Avloppsslutt i ett privat hus - vad borde vara

Avloppsvinkeln för avloppet beaktas vid bestämning av var man ska göra ett hål i byggnadens vägg eller dess grund. Om det beräknas felaktigt kan det uppstå besvär under installationen, vilket medför extra kontantkostnader.
Installationen av avloppssystemet enligt SNiP utförs på grundval av speciella tabeller, där de genomsnittliga värdena som används vid installationen av det centrala avloppet från alla sanitära apparater är angivna.

Bestämning av avloppsslängning

 • blandas;
 • separat.

Avlägsnande av spillvätska och avlopp från privata hem utförs på följande sätt:
 • under tryck;
 • av gravitationen.

Tryckversionen i ett lanthusägande används extremt sällan, eftersom det är dyrt är det svårt att utrusta det, och en sådan enhet är opålitlig jämfört med gravitationens dränering. När man bestämmer sig för att utrusta en tryckledning är det inte nödvändigt att beräkna vad avloppsslangen i ett privat hus borde vara, eftersom vatten rör sig längs linjen under tryck (för mer information, "Vad ska vara avloppsrörets lutning i enlighet med normerna").

När du gör beräkningen måste du komma ihåg att höjden på det inre avloppssystemet kommer att skilja sig från denna indikator för extern och stormsystem. Faktum är att i varje av dem finns en vätska som har en annan sammansättning. Samtidigt behöver det externa avloppssystemet värmas upp.
I SNiP 2.04.03-85 anges att storleken på avloppsslangen påverkas av rörelsens hastighet, materialets tillverkning och fyllnadsgraden.

 • för rörledningen som passerar inuti huset borde den vara 0,5-1 cm per varvtalsmätare;
 • när man lägger den externa vägen - 1-2 centimeter.

Men dessa är ungefärliga värden, och mer exakta parametrar kan hittas under detaljerade beräkningar.

Indikatorer för avloppsvinkeln i ett privat hus

Alternativ för beräkning av lutningsvinkeln

 • bezraschetnuyu;
 • beräknas.

En icke-beräkningsmetod gör det möjligt att bestämma skillnaden i höjd vid en viss del av rörledningen, beroende på dess diameter. Medelvärdet för denna parameter är cirka 3% och kan variera beroende på driftsförhållandena.

Designmetoden är avsedd för avloppssystem med konstant tryck av avloppsvatten.

 • med användning av Colbrooke-White-formeln;
 • genom att bestämma överensstämmelsen av avloppshastigheten för utflödet genom rören till den normativa koefficienten.

För privata hus är det svårt att använda formler eftersom det är omöjligt att veta graden av påfyllning av rörledningen och vätskans hastighet längs den utan att det finns speciell utrustning som professionella använder i sitt arbete vid beräkning av lutningsvinkeln. Därför beräknas höjden av rören i de enskilda hushållen enligt en icke beräkningsmetod.

Bestämning av avloppsslangen utan formler

Pipeline Laying

För arbetet kommer det att krävas:

Lutningen av rören av internt och externt avloppsvatten

Utsläpp av avloppsrör i urbana avloppssystemet eller till en autonom septiktank utförs av gravitetsrör. Därför är det viktigt att observera lutningen av avloppsrör med 1 meter i enlighet med kraven i SNiP. Den normala driften av avloppssystemet påverkas av ett antal faktorer, från diameter och material till platsen: internt kabeldragning eller externt.

Allmän information

Huvuduppgiften för att ordna avloppssystemet är att konfigurera rörledningen så att avloppet, inklusive flytande och fasta fraktioner, passerar utan att leda och inte skapa trängsel och trafikstockningar. Det är nödvändigt att observera rörens lutning, under vilken gravvattnet kommer att strömma i avloppsvattnet direkt i uppsamlaren och vidare till avloppsreningsverket.

Krav på organisationen av internt och externt avlopp, de nödvändiga sluttningarna och andra parametrar är strikt angivna i SNiP SNiP 2.04.01-85 "KONSTRUKTIONSNORMER OCH REGLER FÖR INRE VATTEN OCH AVGÅNG AV BYGGNADER" och SNiP 2.04.03-85 "DRAINAGE". EXTERNA NÄTVERK OCH FACILITETER.

Bakom de etablerade standarderna är inte en strikt beräkning, utan resultatet av test och observationer. Avloppets natur och deras konsistens är inte konstanta, och avloppssystemet bör fungera utan misslyckanden. Det är nödvändigt att eliminera eller minimera sedimenteringen av fasta insugningar och slam på kanalens väggar, se till att avloppssystemet löper tyst, förhindrar återflöde och obehagliga lukt tillbaka in i rummet.

Det har fastställts att vid hastigheten på avloppsröret på 0,7 m / s, strömmar vatten jämnt och fasta inslukningar följer flytningen av vätskan lättare, inte svängande på ett ställe. Detta förutsätter att diametern är vald så att de med en normal mängd avfall för denna anslutning fylls med ca 50-60%, men inte mindre än en tredjedel.

Den grundläggande empiriskt härledda formeln baserad på observationerna är:

där V är flödeshastigheten för utflödet, H är höjden av utflödesnivån i röret, d är rörets diameter, K är lutningsfaktorn, vars värde är referensvärdet inställt beroende på rörmaterialet.

K = 0,5 för plast och glas.

K = 0,6 för andra material (stål, gjutjärn, asbestcement).

Koefficienten beror på inre ytans grovhet och motståndet som skapas av fluidflödet.

Om lutningen är för stor, dränerar vattnet snabbt, och fasta insugningar kommer att sätta sig på rörets yta, vilket skapar en blockering. Med en stor lutning kommer vattnets flöde att vara turbulent med turbulens, buller och ökad luftutsläpp i rörets övre del, vilket leder till att avstängningsventiler bryts, störningar av siffror eller åtminstone vattenfälla och gas från avloppssystemet till rummet. På böjningar kommer att bilda en tillväxt.

Om lutningen är för liten eller frånvarande, kommer de tunga fraktionerna att ha tid att sätta sig på ytan och så småningom provocera en blockering. Eftersom vattnet inte snabbt kan övervinna hela vägen till utmatningsstället, när nästa parti kommer fram kommer det att finnas ett överflöde.

Det visar sig två villkor för rör för att säkerställa att kloakken fungerar normalt:

 • Diametern väljs utifrån den genomsnittliga volymen av avloppsvatten.
 • Lutningen bestäms så att den ger en optimal flödeshastighet på 0,7 m / s.

Toleranser skiljer sig åt för externa och interna nätverk, eftersom prioriteringarna är olika. I det första fallet, på ett enkelt sätt, bör avloppssystemet inte höras och utan att det uppstår obehagliga lukt. För utomhusprioritet kräver oavbruten drift inte konstant övervakning och rengöring.

Lutning beroende på diameter

Vad som är viktigt är flödet av avloppsvatten och rörets fullhet så att de flyter fritt i kollektorn eller septiktanken. Båda dessa punkter beror dock på själva rörets storlek och volymen av avloppsvatten och diametern väljs utifrån just den genomsnittliga dagliga volymen av avlopp och rörpåfyllning med 50-60% men inte mindre än en tredjedel vid en hastighet av 0,7 m / s.

Alla beräkningar reduceras till valet av en av standardstorlekarna: 50, 80, 100, 150, 200 mm. I praktiken är det bara att förtydliga lutningen för varje storlek och gränserna för tillåtet fel.

Lutning definieras i SNiP som en fraktionskoefficient. Värdet bestäms av förhållandet mellan längden och det önskade avståndet mellan den övre och nedre punkten vid kanterna. Koefficienten är numeriskt lika med höjdskillnaden mellan rörets kanter med en längd på en meter, uttryckt i meter.

Vad borde vara höjden av ett avloppsrör vid 1 meter i ett privat hus?

Det är uppenbart att för ett normalt boende i ett modernt hus eller lägenhet är det omöjligt att göra utan ett tillförlitligt avloppssystem. Det är ett rörsystem för bortskaffande av avloppsvatten. Felfunktioner i arbetet hos sistnämnda leder inte till de bästa följderna, därför är det nödvändigt att uppfylla kraven i byggkoder och föreskrifter vid arrangemang av avloppssystemet i ett privathus.

I ett modernt hus måste avloppsvatten vara korrekt.

Avlopp rör sig genom gravitation under inverkan av gravitationskrafterna, så det är viktigt att beräkna den rätta avloppsslängningen på 1 meter. Om det är för stort eller för litet, kommer det att finnas oegentligheter i systemet, upp till förekomsten av obehagliga nödsituationer. Vilken typ av sluttning för avloppsrör som installeras bestäms av ett antal omständigheter.

Konsekvenser av för liten eller för mycket sluttning

En alltför stor lutning av avloppsröret orsakar en alltför hög flödeshastighet av avloppsvattnet. I detta fall kastas stora bitar av avfall till rörledningens inre väggar, håller fast vid dem och kommer inte att kunna gå vidare. Det är viktigt att säkerställa den optimala höjden av avloppsrör vid 1 meter i ett privat hus.

Den optimala lutningsvinkeln beroende på rörets diameter

Vid konstruktion av ett dräneringssystem, beroende på rörets diameter, väljes den optimala vinkeln för sin lutning. För att systemet ska fungera korrekt måste rör med mindre diameter förses med en större lutning. Det mäts i centimeter per linjär mätare av rörlängd. SNiP bestämmer följande parametrar för rör i enlighet med deras diameter:

 • 50 mm - 3 cm lutning per 1 meter längd;
 • 110 mm - 2 cm;
 • 160 mm - 0,8 cm;
 • 200 mm - 0,7 cm.
Illustration av den nödvändiga lutningen för rör med olika diametrar

Dessa optimala värden beräknas för jämn långa sektioner av det externa och interna rörledningsnätet. Det finns särskilda egenskaper vid anslutning till flänsanslutningar, sifoner och tillbehör.

Egenskaper bestämmer lutningen i badrummet, köket och toaletten

Funktioner bestämmer lutningen i badrummet, köket och toaletten bestäms av det faktum att det finns lämpliga VVS-armaturer. Under köksröret är installerade rör med en maximal diameter på 50 mm, den optimala vinkeln är 3,5 cm. Toaletten använder rör med en diameter på hundra millimeter, den optimala höjden för dem är 2 cm. Värdena för denna parameter för hushållsapparater för hushållsapparater sammanfattas i följande tabell.

Regler för bestämning av lutningsvinkeln för externt avloppsvatten

För att lägga utomhusnätet med rör med mycket större diameter än inuti huset. Som ett resultat är installationsvinklarna olika. Till exempel, för ett rör med en diameter på ett hundra och femtio millimeter, kommer lutningen att vara 0,8 cm per meter lång, om diametern är tvåhundra millimeter minskar värdet av denna parameter med en millimeter och blir 0,7 cm.

Högsta nivåfallet för det externa nätrörsystemet får inte överstiga femton centimeter per meter längd. Denna regel gäller inte korta delar av rörledningen med en längd på mindre än en och en halv meter.

Beräkning av avloppsrörets nödvändiga lutning på egen hand

För att beräkna rörlutningen på egen hand måste du veta dess längd och diameter. I SNiP publicerades speciella tabeller med värdena för denna parameter. I det allmänna fallet är det möjligt att bestämma lutningsvinkeln för röret med egna medel:

 • Beräkningen bör göras med hänsyn till det vertikala rörets diameter.
 • För rör med ett tvärsnitt på upp till ett hundra och tio millimeter krävs en lutning på tjugo millimeter;
 • upp till hundra och sextio millimeter i diameter kräver en åtta millimeter lutning av röret;
 • Smala rör upp till femti millimeter i diameter installeras med en lutning på tre centimeter.
Avloppssluttning lätt att styra nivå

Vissa problemuppfattningar orsakas av måttenheten för denna parameter, uttryckt i hundradelar av ett tal. Det är emellertid inte alls svårt, till exempel innebär ett lutningsvärde på 0,05 att skillnaden i höjd mellan början och slutet av mätlängdsröret är fem centimeter.

Sewer fullness värde

En av de viktigaste operativa egenskaperna hos avfallssystemet är dess fullhet med fekalt vatten. Värdet på denna parameter bestäms genom att höjden av avloppsnivån divideras med värdet av rörsektionen.

Beräkning av avloppsrörets diameter

Vid konstruktion av ett avloppssystem för problemfri drift är det nödvändigt att välja en sådan viktig driftsparameter som rörledningens diameter. Det bestäms av kombinationen av följande villkor:

 • Tvärsnittet av sanitetsbeslag måste inte vara större än diametern hos huvudavloppsröret.
 • ökningen i diameter leder till en acceleration av permeabiliteten hos avloppsvattnet exponentiellt;
 • fyllningsfrekvensen bör inte vara högre än sextio procent;
 • byggkoder innehåller de data som behövs för att beräkna avloppsrörets diameter.
Dräneringen av badrummet på andra våningen till stigaren är gjord av 110 mm rör

Byggkoder bestämmer diametern på rören på huvudsnitten i nätverket på ett hundra och tio millimeter. Anslutningsanordningar för hushållsapparater utförs till rör vars diameter inte överskrider femtio millimeter. Undantaget är toaletten, den driftsbelastning som ökas. Diametern på den totala stigaren är hundra millimeter. Tvärsnittet av avloppsrör av stora stadsvägar kan nå tusen tvåhundra millimeter.

Anläggning av externt avloppsvatten med hänsyn till nivån på jordfrysning

Installation av det externa avloppssystemet bör utföras med obligatorisk hänsyn till djupet av markfrysning på arbetsplatsen. Denna nivå varierar med klimatförhållanden och varierar i olika områden. SNiP 23-01-99 innehåller de exakta värdena för denna parameter för olika regioner.

Karta över de normativa djupet av frysning

Till exempel, om djupet av markfrysning är en och en halv meter, bör avloppssystemet inte läggas närmare marken. I det här fallet kommer fecalvattnet att frysa och bryta ledningsnätet, vilket kommer att leda till ett fullständigt fel. För förortsregionen är djupet av markfrysning 1,4 meter, i de centrala delarna av vårt land är det ungefär lika.

Regler för organisering av installationsputen för läggning av rör

Korrekt installation av avloppssystemet medför installation av installationskudde. Det är en sandhöna där rörledningsnätet ligger direkt. För att behålla den önskade lutningsvinkeln hos systemet och den konstruerade monteringsplattan. Denna parameter kan ändras genom att hälla sand på ett eller annat ställe.

Kudden ska ge en enhetlig lutning av avloppssystemet

Innan du lägger rörledningsnätet, kontrolleras alla delar av dess design för integritet, förekomsten av sprickor och synliga defekter är oacceptabelt. Annars är läckage och nödsituationer oundvikliga. Bevisade avloppsrör läggs på monteringsplattan och jämnas med en byggnivån. Om det behövs justeras lutningsvinkeln på rätt ställe så att röret som ligger på vallen passar tätt mot det och är rörlöst.

Allmänna rekommendationer för installation av avloppsrör

Allmänna rekommendationer hjälper till att undvika de vanligaste misstagen vid avloppsrör av hushålls och externt avloppssystem. Följande faktorer bör beaktas:

 • Rörledningsnätets strukturella element är föremål för krympning över tiden. Som ett resultat är det nödvändigt att regelbundet justera rörets vinkel.
 • Vid ändring av riktningen för flänsanslutning bör man göra en vinkel på minst ett hundra tjugo grader. I annat fall kommer det att vara nödvändigt att utrusta en extra inspektionslucka för att styra rörledningsnätverket och rengöra det vid behov.
 • Arrangemang av doldt avlopp kräver särskilt noggrann testning av alla delar av dess struktur för integritet och avsaknad av läckage. I det här fallet bör visningsfönstren placeras på kort avstånd från varandra.
 • Rören läggs i motsatt riktning mot avloppsvatten. Installationen börjar från avloppsröret med ytterligare framsteg till de anslutna VVS-armaturerna.
Så i praktiken höjden av avloppsröret för diskbänken

Den önskade lutningsvinkeln för avloppsrör under uppbyggnaden av ett hemnätverk är inte svårt att tåla. Tidigare ritas en märkning på väggen, som beskriver linjen i den tidigare beräknade lutningen. Pipelinenätet läggs på det.

Arbetet med arrangemanget för utomhussystemet är något svårare. I detta fall, för att säkerställa den nödvändiga lutningen, är det nödvändigt att gräva en gräv, vars djup gradvis ökar. Kontrollen utförs med hjälp av en byggnation, strängen sträckt i rätt vinkel underlättar avsevärt genomförandet av industriella manipuleringar.

Systemets effektivitet beror till stor del på den korrekta bibehållna lutningsvinkeln för rörledningsnätet. Det är nödvändigt att följa de rekommenderade standarderna. Vid avvikelse från de angivna parametrarna uppstår ofta nödsituationer och igensättning av rörledningsnätverket.

Vi har valt en speciell video för dig, som innehåller mycket användbar information om avloppssystemet.

Hur man bestämmer höjden av avloppsvatten i ett privat hus

Avloppssystemet i ett privathus behöver en kompetent konstruktion, under vilken höjden av rören som används för detta bestäms, eftersom kvaliteten på vattenavloppet från huset beror på det. Beräkningen måste göras långt innan systemet installeras. Annars är det inte möjligt att undvika fel vid beräkningen av hela enheten. Till exempel bestämmer höjden av avloppssystemet i ett privathus platsen för hål i väggen, och om det beräknas felaktigt kan det uppstå vissa olägenheter under installationsarbetet, vilket medför onödigt avfall.

Avlopp med lutning enligt SNiP-tekniken används med specialiserade tabeller, de visar medelvärden som används för installation med ett centralt avlopp av alla sanitetsarmaturer.

Slope Definition

Avloppsrening kan vara av två typer:

Utgången av spillvätskemassor från privatbyggnad kan utföras på två sätt:

Trycksystemet används extremt sällan, eftersom dess anordning är fylld med vissa svårigheter. Det är dyrt, svårt och inte lika tillförlitligt som vid användning av självflödande avloppssystem. För att lägga tryckslangen utförs beräkningen inte på grund av vattnets rörelse i systemet under tryck.

Vid beräkningen av sluttningen måste du komma ihåg att det kommer att vara annorlunda för inre, yttre och stormavlopp. Detta beror på det faktum att i vart och ett av systemen finns ett vätskeutlopp med helt olika kompositioner, och det externa avloppssystemet behöver dessutom uppvärmning. Enligt SNiPs 2.04.03-85 påverkar rening av avloppsvatten, fyllning av rör och materialet som används för att få dem att påverka lutningen. När det gäller de allmänna reglerna är de följande: höjden av avloppssystemet som löper inuti huset bör vara 0,5-1 cm för en löpande mätare och lutningen på rören som används för installation av utomhussystemet bör vara 1-2 cm. Men det här är bara allmänna värden, för att få mer exakta uppgifter, kommer det att bli nödvändigt att utföra en mer detaljerad beräkning.

indikatorer

Typer av vilka är sluttningarna av utomhusavlopp.

Indikatorer för lutningsvinkeln för röret som används för att lägga systemet i ett privat hus, innebär graden av förändring i att hitta sin arbetsyta i förhållande till horisonten. Lutningsvinkeln bestäms av skillnaden i höjder på den lägsta punkten av rörledningens yta vid dess första och sista segment. Som jämförelse anges i standardmätningssystemet rotationsvinkeln i grader. Om du tar röret för avloppsröret i ett privat hus, vars diameter är 50 mm, kommer lutningsvinkeln till sin enda linjära mätare att vara 0,03 m. I en ledning med en längd på tre linjära meter kommer höjdskillnaden att vara 0,9 m. (0,03 x 3) eller 9 cm.

För att eliminera fel som kan orsaka problem vid avloppssystemet, är det nödvändigt att använda rätt beräkningsmetod.

Beräkningsmetoder

Plan för anordningen av avloppsreningsverket


Det finns två tekniker som gör det enkelt att bestämma lutningsvinkeln för röret: beräknat och ej beräknat. Det senare gör att du kan veta skillnaden i höjd vid ett visst rörparti, beroende på hur mycket diameter det har. Den genomsnittliga förändringen av detta värde är 3% och kan variera beroende på driftsförhållandena. Designmetoden är avsedd för system med konstant tryck av vätska i avloppssystemet. I det här fallet kan en av två beräkningsmetoder användas:

 • överensstämmelse med vätskans hastighet i rörets normativa koefficient;
 • med användning av Colbrooke-White-formeln.

Men för privat bostadsbyggande är användningen av sådana formler ganska svår, eftersom det är nästan omöjligt att beräkna indikatorn på rörledningens full- och fluidrörelse i den utan speciell utrustning som används av proffs för att beräkna lutningsvinkeln. Beräkning av avloppsslutt i ett privathus utförs med hjälp av en icke beräkningsmetod

Definition utan formler

Formeln för beräkning av slamens lutning enligt SNiP.

För att utföra externt eller internt avlopp, utan att använda komplexa formler för beräkning av sluttningen för detta ändamål, tillämpas värdena med den fastställda gränsen. Detta är minsta och maximala lutningen.

Med en minsta siffra, där ytterröret placeras, ska avloppssystemet lutas på mindre än 0,015 m per löpande mätare. Enligt denna regel görs interna ledningar av rör. Undantaget är gjord av korta delar av rörledningen - mindre än 1 m. I detta fall är en lutning på 0,01 per 1 m tillräcklig.

Det är viktigt! Om denna parameter är reducerad, kommer fasta partiklar att förbli på rörets inre väggar, vilket i slutändan kommer att orsaka dess igensättning.

Den maximala lutningsnivån beror på flödet av vätskan inuti röret. För produkter gjorda av plast överstiger inte maxhastigheten 1,43 m / s. Om du ökar denna parameter börjar separationen av vätskan i fraktioner, och som ett resultat kommer de fasta partiklarna att lösa sig. Maximal lutning bör inte överstiga 3%.

Rörläggning

Principen för avloppsavloppet med en dräneringspump.

Korrekt montering av hushållsavlopp i ett privat hus innebär att man lägger rör under en höjd av 20-25 mm per meter. Detta säkerställer smidig passage av avfall genom rörledningen, förhindrar bildandet av blockeringar och utan att störa rörens självrengörande funktion. Större förspänning är endast möjlig i korta avsnitt.

För arbete behöver du:

 • rör (polyvinylklorid eller polypropen) med en diameter av 50, 100 mm;
 • lödjärn;
 • lim;
 • gummitätningar i uttag;
 • kragar.

För installation av rör inuti huset kan du använda polypropen eller polyvinylkloridpipor. Deras diameter kan vara annorlunda. Att välja mellan dessa två material är svårt att säga vilken som är bättre. Därför rekommenderas att använda de rör som finns till hands. Men du måste komma ihåg att för att ansluta polypropenrör behöver du ett lödstryk. Polyvinylklorid är ansluten med lim eller gummitätningar i socklarna.

Det inre avloppssystemet, byggt i ett privat hus, utförs oftast med rör vars diameter är 50 och 100 mm. Den senare är avsedd för tillverkning av risers i privata hus, byggda i två eller tre våningar, för att ansluta toalettskålen med dem och förena alla rör som ingår i avloppssystemet medan du tar bort den utanför byggnaden. För att ansluta andra källor till avloppsvatten används rör med en diameter på minst 50 mm.

Sammankopplade rör är fästa vid väggarna med klämmor. De skyddar också stigaren och röret, som är installerat i stället för avlägsnande från byggnaden.

Utomhus avloppsvatten

Plan för avloppssluttning för odelade områden.

Anordningen av det yttre avloppet genomförs enligt följande metod:

 • grunden är att ta utgångspunkten från huset;
 • installation av rör med en diameter av 110 mm utförs med en höjning av 0,02 m. Om linjens längd är 20 m, kommer lutningsvinkeln för rören att vara 0,4 m;
 • nödvändigtvis beaktat terrängen. Avloppsbrunnen rekommenderas att installeras i en av de lägsta delarna av platsen.
 • djupet av rörledningens andra punkt vid avloppsbrunnen läggs till djupet av hålet som fungerar som rörets utlopp från byggnaden.

Det är viktigt! Djupet på rören som används vid att lägga den yttre linjen måste ligga under jordfrysningsnivån. Mätningen av denna indikator utförs vid högsta punkten av motorvägen.

Lutningen av rören som används i utomhusavloppssystemet bör underlätta släta utsläpp av avlopp från avloppssystemet, byggd i ett privat hus, vilket garanterar stabilitet i arbetet och självrengöring.

Diagram över anordningens septiktank med kemisk avloppsvattenbehandling.

Avloppsröret avlägsnas från grunden av huset, varefter det är anslutet till den externa rörledningen, genom vilken avloppet därefter kommer in i cesspoolen eller septiktanken. För arrangemang av en sådan rörledning används rör med större diameter än med ett internt system. De kan vara gjorda av material som gjutjärn, asbestcement, plast. De första är erkända som de starkaste, men samtidigt är de det svåraste. Vid val av rör måste deras inre yta beaktas, vilket borde vara helt slät och därmed förebygga blockering.

Ordningen för anordningen av det oberoende avloppet i det privata huset.

Isolering av det externa avloppssystemet kan utföras med hjälp av olika värmeisoleringsmaterial som sätter ihop rören. Det kan vara mineralull, polyuretanskum, penoizol och polyetenskum. Du kan också använda en värmekabel som ligger ovanpå röret eller inuti den. Kabeln läggs i en speciell kabelkanal som skyddar den mot yttre skador.

Uppvärmning av rör i det externa avloppssystemet kan utföras med hjälp av den kombinerade metoden. För detta är huvudledningen isolerad med material med värmeisoleringsegenskaper, och en sektion av röret som lämnar huset är utrustat med en värmekabel.

Installationsarbetet genomförs genom att alla delar av systemet och dess testkörning ansluts. Om det inte upptäcktes några läckor under denna läckage, installerades systemet korrekt med hänsyn till alla rekommendationer och normer.

Hur man gör ett avloppssystem i ett privat hus utan hjälp av en specialist

Vi utökar den offensiva planen: vi mäter avvikelsen, vi sätter stigaren

Det första steget är att ta nivån och hitta den lägsta punkten i hela avloppet. Men du måste söka tills det blir en dräneringsbrunn. Det vill säga om du har ett badrum på bottenvåningen eller sämre - i garaget måste du dränera avloppshålet i marken tills avloppsslangen är minst 0,4% (det vill säga 4 centimeter per 1 meter avlopp). Om det inte finns någon förspänning, kommer röret omedelbart att bli igensatt, faktiskt fungerar det inte ens i det här fallet.

Därefter hittar vi den högsta punkten för installation av ventilation. Dess utmatning ska vara minst 1 meter över husets taknivå, som regel bör den flyttas från bastunet, som ligger högst uppe. När vi har valt topp och botten av vårt system, kan vi fortsätta direkt till installationen.

Det är bättre att bara göra 1 för hela huset, men om du har en väldigt stor layout, får du bygga två stegar för hela huset. Enligt SNiP är det förbjudet att kombinera ventilations-, ventilations- och ventilationshissar, de ska arbeta separat. På samma sätt är det förbjudet att mata ut i en ventilationsaxel. Plaströrets tjocklek måste vara minst 110 mm. Detta görs så att avloppsvattnet inte bildar damm bomull vid dränering. När du ansluter sanitära enheter till stigaren måste du följa några regler.

 1. Korsningen måste nödvändigtvis vara under korsningen av toalettskålen. Om det görs annars, då vid spolning kommer avloppsvatten att visas i siffrorna för andra enheter som var anslutna i linje. Som ett resultat - en obehaglig lukt i rummet.
 2. Lossa inte diametern vid anslutning till stigaren, för att inte bilda för högt tryck. Om exempelvis diametern på PVC-röret som är ansluten till enheten är 60 mm, kan fodret på stigaren inte vara mindre än 60 mm, bara större. Som regel är det 90-110 mm.
 3. Toalettröret kan inte vara mer än stigaren. Det vill säga, att tjockleken på den senare ska vara minst 100 mm (inte mindre än 60 mm i linje utan en toalettskål). Detta beror på att en stor mängd spol (upp till 20 liter) omedelbart går in i kanalen och därigenom skapar ett anständigt tryck. När vatten sprids på ett tjockt rör i övergången till en mindre volym, kommer ett starkt slag att genereras, för att inte tala om eventuella blockeringar.
 4. Installationen av vinkelformade element bör inte göras i en vinkel på 90 grader. Det vill säga att du borde ha alla avloppssystem vid 45-60 0, inte mer, så att systemet kan självrena, inte täppa till, inga vattenpåverkningar uppstår.
 5. Glöm inte ljudisolering. Om du har ett hus med två eller tre våningar, kan det vara mycket obekvämt i bottenvåningen när du spolas på den tredje. Ett starkt ljud av vatten kommer att klippa örat. Stigerören måste vara gömd i väggarna, isolerade med mineralull, skumbad med skum, först då kommer det att vara möjligt att prata om den maximala levnadsförmågan.
 6. Den övre änden av fodret (om det är mer än 2,5 m) måste nödvändigtvis ha en luftningsventil. Detta är ett speciellt föremål som gör att luft kan dras in när ett vakuum uppstår i ett rörsystem. Det släpper inte ut luft, det drar bara in, vilket helt eliminerar risken för att ett vakuum bildas inuti systemet. Om det inte finns några sådana ventiler i systemet uppträder ett negativt tryck vid spolning, vilket tömmer alla instrumentens siffror och drar luft genom dem.

Nu när vi vet vad vi inte ska göra och hur vi monterar stigaren, kan vi komma till jobbet. Överväg hur man ordentligt gör en avlopp.

Rör behöver bara lödas upp, och arbetet ska endast utföras från botten upp och inte tvärtom. Vid lödning, lägg omedelbart granskningen (tees, tekniska hål, beslag), de är som regel placerade på platser med störst täppning (svängningar, anslutningar). Avloppssystemet i ett privathus är gjort om ett par dagar, om du har en preliminär handlingsplan eller ett utvecklat projekt.

Montering av filialer

Avloppsplanering i ett privat hus upptar en av de viktigaste platserna. Grenlinjen måste vara minst 1 meter lång och inte mer än 10 meter. Komplexa system är alltid en stor minus, eftersom när du kör en sektion måste du demontera många anslutningar för att bestämma problemområdet. Den första regel som en nybörjare måste komma ihåg är att utgångsdiametern ska vara exakt densamma som vid anslutningspunkten. Det vill säga, en grenlinje måste bestå av samma rör, expansion eller sammandragning är oacceptabel.

Skärning utförs endast vinkelrätt, utan chipping, ytbehandling, "shoals" eller andra "förbättringar" mount masters. Användning av PVC-material är tillåtet, men det är oönskat, du behöver köpa härdat plast - det är mycket mer tillförlitligt. Lossen i avloppssystemet i ett privat hus på grenlinjen ska vara enligt följande: 0,3% eller 0,003 ppm (3 centimeter per meter) för ett rör F50 mm och 0,2% eller 0,002 ppm för en diameter av 110 mm. Du kan inte göra mindre bias, eftersom sedimentet ständigt ackumuleras, är det också omöjligt att undvika stark bomull.

Höjningsberäkning

Det första att komma ihåg är att alla sanitära apparater ska placeras i sin tur, beroende på diametern för deras frisättning. Det innebär att vi först lägger toaletten, då, till exempel, ett badrum, ett handfat och så vidare. Lutningsvinkeln på avlopps- och fläktröret ska vara 90 0, det vill säga att de alltid står vertikalt.

Höjden på rören inuti rummet kan inte vara mindre än 0,3%, det blir bättre att 0,4%, 0,5%. Det är också värt att överväga att du inte kan ändra lutningsvinkeln inom en raderingslinje. Varje ändring kan täppa till kanalen.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att ansluta rörledningen till septiktanken. Här borde vattnets vinkel vara minst 0,42%, det vill säga 4,2 centimeter per 1 meter. Om du gör mindre, kan en kanal med en diameter av 130-150 centimeter blockeras, särskilt under den kalla årstiden. Lutningsfall på 0,1% i samma linje kan också orsaka problem.

Grundläggande regler som hjälper till att göra avloppskvalitet

Om du vill göra rätt avloppsprojekt av ett privat hus och aldrig återvända till detta problem under operationen, måste du komma ihåg några byggnadsregler. Tänk på mer.

 1. Linjen i toaletten ska inte innehålla några andra apparater från tredje part, den kan bara vara rak, utan gradienter utan böjningar. Om du installerar en annan enhet, spolas vattnet från sifongen bort, och i stället luktar det från avloppet. Alla andra rader kan innehålla alla typer av enheter.
 2. Eyeliner på toaletten ska vara högst 1 meter. För övriga linjer - 4 meter vid F50 mm, om avståndet är längre - öka diametern till F70 mm.
 3. Den maximala lutningen på det yttre avloppet får inte vara mer än 10% internt - högst 15%. Horisontella kanaler i stigar-septiktanken läggs utan att höjden ändras inom samma linje, en övergång (4%) på fundamentet är tillåten och en inspektionslucka är gjord.
 4. Djupet av kanalen i marken ska vara 50 cm djupare än frysen. Det vill säga 60 cm för de södra regionerna, 90-120 centimeter för de norra regionerna. Om du gör mindre frysning. Röret läggs mineralull 5 cm, då bara marken.
 5. Inspektionsluckor installeras var 10: e meter så att du kan utföra rengöringen vid nödsituationer. Rotationsvinkeln bör inte vara större än 65 0, om du har möjlighet att göra 35-45 0, blir det ännu bättre. En sådan design kommer att vara särskilt relevant med låg trafikstockning, eftersom sedimentet sällan tvättas och efter några år ackumuleras i tillräcklig mängd för att täppa till kanalen.
 6. Avloppsröret sätts bara genom en sifon, annars kommer luktarna fortfarande in i rummet. Vattnet i sifonen är det bästa filtret mot gaser och obehagliga luktar, och ju mer de installeras i rummet desto bättre kommer de att fungera. Den enda nackdelen är att vattnet kan torka över tiden om sanitära apparater inte används. I regel sker detta inom 2-3 veckor. Då kan lukten från avloppet också nå lokalerna.

Vi beräkna stigaren, antalet ventilationsventiler och inspektionsluckor som avloppet ska ha, lutningen på de yttre och inre rören. Då återstår det bara att överföra allt detta till papper, anpassa platsen för badrum och apparater som finns i dem enligt kloakens tvärsnitt och du kan gå vidare till byggnaden!

Hur man beräknar lutningsvinkeln för gravitationen i ett privat hus?

Gravity drainage är ett system som transporterar, samlar och rensar avloppsvatten utan användning av pumpar. En viktig aspekt i sin organisation är höjden av avloppsrör. Det är han som säkerställer tyngdkraften i avloppet. Denna design har flera fördelar. Det här är minsta kostnaden för installation, enkelt underhåll.

Inverkan av lutning på funktionen av avloppsvatten

Anordningen av avloppsröret i det privata huset rekommenderas att börja med att organisera en bias. Per måttenhet rekommenderas att inte ta grader, men cm / linjär mätare. Beräkningarna måste utföras korrekt, eftersom fel leder till problem med funktionen:

 1. För liten sluttning (mindre än 1 cm / meter). Det provocerar en minskning av avloppshastigheten för avloppsvatten, vilket leder till utseendet av insättningar på rörledningens väggar. I framtiden kan detta provocera blockeringar. Ägaren måste regelbundet genomföra förebyggande rengöringsavlopp.
 2. För stor sluttning (mer än 4 cm / meter). Ökad sluttning påverkar positivt endast vattendriften. Det finns emellertid också fast avfall. Om hastigheten är för hög, kommer de fastna i rörledningen. Det kan också orsaka blockeringar.

Vad bestämmer lutningsvinkeln?

Vid beräkningen av lutningen måste du fokusera på ett antal indikatorer. Redovisning av dessa värden ger de mest exakta resultaten.

Tänk på de viktigaste värdena:

 1. Rörledningens diameter.
 2. Det material från vilket designen är gjord.
 3. Internt eller externt arrangemang av systemet.

Hur påverkar avloppsmaterialet lutning? Plaströr är till exempel mjukare. Det är, när du installerar dem, det är tillåtet att något överstiger vinkeln.

normativa rättsakter

Vid installation av avloppssystemet måste man fokusera på regler. Gravitationsavloppssystemet SNiP 2.04.03-85 är reglerat. Detta är huvuddokumentet som fastställer höjningsvinkelns normer. Indikatorer är beroende av rörledningens diameter.

Tänk på de värden som anges i rättsakten:

Detta är minsta höjden av avloppsrör för drift. Det vill säga att värdet kan öka något. Varför lutningen bestäms beroende på rörledningens diameter? Det är just den diameter som bestämmer genomströmningen, det vill säga förmågan att motstå den inställda flödeshastigheten.

Hur beräknas sluttningen?

För att bestämma lutningen kan du inte bara använda standardvärden utan även formeln. Det senare alternativet ger störst noggrannhet. Alla nödvändiga formler ges också i SNiP.

Beräkningen är följande:

V √ H / d ≥ K

Formeln innebär följande parametrar:

 • K = 0,5 om externt och internt plaströr är monterat.
 • К = 0,6, om avloppet är tillverkat av andra material.
 • V - hastigheten på förflyttning av avloppsvatten.
 • N / d - fyllning av avloppsvatten.

Lutningsvinkeln får inte vara mer än 2 cm / m. Korrekt sluttning av avloppsröret i det inre och externa avloppssystemet med 110 mm säkerställer den optimala hastigheten på avloppsrörelsen, vid vilken fasta element transporteras utan sedimentering.

Vad kommer att ge rätt beräkning av avloppssystemet?

Lutningsvinkeln är viktig för att bestämma korrekt. Tänk på fördelarna som ger rätt lutningsvinkel:

 1. Minskar systemets underhållskostnader. För liten eller för hög lutning leder till konstanta blockeringar. Systemets användare måste hela tiden utföra förebyggande rengöring.
 2. Varning vattenhammare. Felaktig lutningsvinkel leder till att systemet börjar siltas. Minskningen av lumen ger upphov till en hydraulisk chock, vilket medför att de hydrauliska låsningarna i siffrorna deformeras. Om det inte finns några vattenlås börjar huset fyllas med lukten av avloppsvatten.
 3. Varning av avloppsvatten. Siltning av rör åstadkommer ett nödstopp av systemet.
 4. Förebyggande av nödsituationer. Felaktig lutning orsakar genombrott i rörledningen, läckage.
 5. Fistelskydd. Otillräcklig förspänning blir ett särskilt problem vid installation av gjutjärnslopp. Det provocerar stagnation av avloppsvatten, vilket leder till bildandet av fistlar och sprickor i rören.

Hur sätter du avloppsslangen?

Så, den korrekta lutningsvinkeln finns. Nästa steg är att behålla det ordentligt under installationen.

Tänk på verktygen för inställning av lutningsvinkeln:

 • Bubbelkonstruktionens vattenhalt, där det finns tre märken som anger avvikelser från horisontens nivå. Den ska sättas på den förutfasta rörledningen på ena sidan och bestäm sedan lutningsvinkeln tills bubblan är fixerad vid märket.
 • Etablering av etiketter för beräkning i båda ändarna av rörledningen. Dessa etiketter övervakas vidare.
 • Lasernivån (nivå) är extremt bekväm för inställning av lutningen.

Efter installationen är det nödvändigt att kontrollera lutningen på varje mätare av rörledningen, upp till septiktanken. Denna procedur är också obligatorisk före installationen.

Funktioner för installation av avfallsgrenar

Installationen av systemet utförs av uttaget för att möta avloppsvattnet. Var noga med att kontrollera avloppsrörets lutning 110 mm för externt avloppsvatten till septiktanken. För denna nivå används.

Beakta de grundläggande reglerna för installation av avloppsvatten:

 1. Företrädesvis är det minsta antalet varv.
 2. Under installationen används sneda tejp.
 3. Risers måste installeras i närheten av VVS.
 4. Det är nödvändigt att montera fläktstället.
 5. Den kortaste stamlängden föredras.
 6. Det rekommenderas att använda PVC-avloppsrör, eftersom de är lätta att installera.
 7. Vid anslutning av rören måste en gummipackning (ringar) användas för att säkerställa fogens täthet.


Även om formeln används i beräkningsprocessen är det nödvändigt att vara uppmärksam på standardgradienterna för det externa gravitetsavloppssystemet. SNiP är huvuddokumentet, som bör styras av enhetens dräneringssystem.

Lutning för avloppsvatten i ett privat hus

Avloppsslutt: beräkning och normer. Avloppssluttning på 1 meter i ett privat hus

Det är mycket lättare att lägga avloppsrör av plast än att bygga VVS från samma plast. Gamla gjutjärnspipor har sedan länge rustat och började täppa till, och detta orsakade tankar om deras byte? Först av allt måste du ta hänsyn till flera parametrar:

 • Avloppsspår på 1 meter.
 • Antal leder (ju mindre leder leder desto bättre).
 • Antalet varv (desto mindre desto bättre).
 • Avloppets djup.

Rekommendationer för avloppsrör

För att avloppssystemet ska fungera korrekt måste du följa dessa regler:

1) Beräkna avståndet och skissera framtida prokop under röret. Ju mindre fogar och vändningar desto mindre risk för läckage.

2) Stegens stigningar måste nödvändigtvis riktas mot flödet av avloppsvatten. Detta görs för att undvika läckage.

3) Förkorta inte eller skära formade delar.

4) Använd inte krackade eller skadade rör eller tillbehör.

5) Kontrollera försiktigt förseglingsringarna för defekter.

6) Förse en 1 meter höjning av avloppsröret.

Installationsregler

Normal drift av avloppssystemet är omöjligt utan korrekt fastsättning av alla dess element. Tyvärr är plaströr medföljer deformationsfenomenet, förutom dåligt fasta delar kommer markens vikt att sakta och ändra vinkeln på stapeln. Avloppsavloppet på 1 meter i grader beräknas med en ungefärlig avvikelse vid planteringsrör. De konstruerar också speciella monteringar ovanför rören med ett steg på 70 centimeter. Rörens maximala lutning är 15%, eftersom en större grad inte rekommenderas på grund av täta täppningar.

Mät lutningen på avloppssystemet vid 1 meter från byggnaden och sluta med ett avloppshål. Var noga med att kontrollera hela längden för närvaron av samma lutningsavläsningar.

Experter rekommenderar att lutningen av avloppsröret 100 per 1 meter i ett privat hus så här - 5-7 centimeter från den ursprungliga indikatorn (början av röret) till den sista (avloppsrörets ände) görs.

Rördiameterberäkningar

Diameterna av avloppsröret beror på hur många rörsystem som är anslutna till systemet, liksom på ett värde som avloppsskråningen på 1 meter. Fackmän ger formlerna enligt vilka en viss diameter beräknas. Det beror på faktorer som:

 • Antalet varv.
 • Procentandelen av förspänning.
 • Antal leder.
 • Antalet VVS.

Formler används vanligtvis vid avloppssystem i stora företag, och i privata hus eller lägenheter i detta är inte nödvändigt.

Stiger och rör som är anslutna till avloppet bör vara 100 millimeter i diameter. Men om till exempel ett rör har en diameter på 150 millimeter, så borde stigaren motsvara detta värde. Det är också värt att notera att för att ansluta toaletten till avloppssystemet måste du använda rör med en diameter på 100 millimeter.

Höjden av avloppssystemet (1 meter) i lägenheten ska vara 4-5 centimeter från början till slutet, vilket ger en flödeshastighet på 0,7 m / s, rördiametern ska vara 80 mm.

Fläktventilation i avloppssystemet

Ventilation är ett rör som placeras på taket och anslutet till avloppssystemet. Det tjänar till att stabilisera lufttrycket i systemet. Med plötsliga tryckfall är ventilerad ventilation den bästa lösningen.

Tryckfall suger vätskan från sifonen och andra ställen med vattenmassan, vilket ger tillgång till rummet obehaglig lukt.

I flera våningar har det centrala avloppsröret ingen lutning och installeras strikt vertikalt, eftersom det får en stor mängd av avloppsvatten.

Vid beräkning av faktorer som höjden av ett avloppsrör 100 per 1 meter och volymen av avloppsvatten, är det vanligen baserat på rörets diameter. Efter beräkningen av dessa värden anges vad som ska installeras: ett fläktsystem (för stora volymer) eller en backventil (för små volymer).

Kontrollventilen fungerar endast i en riktning, nämligen endast i luften i en riktning. Perfekt för lågt tryck i rören - vid avlopp öppnas ventilen och luften dras in i röret.

Rengöring av avloppssystem

Rengöringar är delar installerade i stället för rörrotation. Samma stod i sovjetiska gjutjärnssystemen för rengöring från blockeringar. Systemet introducerades i installationen av plaströr - enkelt, bekvämt och praktiskt. Men över tiden övergav de det, för många trodde att en sådan enhet såg oestetisk mot den allmänna bakgrunden.

Tips! Avloppet på avloppssystemet vid 1 meter - externt och internt - beräknas lika. Rörläggningslingor bör vara nivå så att när de somnar med jord finns det inga sår eller sprickor.

Vid upprättandet av avloppsrörelsen etableras även betraktningsluckor (revisioner). Avståndet mellan dem är 13-16 meter. I höghus byggdes sådana luckor var fjärde våningen.

Installation av plast till gjutjärnsavloppssystemet

Många har ingen önskan att helt ändra hela avloppssystemet, så de ändrar bara problemdelarna. Och i detta skede möter de plaströrens anslutning till gamla gjutjärn.

Om du är bosatt i en flervåningsbyggnad, glöm inte att övertyga alla dina grannar om att inte använda avloppsvattnet i några timmar för att undvika obehagliga stunder under installationen. För anslutningen av sådana rör måste man använda beslag som gjordes speciellt för detta ändamål.

Det är viktigt! Vid anslutning av centralt gjutjärnsrör och plast, som kommer att anslutas från lägenheten, bör vinkeln inte vara lika med 90 grader.

Alternativ för dockning:

1) Anslutningen är gjord av två kranar under 45 grader.

2) Tre 30-gradiga böjar används.

3) Fyra kranar på 22 grader används.

I vilket fall som helst måste avloppsspåret på 1 meter beräknas individuellt. Om systemet är installerat i ett privathus, är det inte nödvändigt med en sådan ledning, så kommer endast den större diametern av avloppsröret att väljas.

Fel vid installation av avloppssystem

Många gör misstag under installationen, och systemet är ofta igensatt eller fungerar inte alls. De vanligaste misstagen:

1) Rörets inre bild används för installation av ett externt avloppssystem.

2) Felaktig avloppshöjd på 1 meter.

3) Närvaron av gräs på rören efter sågning.

Några rekommendationer från experter

1) Plastslangar är gjorda i marken, vilket inte påverkas av ytterligare laster (flyttar för bilar).

2) Installation av rör rekommenderas inte att utföras på platser med höjdskillnad (på sådana ställen finns brunnar installerade).

3) Tätning av gummiband väljs noggrant eftersom de är tillverkade separat från avloppsrör och får inte passa eller sitta löst.

4) För att ansluta rören ska använda smörjmedel (schampo, tvättmedel, tvål). Detta kommer att underlätta arbetet avsevärt.

5) För avloppssystemets normala funktion rekommenderas inmatningsavståndet: för ett rör av 50 millimeter - 0,36 cm och för 100 millimeter - 0,47 cm.

6) För att ansluta VVS-armaturer med en flexibel slang, måste du använda speciella tätnings manschetter. Inloppets diameter måste matcha rörets diameter.

Det är alla tips och råd om att lägga avloppssystemet. Beräkna diametern eller procenten av lutningen kommer inte att göra dig mycket svårt.

10 charmiga stjärnbarn, som idag ser väldigt annorlunda ut, flyger, och en dag blir små kändisar vuxna personligheter som inte längre känns igen. Söt pojkar och flickor blir till a.

10 mystiska bilder som är chockerande Långt före tillkomsten av Internet och mästarna i "Photoshop" var de flesta bilderna äkta. Ibland blev bilderna verkligen nevero.

11 konstiga tecken som tyder på att du är bra i sängen Vill du också tro att du tar med dig din romantiska partner i sängen? Åtminstone vill du inte rodna och ursäkta mig.

14 sätt katter visar dig deras kärlek Det är ingen tvekan om att katter älskar oss lika mycket som vi älskar dem. Om du inte hör hemma till kategorin personer som tillhör detta positivt.

Vad händer med din kropp om du äter bananer varje dag Även om bananer inte innehåller stora mängder kalcium, men de bidrar till absorptionen katalyseras denna process av sina fruktokigosackarider. Så arr.

Vad säger näsformen om din personlighet? Många experter tror att genom att titta på näsan kan du säga mycket om en persons personlighet. Därför, vid det första mötet, var uppmärksam på en främlingens näsa.

Vad borde vara avloppsrörets lutning i ett privat hus

Kontinuiteten och kvaliteten på avloppssystemet i huset är direkt beroende av överensstämmelse med reglerna för dess installation, och särskilt avseende avloppsrörets lutning. Vid byggandet av rörledningen med ett speciellt åtgärdssystem. Vatten för avloppsröret mäts i cm per 1 m av röret. Detta är för att säkerställa att avloppet har förmåga att röra sig genom rören. Samtidigt garanterar den maximala höjden av avloppsröret i ett privat hus inte alls effektiviteten hos avloppssystemet.

Det är viktigt att ta hänsyn till hastigheten på förflyttning av avloppsvatten genom rören i närvaro av inte bara rent vatten utan även olika slags inklusioner (sediment, sopor etc.).

Dessa ämnen borde inte förbli i rören, eftersom i sådana situationer är rörstubbor oundvikliga. Det är rörets lutning och ansvarar för rörelsens hastighet. Vid normal hastighet av rörelsen har spillvatten förmågan att bära alla fasta ämnen ut. Detta säkerställer effektiv självrengöring av avlopp. Om vätskans hastighet i röret är liten, sätts alla föroreningar på rörens väggar.

avloppsrörläggning

I den här situationen är det viktigt att säkerställa den optimala nivån som avloppsröret i ett privathus kan göras, och inte bara för att göra det så stort som möjligt. Detta beror på det faktum att vid mycket hög hastighet är det omöjligt att tvätta bort fasta föroreningar. Det finns möjlighet till fullständig överlappning av avloppsvätskevätskan. Detta kan möta lukten av avloppsvatten i lägenheten, liksom avbrott av vattenportar. Rörets förspänning i referensböcker anges i form av en fraktion som återspeglar förhållandet mellan storleken på sänkning av rörledningens nivå och rörets längd. Den minsta tillåtna rörlängden är helt beroende av vilket rör som har en diameter. Om vi ​​pratar om de standarder som tillhandahålls i förhållande till de interna nätverken presenteras de i formen: rör med ett tvärsnitt som är lika med 50 mm kan ha en lutning på 3 cm. och rör i området 85-100 mm kan krympa med 2 cm. Varje enhet har sina egna standarder och föreskrifter.

För ett handfat som har en rörsektion på 40-50 mm, bör miniminivån bibehållas vid en lutning på 2,5 cm och 3,5 cm rekommenderas. När det gäller toalettskålen är lutningsnivån 1,2 cm, och rekommenderas - 2 cm. Installation av alla utomhusnät kräver också kunskap om standarder. I det här fallet bör rören på utsidan ha en större diameter än inne i huset. Diametern hos de yttre rören kan vara 150-200 mm. I det första fallet kan höjden vara 0,7-0,8 cm och i den andra - 0,5-0,7 cm. En av de viktigaste aspekterna vid installation av rör är att bestämma parametrarna för rörlutningen. Effekten av avloppssystemet minskar om dessa normer inte observeras.

Lutning för avloppsvatten i ett privat hus

Det bör noteras att alla inre vägar borde vara fasta på väggarna, och om vi talar om externa rör ska de fyllas med mark. Hushållsavloppet kan transporteras med gravitation om den ordentliga lutningen av avloppet säkerställs. Denna situation är särskilt fördelaktig eftersom det kommer att göra det möjligt att bilda ett icke-flyktigt avloppssystem. I det här fallet kan du utan pumpar och stänga av el kommer inte att påverka driften av avloppsvatten. Höjden för avloppsvatten i ett privathus är olika för olika rör och sektioner: rör 110 mm - 2˚. Om det inte finns någon konstant ström av vatten, blir beräkningarna av vattnets rörelsehastighet och deras fyllighet mycket mer komplicerad. Avloppsvatten kännetecknas av förekomsten av inklusioner av olika fraktioner, och därför är det svårt att tillämpa beräkningarna av konventionella rörledningar i en sådan situation.

Rekommenderas för läsning: Rör för avloppsvatten under jord

se till att rörets rätta vinkel är korrekt

En egenskap som rörrörsrengöring läggs till. Denna viktiga egenskap föreslår möjligheten att tömma fasta substanser med egen kraft. Slangen av avloppsröret i ett privat hus bör väljas för varje enskild webbplats. Det är viktigt att överväga de fysiska lagar som gäller i risers, gravitationen och fritt fall. Föroreningar kan endast deponeras i rör på de ställen där flödesförändringar uppstår. Och all föroreningar passerar vanligtvis alla delar av röret. Avloppsslangen i bostäder får inte vara lägre än den lägsta tillåtna nivån.

För enkel användning finns det standarder för lutning av avloppsröret i närheten av VVS. Detta är viktigt att tänka på under installationsarbetet. Så om du installerar ett bidé behöver du 1/20, och för en plats med dusch, bad, handfat behöver du 1/48. Separat krävs 1/36 för tvätt, 1/12 behövs för diskbänken, och 1/20 behövs för en toalettskål. När det gäller duschen behöver du 1/48, och för badet behöver du 1/30. Det rekommenderas också att ta hänsyn till rekommendationer som hänför sig till avståndet från siffrorna till området med centralt avlopp: toaletten ska vara på avstånd 0,6 m, duschen på ett avstånd av 1,5 m, badet på ett avstånd av 1 m, som för det kombinerade avloppet bör det vara på ett avstånd av 2 m, och tvätta på ett avstånd av 1,5 m. Om vi ​​pratar om ett bidé, borde det vara 1 m, och diskbänken kan vara på ett avstånd av 0,8 m.

När det gäller utomhussystemet är avloppssystemet lutande enligt följande: 15 grader är maxindikatorn och 5 grader är minsta. Den optimala är 7 grader. Slangvinkeln för avloppsröret beror också på att i grundvatten och stormvatten finns det inga organiska ämnen, avföring och stor förorening. Vi ger rekommendationer i förhållande till rör vars diameter är 110 mm. Om du ökar diametern minskar lutningsnivån.

Beräkning av avloppsvatten i ett privat hus

Först och främst är det viktigt att beräkna lutningsvinkeln för avloppsrören under deras läggning. Sänkning av den sista delen av motorvägen och höjning av dess inledande del säkerställer ett effektivt flöde av avloppet. Beräkningen av avloppsvatten i ett privat hus med den nödvändiga och optimala höjden av avloppsrör är viktigt för att organisera effektiv spolning, tillförlitlighet och kvalitet av avloppsvattnet. Lutningen i avloppet beror på den hastighet med vilken avloppsvattnet rör sig. En alltför stor lutning kommer att resultera i ett dramatiskt och bullrigt utflöde av vatten. Detta påverkar självrengöringen av rören negativt. Det snabba och branta flödet av vatten kommer också att säkerställa tidig nötning av avloppsväggarna på insidan av rören. Med en liten sluttning bildades frekventa blockeringar av rör. vilket leder till översvämning och blockering av rörledningen. Det anses optimalt om vattnet rör sig med en hastighet i intervallet 0,7 m / s till 1 m / s. Vid beräkning av avloppssystemet är det nödvändigt att ta hänsyn till rörets, materialets och diameterns fyllnadsgrad. Korrekta beräkningar i utformningen av avloppsvatten i huset kommer att vara nyckeln till tillförlitligheten av dess drift och hållbarhet.

Rekommenderas för läsning: Avloppsuppgradering: övergång från gjutjärn till plast

justering och justering av lutningsvinkeln hos avloppsröret med hjälp av konstruktionsnivån

Under inga omständigheter bör man inte försumma den analytiska delen av arbetet med bildandet av ett avloppssystem i huset.

Avloppsslangen regleras av vissa dokument som fastställer standarder. Om du känner till och följer de befintliga reglerna, kommer utformningen av ett privathus inte att kräva långa beräkningar vid byggnadsarbetet. Det är nödvändigt att använda rekommendationerna från SNiP, som beskrivs i två huvudavsnitt: angående beräkningar av avloppsvatten i byggnader och läggning av arbetskraft utanför. Antag att avloppsborrningen inte är mer än 12 m från huset, med en rördiameter på ca 40-50 mm, med en gradient av 0,03. Om vi ​​talar om tvärsnittet 85-100 mm kan lutningen ha en koefficient på 0,02. Avloppsslangen på varje hems territorium mäts aldrig i grader. Detta beror på det faktum att i en situation med avsevärd avstånd av avloppet väl från huset kommer det att finnas för mycket biasfel. När det gäller beräkningsmetoderna rekommenderas för oberoende beräkningar att använda formeln, som ges i befintlig SNiP. Det tar hänsyn till flödeshastigheten för vattenavloppet, graden av rörpåfyllning, deras diameter, samt avloppsslangens koefficient. Det är också viktigt att komma ihåg om särdrag för att bestämma koefficienterna för olika rör av plast, gjutjärn. Det är nödvändigt att följa rekommendationerna om graden av rörpåfyllning.

Halkrör för avloppsvatten i ett privat hus

I ditt eget hem är det enklaste att utrusta avloppssystemet i jämförelse med annan kommunikation. Det bör komma ihåg vissa subtiliteter, regler och strikt följa dem. I detta fall garanteras hela systemets tillförlitlighet. Det viktigaste är att man snabbt bestämmer och tillhandahåller den önskade lutningen i avloppssystemet. Under inga omständigheter får man inte överskatta eller underskatta rörets lutning alltför mycket. Om det inte finns tillräckligt med förspänning i rören, kommer avloppet att dröja länge i rören och skadliga element kommer att lösa sig på rörledningens väggar, vilket leder till frekventa blockeringar. Vid konstruktion används olika beräkningsformler för komplexa system.

säkerställa korrekt lutning av inre avloppsrör

När det gäller bostadsområden är det tillåtet att använda den oklassificerade metoden. Syftet med bildandet av avloppsvatten i bostäder är att säkerställa invånarnas komfort. Att säkerställa att den är korrekt inuti och utanför huset är inte en särskilt svår uppgift idag, men ganska viktigt. Tillräcklig medvetenhet i denna riktning är nyckeln till framgångsrik självorganisation av arbetet i denna riktning. Därför är det viktigt att ha en teoretisk träning i denna fråga för att gå vidare till den praktiska delen.

I privata hus används gravitationens avlopp huvudsakligen. Detta är en standardlösning. Korrekt identifiering och justering av höjden av avloppsrörets avloppssystem är en garanti för deras längsta livslängd och självrengörande effektivitet. Det borde inte vara väldigt stort. Ett rör kan sluta fungera och täppa om det innehåller en alltför stor mängd fasta ämnen som inte kan tvättas av av flera orsaker. Detta kan leda till slammbildning i röret och kräver noggrann rengöring. Effektivt avloppsavfall kommer inte att vara möjligt om avloppsröret är tungt igensatt. Obehagliga lukt kommer att falla in i huset. I en sådan situation är störningen av sifonförslutningen oundviklig. Vattenhastigheten i avloppet är huvudparametern beaktad vid beräkningen av lutningsvinkeln hos avloppsrör. Minsta hastighet för vattenrörelsen är 0,7 m / s.

Var noga med att överväga alla rekommendationer i regelverket. De reglerar också fyllningsnivåerna på rören. Det måste vara minst 30%. Det bestäms av flödeshastighet, material, rördiameter.

Att utföra markarbeten är viktigt för att installera avloppet i rätt vinkel. Problem med driften av detta system kan uppstå även med mindre oegentligheter. Det är viktigt att kontrollera höjden på grävningen före läggning och idrifttagning av rör.

Rekommenderas för läsning: Hur ljudisolerade avloppsrör i lägenheten?

Utformningen av det inre avloppssystemet

Vid distribution av internt avlopp kommer det att vara nödvändigt att hantera rör med olika diametrar. Lutningsvinkeln i huset kommer inte heller att vara densamma och bestäms av ett värde. Du måste tillämpa en mängd olika skador på byggnaden: laser (bestäm rätt riktning), magnetisk (installerad på röret). Det finns tre band lika med 1 cm lutning på varje sida. När man lägger de yttre rören är det viktigt att ta hänsyn till rörens fyllighet och inte bara de beräknade lutningsvärdena.

avloppsrör i byggnadsfasen

För internt arbete är även indikatorn för rörpåfyllning viktigt för avloppssystemet att fungera utan avbrott. Avloppssystemets lutning bestäms individuellt för varje hus, men med hänsyn till standarder. För ett privat hus är det också viktigt att följa bestämmelserna och genomföra lämpliga beräkningar. Icke-standardiserade situationer kan också vara möjliga. Det finns också vassa fall i sluttning med en kraftig ökning. Samtidigt kommer avfallet att koncentreras inuti avloppssystemet och ackumuleras där.

Den rätta lösningen är att använda olika verktyg vid läggning av rör. Det är orealistiskt att bestämma den önskade lutningsvinkeln, och därför kan ingen mätning göras här. Vid avloppsformationen används sådana anordningar som: nivå, vattennivå, normal nivå etc. Om rören är långa kan du göra det här. Anslut först röret med en nivå och ställ in önskad lutning. Det här arbetet görs bäst i ett par med någon. Den första mästaren kommer att justera lutningen och den andra - för att bestämma nivåernas indikationer, för att leda arbetet. Om du fortfarande tillämpar vattennivån. Det är bäst att applicera den med ett runt spår på botten. Samtidigt kommer det att vara tillräckligt säkert monterat på rören, och du kan enkelt ändra positionen.

Det är mycket bekvämt att applicera denna nivå på metallrör. som magneter är inbyggda i denna vattennivå. Vid installation av rör är det möjligt att använda olika verktyg för att uppskatta en lutningsvinkel, inklusive en vanlig linjal, det viktigaste är att utföra alla beräkningar och mätningar noggrant.

Bygg din dröm!

Avloppsslutt i ett privat hus: storlek, inflytningsfaktorer

För att avloppssystemet ska kunna fungera oavbruten, är det nödvändigt att vid installationen följa de relevanta reglerna, bland vilka det viktigaste är avloppssystemet i ett privat hus.

Hur bestäms och fastställs avloppsslangen?

Vanligtvis betyder lutningsvärdet hur många centimeter röret kommer att stiga eller falla i en 1 meter sektion. dvs en designlöjningsparameter på 0,02 indikerar att ena änden av ett mätrör i installationen ska vara 2 cm högre än den andra.

För att behålla den önskade mängden lutning, innan de går i golvskiktet, är avloppsrören fixerade i rätt läge med fästklämmor, belägna inte mer än en och en halv meter från varandra. Samtidigt är rörets ände in i uttaget, för att undvika problem vid temperaturutvidgning med en slangklämma, inte fixerad.

Enligt SNiP bör avloppsslangen i horisontella områden inte vara högre än 0,15, eftersom en överdriven höjd kommer att leda till att avloppsvattnet rör sig så snabbt genom rören att de fasta slipande partiklarna där finns, kommer att förstöra den inre ytan i rören och förtidigt inaktivera dem. Asbest och armerad betongkommunikation är mest känsliga för sådana effekter. Ändå är denna regel viktigare för avloppsvatten i stora företag, genom vilka stora volymer av avloppsvatten med högt innehåll av slipmedel passerar.

Vad är rätt i den privata sektorn?

Att prata om lutning av avloppssystemet i ett privat hus, till och med experter kan inte komma till en gemensam åsikt. Det anses att för stora rör (110 mm) är en höjd på 0,02 ganska tillräcklig, och för rör med en två gånger mindre diameter (50 mm) krävs en lutning på 0,03. Problemet är att för ett hus där det kommer få få avlopp, är det omöjligt att exakt hitta den optimala mängden lutning, eftersom några alternativ är acceptabla. Men likväl bör värdet av sluttningen inte vara mindre än det minsta tillåtna.

Det är felaktigt att betrakta denna parameter ett stabilt värde. Lutning är ett beräknat värde som tar hänsyn till volymen av spillvätska och rörmaterial.

Påverkan av urladdningsledningar

En viktig roll spelas av indikatorn om icke-igensättning av avloppsrörledningarna, vilket innebär att även med rörelsens hastighet över 70 cm / s kommer ett avloppsrör fyllt med en tredjedel eller mer att klara uppgiften. Med en ökning av lutningsvinkeln överstiger vattnets hastighet det angivna, vilket skyddar mot sandavlagringar i rören. Om höjden ökas till 0,1, är flödeshastigheten tillräcklig för att tvätta bort grus och små metallobjekt. En höjning av höjden är självklart en effektiv åtgärd i kampen mot avloppsföroreningar.

Nivån på systemets fullhet

Varför ska röret vara minst en tredjedel fyllt? Rörets fullhet är omvänd proportionell mot lutningen: som den ökar minskar den.

Men en svag ström av vatten kommer inte att kunna flytta en stor skräp som har dykt upp i röret.

Inte mycket avlopp genereras i ett litet privat hus, därför är det inte möjligt att uppnå den nödvändiga fyllningen av röret, vilket inte kommer att skapa förutsättningar för självrengöring. Om du sänker vattnets avloppsvikt i ett privat hus, kommer flödet av vatten att minska kraftigt, och fina skräp och sand kommer att sätta sig i botten av röret, vilket bildar en blockering över tiden.

Därför är det vanligt att förhållandena för en liten mängd avloppsvatten strömmar genom 110 mm rör för att använda en höjd på 0,02 utan beräkningar. Brist på avfallsvolymen tillåter inte användning av optimal rörlutning.

Vid installation av dräneringssystemet är det nödvändigt att lägga en något större än minsta lutningen, eftersom den kan minska som en följd av nederbörd i hemmet eller fel vid installationen. Vid installationen av avloppet är det nödvändigt att överväga ett djup av läggande av kommunikation och en landslättnad.

Dela den här artikeln i sociala nätverk.

För att avloppssystemet ska kunna fungera oavbruten, är det nödvändigt att vid installationen följa de relevanta reglerna, bland vilka det viktigaste är avloppssystemet i ett privat hus. Hur är bestämd och inställd...