Incline Calculator Omvandling från grader till procent

Takets tak - en indikator på takets sluttning. Den beräknas som förhållandet mellan åsens höjd (H) och dess horisontella utsprång (fundament) (l). Med andra ord är lutningen lika med tangentens vinkel mellan lutningsytan och dess horisontella utsprång.

Bias kan uttryckas i grader, procentsatser, som ett förhållande mellan sidorna, som en absolut förspänning och som en bias-koefficient.
Den föreslagna tabellen hjälper dig att snabbt överföra värden från en åtgärd till en annan.

Hur man ställer avloppsläget på 1 meter av SNiP

Kompetent installation av avloppssystemet är omöjligt utan preliminära beräkningar. Det är nödvändigt att bestämma rörens diameter, hastigheten på avloppet och avloppssystemet på 1 meter SNiP. Fel vid valet av den sista parametern kan orsaka betydande problem vid driften av det autonoma avloppssystemet.

Vad är vinkeln på rörledningen?

Installationen av avloppsrör bör inte utföras i horisonten, men ligger i en liten vinkel mot den, vars värde bestäms av speciella standarder. För att indikera rörets lutning används inte det vanliga systemet av grader, här bestäms koefficienten i centimeter per meter. Denna dimension gör att du kan undvika stora fel när du installerar linjen till septiktanken. Längden på en sådan gren kan vara 10-12 meter och det är mycket svårt att upprätthålla en given vinkel. Den föreslagna beteckningen visar hur långt den ena änden av ett rör med en längd av 1 meter ska vara över den andra.

Varning. I referensböcker anges höjden på ett rör med en enkel eller decimalfrakt. Till exempel betyder en koefficient på 0,03 en lutning på 3 cm med 1 meter.

Förhållandet rördiametrar och rekommenderad lutning

Förutom den rekommenderade avloppsspåret på 1 meter definierar standarden maximi- och minimivärdet.

Maximal lutning

Den övre gränsen för det tillåtna värdet får inte överstiga 0,15, det betyder att lutningen på rörets rörmätare är 15 cm. En större koefficient kan användas på korta sektioner intill sanitetsarmaturer. Det är nödvändigt att ta hänsyn till flödeshastigheten, det kan inte vara mer än 1,4 m / s, annars kommer den fasta fraktionen att lösa sig på vägarna på motorvägen. Avloppsvattnet består av många suspensioner och partiklar med olika viskositet och flöde. Med en sluttning större än 15 cm lagras de - vätskan går in i septiktanken, och de återstående fraktionerna silt röret.

Minsta höjning

Minsta siffra bestäms för varje sektion av röret:

 • 50 mm - 0,025;
 • 100 mm - 0,012;
 • 150 mm - 0,007;
 • 200 mm - 0,005.

Om dessa indikatorer inte följs kommer rörledningen snabbt att blockeras. I vissa områden är en koefficient på 0,01 tillåten inte längre än 1 meter.

Fel vid val av rörets vinkel

Normalt fungerande systemet för utsläpp av förorenat vatten tillhandahålls av tyngdkraften, fluidet rör sig genom rören genom tyngdkraften. Om du väljer fel vinkel uppstår följande fel:

 • Brist på avloppsvatten - Avloppsvatten rör sig långsamt och stagnerar i röret, vilket leder till täppning. Ett sådant fenomen är särskilt skadligt för gjutjärnsvägar, som är föremål för ökad korrosion, uppstötande och läckande.
 • Stor lutningsvinkel - Accelereringen av flödesledningarna leder till otillräcklig rengöring av rören, vatten lämnar snabbt och stora fraktioner förblir på väggarna. Arbetet på en sådan motorväg åtföljs av brus och störningar av vattenventiler på siffror.

Det rekommenderade förhållandet minskar med ökande rördiameter:

 • 40-50 mm - 0,03;
 • 100 mm - 0,02;
 • 150 mm - 0,008;
 • 200 mm - 0,007.

Fel vid pipeline installation

Hur man beräknar graden av fullhet i rörledningen

För stabil drift av avloppet är följande indikatorer viktiga:

 • flödeshastighet V;
 • fylla avloppssystemet K.

K = H / D,

H - höjden av avloppsnivån

D - avloppsavsnitt.

Genom att beräkna nivån på fullvägen på motorvägen kan du bestämma den optimala flödeshastigheten vid vilken systemet kommer att fungera utan siltning och sopor. Rörets fulla kapacitet är 1, vilket stör systemets ventilation och hydraullås kan bryta ner. Den effektiva hastigheten är 0,5-0,6, om den sjunker till 0,3, är vätskan inte tillräcklig för att tvätta de fasta fraktionerna. Denna koefficient beror på rörmaterialet, slät plast har en lägre beläggning än grovgjutjärn och asbestcement.

Rådet. Beskrivningen av beräkningsföljden och de nödvändiga formlerna är hämtade från SNiP 2.04.01-85.

Formel för beräkning av rörlutning

Flödet av det urladdade avfallet är en nyckelparameter vid beräkning av avloppsrörets optimala lutning. Dess minimivärde är 0,7 m / s. Du kan utföra beräkningen för ett enskilt system med formeln:

V√ (H / d) ≥K,

K - rörpåfyllning, för polymermaterial - 0,5 koefficient, för gjutjärn - 0,6;

d-rörsektion;

V är flödeshastigheten.

Från formeln följer att förhållandet mellan rening av avloppsröret och motorvägens fullhet inte bör vara lägre än koefficienten K. Vid H / d = 0 är avloppet tomt och flödeshastigheten kan inte beräknas.

Rekommendationer för installation av ett internt avloppssystem

I lägenheterna och internt kabeldragning av ett privathus användes rör med liten diameter, förutom att ansluta toaletten. Längden av avloppsröret 50 mm som används för badet, diskbänken och duschen är 3 cm per meter. Vid installation av en linje 10 meter lång ska dess högsta punkt vara 30 cm från det lägsta. Arrangera för egna kablar, du måste agera enligt reglerna:

 • För horisontella rör är varv 90º ej tillåtna, två formade element på 45º ska installeras;
 • Förbindelsen av vertikala sektioner i rät vinkel tillåts av standarderna.
 • Ändringar av typen av avloppsvatten i dess olika sektioner är uteslutna, detta kommer att leda till att hela systemet misslyckas som ett resultat av förekomsten av vattenhammare.
 • På vissa delar av motorvägen som har ett litet avstånd är en ökning i lutningen större än den maximala normen.

Layout av rörmokeri med en lutning av rör

Lutningsvinkel för externt ingenjörsnätverk

Externa nätverk är monterade från rör med större tvärsnitt än inomhusledning. Materialet för dem är:

 • polyetenrör med övre korrugerade skiktet;
 • plast;
 • gjutjärn;
 • asbestcement.

Deras installation enligt normerna för SNiP bör ta hänsyn till nivån på jordfrysning. Grävdjupet kan sträcka sig från 70 cm i mellankörfältet till 2 meter i kalla områden. På platser där rörledningen vrider och när rörledningens längd är mer än 12 meter, är det nödvändigt att installera inspektionsbrunnar, så kommer dessa element att möjliggöra rengöring av blockeringarna i systemet.

För ett hus med två badrum används det med rör med en diameter av 110 mm, om det finns tre toaletter och mer i huset, rekommenderas att lägga en rörledning med en sektion på 160 mm. När man gräver en gräv, lämnas en marginal på upp till 20 cm för att rikta in röret till den rekommenderade lutningsvinkeln. Varje stamstorlek har sitt rekommenderade lutningsförhållande:

 • 110 mm - 0,02 eller 2 cm per 1 meter;
 • 160 mm - 0,008 eller 8 mm per 1 meter.

Rådet. När du installerar en extern motorväg begränsar du antalet varv som ökar lutningsvinkeln. På grund av lättnad kan det vara svårt att ge den nödvändiga lutningen.

Lägger den yttre motorvägen

Överensstämmelse med standarder gör att du kan bibehålla driften av motorvägen när du flyttar avloppsvattnet genom gravitation. Den optimala enheten för att bestämma rätt lutning är en nivå, med hjälp av den kan du uppnå hög noggrannhet. Men inte alla har en sådan enhet, så sätt att kontrollera med hjälp av tillgängliga verktyg har hittats. För mätningen behöver:

 • sladd eller rep
 • två pinnen;
 • byggnadsnivå.

Pinnar hamras in i grävgraven - en i början och den andra i slutet. Mellan dem sträcker sig sladden och med hjälp av byggnivån exponeras längs horisonten. Djupet av skytten till sladden mäts sedan vid utgångspunkten och vid slutpunkten. Skillnaden mellan dessa värden dividerad med rörledningens längd bör vara det önskade värdet av avloppsrörets lutning med 1 linjär mätare. För att passa värdet under önskad indikator kan du fördjupa eller hälla sand till botten. Rörläggning utförs alltid på en kudde av komprimerad sand. Samma material är den ursprungliga återfyllningen till toppen av linjen, och sedan fyller på jorden igen.

Om webbplatsens naturliga lättnad överstiger standardfiguren, kan du montera motorvägen på två sätt:

 • skapa ett system som innehåller flera vertikala övergångar och horisontella sektioner som läggs med den rekommenderade lutningen;
 • gräva en djup gräv i vilken ett vertikalt segment kommer att placeras i början av rörledningen, resten kommer att läggas längs standardhöjden.

Att observera den korrekta lutningen när man installerar rörledningen inuti och utanför det privata huset kommer att säkerställa att det autonoma avloppssystemet fungerar smidigt.

Lutning 0 015

Takets sluttningar - på vad det beror på och vad det mäts.

Ett sådant viktigt faktum för taket är dess sluttning. Takets lutning är takets lutningsvinkel i förhållande till den horisontella nivån. Takets sluttningshöjd är lutande (skonsam), medellång och tak med branta (starkt sluttande) sluttningar.

Ett lågsidigt tak är taket, vars installation utförs med den minsta rekommenderade lutningsvinkeln. Så för varje takläggning finns det en rekommenderad minsta lutning.

Vad bestämmer takets lutning

 • Från takets förmåga att skydda strukturen från yttre faktorer och influenser.
 • Från vinden - ju större takets lutning är, desto större blir vindvärdet. Med branta backar minskar vindmotståndet och vindkraft ökar. I regioner och platser med starka vindar rekommenderas att man applicerar en minimal takhöjd för att minska belastningen på takstödsstrukturerna.
 • Klar lock (material) - För varje takmaterial har sin egen minsta lutningsvinkel där du kan använda detta material.
 • Från arkitektoniska idéer, lösningar, lokala traditioner - så i olika regioner ges preferensen till en eller annan takstruktur.
 • Från nederbörd: snöbelastningar och regnar i regionen. På taken med en stor sluttning ackumuleras inte i stora mängder snö, lera och löv.

Vad är takets sluttning

Beteckningen av takets lutning på ritningarna kan vara både i grader och i procent. Takets sluttning indikeras av latinska bokstaven i.

I SNiP II-26-76 anges detta värde i procent (%). För närvarande finns det inga strikta regler för beteckningen av takets sluttning.

Mätningsenheten på takets sluttning anses vara grader eller procentandelar (%). Deras förhållande visas nedan i tabellen.

Hur man konverterar takhöjden i grader till procenttal (tabell) och därmed valet av material

Takhöjder. Så att vatten snabbt avlägsnas från taket, får dess sluttningar en lutning, som vanligtvis uttrycks i grader eller procentsatser och mäts med hjälp av geodetiska instrument. Lutning betecknar lutningsvinkeln för lutningen till horisonten (tabell 1). Ju större vinkeln desto brantare är taket. Moderna byggnader har tak som vanligtvis är platt.

Tabell 1. Takhöjder

grad
procentandel av
grad
procentandel av
grad
procentandel av

Beroende på takhöjden används ett visst takmaterial och antalet lag som krävs för denna tonhöjd är nöjda (fig 2). Takmaterial på tekniska och ekonomiska och fysiska egenskaper kombineras i grupperna 1-11, vilka indikeras i diagrammet med bågformade pilar. Lutande linjer indikerar lutningens lutning. Den tjocka sneda linjen på diagrammet visar förhållandet mellan höjden på åsen h till hälften av dess start 1/2. 1: 2-förhållandet (visas i den övre delen av den sluttande linjen) indikerar att det vertikala segmentet h placeras på det horisontella segmentet 1/2 1/2 två gånger. På en halvcirkelformad skala visar denna lutande linje takets lutning i grader och på vertikal - i procent. På samma sätt kan du, enligt schemat, bestämma den minsta lutningen för en viss grupp av rekommenderade takmaterial:

i = h: (1/2) = 2,5: (12/2) = 5/12 eller 5: 12.

För att uttrycka bias som en procentandel multipliceras detta förhållande med 100:

i = (5/12) 100 = 5 · 100/12 = 41,67.

Beräknad sluttning på 41,67%, med hänsyn till takets strukturella dimensioner, säkerställer normal avlopp av stormvatten.

Roll takläggning olika typer med taklängder upp till 2,5% är anordnade i fyra lager på limbitumenmastiken. Hydroisol GI-G, GI-K, C-PM-glasruberoid, RKM-350B-ruberoid, etc. används som valsade material. Av de fem skikten används taken. Ett skyddande lager av grus 20 mm tjockt på den antiseptiska mastiken hälls över taket.

Figur 2. Diagram för val av takmaterial, beroende på takhöjden: 1 - chips, chips, bältros; 2 - plattor, asbestcementplåt; 3 - rulla material av fyra lager tak med ett skyddande lager av grus inbäddad i varm mastik, samt brickor av endovas av samma tak, 4 - Valsade material av treskiktiga tak med ett skyddande lager av grus inbäddad i varm mastik 5 - Valsade material av treskiktiga tak utan skyddande skikt; 6 - Rullade material klistrade på heta och kalla mastikar av dubbla taktak 7 - Korrugerade asbestcementark av en enhetlig profil; 8 - plattor; 9 - Asbestcementplåtar av förstärkt profil; 10 - stålplåt; 11 - Asbestcementplåtar av en vanlig profil; h - åsens höjd; l - start, 12 - horisontellt avstånd (projektion) från åsen till takskenorna

Med takhöjningar är 10-25% av taket också anordnat i tre lager, med två nedre lager av C-PM glas-ruberoid, C-RK glasglas, C-RFC, RKK-500A, RKK-400A, RCCH-350B (V) glasfilt; eller gör två nedre lager av det deponerade takmaterialet RM-420-1 och ett övre lager av det deponerade takmaterialet RC-500-2 eller RC-420-1. I dessa fall är ett lager av grus anordnat endast i dalar över bredden på takbeklädnadens förstärkning.

Tak från det uppbyggda valsade materialet ordna i två eller tre lager enligt följande. Med lutningar på 0-10% placerad i tre lager - botten två och en topp (på projektet).

När takets sluttningar är 1,5-10% av taket också anordnat i två eller tre lager - två nedre, en övre (enligt projektet).

Roll takmaterial med en sluttning på upp till 2,5% läggs i två lager: bottenskiktet av material med dammliknande dressing, den översta delen - av material med grovkornad dressing.

Med en lutning på 2,5-10 och 10-25% är det tillåtet att arrangera enkelskiktstak med grovkornad dressing. Om det inte finns någon toppning, är takytan målade med BT-177-färg.

Mastic takläggning med sluttningar upp till 2,5% bör bestå av två till fyra lager bitumen eller bitumen-polymer mastik, som läggs med förstärkande packningar av glasfiber BB-G, BB-K eller glasnät Сії Сіl.

Med en lutning på 2,5-10% är mastiktak gjorda i tre lager bitumen eller bitumen-polymer mastik med tre förstärkande dynor av BB-G, BB-K glasfiber eller glasnät Сії Сіl. Samtidigt används grus på bitumen eller bitumen-gummi mastic som ett skyddande skikt.

Med en lutning på 10-25%, två lägre lager bitumen eller bitumen-polymer mastik, förstärkt med två packningar av glasfiber BB-G, BB-K eller USSR glasfibernät, SS-1 och ett övre lager av takmaterial med grovkornig och skalig bitumen strö eller bitumen-polymer-mastik. I stället för ett lager av takmaterial kan du måla taket med BT-177-färg.

Tak av gjutna asbestcementplåtar Vanliga, medelstora, förstärkta och enhetliga profiler är anordnade på vindsäkra tak som har stora (upp till 28%) sluttningar, en enkel konfiguration utan inre dränering.

Takplattor kostym på kassen, tillverkad av träspärrar. Den minsta tillåtna takhöjden är 33%.

Metall takläggning med sluttningar upp till 29% används för närvarande huvudsakligen för större reparationer, såväl som i byggnader med hög värmeavledning, när tak inte kan tillverkas av valsade eller mastiska material. Metallplåtar används också för montering av anslutningar och delar av tak.

Slope avloppsnät.

Under årens lopp med att utforma vattenförsörjning och avloppsnätverk, kommunicerar du med många människor: med kunder, arkitekter, designers, installatörer, designers från andra sektioner. Och den vanligaste professionella frågan är:

- Vad är höjden för att bygga avlopp?
Naturligtvis måste svaret på denna fråga vara motiverat. Jo, grunden är bäst sökt i den regulatoriska dokumentationen. Inuti byggnader används rör med små diameter nästan alltid, vi använder SNiP för interna nätverk.
Klausul 18.2 i SNiP 2.04.01-85 * "Intern vattenförsörjning och avlopp av byggnader" anges:

"... icke-referensrörsektioner med en diameter på 40-50 mm bör läggas med en höjd av 0,03 och med en diameter av 85 och 100 mm - med en höjd av 0,02."

För externt avloppsrör används diametrarna mer och för dem har sina egna standarder. Klausul 2.41 av SNiP 2.04.03-85 "Avloppsrening. Externa nätverk och anläggningar "säger följande:

"Den minsta lutningen av rörledningar för alla avloppssystem bör tas för rör med diametrar: 150 mm - 0,008, 200 mm - 0,007."

Vanligtvis, efter att ha lyssnat tyst på linjerna från SNiP via telefon, frågar installatörer den näst vanligaste frågan:

- Tja, om du verkligen behöver göra mindre partiskhet?
Tja, SNiP har några reservationer på detta ämne. När det gäller den inre vattenförsörjningen talar vi om "avvecklingssektioner" av rörledningar. I samma stycke 18.2 i SNiP 2.04.01-85 * finns en formel:

"Beräkningen av avloppsrörledningar bör göras genom att man anger vätskans hastighet V, m / s och fyller H / d på ett sådant sätt att tillståndet

här K = 0,5 - för rörledningar från plast- och glasrör;

K = 0,6 - för rörledningar av andra material

Samtidigt bör vätskans hastighet vara minst 0,7 m / s, och fyllningen av rörledningarna ska vara minst 0,3. "Det är teoretiskt om man räknar ut flödeshastigheten för avloppsvatten, sedan fyllningen och genom att kontrollera flödeshastigheten kan man få lite annat resultatet.
Du kan också använda det grundläggande arbetet hos Lukins A.A. och Lukins N.A. "Tabeller för hydraulisk beräkning av avloppsrör och sifoner med formel A.A. Pavlovsky ". Förresten är dessa bord lämpliga för externa avloppsnät med sina stora diametrar.
För rör 150-200 mm för externa nät av avloppsvatten i SNiP 2.04.03-85 finns dock en direkt reservation:

"Beroende på lokala förhållanden, med lämplig motivering för vissa delar av nätverket, är sluttningar för rör med diametrar tillåtna: 200 mm - 0,005, 150 mm - 0,007."

Det vill säga att ha rättfärdigande för "mycket nödvändigt" och en stor önskan, kan du spara så mycket som 2 millimeter av en sluttning per meter för rör med en diameter av 200 mm.
Glöm inte att det förutom minsta höjden finns en maximal lutning av avloppsrör. Enligt punkt 18.3 i SNiP 2.04.01-85 *

"Rörledningens största lutning får inte överstiga 0,15 (med undantag för grenar från enheter upp till 1,5 m långa)".

Det är en lutning på 15 centimeter per meter. Om man överstiger denna vinkel vid läggning, är siltning av avloppsrörledningen möjlig. Eller, för att uttrycka det enkelt, kommer vattnet snabbt att gå, och allt annat kommer att förbli.
Observera reglerna, herre.

Vad är höjden av avloppsröret ska vara

Vid utformning av ett hemavloppssystem är det viktigt att förstå vilken lutning av avloppsröret som är optimalt. Med all den uppenbara enkelheten i byggandet av fel val av avstigningsvinkeln kommer det att leda till de mest obehagliga följderna, och allt arbete måste återställas. Huvudavlopp fungerar som regel genom gravitation, så det är uppenbart att otillräcklig förspänning kommer att leda till dålig passage, och omvänden kommer helt att eliminera systemets normala drift.

Rörlutningsmätning

Vad är fel med överdriven bias?

Oerfarna byggare kan frestas att göra röret så lutande som möjligt så att avloppet lämnar snabbare. Men detta tillvägagångssätt är fel. Om lutningen är för brant, rinner röret upp på grund av att vattnet kommer av för snabbt, utan att behöva tvätta bort de hårdare fraktionerna av avlopp, som sedan håller sig vid innerytan. Dessutom kan det finnas en nedbrytning av vattenförstoppning i sifonen, vilket innebär att luften från städsystemet kommer in i vardagsrummet. Är det värt att förklara mer noggrant vilken typ av lukt det kommer att medföra i dem?

Det finns ytterligare en anledning till varför rören inte ska lämnas underfyllda. I aggressiva miljöer leder luftflödet till ytorna till accelererad korrosion, och därigenom minskar deras livslängd.

Överdriven bias är lika illa som otillräcklig.

Funktioner av beräkningen av lutningen av avloppsrör i lägenheten

Bestämning av lutningsvärde

Den största svårigheten som nybörjare byggs upp och de som gör dräneringen på egen hand är att lutningsenheten är ovanlig för dem. I alla referensböcker och till och med byggnadsnormer och regler, som är huvudriktlinjerna för en byggare, anges decimalbråk i form 0,03 eller 0,008.

För personer som är vana att arbeta med grader är det oklart vilken lutning av avloppsröret dessa siffror betyder. Det är mycket enkelt: den här fraktionen är förhållandet mellan droppens höjd och rörets längd. Det enklaste sättet att spåra det i centimeter, till exempel 3 cm i 1 m, eller 0,8 cm i 1 m, som i exemplen. Längden av avloppsröret i meter när multiplicerad med mängden lutning ger den totala höjden av lutningen under hela varaktigheten.

Till exempel, om den totala längden är 5,6 meter och en minskning på 0,07 krävs, så borde det finnas en skillnad mellan nivåerna av början och slutet av röret:

H = 5,6 x 0,07 = 0,39 m, dvs 39 cm.

Beroende på höjdsskillnaden på början och slutet av röret på dess lutning

Räckviddsberäkning

Huvudparametern som ska vägledas vid avloppsrör bör vara fullhet. Det beräknas med formeln:

y = H / D, där:

 • H är höjden av vattennivån i röret;
 • D är avloppsrörets diameter.
 • om y = 0, är ​​röret tomt;
 • om y = 1 är den helt översvämd;
 • Det optimala värdet för beläggningen (K), där avloppet fungerar normalt, ligger i intervallet från 0,5 till 0,6.

Grafisk visning av beläggning

Denna variation förklaras av rörmaterialets olika egenskaper och deras förmåga att bilda ett gränslager som hålls nära rörens inre yta.

Så, rör av glas eller plast har en jämnare inre yta, och deras fyllighet ska vara 0,5, och keramiska eller asbeströr är mer grova och för dem är detta värde 0,6.

Det beskrevna värdet av beläggning kommer att ge en flödeshastighet av ungefär 0,7 m / s, vilket kommer att hålla fasta inneslutningar i suspensionen, för att hindra dem från att hålla fast vid rörledningens väggar.

De beräknade egenskaperna hos rörledningen bör således bestämmas med formeln:

K ≤ V√ y, där:

 • K - Den optimala nivån av beläggning (0,5 eller 0,6);
 • V är hastigheten;
 • √ y är kvadratroten av rörbeläggning.

Hur mäta lutningsvinkeln

Minsta höjden av avloppsröret i lägenheten beror på det lätta rörets diameter. Enligt SNiP för 50 mm rör är det 0,03, det vill säga 3 cm per meter, och för "vävning" eller 85 mm - 2 cm.

Separat är det värt att ge avgreningsrörens sluttningar (figur nedan).

Lutningar av grenrör i lägenheten

Frågan uppstår hur man beräknar lutningsrörets lutningsvinkel och inte att misstänka. Tyvärr kan golven inte alltid fungera som en horisontalstandard, så det är bäst att använda en bubbla eller lasernivå.

Stor hjälp kan ha en ansträngd spårkabel. När du kommer in i röret i stigaren, kan den användas som referens vertikal.

I detta fall är det nödvändigt att beräkna minskningsvinkeln som arcsin av förhållandet av nedgång och den resulterande vinkeln tas bort från 90. Resultatet blir det värde som röret ska konvergera med stigaren.

Höjden av utomhusavloppsrör

I byggkoderna anges den optimala storleken på lutningen hos externa avloppsrör, som har en större diameter jämfört med intern kommunikation.

Rörets diameter, mm

Lutning, m sluttning per m rör

Bias i speciella förhållanden

Särskilda förutsättningar förstås som behovet av att skapa ett system när det är av produktionsskäl inte möjligt att skapa önskad lutning, det vill säga det är den maximala tillåtna nivån, när något förhindrar att den optiska lutningen av det yttre avloppsröret skapas.

Det finns också det maximala värdet för denna parameter. Det är 0,15, det vill säga om du släpper mer än 15 centimeter per meter rör, fungerar systemet extremt ineffektivt, röret kommer att siltas när vattnet snabbt konvergerar och blir mycket snabbt igensatt. Vatten har bara inte tid att tvätta bort det sola avloppet.

Vid beräkning av lutningen kan du ta hänsyn till andra funktioner i systemet, till exempel lastens karaktär. Om beståndet är tillverkat av ett konventionellt handfat, bör du inte vara rädd för siltning, och lutningen kan göras tillräckligt stor, men ändå så att det inte tillåter störningar i vattenförstoppningen i siffrorna.

En lutning på 0,15 är det maximala tillåtna under några betingelser.

Sammanfattningsvis alla ovanstående kan vi dra slutsatsen att den optimala minskningen av avloppsröret ligger i intervallet 15-25 mm per meter rör.

Standard lutning av avloppsrör

Vilken lutning av avloppsröret ska vara och hur man gör det

För organiseringen av naturligt dränering är det mycket viktigt att räkna ut avloppsrörets lutning korrekt. Detta gör att ett sådant system kan fungera så länge som möjligt utan misslyckanden, särskilt hemma. Nedan kommer vi att överväga vad höjden av avloppsrör ska vara så att stagnationer inte bildas, vilket kräver ständig rengöring och komplicerar processen att driva systemet.

Organisationen av sluttningen i ett privat hus

Innan du börjar ersätta avloppsrör måste du lära dig alla regler och rekommendationer för sådana arbeten. Alla konstruktions- och konstruktionsmanipuleringar ska överensstämma med SNiPs normer och regler. De innehåller också information om minsta höjden av avloppsrör som ligger både i interna och externa dräneringssystem.

Det bör noteras att det inte rekommenderas att göra den maximala möjliga rörlängden i privata hus.

Om vattnet på avloppsröret är för högt kommer det att leda till en snabbare utflöde av vätska, vilket leder till att fasta partiklar löses på väggarna inuti röret. Sålunda uppstår stagnation, sifonbrott och obehagliga lukt. Ibland i lägenheter är det svårt att skapa de nödvändiga sluttningarna av rör för avloppsvatten. Det finns fall där någon lutning inte räcker - du måste använda en vertikal packning.

I närvaro av något projekt är det bättre att inte gå utöver gränserna för de utvecklade normerna. Dessutom, för att bestämma med nödvändiga lutningar av rör i ett privat hus, skulle det inte skada att samråda med en specialist.

Bestäm lutningen vid installation av internt avloppsvatten

Inuti huset är det önskvärt att lägga plaströr med en diameter av 50 och 110 mm. Det första alternativet är lämpligt för anslutning av alla sanitära apparater, förutom toaletten.

Det är nödvändigt att ta med ett antal tips från proffs för att installera hushållsavlopp:

 • Om rören löper horisontellt är det inte tillåtet att vrida i rätt vinkel. Böjningarna måste vara lika med 45 grader.
 • Vid vertikal läggning är rätvinklar tillåtna.
 • När rören vrids är det lämpligt att installera revisionsfogar för att kunna reparera och kontrollera avloppssystemet.
 • Om rörets längd är liten, kan lutningen göras mer acceptabla normer.

VVS-källorna omfattar VVS-installationer installerade i huset eller i lägenheten - det kan vara toaletter, handfat, badkar. För snabb utflöde av vatten är det nödvändigt att välja den korrekta standardhöjden på avloppsröret.

Enligt SNiP mäts höjden av avloppsrör i centimeter, och minsta siffra ska inte vara mindre än 2 cm per meter rör. Också inom platsen kan man inte ändra typerna av ledningar, vilket kommer att vara störd hydrodynamik hos rörledningen, vilket kan orsaka hydraulisk chock och förstöring av rör.

Med andra ord ska varje efterföljande mätare av röret vara placerad 2 cm under den föregående. Det bör noteras att lutningen inte kan mätas i grader, eftersom det i detta fall finns olika signifikanta fel. Som ett resultat kommer fel att uppstå för alla typer av avloppssystem.

För att göra beräkningsförfarandet för ett privat hus lättare, tillämpas en mer enhetlig formel.

Räckviddsberäkning

För att bestämma vad som ska vara höjden av avloppsröret, som för gjutjärn, plast och asbestcement, beräkna deras grad av fullhet. Detta är för att förhindra eller minimera möjliga framtida blockeringar. Tack vare de erhållna uppgifterna kommer det att vara möjligt att beräkna höjden på rören.

Beräkningen utförs enligt följande formel:

där H är fullhet, B är höjden av avrinningsnivån, D är sektionen av rör.

Tänk på att gränsvärdet för fullhet är lika med 1, det kommer att säga att röret är helt fyllt och det finns ingen förspänning.

I procentandelar är det bättre om beläggningen ligger inom området 50-60. Dessutom är det nödvändigt att ta hänsyn till materialet för tillverkning av rör och lutningsvinkeln i förhållande till septiktanken. Asbest- och gjutjärnspiparna fylls mycket snart på grund av den höga ytan i deras inre väggar.

Dessutom kommer detta värde att tillåta avloppsvatten att röra sig med en hastighet av 0,7 m / s, så att det blir möjligt att hålla fasta föroreningar i konstant rörelse, vilket förhindrar att de håller sig fast vid rörväggarna.

Under felberäkningar ställs uppgiften att beräkna maximal rörelsehastighet för avlopp genom avloppsrör. På samma sätt utförs beräkningen av minsta lutningen på den externa typen av avloppsvatten. Eftersom externa avloppssystem använder rör med stora tvärsnitt, bör lutningen göras lämplig.

Hur man bestämmer lutningen

För att räkna ut hur man korrekt gör en avloppsslutt måste du veta allt om avloppssystemets längd.

Det är värt att överväga ett exempel på att bestämma beräkningen av lutningen av rör som installeras i ett privat hus eller lägenhet. Antag att systemet består av rör med ett tvärsnitt på 10 cm och deras längd blir 15 m. Sedan bestäms lutningen genom att multiplicera längden på rören med lutningen vald från GOST eller SNiPa.

Specifika siffror kommer att vara enligt följande: 15 m (längd av rör) × 0,02 (lutning, enligt standarder) = 0,3 m, det vill säga 30 cm.

Enligt den slutliga figuren kan man bedöma att skillnaden i höjd mellan initialhöjd och mål är 30 centimeter.

Standarder rör sluttningar för avloppssystem

Processen för hur man kontrollerar höjden av avloppsröret har vi redan delvis granskat. Det är också värt att lägga till att detta värde beror på rörens diameter. I lämplig tabell kan du hitta information om vad som ska vara sluttningen när du installerade den här sanitetsanordningen.

SNiP, förutom att bestämma rörets lutning, förklarar hur hela avloppssystemet ska installeras.

Tilldela följande lista med regler:

 1. Den önskade lutningen bestäms utifrån den installerade stigarens tvärsnitt.
 2. Om stigerörens tvärsnitt inte överstiger 11 cm välj vinkeln vid 2 cm per meter.
 3. Minsta höjden på rör med ett tvärsnitt på upp till 5 cm är 3 cm per meter rör.
 4. Om rörsektionen överstiger 16 cm, blir lutningen lika med 0,8 cm.

Det är värt att notera att med en sluttning för avloppsrör måste du bestämma vid utformningen av vilken struktur som helst.

Höjningsstandarder vid arrangemang av extern typ av avlopp

Systemet för externt avloppsvatten är avsett för avloppsvatten från huset till septiktanken. Som regel används gjutjärn, asbestcement eller PE-korrugerade rör för ett sådant system.

Eftersom rör för externa system ofta har stora tvärsnitt definieras separata regler för byggkoder för dem:

 1. Med ett rörtvärsnitt på upp till 15 cm blir minsta lutningsvärden lika med 0,8 cm per meter rörledning.
 2. Dräneringens maximala värden är 15 cm med 1 m.
 3. För motorvägar med ett tvärsnitt på 20 cm kommer lutningen att vara 0,7 cm för varje rörmätare.

Den mest acceptabla för huset kommer att vara gravitation system, lutningen som bildas i utgrävda grävningar längs hela ledningen av rörledningen. Det är värt att överväga att rören i det externa avloppssystemet bör ligga under jordfrysningsnivån. Dessutom är det värt att komma ihåg om installationen av någon typ av isolering.

Med en maximal lutning på 0,15 (dvs en droppe på 15 cm) kommer systemet att vara mycket ineffektivt, siltning och igensättning kommer att uppstå på grund av snabb rörelse av vatten.

Under alla omständigheter kommer avloppsrörets och andra avloppsrör i avloppssystemet att bestämmas av de tillåtna gränsvärdena. Det optimala värdet är som regel det som ligger mellan minimi- och maximivärdena. Maximala möjliga värden för externt avlopp är endast tillåtna vid utvinning av rent vatten, om det inte finns risk för täpprör.

För att bestämma vad som ska vara sluttning av avloppsrör är det nödvändigt vid konstruktionsstadiet. Om ett sådant system är organiserat korrekt, kommer det att fungera så länge som möjligt utan fel och med maximal effektivitet.

Regler för beräkning av avloppsslängningar per meter, basformler

Principen för drift av varje avloppssystem av gravitationstyp är rörelsen för vätska och sediment. Därför utförs installeringen av avloppssystemet under en viss lutning. SNiP bestämmer tydligt vad som ska vara minsta höjden av avloppssystemet vid 1 meter avloppspassage på olika ställen. Avvikelse från dessa normer är strängt förbjudet, eftersom detta kan leda till en minskning av avloppssystemet.

Vad är en

Avloppssystemet innehåller specialrör för flödet av vätska från lokalerna. För att utflödet av vätska ska kunna utföras korrekt är avloppssystemet inställt i en viss vinkel. Beräkning av avloppsslangen på 1 meter, du måste använda en särskild formel: V√H / d≥K.

För att dechiffrera formeln är det ganska enkelt:

H - bestämmer graden av påfyllning av rörledningen.

V - anger vätskeflödet i m / s.

K - indikerar lutningskoefficienten.

D är rörets diameter.

För att ta reda på vilken sluttning av avloppssystemet, utan att använda formler, kan du använda redan tillgängliga data som beräknas med hänsyn till diametern. Bara en beräkning kommer att låta dig veta vilka hörn som är bättre att förutse.

Nödvändiga backar och diametrar av rör för dränering Vilken vinkel av avloppsslangen ska vara

Typer av avloppssluttningar på 1 meter

Det finns flera typer av backar, med hänsyn till typen av avloppsvatten.

För internt

Rör med en diameter av 40, 50, 80 och 100 mm används för avlopp av intern placering. Den optimala lutningsnivån för sådana rör är: 0,035, 0,03, 0,2 respektive 0,015. Materialdiametern, som är lika med 100 mm, appliceras på gemensamma anslutningszoner där alla rörledningar i systemet konvergerar.

När du använder adaptrar från en större storlek till en mindre, görs installationen på ett sådant sätt att en platt yta bildas på kanalens nedre del, vilket säkerställer ett kontinuerligt flöde av flytande rörelse. Skidorna på alla sidor av övergångsenheten är monterade på grundval av den beräknade koefficienten.

Den nödvändiga förspänningen är ordnad av fästelement som accepterar strukturens betoning eller på grund av lutningen på lådan där avloppssystemen kommer att installeras.

Systemdelen med en längd på upp till 1,5 meter från mixern eller andra hushållsapparater kan installeras i valfri ordning, men omfattas av lutningen från enheten till avloppssystemet. Att vända sig till ett sådant system är alltid utrustad med en tee eller ett knä, höjden av sådana strukturer är 67 grader. Vid lutning är det alltid nödvändigt att ta hänsyn till den riktning som måste motsvara rörelsen. För att ansluta stigaren ska du alltid använda en tee och ställa in den med en vinkelvinkel på 67-87 grader. Om din lägenhet fortfarande använder en rektangulär te, rekommenderas det att byta ut den när du installerar det inre avloppssystemet.

För utomhusbruk

För det yttre systemet används ett material med en diameter av 100, 150 och 200 mm och motsvarande höjning är 0,012, 0,01 och 0,07. Rör av detta system måste ligga på samma nivå och med samma lutning längs hela längden från utgången från huset till själva urladdningen.

Kombinationen av rör med olika diametrar eller gradienter i backar är strängt förbjudet. Om det är nödvändigt att avvika från de etablerade reglerna, kommer en visningsbrunn att vara utrustad vid övergångspunkten.

För att korrekt utföra den nödvändiga lutningen rekommenderas att man i förväg gräver en grävning med en ökad urtagning. Dessutom är djupet av skytten alltid beredd på ett djup av 20-25 cm, för att bilda ett sandigt stöd under systemet. Därefter är sanden delvis fylld och stödelementen är monterade för alla enskilda element. Och endast då hälls resten av sanden.

Typer av sluttning utomhus avloppshalv 0.15 - maximalt tillåtet under alla förhållanden

Beroende på rördiameter

Effekten av avfallsprocessen beror på vätskans hastighet och rörens fullhet. Men dessa två indikatorer är nära relaterade till det viktiga kriteriet, rörets diameter. Det är värt att beakta att diametern är vald utifrån beräkningen av den genomsnittliga dagliga volymen av avloppsvatten och graden av fyllning av rör med 50-60 procent.

Avloppsrörets maximala och minsta sluttningar anges i SNiP som ett bråknummer. Denna koefficient ställs in av förhållandet mellan längd och önskat mellanrum mellan de övre och nedre gränserna längs kanten.

För olika diametrar finns deras backar:

 • För en rördiameter av 40 mm, kommer den första koefficienten för minsta lutningen att vara 0,03 och maximivärdet är 0,04;
 • För en diameter av 50 mm kommer minsta lutningsförhållandet att vara 0,025 och det maximala värdet är 0,035.

För att ta reda på systemets lutning på ett plan plan, är det nödvändigt att utföra en längdmultiplicering med en lutningsfaktor. Om resultatet multipliceras med 100, kommer det resulterande numret att vara i centimeter.

Lutningsvärde beroende på rördiameter

Kantsvinkelberäkning

Oavsiktligt beräkna lutningsvinkeln är ganska svårt, för det här behöver du mycket data, som endast experter kan räkna ut. Men ur matematikens synvinkel är det möjligt att bedöma situationen.

Behöver veta hur stor rörledningen är. Denna indikator kan hittas med en ganska enkel formel: Y = H / D, där H betecknar nivån av spillvätska och D - dess diameter.

Även med minimal kunskap om matematik kan det förstås att ju närmare Y värdet till en, desto större är beläggningen för avfall. Om det erhållna värdet faller under kriterierna 0,5-0,7, motsvarar fyllnadsvärdet sitt optimala värde och anges med symbolen K. Om följande ojämnhet observeras kommer avloppssystemet att vara mest effektivt.

Ojämlikheten K ≤ V√y, där V anger flödeshastigheten för vätska genom rören, √ y är kvadratroten av rörets beläggningsindex och K är den optimala indikatorn för fyllnadsvärdet.

Beroende på höjdskillnaden i början och slutet av röret på dess lutning

Tiltmätning

När det gäller teorin är allt klart, men hur kan vi mäta avloppssystemet i praktiken hemma? Det första du behöver göra är att förbereda en perfekt platt horisontal yta. Med avseende på denna yta och mätas.

Som en ungefärlig yta borde du inte välja golv i rummet, de uppfyller sällan ovanstående krav. Naturligtvis är det bästa alternativet för det här jobbet en lasernivå. Men ett sådant verktyg, inte alla har råd att köpa för en enda användning, så du måste använda de traditionella metoderna för att bestämma nivån.

Byggnivån är idealiskt att klara av uppgiften att bestämma lutningen av avloppssystemet med 1 meter. Men förutom honom kommer andra verktyg att behövas:

 • rör;
 • Bubbelnivån - om grunden av nivån är gjord i en halvcirkelformad form, blir det mycket bekvämare för en person att använda den i arbetsflödet;
 • beslag och hårdvara för fästelement;
 • en penna
 • bågfil.

Vid bestämning av avloppslängden kan det inte vara utan nivå

Observera att bubbelnivån, förutom de två grundmärkena, måste ha två mer på varje sida. Alla etiketter visar en skillnad med horisontlinjen 1 cm i en riktning eller en annan.

Måttets början måste utföras från den lägsta punkten. Röret är kombinerat med huvudsystemet och är fastsatt med ena sidan på väggytan. Vidare etableras en konstruktionsnivå på röret, varvid det tillåtna överskottet bestäms.

Luftbubblan ska vara i kontakt med önskad uppdelning, med hänsyn till vilken nivå av systemförspänning du behöver. Gör sedan fästet i rörets andra ände. Detta görs tills röret når den installerade diskbänken eller toalettskålen. Vid tillämpning av alla normer och regler kommer det utrustade avloppet att ha en nödvändig lutning.

Om du inte kunde hitta en nivå med tre poäng, använd sedan normal nivå, bara uppgradera den lite. För att göra detta, utför kalibreringen, som utför en rak linje avsatt på väggens yta med nödvändig underdrift. Med din nivå kopplad till linjen, gör ett märke på skalan där bubblan är i kontakt med skalan.

Mätning av internt avloppssystem

Varför är det nödvändigt

Först och främst behövs lutningsvinkeln för att undvika blockeringar i avloppssystemet. Detta gör det möjligt för ägare av privata hem att leva sorgfria under många år. Men vi måste komma ihåg att en mycket stor lutningsvinkel kan påverka reningsverkets egenskaper.

Det finns flera kränkningar av operativa egenskaper:

 • nedbrytning av systemet, vilket kommer att uppstå på grund av för snabbt vätskeflöde, dålig spolning av fasta fraktioner. Så småningom bildas ett lager av slam på rörets yta, som måste rengöras.
 • Om lutningsnivån för avloppssystemet för metallprodukter väljs felaktigt kommer den övre delen att korrodera vilket minskar livslängden för avloppsröret.
 • med en överdriven stor sluttning på ett långt rör, finns det en sannolikhet för sifonbrytning. Det innebär att man får en obehaglig lukt inuti rummet.

Dessutom kan en överdriven lutning leda till ökad ljudnivå under spolningsprocessen.

Videon visar hur man korrekt bestämmer lutningen på avloppet vid 1 meter.

Rörlutning för avloppsvatten vid 1 meter: SNiP, rekommendationer och beräkningsmetoder

För lutningen av de externa och inre avloppsrören i ett privat hus, liksom för att lägga avloppssystemet i lägenheten, har exakta standarder redan beräknats och motsvarande rekommendationer från SNiPs har lämnats in. Men ofta för korrekt utflöde är det nödvändigt att beräkna optimal höjdnivå, baserat på individuella parametrar, typ av rum, material och rördiameter.

Låt oss överväga SNiPs, rekommendationer och formler för att beräkna vilken lutning ett rör ska ha för avloppsvatten till en längd av 1 meter i olika fall - i en lägenhet, ett privat hus, ett internt och externt nätverk och beroende på materialet som används för att göra avloppsrör.

Betydelsen av sluttning

För normal drift av avloppssystemet är det viktigt att göra noggranna beräkningar. Vilka är konsekvenserna av misstag?

 • För mycket förspänning kommer att leda till ett ökat utflöde, vilket kommer att åtföljas av starkt ljud. Detta raderar snabbt den inre ytan och sänker självrengöringen.
 • Otillräcklig nivå hotar att täppa till systemet, särskilt om det inte ger en fekal hushållspump. Platsen för rörledningens blockering är svår att diagnostisera och tar lång tid att reparera.

Bäst av allt, när rörelsen för avlopp sker med en hastighet på 0,7 -1 m / s. den Beräkningsprocessen måste ta hänsyn till rörets diameter, material och fullhet (hydropress).

Vid utformning av ett avloppssystem är det vanligt att styras inte med formler, utan av värden som ges i SNiPs. Installation i byggnaden regleras av kraven i avsnitt 2.04.01-85, och utomhusinstallation regleras av avsnitt 2.04.04-85.

Olika beräkningsmetoder behövs för höghus och stora bostadsområden.

Alla siffror anges i form av koefficienter och mäts i centimeter per löpande mätare. Beteckningen i grader används inte på grund av stora fel i installationsprocessen till en septiktank eller avloppsbrunn som ligger 10-12 m från huset. Så, för en diameter av 40-50 mm och avståndet hos septiktanken vid 12 m, används en koefficient på 0,03 (3 cm / m) och för en sektion av 85-100 mm - 0,02.

Den minsta tillåtna lutningen för externa och interna avloppsledningar enligt SNiP är 0,015, med en lutning av avloppsrör med en vinkel som är mindre än de minsta fasta partiklarna kvarstår i röret. I små områden - högst 1 m tillåts en koefficient på 0,01.

Den maximala höjden på de externa och interna avloppssystemen överstiger inte 3% enligt standarderna och beror i allmänhet på flödeshastigheten. En hastighet på upp till 1,4 m / s måste bibehållas i avloppsrör, annars kommer avloppet att delas upp i fraktioner och fasta partiklar kommer att förbli i systemet.

Rördiameter i millimeter

Rekommenderat lutningsförhållande

För sänkor, handfat, sänkor och badrum väljs pipar med diametrar 40-50 mm med en lutning från 2,5 cm till 3,5 cm per meter. För att dränera dräneringsvattnet från toaletten är linjediametern 100 mm. Minsta värdet per linjär mätare är 0,012, och normen är 0,02. När du installerar applicerad bubbla eller lasernivå.

Så, hur man beräknar rätt lutning när man lägger avloppsrör i avloppsnätet? Formeln för beräkning av de normativa koefficienterna:

Separat kan den komplexa Kollbrook-White-formeln appliceras. Hon ser så här ut:

Avloppsrening i höghus ligger vertikalt. Avloppet rör sig längs väggarnas diameter och i mitten av strömmen - tryckluft. Med detta flöde visas inte täppningen nästan.

Beräkning för ett privat hus

Med små volymer avfall behövs inte beräkning. Det viktigaste är att lutningen inte får vara mindre än det minsta tillåtna enligt SNiPs normer.

Det är viktigt att avloppssystemets lutning och tvärsnitt bidrar till rörledningens fyllighet på minst en tredjedel av diametern.

För att öka underhåll och livslängd rekommenderas att man använder rör av samma material.

Vanligtvis är det föredraget att socket monteras mot flödet på motorvägen. Om det behövs, ändra flödesriktningen, är det önskvärt att undvika vassa varv.

Så istället för en montering på 90 o är det lämpligt att använda 2 till 45 o.

Vid tvingad extern avloppsvatten ligger all rörmokare under septiktankens nivå. Beräkningen av vinklarna längs hela rörledningens längd blir irrelevant. Det är bara nödvändigt att avloppsvattnet flödas till en enda kollektor genom gravitation, och därifrån pumpas ut med en hushållspump. Vilka rör som används för utomhusavloppssystem hittar du utifrån den här artikeln.

Det andra alternativet är att installera en fekalpump i systemet efter varje sanitär enhet. Hur man korrekt hanterar avloppsvatten i ett privat hus, kommer vi att berätta i den här artikeln.

Optimala värden för utomhussystemet

Vid utläggning av det externa avloppssystemet tas punkten för rörledningens utlopp från väggen eller fundamentet som grund. Regeln observeras: ju mindre sektionen desto större är lutningen. För ett normalt utflöde med en diameter av 110 är 0,02 tillräckligt och för rör på 60-80 mm 0,03 och mer behövs.

Det finns tre huvudfaktorer att tänka på:

 1. Lättnad. Avloppsbrunnar är vanligtvis placerade på lägsta punkt på platsen, så att grävens naturliga lutning också läggs till.
 2. Djupet av rörledningen nära septiktanken bör inte vara lägre än inloppet till avloppsbrunnen.

Lutningen måste vara rationell, så att du inte behöver gräva i poolen för avlopp för djupt - det är både dyrt och farligt om grundvattnet kommer in i septiktanken.

 • Skytten bör vara djupare än jordfrysningsnivån.
 • Interna rörinstallationsregler

  När man lägger inre rör. där alla punkter reduceras till en enda stigare, beräknas utsläppsvolymen helt för alla enheter. ansluten till motorvägen. Var noga med att beräkna golvets ojämnhet, så att lutning och höjdskillnad mellan VVS och diskbänken överensstämmer med SNiPs normer.

  Ytterligare rekommendationer

  I samband med design och läggning måste man vara uppmärksam på några punkter:

  1. Naturlig krympning. Jord kan komprimeras under påverkan av yttre faktorer, vilket medför att lutningen förändras.
  2. På vissa områden är det lämpligt att sätta inspektionsluckor i steg om 30-40 cm vid täppning på grund av dåligt utflöde. För samma ändamål ansluter specialister rören i en vinkel på minst 120 °.
  3. Beräkningar utförs från utgången av avloppssystemet, men installationen sker alltid i omvänd ordning - bort från avloppsbrunnen.
  4. Projektet är utformat så att längden på linjen var minimal. Ju kortare linjen desto mindre sannolikt är det att bli igensatt eller bruten.

  Korrekt lokalisering av avloppsvatten för att undvika blockeringar och säkerställa en lång livslängd för all kommunikation.

  Det bästa beräkningsalternativet är inriktning mot byggnadsregelns normer och föreskrifter och med hänsyn till byggnadens individuella egenskaper och platsen för badrummen. När installationen är färdig innan skytten är instängd, kontrolleras alla delar av linjen för läckstäthet och tillförlitlighet av utflödet.