förhållandena för bosättningar och hela regioner. Vårdlös inställning till organisationen av avloppsvatten i ett hus och byggandet av en septiktank hotar dig inte bara med tvister och domstolar med grannar, men också med allvarliga böter och i vissa fall med straffrättsligt ansvar.

Statens SNiP, SP och SanPiN för placering av septiktankar och andra behandlingsanläggningar vid dacha plots

Tyvärr är tillståndet för regelverket som reglerar septiktankens placering på plats fortfarande beklagligt. De flesta av de befintliga bestämmelserna täcker inte helt denna fråga. Även den ansvariga ägaren till ett landhus som har riktat till SNiP, joint venture, SanPiNs och andra lagstiftningsdokument kommer att stå inför ett stort antal olysade frågor, brister och felaktigheter.

Här är några få problem som inte bara uppkommer av vanliga människor, utan också av byggare av septiktankar och andra avloppsreningsverk för lanthus:

Villkoren och definitionerna som specifikt gäller avlopp av hus i landet är vagt täckta. Standarden anger kraven på konstruktioner och byggnader, vars konstruktion och struktur endast kan gissas. Om de normer som styr septiktankarnas placering fortfarande kan hittas, finns det nästan inga nya biologiska behandlingsstationer och luftningsinstallationer.

Områdena för tillämpning av specifika standarder är inte tillräckligt täckta. Det finns olika typer och former för organisering av små bosättningar av SNT, SDT, IZhS, etc. För vissa av dem finns det standarder, för andra är de avbrutna eller inte alls. Ägare av hus på landet måste hänvisa till de dokument som reglerar frågan om avlopp av städer och städer, där kraven är strängare. Som ett resultat är det omöjligt att uppfylla kraven inom ramen för det vanliga storstadsområdet.

Bristande efterlevnad av krav på vissa standarder till andra. Ofta skiljer sig avstånden som anges i en standard avsevärt från de i en annan standard.

Uppblåsta krav på avstånd som inte kan uppfyllas på webbplatsen.

Låt oss försöka hitta hur man placerar en septiktank på platsen för att uppfylla kraven i SNiP, SP, SanPiN och andra regleringsdokument.

Avståndet från septiktanken till gränsområdet.

Avståndet från septiktanken till grannen.

Vi gjorde inte av misstag två rubriker för den här delen av vår artikel. Faktum är att avstånden från gränserna till det område där det inte finns någon granne kan skilja sig avsevärt från de där det är.

"SP 53.13330.2011 Planering och utveckling av territorierna för trädgårdsarbete (sommar) föreningar med medborgare, byggnader och strukturer. Uppdaterad version av SNiP 30-02-97 * »

(Vid det här skrivandet hade dokumentet status: aktuellt. Vi rekommenderar att du kontrollerar relevansen av alla regleringsdokument som nämns i denna artikel)

"8.7. Vid icke-kanaliserad avlägsnande av avföring är det nödvändigt att tillhandahålla apparater med lokala komposteringspulverskåp, komposteringstoaletter.

Användning av rensnings- och utvändiga latriner, samt enkla och dubbelkammar septiktankar med en röjning på minst 1 m från gränserna till platsen är tillåten. Ryggstöd i fjärde klimatregionen och del B i del B är inte tillåtet.

Lokala behandlingsanläggningar med en kapacitet på upp till 1-3 m 3 får användas på varje enskild plats med ytterligare ett uttag till en reducerad plats. "

Låt oss analysera denna artikel mer detaljerat. För det första gäller denna standard för trädgårdsodling, dacha ideella föreningar för medborgare, du kan läsa om detta i "definitionsområdet" i standarden själv. För det andra borde det tydligt förstås vilka apparater och strukturer som sägs vara: pulver-garderober, toaletter, backlash-closet, utelufttoaletter, enkammar och tvåkammarseptiktankar. Om du är ägare till en biologisk behandlingsstation, luftningsinstallation eller annan apparat, kan denna standard inte användas. Förresten använder tillverkarna ofta ordet "septisk" för sina produkter, som inte har något att göra med denna septiktank. Ange sedan din klimatregion och strukturens prestanda. Vi uppmärksammar det faktum att det inte pratar om gränserna för webbplatsen som helhet, det anges inte om det finns en granne på andra sidan gränsen. Särskild uppmärksamhet bör hänföras till frasen:

"På varje enskild webbplats får man använda lokalt reningsverk med en kapacitet på upp till 1-3 m 3 med ytterligare ett uttag till en mindre plats."

Detta uttalande har länge orsakat upprörelse bland ekologer, specialister och byggare. Det är kategoriskt omöjligt att dumpa avloppet på lättnad, oavsett hur övertygad du är chefer och tillverkare av biologiska behandlingsstationer. Vi har skrivit om detta i detalj i vår speciella artikel, men vi kommer att diskutera detta igen nedan. Dessutom används "lokal avloppsreningsverk" för förbehandling av avrinning och efterföljande dränering till det centrala avloppssystemet.

"8.8 Insamling och behandling av duschar, duschar, badkar, bastu och hushållsavloppsvatten ska utföras i en filtergrävning med grusandssfyllning eller i andra behandlingsanläggningar på ett avstånd som inte är närmare än 1 m från gränsen till den intilliggande sektionen.

Det är tillåtet att slänga hushållsavlopp i en yttre gröt i en speciellt organiserad gröt, när det i varje enskilt fall överenskommits med sanitära inspektionsmyndigheter. "

Det första du behöver uppmärksamma är att vi pratar om de sk gråa (inte fekala) avloppet. Här ser vi igen siffran 1 m, men vi talar redan om "grannområdet". Förresten, i den gamla versionen, var ett avstånd på 4 m angivet vid denna punkt. Men det är väldigt avskräckt att avleda vatten från sin plats. För det första är det med rätta förbjudet av andra standarder och för det andra är det extremt osannolikt att de sanitära myndigheterna Övervakningen kommer att lösa detta, för det tredje kommer du sannolikt att ha problem med dina grannar, och om de stämmer, kommer du troligtvis att förlora.

Om vi ​​talar om avstånden från septiktanken och andra avloppsreningsverk till gränsen till platsen, har vi inte hittat några andra standarder som styr detta avstånd. Därför sammanfattar du på dessa siffror, från sidan av tomten där det inte finns någon granne att ha en septiktank som inte är närmare än 1 m från gränsen till tomten, från gränsen intill grannen, rekommenderar vi att du också dra sig tillbaka minst 1 m (helst 4 m ) och diskutera denna fråga med honom i förväg för att undvika ytterligare tvister, domstolar och förfaranden.

Avstånd från septiktanken till huset.

Avståndet från septiktanken till bostadsbyggnaden.

Det är mycket viktigt att hålla avståndet från septiktanken till huset, både från egen och från grannens. Tänk på vilken SNiP, SP, SanPiN och hur man reglerar denna fråga.

SP 42.13330.2011 Stadsplanering. Planering och utveckling av stads- och landsbygdsbyggnader. Uppdaterad version av SNiP 2.07.01-89 * (med ändring) (giltigt)

Enligt punkt 7.1:

". I avsaknad av ett centraliserat avloppssystem ska avståndet från toaletten till väggarna i grannhuset vara minst 12 m och vattenkällan (brunn) ska vara minst 25 m. "

Här ser vi svaret på två frågor på en gång: avståndet från toaletten till huset och avståndet från toaletten till brunnen. Tyvärr täcker normen inte avståndet från septiktanken till de angivna objekten. Och dessa begrepp kan inte anses vara lika.

Här är hur avståndet från septiktanken till huset regleras av SNiP 2.04.03-85 DRAINAGE. UTAN NÄTVERK OCH KONSTRUKTIONER (ej giltigt). Enligt not 1 i punkt 2.2:

"5. Sanitetsskyddsområdet från områdena underjordisk filtrering med en kapacitet på mindre än 15 m 3 / dag ska tas 15 m.

6. Sanitetsskyddsområdet från filtergraven och sand- och grusfiltret ska tas 25 m från septiktankar och filterbrunnar - 5 respektive 8 m från luftningsanläggningar till full oxidation med aerob stabilisering av slam med en kapacitet upp till 700 m3 / dag - 50 m. "

Här pratar vi om sanitetsskyddsområden. Tyvärr anger inte standarden vilka särskilda restriktioner och krav som ställs inom dessa zoner. Dessa bestämmelser kan emellertid beaktas och försök att följa. Enligt kraven i standarden har septiktanken och filterbrunnen de minsta hygienskyddsområdena, vilket innebär att dessa strukturer är säkraste och mest miljövänliga. Tvärtom har luftningsanläggningar den största sanitära zonen, vilket oavsiktligt gör att man tänker på användningen av dem och deras analoger, biologiska behandlingsstationer.

Tyvärr, i den uppdaterade versionen av denna SNiP, som kan hittas som SP 32.13330.2012, har dessa standarder för avstånd raderats, och de nya är inte angivna. Det är bara att bekanta sig med föremålet "9.2.13 reningsverk med låg kapacitet", där det anges på vilka villkor biologiska behandlingsanläggningar och luftningsanläggningar kan användas och när septiktankar kan användas med markfiltreringsanläggningar.

Följande standard gäller inte för septiktankar, men denna standard kommer snarare att vara användbar för dem som överväger möjligheten att exportera avloppsvatten eller "septiktank för pumpning".

SanPiN 42-128-4690-88 "Sanitära bestämmelser för upprätthållande av territorier av bebodda områden" (giltigt)

"2.3.2. Inrikes toaletter bör tas bort från bostadshus, barnomsorg, skolor, lekplatser för barn och rekreation av befolkningen på ett avstånd av minst 20 och inte mer än 100 m.

På privata hushålls territorium bestäms avståndet från gårdarna till hushållen själva och kan minskas till 8-10 meter. I konfliktsituationer bestäms platsen för gårdstugor av företrädare för allmänheten, kommunala förvaltningsuppdrag.

Under villkoren för decentraliserad vattenförsörjning bör gårdarna avlägsnas från källarnas brunnar och huvudstäder på ett avstånd av minst 50 m.

2.3.3. En innergårdspool måste ha en ovanlig del och en druv. Ovanstående lokaler är konstruerade av tätt monteringsmaterial (brädor, tegelstenar, block, etc.). Valvet ska vara vattentätt, vars volym beräknas utifrån befolkningen med latrin.

Djupet av kyrkogården beror på grundvattennivån men bör inte vara mer än 3 m. Det är inte tillåtet att fylla graven med avloppsvatten högre än upp till 0,35 m från markytan. "

Det är viktigt att klart förstå att det vi talar om är "latriner i gården" och inte septiktankar och andra avloppsreningsverk. Dessa punkter anger avståndet från gården till huset och till källan för vattenförsörjning. Som vi ser är denna typ av avloppsvatten sanitära krav ganska stränga.

Ett annat användbart dokument där du kan lära dig om sanitetsskyddsområden för septiktankar och andra behandlingsanläggningar: "TSN VIV - 97 MO (40-301-97)" (ej giltigt).

Denna standard hänvisar i stor utsträckning till SNiP 2.04.03-85, nämnt ovan. I den här standarden hittar du en hel del användbar information om organisationen av avlopps- och septiktankar för ett lanthus. Så här är kraven för placering av en septiktank och andra avloppsreningsverk på platsen återspeglas i denna standard:

"3.38. Sanitära skyddsområden för avloppsreningsverk i låghusbyggnader, beroende på prestanda och typ av anläggningar enligt SNiP 2.04.03-85, bör vidtas:

- 15 m för underjordiska filtreringsfält med en kapacitet på upp till 15 kubikmeter / dag;

- för filtergravar och sand- och grusfilter med prestanda:

2 kubikmeter / dag - 10 m;

4 kubikmeter / dag - 15 m;

8 kubikmeter / dag - 20 m;

15 kubikmeter / dag - 25 m;

- 5 och 8 m - för septiktankar respektive filterbrunnar;

- 100 m - för biofiltreringsanläggningar med en kapacitet upp till 50 kubikmeter / dag;

- 150 m - För biologiska behandlingsanläggningar med en kapacitet på upp till 200 kubikmeter / dag, med torkning av stabiliserat slam i slam.

- 50 m - för luftningsanläggningar för fullständig oxidation, med en kapacitet på upp till 700 kubikmeter / dag.

3,39. För enskilda och lokala avloppssystem i händelse av bristande överensstämmelse med de föreskrivna hygienskyddsområdena måste placering av avloppsreningsverk samordnas med de lokala myndigheterna. "

Vi har granskat de regler där avståndet från septiktanken till huset regleras på ett eller annat sätt. Tyvärr är de flesta av dessa standarder inte giltiga, och deras faktiska utgåvor omfattas inte av detta problem. I allmänhet är det fortfarande att fokusera på de dokument där avståndet från septiktanken till huset anges. De mjukaste kraven gäller klassiska, reella septiktankar och är 5 m. Vid användning av populära luftningsanläggningar och deras analoger bör avståndet från septiktanken till huset vara minst 50 m. Vad gäller filtreringsanläggningarna ser filterbrunnen mest fördelaktigt ut, är det tillräckligt att dra åt sig 8 m till huset. Vid applicering av filtreringsfält med en kapacitet på upp till 15 m 3 / dag är avståndet minst 15 m och för sandgrusfilter med en kapacitet på upp till 1 m 3 / dag är avståndet Avitus 8 m. Som jämförelse har vi förberett två illustrationer av möjliga system för behandlingsanläggningar för ett hus på landet med avståndet från septiktank till huset.

Avståndet från septiktanken till källan för vattenförsörjning.

Avståndet från septiktanken till brunnen och brunnen.

Det är oerhört viktigt att bära en septiktank eller annat avloppsreningsverk från en brunn eller väl till ett säkert avstånd så att det utflöde som har rengjorts inte kommer in i vattenförsörjningen. Att försumma avståndet från septiktanken till brunnen och brunnen sätter användarna av vattenförsörjningen i allvarlig risk. Låt oss överväga vad SNiP, SP, SanPiN reglerar denna fråga och vilka krav de ställer på.

Låt oss börja med bestämmelserna i "Zon för hygienskydd av vattenkällor och dricksvattenförsörjning. SanPiN 2.1.4.1110-02 ", kan du hitta liknande krav i tidigare dokument, till exempel" Rekommendationer om hydrogeologiska beräkningar för att bestämma gränserna för 2 och 3 zoner av sanitetsskyddsområden för underjordiska källor för dricksvattenförsörjning ", men vi kommer att fokusera på SanPiNe eftersom det är nyare.

"2.2.1. Första bandgränserna

2.2.1.1. Grundvattenintag bör placeras utanför industriföretag och bostadshus. Plats på ett industriföretags eller bostadsutvecklings territorium är möjlig med rättvisa skäl. Gränsen för det första bandet är inställt på ett avstånd av minst 30 m från vattenintaget

- vid användning av skyddat grundvatten och på ett avstånd av minst 50 m - vid användning av otillräckligt skyddad grundvatten.

Gränsen för den första zonen i SOA för gruppen av underjordiska vattenintag bör vara på ett avstånd av minst 30 och 50 m från de extrema brunnarna.

För vattenintag från skyddat grundvatten som finns på plats, med undantag av möjligheten att förorena mark och grundvatten, kan storleken på SOA: s första zon reduceras om hydrogeologisk berättigande tillhandahålls i samråd med centralens sanitära och epidemiologiska övervakning.

2.2.1.2. Det skyddade och underjordiska vattnet innefattar tryck och fritt flöde mellan skiktvatten, som har ett kontinuerligt vattenbeständigt tak inom alla SOA-zoner, med undantag av möjligheten att lokalt mata från de överliggande otillräckligt skyddade akvifererna.

Otillräckligt skyddat grundvatten omfattar:

a) grundvatten, d.v.s. grundvattnet hos den första obestämda akviferen från jordens yta, vilken matas i området för dess fördelning;

b) tryck och flödesinterstitialt vatten som under naturliga förhållanden eller som ett resultat av driften av ett vattenintag mottar mat i SOZ-området från överliggande otillräckligt skyddade vattenlevande vatten genom hydrogeologiska fönster eller permeabla takstenar samt från direkt vattenkommunikation. "

I allmänhet är kraven i denna standard mer relaterade till centraliserade källor för vattenförsörjning. Det är nästan omöjligt att uppfylla kraven i detta SanPiN inom ramen för ett vanligt förortsområde, eftersom även i första meningen anges att grundvattenintaget ska vara beläget utanför ett bostadsområde och storleken på endast det första bandet av sanitärt skydd sannolikt inte kommer att uppfyllas inom den vanliga delen av ett lanthus. Och det här är bara det första bältet, i dokumentets text kan du bekanta dig med aktiviteterna i det första och andra bältet, troligtvis kommer din webbplats inte att tillåta dig att uppfylla kraven i denna SanPiN.

Följande dokument som ska uppmärksammas är "SP 42.13330.2011 Stadsplanering. Planering och utveckling av stads- och landsbygdsbyggnader. Uppdaterad version av SNiP 2.07.01-89 * (med ändring) "(giltigt)

Vi har redan behandlat detta dokument ovan, när vi har analyserat kraven på avståndet från toaletten till huset. Båda kraven anges i ett stycke, så vi upprepar det. Återigen noterar vi att vi pratar här om toaletten, inte om septiktanken.

Enligt punkt 7.1:

". I avsaknad av ett centraliserat avloppssystem ska avståndet från toaletten till väggarna i grannhuset vara minst 12 m och vattenkällan (brunn) ska vara minst 25 m. "

På så vis regleras avstånden från septiktanken och andra avloppsanläggningar i "Joint venture 53.13330.2011 Planering och utveckling av områdena för trädgårdsbyggande (sommar) sammanslutningar av medborgare, byggnader och strukturer. Uppdaterad version av SNiP 30-02-97 * »

"6.8. Minsta avstånd mellan byggnader för sanitära och levnadsvillkor ska vara, m:

från bostadshus eller lägenhet till dusch, bad (bastu), toalett - 8;

från brunnen till toaletten och komposteringsanordningen - 8.

De angivna avstånden måste bibehållas mellan byggnader i angränsande områden. "

Det är viktigt att förstå att vi pratar om toaletten, inte om septiktanken eller andra avloppsreningsverk.

En annan intressant punkt av samma standard:

"8.1 Trädgårds- och dachaföreningens territorium måste vara utrustad med ett vattenförsörjningssystem som uppfyller kraven i SP 31.13330.

Tillförsel av dricksvatten kan ske både från det centraliserade vattentillförselsystemet och autonomt - från min- och små rörformade brunnar, fjäderfångster i enlighet med kraven i SanPiN 2.1.4.1110.

Inmatningsanordningen för vattenförsörjningssystemet i bostadshus och bostadshus enligt SP 30.13330 är tillåtet om det finns ett lokalt avloppssystem eller när det är anslutet till ett centralt avloppssystem. "

Här refererar standarden till SanPiN 2.1.4.1110, vars normer och krav är nästan omöjliga att följa inom förortsområdet.

I allmänhet beskrivs frågan om avståndet från brunnen till septiktanken i TSN VIV-97 MO (ej giltig):

"2.41. Förfarandet för att bestämma gränserna för SOA för vattenintag av yt- och grundvatten och deras godkännande regleras av San PiN 2.1.4.027-95.

Storleken på SOA bör bestämmas i enlighet med "Rekommendationer om hydrauliska beräkningar för bestämning av gränserna för andra och tredje zonerna för hygienskydd av dricksvattenförsörjningskällor" (VNGE VODGEO 1983).

2,42. Om det inte är möjligt att isolera SOA, är det nödvändigt att använda certifierade avloppsreningsverk som utesluter förorening av akvatiken med sanitära och kemiska indikatorer. "

Men i "TSN EC-97 MO NORMALISERING OCH STANDARDISERING TERRITORIAL CONSTRUCTION NORMS" (ej giltigt) beskrivs problemet med att placera en septiktank från en brunn i större detalj:

"3.4.26. Sanitära luckor mellan vattenintag och markreningsanläggningar, beroende på deras prestanda och placering i förhållande till riktningen för grundvattenflödet, bör vara ungefär:

Tabell 3.4.1. prestanda,

Hur bestämmer man avståndet från septiktanken till huset?

Septiktanken är en integrerad del av avloppssystemet i ett privat hus, så valet av plats på platsen bör tas på allvar. Givetvis är lukten från luftningszonerna och sedimentationstankarna inte den mest doftande och fukten som filtreras in i jorden skapar hög luftfuktighet, och att placera septiktankar nära bostadshus och vattenintagskällor kan inte bara vara obehagligt men också hälsofarligt.

Rätt placering

Byggandet av en septiktank anses vara det mest praktiska alternativet för att ordna avloppssystem i hus och landstäder, men i många stora städer finns det fortfarande områden som är speciellt avsedda för stugautveckling, där det inte finns någon stadsdränering. Därför är det också nödvändigt att bygga en cesspool.

Det kommer att vara korrekt om urvalet av en anläggning för reningsverket kommer att genomföras vid planritningen av tomten. Endast i det här fallet kommer det att vara möjligt att kompetent hitta ett utrymme så att det uppfyller alla befintliga hygienkrav.

Låt oss säga mer innan vi installerar en septiktank, är det nödvändigt att samordna projektet för sitt arrangemang i SES, annars kommer byggnaden att förklaras som en olaglig konstruktion och kan leda till många problem för sin ägare.

I bästa fall kommer du att gå av med bara en böter, och i värsta fall kommer du vara tvungen att demontera hela strukturen - det här kommer inte bara att resultera i enorma finansiella kostnader utan också betydande obehag för alla familjemedlemmar.

För att undvika dessa problem är det extremt viktigt att veta alla grundläggande regler för säker arrangemang av cesspools. Dessa regler regleras av nuvarande SNiP 2.04.02-84, 2.04.02-85, samt 2.04.03-85 och 2.1.5.980-000. Det är dessa dokument som fastställer grundläggande normer för byggande av lokalt avloppsvatten.

Till bostadshus

Om en septiktank ligger i omedelbar närhet av en bostadsbyggnad, kommer många obehagliga lukt att irritera sina invånare. Därför försöker de flesta husägare och utvecklare att välja den plats som ligger längst bort från lokalerna, med hänsyn till lättnad - om området är ojämnt och kuperat, så septiktanken ordnas i låg punkt.

Sanitärstandarden fastställer att minsta avståndet mellan septiktanken och det privata huset ska vara 5 meter, endast i detta fall kommer hushållet att skyddas mot "doften" som kommer från avloppet. Ungefär vid ett sådant avstånd bör det finnas en filterbrunn, om det självklart är planerat i dränerings- och dräneringssystemet, eftersom vattnet som lämnar det kan spola grunden för strukturen och förstöra den. När det gäller cesspools själva kan de placeras ännu närmare, men du bör inte riskera din komfort genom att gräva den direkt under fönstren.

Många ägare av sajten försöker att "trycka" septiktanken så långt som möjligt på ett avstånd av 15 meter eller mer. Men detta synsätt kan inte kallas korrekt, eftersom avloppsrör, som är längre än 8 meter, ofta har blockeringar som måste rengöras.

Det är därför standardvärdet på 5 meter är optimalt ur sanitära och tekniska synvinklar.

I vissa fall är arrangemanget av en septiktank på nära avstånd tillåtet, men detta är endast möjligt med installationen av ett högkvalitativt avloppsreningssystem. Dessutom är reduktionen av avståndet tillåtet om septiktanken är gjord av tjock armerad betong och ett fast vattentätningssystem installeras mellan det och huset.

Till grannar

Problem med grannar behövs inte av någon, så när man anordnar en septiktank är det nödvändigt att ta hänsyn till deras intressen. Önskan att flytta cesspoolen till det maximala avståndet från huset är förståeligt, men om det här ligger gropen "precis under näsan" hos grannarna, är det osannolikt att de är glada över det.

Om byggnaden genomförs parallellt på alla tomter, vilket är fallet vid utveckling av nya marker, är det vettigt att i förväg komma överens om septiktankarnas placering på alla tomter, vilket kommer att minska risken för konfliktsituationer avsevärt i framtiden.

Om avloppssystemet är byggt i ett redan drivet hus, är det vettigt att följa de befintliga normerna som fastställer det minsta tillåtna avståndet från septiktanken till grannstaket på 2 meter.

Upp bra

Det är mycket viktigt att septiktanken befinner sig på avstånd från vattenintagssidan eftersom det är nödvändigt att utesluta all sannolikhet för att förorenat vatten kommer in i vattenförsörjningssystemet som bär dricksvatten i huset, annars kommer vattnet att bli osäkert för vuxna och barns liv och hälsa.

Enligt SNiP måste det finnas minst 30 meter från cesspoolen till brunnen, men om vattentaget ligger under neptunbehållarens nivå, eller tomten består av högpermeabla markar, ska avståndet ökas till 50 meter.

Till brunnen

Liknande krav ställs i förhållande till avståndet mellan septiktanken och brunnen. Självklart utesluter uppbyggnaden av septiktanken sig självt ett hot mot penetrering av avloppsvatten i brunnen, men förekomsten av nödsituationer kan aldrig uteslutas. Till följd av nedtryckning av sömmar eller aktiva aktiva hos gnagare ökar sannolikheten för att vattnet tränger in i marken, så det är nödvändigt att behålla avståndet mellan avloppsdelen och brunnen, som måste vara minst 20 meter, och om jorden innehåller sand eller sandig lamm, då minst 50 meter.

Vad ska vara avståndet från huset till septiktanken?

Septiktanken är en del av avloppssystemet, så valet av plats att montera det på sommarstugan bör kontaktas med särskild vård. Vid val av byggarbetsplats är det nödvändigt att överväga avståndet från huset till septiktanken, liksom avståndet från septiktanken till brunnen, trädgården och den intilliggande tomten. Därför överväger vi de grundläggande reglerna som hjälper till att välja rätt plats för installationen av denna struktur.

Det är nödvändigt att placera en septiktank för en fullfjädrad lägenhetsbyggnad på ett avstånd av minst 5 meter från stiftelsen.

Avståndet från septiktanken till huset

Under konstruktionen av en septiktank på dacha, försöker de flesta utvecklare att välja en plats för att montera den i utkanten, bort från bostaden.

Om terrängen är kuperad, välj sedan webbplatsen med lägsta nivå. Detta beror på det faktum att från avloppsskålen blir det obehagligt att luktas och det vatten som filtreras i marken skapar hög luftfuktighet vilket skapar ogynnsamma förhållanden för att bo i huset.

Oavsett om en färdig septiktank köptes eller en rengöringsinstallation gjordes för hand, är det nödvändigt att följa SNiP: s krav vid val av monteringsplats. Om en ny webbplats byggs, ska den planeras först. Det blir svårare att titta på situationen om platsen för avloppsöppningen i det bebyggda området är vald. Att bryta mot reglerna för placering är dock förbjudet i det här fallet.

Om avloppssystemet inte är utrustat med ett lanthus och bostadshus, måste du samordna byggprojektet med det lokala BTI. Annars kommer denna design vara olaglig i naturen, så hemmalaget kommer att kunna böta.

Vid planering av platsen är det mycket viktigt att omedelbart bestämma septiktankens och brunnarnas plats på platsen. I det här fallet bör sådana regleringsdokument beaktas:

Diagram över enhetens septiktank.

 1. SNiP 2.04.03-85, som reglerar byggandet av externa avloppsstrukturer.
 2. SNiP 2.04.01-85, som fastställer standarder för uppförande av interna och externa vattenförsörjningsnät.

Enligt dessa dokument är det förbjudet att placera en septiktank på en tomt som är närmare än 5 m till grunden för huset. Denna begränsning beror på hänsyn till sanitär säkerhet och förekomsten av obehagliga luktar nära gropen. Om du installerar ett modernt avloppsreningsverk på platsen, då det inte finns några luktar, kan du vara 100% säker.

Det stora avståndet mellan septiktanken och huset är också oönskat, eftersom ju längre avloppssystemet, desto svårare är det för att säkerställa en smidig drift. På långa rörledningar finns det ofta blockeringar, så rengöringsbrunnarna måste installeras för att rengöra dem. Vid konstruktion av ett externt avloppssystem är det nödvändigt att installera en sådan brunn för varje 5 m av systemet och på varv. Särskilt noga bör du välja installationsplatsen för septiktanken vid dacha, där grundvatten ligger nära ytan. I detta fall måste du beakta flödesriktningen av vatten och installera en reningsverk under husets nivå.

Metrisk område mellan septiktank och brunn

Placeringen av septiktanken.

Ett av de viktigaste förutsättningarna för att välja rätt ställe att installera en septiktank är avståndet från brunnen till septiktanken. Detta beror på det faktum att om obehandlat avlopp kommer in i vattenfarten, är det ett allvarligt hot mot många sjukdomar.

Trots det faktum att moderna avloppsreningsverk är helt slutna behållare, är det inte nödvändigt att utesluta en nödsituation (trycksänkning av anslutningar eller rörbrott). Därför avståndet mellan septiktanken och brunnen planerar så mycket som möjligt.

Enligt fastställda standarder bestäms avståndet mellan avloppsreningsverket och platsen för en brunn eller brunn av närvaron av filtreringsjord som filtrerar det behandlade utflödet mellan ytan och vattenförekomsterna. I avsaknad av kommunikation mellan sådana skikt bör det minsta avståndet till brunnen vara 25 m.

Bestämning av filtreringsställen utförs genom hydrogeologiska studier, med hjälp av vilka det är möjligt att bedöma jordens sammansättning och kvalitet. De bästa filtreringsegenskaperna är lera och sandiga markar. Om sådana jordar dominerar vid dacha måste septiktanken placeras på ett avstånd av 50-80 m till brunnen eller brunnen.

Placeringen av septiktanken med avseende på växter, reservoarer, floder etc.

Förutom placering av en septiktank reglerar sanitära normer och regler installationen av vattenrör. Således måste rumsavståndet mellan rören med dricksvatten och behandlingsanläggningen vara minst 10 m.

Detta är nödvändigt för att minska risken för avloppsinträngning i vatten under tryckförsörjningen av vattenförsörjningssystemet till ett minimivärde. Om man väljer det optimala avståndet bör man komma ihåg att brunnen placeras ovanför septiktanken på en naturlig sluttning.

Omgivning och trädgård avstånd

När man väljer platsen för avloppsreningsverket är det nödvändigt att ta hänsyn till intressen hos grannarna. Om ett nytt territorium utvecklas rekommenderas det att samordna placeringen av septiktanken och brunnarnas grannar bland dem själva. Detta kommer att undvika många kontroversiella punkter och obehagliga situationer. Om en septiktank monteras på ett uppbyggt område anger sanitära normer att en septiktank bör placeras minst 2 m från grannens stängsel.

Om septiktanken ligger i omedelbar närhet av trädträd kan de dö på grund av överskott av fukt. Under sådana förhållanden roter rötterna av trädgårdsgrödor enkelt och blir oanvändbara. För att bevara trädgården behöver du därför installera ett reningsverk som inte är närmare än 4 meter från träd och buskar.

Andra normer

Vid val av en plats för att utforma ett reningsverk bör man också överväga följande faktorer:

 1. Det är bäst att installera en sådan struktur på mjuk mark. Detta kommer att underlätta markarbetet, vilket är en viktig faktor när man installerar en septiktank med egna händer.
 2. Avståndet till grunden för eventuella uthus måste vara minst 1 m. Det beror på att en septiktank kan riskera att undergräva grunden för strukturen om läckan inte är tätt.
 3. Avfallstanken måste rengöras regelbundet av fasta partiklar. Därför måste du ta hand om den där assenizatorskaya maskinen kunde köra upp till honom.

När du planerar en plats för montering av en septiktank måste du följaktligen strikt följa fastställda regler och föreskrifter. Korrekt beräknad installationsplats gör det möjligt att få projektgodkännande i SES och för att undvika problem med grannar.