Dräneringsrörets lutning: beräkningar, standarder + egenskaper vid installation av dränering på lutningen

Felfritt utformad och välberäknad dränering samlar upp och dränerar grundvatten från platsen. Det skyddar grunden från för tidig förstörelse, säkerställer normal tillväxt av odlade växter. För att säkerställa det spontana flödet av det uppsamlade vattensystemet är det nödvändigt att säkerställa dräneringsrörets lutning. Och för hans enhet behöver korrekt information, eller hur?

Du kommer att lära dig allt om vinkeln där dräneringsrören passar och hur du ordentligt ordnar dräneringssystemet från den artikel som vi har föreslagit. Efter de tekniska rekommendationer som presenteras av oss, kommer du att kunna designa och exakt beräkna avloppsnätet. Grunderna för dessa uppgifter är byggkoder.

För att hjälpa de oberoende mästarna beskrivs vattendräneringssystemets teknik i detalj, detaljerna i beräkningen och installationen av dess komponenter analyseras grundligt. För visuell uppfattning om information bifogade foton och videor.

Design av dränering

Det finns tre typer av avloppssystem, som alla har sina egna designfunktioner:

 • horisontell;
 • vertikal;
 • kombineras.

Arbetselementen för horisontell dränering kan vara:

 • rörledningar;
 • galleravloppet;
 • brickor och grävningar.

Systemet med dräneringsrör i kombination med filtreringsdammning (flerhål) - det här är rörröret.

I detta fall görs flerlagsfiltrering av sprinkling för att förhindra att utlakbara jordar kommer in i systemet. Av standard är dräneringskretsen alltid utrustad med manhål.

Till skillnad från rörformiga avlopp är galleravlopp gjorda av rör med större tvärsnitt. På rörens väggar finns hål för uppsamling av avloppsvatten. Processen av apparatgalleriavlopp ger också fyllningen med ytterligare filtreringsgeotextil.

Avloppssystemet med brickor och grävningar görs vanligen under sådana förhållanden när grundvattennivån är tillåten upp till 1,3-1,5 m. På stabila markar görs grävningar med sluttningar, på ostabila markar förstärks grävarna med armerade betongkonstruktioner.

Det vertikala dräneringssystemet består av en uppsättning brunnar (brunnar) anslutna av en kollektor. Genom kollektorledningen är borttagning av avfall genom en pumpstation. Även dränering på vertikal dränering kan utföras genom dumpning i jordens nedre lager.

Det kombinerade avloppssystemet kombinerar horisontella och vertikala system. Det kännetecknas av specialister som ett komplext dräneringsschema och ordnas vanligtvis i områden där mycket effektiv drenering av mark krävs.

Yta och djupa kretsar

Basera på de beräknade parametrarna för djupet av avlopp, särskilja yt- och djupdräneringssystem. Syftet med ytskiktet är att samla in och bortskaffa produkter av atmosfärisk nederbörd, liksom närliggande grundvatten. Syftet med djupschemat är att minska grundvattnets nivå, deras uppsamling och borttagning utöver gränserna för den plats där byggarbetsplatsen är belägen.

Avloppsintagsmönster stöder punkt eller linjekonstruktion. I det första fallet utförs dränering från lokala källor (avlopp, trottoar av trottoar, samlingar av ingångsgrupper). Det linjära systemet ger vattenavlopp i hela anläggningen. Som regel används en kombinerad lösning med införandet av båda systemen vid bostadsbyggande anläggningar.

Djupdränering är obligatorisk i nästan alla fall av privat bostadsbyggande och förbättring av hushållens tomter. Detta är ett effektivt skydd för de delar av byggnadsstrukturer som ligger under nollnivån (fundament, källrum, växtsystemets växtsystem).

Det är tillåtet att utesluta byggandet av djupdränering vid höjder där grundvattennivån inte överstiger 1,5 m, där det finns effektiv avrinning av jorden.

Att utforma ett djupt dräneringssystem kräver hög precision beräkningar. Även ett mindre fel i beräkningarna kan leda till en låg systemeffektivitet. Utövandet av att installera sådana system indikerar ofta ett vanligt misstag - en felaktig beräkning av djupet av avloppsutläggningen. Resultatet är en ojämn dränering av vatten från objektets territorium eller, ännu värre, översvämningen av bördigt jord, källare.

Avlopp: beräkningar och standarder

De uppskattade värden som kommer att krävas för byggandet av avloppssystemet är som regel:

 • rörledningens diameter
 • rörnivå;
 • rörlutningsvärden;
 • geotextiltäthetsfilter.

Och mer om varje objekt.

Beräknad rördiameter

Rörledningens erforderliga diameter beräknas med betoning på avloppsintensitetsdesignparametrar. För privat bostadsbyggnad är rör med en diameter på 100 mm vanligtvis optimala. Deras standardkapacitet är ungefär 7 l / s, vilket i de flesta fall överensstämmer helt med designstandarderna. Samtidigt gör en ökning av avloppsdiametern det möjligt att täcka ett stort arbetsområde och förbättra systemets effektivitet.

Systemdjup

Nivån på läggning av dräneringsledningar enligt befintliga standarder bestäms med hänsyn till två kriterier:

 1. Graden av jordfrysning.
 2. Stiftelsens djup.

Graden av markfrysning är direkt relaterad till områdets klimatiska egenskaper. Därför kan den här parametern variera för varje enskilt territorium. Men i vilket fall som helst utförs beräkningen av djupet av läggningen av dräneringsrör från jordens fryspunkt, med tillägg av minst 300-500 mm till ytterligare djup.

Vid samma algoritm beräknas basdräneringen, men från slutpunkten av stiftelsens städ.

Avloppsrörets sluttning

Under vilken lutning för att montera rören i avloppssystemet, tydligt ange SNiPs normer. Enligt dessa normer bör minsta höjden av dräneringen tas med hänsyn till den tillåtna minsta flödeshastigheten för avloppsvatten.

Dessutom föreskrivs vidare att för rör med en diameter av 150 mm måste den minsta tillåtna höjden vara åtminstone 8 mm per meter och för rör med en diameter av 200 mm - minst 7 mm per meter längd. På vissa delar av nätverket är det tillåtet att underskatta dessa parametrar till 7 mm respektive 5 mm.

Den tillåtna maximala höjden av dräneringsrören per meter längd är 150 mm. Mer än det här värdet tillåter vi en lutning endast på utloppen från VVS-enheter med en längd på upp till 1,5 m. På avloppssektioner, där rör med en diameter på 40-50 mm används, antar vi en lutning på upp till 30 mm per meter längd. Och för rör med en diameter av 85-100 mm och under samma förhållanden får höjden vara högst 20 mm per meter lång.

Om brickor används som återdragningselement tas höjden med ett öga på en sådan avloppshastighet vid vilken effekten av flytande självrengöring åstadkommes. Tillåten fyllning av brickor - högst 80% med en breddbredd på minst 20 mm.

Brickans bredd beräknas utifrån resultaten av hydrauliska beräkningar och beror på elementets designegenskaper. Om brickhöjden är större än 50 mm, får bredden inte vara mindre än 70 mm.

Den önskade densiteten av geotextiler

När dräneringssystemet projekterar användningen av perforerade korrugerade rör som avlopp, rekommenderas att använda en geotextilfilterhylsa (geotextil) tillsammans med sprinkling av sådana rör.

Geotextilduk utför filterelementets funktion, förhindrar igensättning av motorvägen med små jordpartiklar. För att uppnå maximal filtreringseffekt krävs en beräkning av densiteten hos geotextilfiltret. Det optimala beräknade värdet för hushållsavloppssystem anses vara en densitet på 100-150 g / m 2.

Funktioner av installationen av dränering på sluttningen

Avloppssystem ger dränering på grund av avloppet. Det verkar som om, förutsatt att platsen ligger på en sluttning, vattnet ska släppas ut från platsen på ett naturligt sätt, och det finns helt enkelt inget behov av ett dräneringssystem. Situationen i sådana fall är emellertid helt annorlunda, och avrinningen av snittet på sluttningen blir lika relevant som för dem med en sluttningshorisont på mindre än 8%.

Naturligtvis är dränering på backarna åtföljd av egna egenskaper. Ofta har jorden på branta backar en heterogen struktur. Olika nivåer av grundvatten kan observeras vid olika horisonter. Därför är det ofta nödvändigt att använda kombinerade typer av dränering för att ge den nödvändiga graden av dränering av hela områdets territorium.

Under tiden, vid konstruktion av avloppssystem i backar med en nivå på mer än 8%, tillåter standarder för avsaknad av avloppshål.

Ordning och ordning på enheten

Organiseringen av dränering på en plats med en höjningsnivå på mer än 8% börjar med geologiska undersökningar. Enligt resultaten av undersökningar bestämmer vattenfötterna, nivåerna av förekomst av grundvatten. På grundval av den mottagna informationen utvecklas ett projekt för dränering av en plats i en sluttning;

I slutändan bör problemet med att eliminera möjligheten till jorderosion genom ett kaotiskt naturligt dräneringssystem på grund av lutningens branthet lösas. I en enkel version görs detta ungefär enligt följande:

 1. Vid sidans övre markering skapas det första horisontella ytflödet.
 2. Ett andra horisontellt ytflöde skapas vid den nedre höjden av platsen.
 3. Båda avloppet är anslutna med vinkelräckor.
 4. Från den horisontella dräneringen av den nedre nivån avleds de till en dräneringsbrunn.

Om landskapet på platsen har en intensiv komplex form och projektets syfte är att bygga fast väggar, trappor, övergångsplattformar, för varje projektelement är det nödvändigt att konstruera punktdräneringssystem, som passerar in i systemet med linjära dräneringssystem.

De stora områdena som ligger på backarna är som regel inte utrustade med enkla ytrör, men med fullfjädring "sillben" -typs vattenuppsamling och avloppssystem. Grenad dränering är anordnad på övre horisonten och kombineras med kollektoravloppskretsen kring byggnadsobjektet. Från konturen överförs avloppsvatten till en samling på plats eller till stormavlopp.

En sådan krets kallas en cirkulär dränering. Tack vare byggandet av en skyddskrets som ligger längs objektets omkrets är det möjligt att ta kontroll över grundvattennivån. I sin tur ger "julgran" insamling av vatten från ytan av platsen och dess effektiva dränering.

Installation av ringavlopp utförs på något avstånd från byggnadsobjektet. Denna faktor gör att du kan bygga ett ringavloppssystem direkt vid driften av hushållsanläggningar.

Det bör noteras att effektiviteten att sänka grundvattennivån inom gränserna för kretsens inre del beror direkt på följande parametrar:

 • rörpenetrationsnivå;
 • galleriernas djup;
 • väl penetrationsnivå (om någon).

Effektiviteten av skyddet påverkas också av konturens storlek.

Användbar video om ämnet

Några praktiska tips om läggning av dräneringsrör hjälper dig att klara avloppssystemet på en landsplats.

Skydd av tomter (territorier) från övermättnad med fukt är en brådskande uppgift som måste åtgärdas i nästan alla fall av konstruktion. Befintlig utveckling av dräneringssystem kan lösa sådana problem. Huvudpunkten - för att beräkna och välja alternativet för enhetens avlopp, vilket skulle vara lämpligt i varje enskilt fall.

Avloppsrörets sluttning

En betydande del av någon byggnad ligger i marken, vilket medför att grundvattnets och avrinningsaktiviteten samt atmosfärisk nederbörd orsakar översvämning. Exponering för grundvatten bidrar till byggnadernas livslängd. Vi borde inte glömma att arbetet med att lägga grunden medför brist på den hydrologiska nivån på webbplatsen. Vattenflödenas rörelse hämmas av grunden som står i vägen. Detta säkerställer tillväxten av säsongsbundna markförskjutningar och jordsänkning.

Byggandet av dräneringssystem gör att du kan lösa de flesta av dessa problem. Den huvudsakliga uppgiften att dränera är avlägsnandet av överskott av fukt som negativt påverkar grunden för strukturen.

Dessutom kommer fuktighet in i källaren genom murverk, vilket gör att mögel rotnar. På grund av det ordentliga dräneringssystemet förlängs grundlivet. Som ett resultat ökar byggnadens hållbarhet. Ägare av privata hus borde veta hur man ordentligt ordnar avloppssystemet på platsen.

Förutom huvudfunktionen, som ska avleda fukt, minskar dräneringssystemet djupet av markfrysning och förhindrar formning av mögel. Dessutom kommer grundvatten inte att falla i källaren, och pöl och frost kommer inte att bildas på banorna.

Avloppssystem, beroende på typ av arrangemang, är indelade i följande typer:

 • Stängd, vilket kräver placering av dräneringsrör;
 • Grus, vilket innebär att duka med grus
 • Öppningen, utförd i form av diken av öppen typ, avsedd att avleda överskott av fukt.

Krav på arrangemanget av avrinningen av stiftelsen

Att genomföra arbetet med avrinningsarrangemang bör följa vissa regler. Bland annat framgår behovet av att utföra arbete på sommartid. Det borde och rätta sig på egen styrka, eftersom processen är ganska tidskrävande och kräver stor tid, från 2 till 3 månader. För att förhindra utfällning från att ha negativ påverkan på de beredda trenchen, bör en bunt av plankor eller polyeten uppställas runt byggnadens omkrets enligt fundamentet.

Vid svag mark bör ytterligare förstärkning ställas upp för grävväggen. Det rekommenderas att studera jordens sammansättning, nivån vid vilken grundvattnet rinner och ställen där ofta fukt uppstår.

Stiftområden som är mest mottagliga för ansamling av fukt bör ges mest uppmärksamhet.

Och i slutet, innan arbetet påbörjas, är det nödvändigt att beräkna den önskade mängd förbrukningsartiklar och planera ett system för placering av brunnar och rör.

För att förhindra under arbetet att eventuella skador på de förberedda grävningarna, liksom för att säkerställa den erforderliga säkerhetsnivån, rekommenderar experter att lägga ett system av blinda områden och vägar.

Sekvensen av arbetet med beredningen av stiftelsen

Den första fasen av arbetet består i att förbereda grunden för huset själv och välja de material som krävs.

För grunden av huset är det nödvändigt att genomföra vattentätning. Innan start, städas grunden av det återstående avloppssystemet och från jordens rester. Vidare är det nödvändigt att torka ytan så att vattenångan inte i framtiden kommer att ackumuleras mellan vattentäta material och betongytan. När ytan torkar ut, är de fästa på de beredda isoleringsmaterialen. Det bör strikt följa anvisningarna och säkerheten. Den mest föredragna kommer att vara vattentätning, för fastsättning som till ytan med användning av bituminösa blandningar. Överytan är täckt med grus, vilket tjänar till att avlägsna överskott av fukt.

Röret som används för konstruktion av dräneringssystem är tillverkat av följande material:

Nyligen är plaströr som är lätta att installera och har en låg prisnivå i stor efterfrågan. De har emellertid en betydande nackdel - den lägsta styrkan bland sådana material. Erbjudandet om en modern marknad av material för byggande innefattar speciella bana för att installera ett dräneringssystem. Deras fördel är non-woven material som förhindrar översvämning av systemet.

Regler för konstruktion av avloppssystemet och rörläggning

För de som planerar att producera dränering kommer det att vara nödvändigt att förbereda material och en uppsättning verktyg som behövs för arbetet.

Det första steget är framställning av grävningar för efterföljande läggning av dräneringsrör. Med detta avstånd mellan grävningarna bör det vara minst 1 meter. Storleken på varje gräv i bredden ska vara större än rörets storlek och överstiga den med 20 cm. Riktig drift av dräneringssystemet säkerställs med en lutning. Djupet av korrekt utgrävda grävningar är 0,5 m under fundamentets fundament. Detta säkerställer det mest effektiva avlägsnandet av fukt från källaren.

Botten av den beredda trenchen komprimeras, fyller toppen med en sandkudde på ca 10 cm. Därefter kontrolleras dräneringen för lutning. Om han uppfyller kraven läggs heteotextil på sanden, som är täckt med ett lager av grus på toppen, vilket är en utmärkt ledare av överskott av fukt. Det rekommenderas att fylla i grus, som kännetecknas av större storlekar.

På en kudde av grus bör läggas rör, vars vinkel måste också bestämmas. Fittings används för att ansluta rören. Top grus är täckt med ett lager av ca 10 cm, inslaget med heterotextil, och sedan sys med tråd. Korrekt avloppsplan är viktigt för hela systemet.

För urladdning av uppsamlat vatten kommer det att krävas ett vattenintag.

Installation av extrautrustning

Värmekablar, brunnar och avloppspumpar är extrautrustning som förenklar driften av hela systemet.

Inspektionsbrunnar krävs för att rengöra systemet i de fall där det kommer att vara igensatt med främmande föremål eller översvämmade. Installera brunnar ofta i hörnen av byggnaden.

I de fall där grundvatten ligger mycket nära ytan krävs en dräneringspump. Detta beror på det faktum att fukt inte kommer att ligga kvar i ett arrangemang av en punkt där vatten samlas väsentligt under grundvattennivån. Det kommer att vara liten mening från ett sådant system. För tvingad körning av fukt i vattenintaget och kommer att kräva användning av en dräneringspump.

Grundvattennivån har en betydande inverkan på djupet som jorden fryser. Det finns risk för frysning av avloppssystemet på vintern om det ligger ovanför djupet av markfrysning. Värmekablar förhindrar sådana situationer genom att använda värmekablar. Under offseasonen kommer de att skydda dräneringen från frysning.

Dräneringssystemets varaktighet

Överensstämmelse med vissa regler bidrar till en ökning av dräneringstiden:

 • Kontraindikationer för användning på marken, enligt vilken finns dränering av tung utrustning. I händelse av att det är omöjligt att undvika det, kommer en enhet av en tillfällig väg att krävas tillsammans med förstärkning av marken.
 • För att systemet inte ska bli igensatt med främmande partiklar rekommenderas det att spola det med ett stort vattentryck vartannat i tre år.
 • För bättre prestanda av dräneringssystemet krävs regelbunden lossning av sektioner som tjänar som avrinningsområde.

Skäl att orsaka funktionsfel i avloppssystemet

Det finns fall där avloppssystemet börjar arbeta intermittent, utan att korrekt utföra de nödvändiga funktionerna. För att lösa situationen måste du identifiera orsakerna till problem.

Identifiera följande orsaker till problem:

 • Tätade rörhål. Överträdelser av arbetsprestandens sekvens är oftast deras orsaker. Till exempel, om det inte är sand som hälls i de förberedda grävarna först, är det murar som orsakar rörbelastning i framtiden.
 • Det erforderliga vattenflödet till avloppssystemet är inte säkerställt, vilket kan orsakas av en kränkning av dräneringsrörens lutning under installationen.
 • Felaktig drift av avloppssystemet kan orsakas av avsaknad av backventiler eller ouppbyggd dumpning.

I alla fall kräver avloppssystemet kontinuerligt övervakning, inspektion och korrigering av problem från husägare. När man planerar att plantera några träd på platsen, bör man inte glömma att de inte borde placeras närmare än två meter i förhållande till passeringsröret. För dekoration kan du använda soda eller opretentiösa typer av blommor.

Genom att använda ett kvalitetsavloppssystem skyddar du ditt hem från mögel och fukt, och dessutom kommer överskottsfuktigheten att dräneras från platsen. Det viktigaste är rätt installationsteknik och överensstämmelse med säkerhetsbestämmelserna under installationen av avloppssystemet. Korrekt dräneringshöjd spelar också en viktig roll.

Avloppsrör

Avrinning är ett system av tunnelbanor, kallat avlopp, genom vilket dränering och sänkning av grundvattnets nivå och översvämningsvatten utförs. Avlopp är ett grenat system av rör och brunnar som ligger runt eller längs byggnaden eller sektionen skyddad mot fukt. Rör kan vara utrustade med speciella filter som inte tillåter systemet att silt och låta dig göra utan att rena dräneringen under en längre tid.

Avloppsrör är valda och utformade enligt kraven:

 • tillräcklig vattenkapacitet
 • styrka när den utsätts för jordfyllning och dynamiska belastningar;
 • motstånd mot aggressivt grundvatten
 • enhetens bekvämlighet och drift av dränering.

I högsta grad uppfylls dessa krav genom plastskikt med enkelskikt och två skikt av polyeten med låg densitet, polyvinylklorid (PVC), polypropylen (PP) och högdensitetspolyeten (NDPE). Beroende på material och konstruktion hör de till olika klasser av styvhet.

Valet av konstruktion av dräneringsröret bestäms av användningsförhållandena och driftskraven.

Dimensionerna av dräneringsrörens inloppshål bör väljas med hänsyn tagen till partikelstorleksfördelningen av den torkade jorden. Detta krav bör beaktas vid val av rör presenterade på den moderna byggmarknaden med olika dräneringsplatser.

Traditionella konstruktioner är enskiktiga rör med jämn eller (oftare) med en korrugerad yta, vilket ökar rörets hållfasthet, bibehåller sin flexibilitet och ökar avloppshålets vattenfångande område. Moderna konstruktioner är dubbelskiktiga och jämn flerskiktiga rör. Den senare är effektiv vid höga dynamiska belastningar och djup i det skyddade objektet.

I dubbellagsrör är innerväggen slät och ytterhöljet är korrugerat, säkert fastsatt på innerskiktet. Tack vare den släta innerväggen ökar vattnets flödeshastighet och rörets ledningsförmåga ökar. Närvaron av ett yttre korrugerat skal gör rörkonstruktionen resistent mot stötdämpning, vilket är särskilt viktigt vid transport och installation av rör under vinterförhållanden. Sådana rör kännetecknas av en högtorkande och självrengörande förmåga, de brukar "behåll" vanligtvis en liten given lutning av dräneringsvägen.

Lägger dräneringsrör

Avloppsrör läggs i en gräv, vars botten är jämn på nivån för att ge rörledningen en designhöjd enligt GOST 30412-96, och byggandet av brunnar har genomförts och följande villkor måste uppfyllas:

 • grävbredden längs botten beror på dräneringens djup, rörledningens diameter, grävmaskinens skopa och måste vara minst 40 cm.
 • i tvärsnitt kan skytten ha en rektangulär eller trapezformig kontur. I första fallet förstärks grävväggen med hjälp av lagersköldar i andra 1: 1 sluttningarna.
 • Det rekommenderas att installera grävdräneringssystem av alla typer under torrsäsongen. I närvaro av jordar med hög luftfuktighet, vattenloggad, liksom vid ytvatten eller grundvatten som kommer in i grävningen, rekommenderas att arbeta med installering av dränering med separata gripar med preliminär full eller partiell dränering.
 • Bottenbottnen ska inte innehålla fasta insatser (hårda klumpar, tegelsten, sten etc.), som kan skjuta bottenväggen på röret som läggs på dem.
 • Installationen av rörledningen utförs i botten av grävningen, där varje avrinningsrör, en efter en, successivt införs i socket av den föregående, bildad av en dubbelkoppling. Om så behövs skärs röret mellan korrugeringshacksågen för trä eller metall. Montering av kopplingar utförs manuellt, om det behövs kan du använda skrot, vinschar, en grävmaskinspanna. Gummitätningsringar används inte för montering av kopplingar i avloppssystem.
 • Vid slutförandet av installationsarbetena är dräneringsröret täckt med så kallade dräneringsstrimlar, vilka enligt de sammanslagna jordarnas sammansättning kan vara enkelskiktiga och flerskiktiga.
 • För att öka dräneringssystemets hållbarhet rekommenderas det att anordna ett geotextilskydd runt dräneringsröret och dräneringsröret självt.
 • Installationen av dräneringsrören utförs vid omgivningstemperatur till minus 10 ° C.

Avlopp med dräneringsrör bör utformas för att utesluta möjligheten att frysa vatten i dem och i dräneringsanordningar.

Transitdräneringsrör utförs utan perforering och är ordnade utan filterbädd. Genom design och tekniska egenskaper liknar de rör för gravitation stormavlopp.

Innan dräneringen träder i drift ska den horisontella dräneringen sköljas ordentligt, inspektionshålen ska befrias från främmande föremål och jord. Horisontella rör spolas med en stark ström av vatten som levereras från ett vattenförsörjningssystem eller tankbil för att frigöra dräneringsrören från de införda jordpartiklarna.

Dräneringsrörets djup

Det tillåtna maximala djupet av dräneringen beror på rörmaterialet, det minsta rörlängdsdjupet bestäms av kraven för skydd mot dynamisk belastning och frysning.

Vid svaga jordar med otillräcklig lagringskapacitet måste dräneringsröret läggas på en konstgjord bas.

Avloppsrörets sluttning

Longitudinella avloppssluttningar rekommenderas att ta minst 0,002 (2 mm per 1 löpande meter) för lera och lummiga jordar och minst 0,003 (3 mm per 1 löpande meter) för sandiga markar.

De minsta dräneringshöjningarna bestäms utifrån den minsta tillåtna flödeshastigheten för vatten i dräneringsrören på 1,0 m / s, vid vilken ingen siltning sker. De största sluttningarna bestäms utifrån den högsta tillåtna vattentemperaturen i röret. Den maximala hastigheten bestämmer intensiteten i markytan runt dräneringsröret, beroende på egenskaperna hos geotextilfilter och filterbädd. Om nödvändigt kan dräneringen utformas med en droppe på 0,3-0,9 m, anordnad i lackhål. Lutningens botten ska vara konstant eller öka till dess nedre del. Fraktioner i den längsgående profilen av dräneringen är tillåtna i manhålen.

Avloppssprutning

När dräneringen är belägen i sanden av grus, grov och medelstorlek med en medelpartikeldiameter av 0,3-0,4 mm och större, är ettskiktigt grus eller krossat stenavstrykning anordnat; När den placeras i sanden i medelstorlek med en genomsnittlig partikeldiameter på mindre än 0,3-0,4 mm, såväl som i fina och silty sandar, sandiga loamar och med en skiktad struktur av en akvifer, är tvåskiktstoftning anordnad - det inre skiktet av damm från krossat sten och ytterskiktet - ur sanden. Fraktioner av murar bör vara mindre än flöjtens storlek. Krossad sten enligt GOST 8267-93 bör inte innehålla detritalelement med skarpa kanter.

Vid användning av dräneringsrör i filterhylsan av geotextiler kan användas enkelskiktstoftning av grus eller murbruk.

Typiska alternativ för läggning av dräneringsrör

 • I - med ett lager sprinkling med sand och grus mark;
 • II - Dräneringsrör i skiktfiltret av geotextiler;
 • a) i en gräv med vertikala väggar;
 • b) i gräv med sluttningar;
 • 1 - grävkontur;
 • 2 - lokal mark;
 • 3 - återfyllning av grävningen med annan kornad sand;
 • 4 - ett skikt som sprinkler med fint grus
 • 5 - dräneringsrör

Avloppsbrunn

Betongbrunnar

Traditionella brunndesigner ska vara gjord av armerade betongringar med en inre diameter på 1000 mm, brunnar med pumpar - 1500 mm.

Anslutningen av plastdräneringsrör med betongbrunnar utförs genom att fixera röret i brunnen med cementmortel. Vid korsningen är det möjligt att använda ämnen som ökar vidhäftningen av "plastbetong", till exempel flytande gummi. I många fall kräver konstruktion av dränering inte lufttäta anslutningar.

Hålet i brunnen ska ha en diameter så nära som möjligt till rörets ytterdiameter. Alla sprickor som bildas måste fyllas med cementmortel, vilket måste uppfylla kraven för att säkerställa densiteten hos betongfogen.

Under installationen av röret i brunnens betong eller armerad betongvägg är det nödvändigt att tillhandahålla ett styvt stöd för rörets fria ände med jordfyllning tills betongen är helt inställd. Det bör inte vara betongdräneringsrör samtidigt med arrangemanget av väggarna i den monolitiska brunnen, eftersom det kan leda till deformation av röret under vikt av icke-frusen betong.

I traditionella armerade betongbrunnar är den sedimentära delen med ett djup av minst 0,5 m obligatorisk i nätets sista brunn i början av transiteringsdräneringen, i differentialbrunnar, och även i brunnsröret längs avrinningsvägen i 40-50 m.

Plastbrunnar

Moderna kompakta konstruktioner av brunnar - från plast med minsta diameter
315 mm. De senare tillverkas på fabriken och levereras i färdig form till byggarbetsplatsen eller monteras på plats från motsvarande delar.

Företräde bör ges till plastbrunnar från prefabricerade element monterade på plats. Det är lämpligt att använda brunnar och plaströr i samma system, eftersom det i det här fallet finns alla nödvändiga komponenter: för anslutning av rör till varandra, rör och manhål, frysningsanordningar etc. Detta dräneringssystem är mest effektivt från synvinkeln och hållbarhet.

Byggandet av den prefabricerade brunnen består av tre huvuddelar: botten, vertikalt och locket eller mangan. Rören antingen kraschar på plats längst ner i den vertikala strukturen, eller det finns fabrikskranar i den. Som regel är det föredragna alternativet för att införa rör på plats. Brunnarnas strukturella element är gjorda av olika material baserat på förhållandena i deras arbete. Den övre delen - luckan, beroende på syftet med området och de förväntade belastningarna, utförs i olika versioner. Den vertikala delen av brunnen kan vara ett enkelsidigt korrugerat eller tvåskiktigt rör av olika material (PVC, HDPE, PP), botten av brunnen - från PP.

Brunnar av plastprodukter är ordnade med en sedimenterande del (sandfälla) med ett djup av minst 0,5 m och rengöras med mekanisering.

Enhetens dränering väl

Inspektionsbrunnar är anordnade för driften av dräneringssystemet längs dräneringsvägen. Brunnar installeras vid avloppskällan, på platser där vägen vänder, ändras i backar, på droppar, på raka sektioner över vissa avstånd, liksom på platser som är nödvändiga för att spola av avloppsledningarna.

Diametern på plasthålen rekommenderas att ta upp till 500 mm. Med ett dräneringsdjup på mer än 3,0 m är det nödvändigt att använda servicebrunnar.

Avstånd mellan dräneringsbrunnar

På raka sektioner rekommenderas avståndet mellan brunnar för rör upp till 150 mm - högst 35 m, för rör över 200 mm - högst 50 m.

Vid avloppssvängningarna vid byggnaderna och vid kamrarna på kanalerna är det inte nödvändigt med installation av manhål, förutsatt att avståndet från vändningen till närmaste manhål är högst 20 m. Om dräneringen gör flera varv i området mellan manhålen, i en tur.

Avloppsvattenavlopp

Vattnet från dräneringen kan dräneras:

 • inloppsavlopp
 • gravitationen flyter till ytan
 • nedströms permeabla reservoarer
 • pumppumpar från lagringsbrunnar

Vid konstruktion av dräneringssystem bör preferens ges till dräneringssystem med vattendränering av gravitationen. Avloppssystem med tvångsvattenpumpning kräver ytterligare justering.

I samtliga fall är det nödvändigt att följa kraven i tillsynsdokument om miljöskydd.

Utsläpp av vatten inuti stormavloppet

Utsläpp av avloppsvatten till stormavlopp är tillåtet om stormavloppssystemets kapacitet fastställs med hänsyn till de extra kostnaderna för vatten som kommer från avloppssystemet. I detta fall är avloppssystemet inte tillåtet.

Utsläpp av vatten till ytan

Avlopp av vatten till ytan bör göras till områden av mark från vilket grundvatten inte får matas i området för den tömda strukturen. Samlarrutten är tilldelad baserat på en genomförbarhetsjämförelse av alternativ.

I närvaro av extraarbeten som är anordnade för byggnadsperioden bör möjligheten att använda dem för grundvattenfjernsyn beaktas.

Utsläpp av vatten i bergets nedre lager

Utsläpp av dräneringsvatten i bergets undre lager är tillåtet om de har tillräcklig absorptionsförmåga, och ytterligare uppladdning av reservoaren kommer inte att leda till negativa följder (till exempel förorening av grundvatten, skapande av ytvatten över tid etc.).

Utsläpp av vatten i en vattenkropp

Utsläpp av avloppsvatten i en vattenkropp (flod, kanal, sjö) bör placeras i en plan i brant vinkel mot flödesriktningen och dess brunnhuvud ska förses med betonghuvud eller förstärkt med murverk eller utkast. När det släpps ut i behållaren, bör dränering läggas över vattennivån i behållaren under översvämningen.

Med en kortvarig ökning av reservoarhorisonten kan dränering under nödvändiga fall läggas under översvämningshorisonten, förutsatt att dräneringsutlösningsutrustningen är utrustad med en backventil.

Brunnhuvuddelen av dräneringsutloppet in i behållaren bör begravas under vattenhorisonten genom istäckningens tjocklek med droppbrunnsanordningen.

Avloppsvatten pumpning

Pumpning av dräneringsvatten med pumpar är tillåtet om det är omöjligt att säkerställa att dräneringsvattnet dräneras eller förbikopplas till de underliggande lagren. I sådana fall är det nödvändigt att tillhandahålla speciella pumpstationer med tankar, vars utformning ska styras av kraven i SNiP 2.04.03-85 och vid användning av pumpat vatten för vattenförsörjning - SNiP 2.04.02-84.

Rengöring av dräneringsbrunnar och rör

Vid periodiska inspektioner (minst fyra gånger per år), inspektion av tillståndet av brunnar, avloppsrör, kollektörer samt kontrollmätningar av vattenflöde utförda i manholer på ett volymetrisk sätt.

Minskad konsumtion (jämfört med den uppskattade) indikerar en minskning av genomloppet av dräneringsrör, vars orsak kan vara:

 • sedimentavloppsrör i utvalda områden;
 • skador på dräneringsrören;
 • övergrowing av dräneringsrörsektionen på grund av siltning eller täppning;
 • kalibreringen av hålen i filterskärningarna;
 • täppa filter från geotextiler.

Inspektionsbrunnar måste rengöras regelbundet för smuts och sediment. Wells måste stängas hela tiden under dräneringens livstid.

Vid uppbyggnad av avlopp rekommenderas att lägga tygsdrag mellan brunnar för snabb rengöring av platsen vid täppning. Ändarna av selen fixeras i brunnarna.

Rengöringsavloppet utförs på följande sätt:

 • högtrycksspolning

Den är gjord med användning av munstycken med en diameter

2,8 mm, tryck upp till 120 bar. Med denna metod påverkas effekten på blockeringen och slagområdet betydligt, risken för rörfel är mindre. Munstyckets munstycks storlek måste överensstämma med vattenförsörjningsutrustningens egenskaper. Ett tryck på 60 bar räcker för att avlägsna mjuka avlagringar. Med tryck från 80 till 120 bar kan mer omfattande fasta avlagringar avlägsnas.

 • rengöring boll

  En sfärisk polyeten-, polyuretan- eller gummianordning som är mindre än avloppsrörets inre diameter dras genom röret.

 • polyeten stempelrengöring

  En bit polyetenrör används enligt GOST 18599-2001, monterad på en kabel, som sträcker sig inuti avloppsröret mellan intilliggande brunnar för att avlägsna hinder och avlagringar. Kolvens ytterdiameter måste vara mindre än den inre diametern på rörledningen som ska rengöras.

  Används för rengöring av dräneringsrör av metallskrapor och ruffs är inte tillåtet.

  Om de ovanstående rengöringsmetoderna inte har någon effekt, ändras linjen till eller ersättas med filtrering och ett geotextilfilter.

  Avloppsrörslutning: snipning

  Korrekt planerad och konstruerad specialdräneringsstruktur möjliggör skydd av grundstrukturer, källare och källare från den destruktiva inverkan av översvämning, atmosfär och grundvatten och gör det möjligt att eliminera översvämningen av platsen. De viktiga parametrarna som bestäms under systemets tekniska konstruktion är djupet av avloppssystemet och även dräneringsrörets lutning. SNiP reglerar dessa värden och säkerställer en bra och långsiktig drift av systemet.

  Utarbetande av dräneringssystem

  Systemets utformning börjar med de geodetiska och hydrologiska beräkningarna av webbplatsen. Detta arbete är utfört för att bestämma driftsförhållandena, samt dräneringssystemets struktur samt dess nyckelindikatorer.

  Projektet ska innehålla:

  1. System och tekniska ritningar av avloppssystemet och alla dess komponenter, både på ytan och under jord
  2. Installationsegenskaper för dräneringssystem - diametrar, mått, läggdjup och dräneringshöjd rör. SNiP ger normerna för dessa värden
  3. Dimensionerna för alla komponenter som utgör nätverket - brunnar, kontakter, fittings och andra delar
  4. Tekniska och ekonomiska budzhastrukturer dräneringssystem

  Projektdokumentation ska innehålla följande detaljer:

  • Geomorfologin för denna webbplats
  • Klimategenskaper för det territorium där den ligger
  • Grundvattennivån
  • Egenskaper och struktur av marken
  • Avlägsenhet av vattenkroppar från byggarbetsplatsen

  Teknisk och ekonomisk beräkning

  Innan du börjar bygga en speciell avrinningsstruktur, måste du göra en fullständig uppskattning av konstruktionen, med hänsyn tagen till sådana operationer:

  1. Demontering av armerade betongkonstruktioner
  2. Arrangera och utföra arbete på marken, fixera väggarna i diket och arrangera vattentätningen av polyetenfilm
  3. Konstruktion av diametralt dräneringssystem med tvåsidig frigöring
  4. Lägger grusbeläggningar eller murar på botten av diket
  5. Installation av dräneringsledningar, fixeringsskikt av sängkläder och förstärkning av betongytor
  6. Demontering av vägbädden
  7. Byggande av nya asfaltbetongbanor
  8. Landskap fungerar
  9. Förberedelse av mark för landskapsarbeten
  10. Byggandet av strukturer för tillfällig användning - broar, korsningar etc.

  Material som krävs för byggnadsarbete:

  • Grus eller grus
  • sand
  • Med öppningar av huvudlinjen från dräneringsrör som är täckta med non-woven tyg för att undvika penetrering av jordpartiklar i mitten av kommunikationen
  • Geotextilpanel - skapar en filtreringsroll
  • Revisionsbrunnar

  Systeminstallation

  Genom att avlägsna avlopp från webbplatsen är det möjligt att bygga ett dräneringssystem i enlighet med alla nödvändiga behov:

  1. Det slutna avloppsnätet kräver arbete med marken - du måste gräva en grävning till ett djup av 70 cm till 1,5 m och mindre än 40 cm bred, botten av utgrävningen är lutad mot vattenintaget, detsamma och slangens lutning för avlopp. SNiP ger liknande värden - på 1 meter längd är lutningen lika med 2 cm under konstruktion i loam, för sandens mark är detta värde 3 cm per 1 m längd.
  2. Först och främst sträcker sig en del av gräsklippets botten med ett lager av grus 20-30 cm tjockt, det täpps, sedan läggs rören på det, täckt med ovävt material, sedan limdäggskiktet läggs på toppen och backfyllning utgrävas.
  3. Utsläpp av avloppsvatten efter transport av dem längs avlopp, samling i avlopp och brunnar, utförs i en damm.
  4. Nätverksunderhåll och prognos utförs med betong- eller plastinspektionsbrunnar.

  Vid korrekt planering och konstruktion av avloppssystemet stiger grundvattennivån inte ovanför konstruktionsmärket, men minskar något, vilket har en positiv effekt på jordens bördighet. Om installationen av systemet är felaktigt kommer marken att vara överfuktad, vilket kommer att ha en destruktiv effekt på grundstrukturerna.

  Anläggningen av avlopp bör tillverkas av byggmaterial av hög kvalitet. Reglering av deras parametrar utförs med hjälp av sådana handlingar:

  • GOST 8411-74. - Detta dokument har tekniska detaljer och driftsförhållanden för keramiska avloppsrörledningar
  • GOST 1839-80. - Särskilda användningsområden för asbeströr för konstruktion av icke-tryckta nät

  Om du följer de tips som föreslås i publikationen kan du bygga ett bra system som framgångsrikt tar bort ytterligare fukt från webbplatsen, vilket kommer att spara anläggningar, kommunikation och grödor på den. Det viktigaste är att på allvar närma sig beräkningsstadiet och bestämma nätets huvudparametrar - läggning av djup och rörlängd för dränering. SNiP ställer särskilda krav på detta ämne som måste utföras under byggandet.

  Hur man utför en jämn sluttning i en grävning utan specialverktyg?

  Avloppsförspänning och deras sätt att uppvisa

  Avloppsanordning för avrinningsområde

  Inte alla områden behöver dränering, och detta bör beaktas omedelbart. Men om det finns lökar eller lera jordar på tomten är det omöjligt att utan dränering. På våren och efter regnen kan vatten i sådana områden stå i veckor och vända landet till en träsk. Sandiga markar med höga grundvattennivåer behöver också dräneringssystem. För deras många års arbete är det mycket viktigt att ställa in rätt dräneringshöjd. Detta kommer att hjälpa till att undvika siltning av rören och uppnå ett snabbt avlägsnande av vatten.

  Den allmänna ordningen för avloppssystemet på platsen.

  Ibland måste avloppssystemet läggas på en plats som tidigare inte behövde det. Anledningen till detta kan vara som ett stort antal byggnader uppförda, asfaltspår och platser, liksom att utföra arbete i grannområden, vilket stör driften av akviferer. För att avgöra om ett avloppssystem ska ordnas, ska ett prov utföras på platsen - gräva ett hål 50 cm djupt och fyll det med vatten från en slang till toppen. Om vattnet inte är borta efter en dag måste platsen tömmas.

  Olika typer av dränering

  Modern dräneringsteknik använder 2 typer av avloppssystem: öppen och stängd. Ett öppet system består av grävningar, i botten där överflödig grundvatten uppsamlas. Ett sådant system är tillfälligt och permanent. Tillfällig användning för att samla överflödigt vatten i början av arbetet på platsen. Enheten av tillfälliga grävdar är ganska enkel och kräver inte förklaringar. Det enda villkoret är att deras botten nödvändigtvis måste ha en liten sluttning mot dräneringsplatsen.

  Ett öppet permanent typsystem är mer komplext. Det består vanligtvis av bypass-grävningar runt omkretsen av webbplatsen. Det är anmärkningsvärt att byggandet av sådana diken för permanent dränering endast är möjlig på lerjord och lökar. På sandiga markar kan nätverket av grävningar helt försvinna efter den första våren, fylld med jord, applicerad av källvatten.

  Diagram över ytan eller öppen dränering.

  Dykarnas kanter i fråga om enheten på platsen för det öppna systemet stärks med insatser eller, om de är plana, planteras de med växter. Botten bör placeras på ett avstånd av 1,2-1,5 m från ytan. På botten kan du lägga en tallrik eller klippa längs stora rör - detta kommer att underlätta rengöringen av dikarna, som utförs 2 gånger om året.

  Den öppna systemtekniken förutsätter en dräneringshöjd, uttryckt i att sänka botten av dräneringsdiken. Lutningen ska gå i riktning mot vattenintaget och vara 1-2 cm per m. Under sådana förhållanden minskar botten av diket 10-20 cm för varje 10 m vilket kommer att bidra till det snabba utflödet av vatten.

  Men i lerjord är det bättre att lägga ett slutet avloppssystem på platsen. Bland annat kommer det inte att förstöra utseendet på webbplatsen och låter dig behålla den önskade ytlättnaden. Ett annat plus är att det slutna avloppssystemet också kommer att fungera under vinterns tinning, vilket förhindrar att vatten ackumuleras i jordens övre lager och täcker dem med en isskorpa som förstör plantagerna och bryter mot grundvattnet. Enheten är ett slutet system för avloppsområdena mer komplexa. Det bör övervägas mer detaljerat.

  Stängt dräneringssystem

  Diagram över den längsgående delen av dräneringsdiken.

  Ett sådant system består av att samla dräneringsrör (eller avlopp), ett huvudrör (eller kollektor), brunnar, avloppssystem och vattenintag. För sin enhet i första hand vill du skapa ett vattenintag. Det kan vara en dammgräva vid lägsta punkten på platsen eller en stormdike utanför territoriet. Om platsen ligger i ett lågland och grundvattennivån är för hög för en damm, används ett avlopp som är välutrustat med en pump. När de fylls pumpas vattnet ut till högre delar av området där det finns vattenintag - stormavlopp, raviner eller dammar.

  Efter att apparatens intag börjar skapa dränering, som borde ha en sluttning. Det beräknas enligt samma schema som höjden för dränering. För dränering använd rör med en diameter av 10-16 cm. De placeras på en kudde gjord av murar, inslagna i geofabric.

  Lägger avlopp i jorden

  Layout av dräneringsrör.

  Primär dränering eller avledning av vatten från marken börjar med avlopp. Men trots deras förrang är de monterade vid sista omgången - efter anordningen av vattenintag och avloppssystem. Avlopp ligger i marken på ett avstånd av 7-12 m från varandra. Med mycket täta lerjord kan avståndet minskas till 4-6 m.

  I små områden är det möjligt att skapa ett slutet avloppssystem där avlopp ligger längs omkretsen av byggnader och staket. I det här fallet bör avrinningsavloppet inte vara mindre än 1-1,5 m från staketets fundament eller stöd. I detta fall måste uppsamlaren gå från dräneringen längs byggnadens omkrets till dräneringen runt staketet.

  På en plats med ett stort område läggs avloppet så att kollektorn eller huvudavloppet passerar i mitten av det territorium som inte upptas av byggnader. Samla avlopp sammanfogar det i en spetsig vinkel precis som grenar går med i en trädkropp. En sådan anslutning underlättar rörelsen av vatten i behållaren.

  Systemet för avloppssystemet i sektionen.

  Tidigare användes asbestcement och keramiska rör för avlopp. Men eftersom asbestcement är farligt när det gäller ekologi, och det finns sällan några keramiska rör, används nu plaströr för konstruktion av dräneringssystem i 95% av fallen. Avlopp från perforerade plaströr kan klara både jordens tryck och lasten under frysning, sedimentering och rörelse. Avloppet läggs i diket med djupet 1,2-1,6 m för att undvika frysning på vintern.

  Avlopps- eller dräneringsrör bör inte placeras där bilar kan passera genom sektionen.

  De är inte konstruerade för flera ton belastningar.

  Gräset är grävt så att botten är 35-40 cm bred. Kanterna är gjorda något platta för att underlätta avloppsröret. Botten läggs först med en geofabric, på vilken sand hälls sedan, skapar en kudde på 6-10 cm. Därefter hälls 5-6 cm grus över gruset. Hon behöver omedelbart ge den nödvändiga förspänningen, som vi kommer att tala om separat.

  På lera jordar skyddas perforerade rör med volymetriska filter gjorda av kokosfibrer. I försäljning kan du också hitta rör som redan är inslagna med en kokosmantel. Sådana färdiga avlopp för lerajord produceras av danska företaget Wavin och Finlands Uponor.

  Diagram över enheten för djupdränering.

  För att skydda mot siltning av perforerade avlopp på lättare jordar, räcker det med att linda dem i flera lager av voluminös geofabric. Efter påläggning hälls rören på toppen med murar på 40-60 cm. Ett lag av geotextil läggs igen över rubble för att förhindra att det krossade stenfiltret blandas med de övre skikten. Sedan hälldes sandkuddehöjden på 10-14 cm, vilket placeras bördig jord.

  Det finns också en teknik för läggning av dränering, enligt vilket hela sandkrossstensfiltret är omslagen med geotextil igen, inte bara från toppen och botten utan även på sidorna. Det här är en dyrare teknik, men det skyddar bättre dräneringen från siltning.

  Där avloppsändarna går ihop med uppsamlaren görs dräneringsbrunnar. Med hjälp kan du övervaka hela systemet och rengöra det om det behövs. Avloppens fria ändar med hjälp av specialbeslag fästa på rören mot ytan. Reglerna för underhåll av avloppssystem anger att avloppsvattnet ska tvättas en gång var 7-10 år genom att pumpa vatten i ändarna av rör som sätts till ytan. Avloppsbrunnar vid korsningarna i avloppet och samlaren rengörs av silt och sediment 2 gånger om året med en scoop.

  Avloppsrörets sluttning

  Rörets lutning är primärt beroende av dess diameter. Det är väldigt viktigt att det inte är för stort, annars kommer vattnet att börja flöda för snabbt och lämnar sint sediment längst ner på röret. I detta fall kommer dräneringssystemet snart att bli igensatt och kommer att kräva rengöring. Om lutningen är för liten stagnerar vattnet, vilket leder till att röret överflödar. Under dessa förhållanden kan avrinningsområdet stanna. Rörets lutning indikeras av fraktioner där det är svårt att förstå en obemannad person. Till exempel 0,007 eller 0,02. Faktum är att dessa siffror anger förhållandet av rörets önskade lutning till dess längd, uttryckt i meter.

  Plotdräneringsmönster: 1. Dränering av tomten med lutningens lutning mot vägen. 2. Dränering av platsen när sluttningen av terrängen från vägen. 3. Olika typer av dräneringsanordningar (dimensioner ges i cm): a) tegelstenar dränerar; b) dräneringsrör (keramik, asbestcement, plast); c) Borrträdränering i buntar.

  Om du behöver ställa in en höjd på 0,007 betyder det att höjdskillnaden ska vara 7 mm för 1 linjär rörmätare. Och om lutningen är 0,02, så är skillnaden i höjd på en meter 2 cm. En sådan skillnad i backar beror på att det krävs en annan minsta gradient för rör med olika diametrar. Och ju större diameteren desto mindre är sluttningen. Till exempel används rör med en diameter på 9-11 cm alltid för kranavlopp. Minsta lutningen för dem är 0,02. Detta innebär att lutningen av varje mätare i avloppet inte ska vara mindre än 2 cm. I praktiken läggs avloppet dock med en lutning på 3 cm, inte mindre.

  För huvudavloppet eller kollektorn används ett rör med en diameter av 16-20 cm. Minsta lutningen för en diameter på 16 cm är 0,008, vilket ger 8 mm per linjär mätare. Och för ett rör med en diameter av 20 cm är lutningen lika med 0,007 eller 7 mm per 1 Detta innebär att minsta höjden på kollektorröret måste vara mindre än lutningen på avledningsavloppen. I praktiken ger samlarna en lutning på 1,5-2 cm per löpande mätare.

  Om dessa regler följs kommer avloppssystemet att fungera länge och på ett tillförlitligt sätt, vilket frigör ägare till platsen från överdriven vattning och till och med översvämning av territoriet.