Hur man ställer avloppsläget på 1 meter av SNiP

Kompetent installation av avloppssystemet är omöjligt utan preliminära beräkningar. Det är nödvändigt att bestämma rörens diameter, hastigheten på avloppet och avloppssystemet på 1 meter SNiP. Fel vid valet av den sista parametern kan orsaka betydande problem vid driften av det autonoma avloppssystemet.

Vad är vinkeln på rörledningen?

Installationen av avloppsrör bör inte utföras i horisonten, men ligger i en liten vinkel mot den, vars värde bestäms av speciella standarder. För att indikera rörets lutning används inte det vanliga systemet av grader, här bestäms koefficienten i centimeter per meter. Denna dimension gör att du kan undvika stora fel när du installerar linjen till septiktanken. Längden på en sådan gren kan vara 10-12 meter och det är mycket svårt att upprätthålla en given vinkel. Den föreslagna beteckningen visar hur långt den ena änden av ett rör med en längd av 1 meter ska vara över den andra.

Varning. I referensböcker anges höjden på ett rör med en enkel eller decimalfrakt. Till exempel betyder en koefficient på 0,03 en lutning på 3 cm med 1 meter.

Förhållandet rördiametrar och rekommenderad lutning

Förutom den rekommenderade avloppsspåret på 1 meter definierar standarden maximi- och minimivärdet.

Maximal lutning

Den övre gränsen för det tillåtna värdet får inte överstiga 0,15, det betyder att lutningen på rörets rörmätare är 15 cm. En större koefficient kan användas på korta sektioner intill sanitetsarmaturer. Det är nödvändigt att ta hänsyn till flödeshastigheten, det kan inte vara mer än 1,4 m / s, annars kommer den fasta fraktionen att lösa sig på vägarna på motorvägen. Avloppsvattnet består av många suspensioner och partiklar med olika viskositet och flöde. Med en sluttning större än 15 cm lagras de - vätskan går in i septiktanken, och de återstående fraktionerna silt röret.

Minsta höjning

Minsta siffra bestäms för varje sektion av röret:

 • 50 mm - 0,025;
 • 100 mm - 0,012;
 • 150 mm - 0,007;
 • 200 mm - 0,005.

Om dessa indikatorer inte följs kommer rörledningen snabbt att blockeras. I vissa områden är en koefficient på 0,01 tillåten inte längre än 1 meter.

Fel vid val av rörets vinkel

Normalt fungerande systemet för utsläpp av förorenat vatten tillhandahålls av tyngdkraften, fluidet rör sig genom rören genom tyngdkraften. Om du väljer fel vinkel uppstår följande fel:

 • Brist på avloppsvatten - Avloppsvatten rör sig långsamt och stagnerar i röret, vilket leder till täppning. Ett sådant fenomen är särskilt skadligt för gjutjärnsvägar, som är föremål för ökad korrosion, uppstötande och läckande.
 • Stor lutningsvinkel - Accelereringen av flödesledningarna leder till otillräcklig rengöring av rören, vatten lämnar snabbt och stora fraktioner förblir på väggarna. Arbetet på en sådan motorväg åtföljs av brus och störningar av vattenventiler på siffror.

Det rekommenderade förhållandet minskar med ökande rördiameter:

 • 40-50 mm - 0,03;
 • 100 mm - 0,02;
 • 150 mm - 0,008;
 • 200 mm - 0,007.

Fel vid pipeline installation

Hur man beräknar graden av fullhet i rörledningen

För stabil drift av avloppet är följande indikatorer viktiga:

 • flödeshastighet V;
 • fylla avloppssystemet K.

K = H / D,

H - höjden av avloppsnivån

D - avloppsavsnitt.

Genom att beräkna nivån på fullvägen på motorvägen kan du bestämma den optimala flödeshastigheten vid vilken systemet kommer att fungera utan siltning och sopor. Rörets fulla kapacitet är 1, vilket stör systemets ventilation och hydraullås kan bryta ner. Den effektiva hastigheten är 0,5-0,6, om den sjunker till 0,3, är vätskan inte tillräcklig för att tvätta de fasta fraktionerna. Denna koefficient beror på rörmaterialet, slät plast har en lägre beläggning än grovgjutjärn och asbestcement.

Rådet. Beskrivningen av beräkningsföljden och de nödvändiga formlerna är hämtade från SNiP 2.04.01-85.

Formel för beräkning av rörlutning

Flödet av det urladdade avfallet är en nyckelparameter vid beräkning av avloppsrörets optimala lutning. Dess minimivärde är 0,7 m / s. Du kan utföra beräkningen för ett enskilt system med formeln:

V√ (H / d) ≥K,

K - rörpåfyllning, för polymermaterial - 0,5 koefficient, för gjutjärn - 0,6;

d-rörsektion;

V är flödeshastigheten.

Från formeln följer att förhållandet mellan rening av avloppsröret och motorvägens fullhet inte bör vara lägre än koefficienten K. Vid H / d = 0 är avloppet tomt och flödeshastigheten kan inte beräknas.

Rekommendationer för installation av ett internt avloppssystem

I lägenheterna och internt kabeldragning av ett privathus användes rör med liten diameter, förutom att ansluta toaletten. Längden av avloppsröret 50 mm som används för badet, diskbänken och duschen är 3 cm per meter. Vid installation av en linje 10 meter lång ska dess högsta punkt vara 30 cm från det lägsta. Arrangera för egna kablar, du måste agera enligt reglerna:

 • För horisontella rör är varv 90º ej tillåtna, två formade element på 45º ska installeras;
 • Förbindelsen av vertikala sektioner i rät vinkel tillåts av standarderna.
 • Ändringar av typen av avloppsvatten i dess olika sektioner är uteslutna, detta kommer att leda till att hela systemet misslyckas som ett resultat av förekomsten av vattenhammare.
 • På vissa delar av motorvägen som har ett litet avstånd är en ökning i lutningen större än den maximala normen.

Layout av rörmokeri med en lutning av rör

Lutningsvinkel för externt ingenjörsnätverk

Externa nätverk är monterade från rör med större tvärsnitt än inomhusledning. Materialet för dem är:

 • polyetenrör med övre korrugerade skiktet;
 • plast;
 • gjutjärn;
 • asbestcement.

Deras installation enligt normerna för SNiP bör ta hänsyn till nivån på jordfrysning. Grävdjupet kan sträcka sig från 70 cm i mellankörfältet till 2 meter i kalla områden. På platser där rörledningen vrider och när rörledningens längd är mer än 12 meter, är det nödvändigt att installera inspektionsbrunnar, så kommer dessa element att möjliggöra rengöring av blockeringarna i systemet.

För ett hus med två badrum används det med rör med en diameter av 110 mm, om det finns tre toaletter och mer i huset, rekommenderas att lägga en rörledning med en sektion på 160 mm. När man gräver en gräv, lämnas en marginal på upp till 20 cm för att rikta in röret till den rekommenderade lutningsvinkeln. Varje stamstorlek har sitt rekommenderade lutningsförhållande:

 • 110 mm - 0,02 eller 2 cm per 1 meter;
 • 160 mm - 0,008 eller 8 mm per 1 meter.

Rådet. När du installerar en extern motorväg begränsar du antalet varv som ökar lutningsvinkeln. På grund av lättnad kan det vara svårt att ge den nödvändiga lutningen.

Lägger den yttre motorvägen

Överensstämmelse med standarder gör att du kan bibehålla driften av motorvägen när du flyttar avloppsvattnet genom gravitation. Den optimala enheten för att bestämma rätt lutning är en nivå, med hjälp av den kan du uppnå hög noggrannhet. Men inte alla har en sådan enhet, så sätt att kontrollera med hjälp av tillgängliga verktyg har hittats. För mätningen behöver:

 • sladd eller rep
 • två pinnen;
 • byggnadsnivå.

Pinnar hamras in i grävgraven - en i början och den andra i slutet. Mellan dem sträcker sig sladden och med hjälp av byggnivån exponeras längs horisonten. Djupet av skytten till sladden mäts sedan vid utgångspunkten och vid slutpunkten. Skillnaden mellan dessa värden dividerad med rörledningens längd bör vara det önskade värdet av avloppsrörets lutning med 1 linjär mätare. För att passa värdet under önskad indikator kan du fördjupa eller hälla sand till botten. Rörläggning utförs alltid på en kudde av komprimerad sand. Samma material är den ursprungliga återfyllningen till toppen av linjen, och sedan fyller på jorden igen.

Om webbplatsens naturliga lättnad överstiger standardfiguren, kan du montera motorvägen på två sätt:

 • skapa ett system som innehåller flera vertikala övergångar och horisontella sektioner som läggs med den rekommenderade lutningen;
 • gräva en djup gräv i vilken ett vertikalt segment kommer att placeras i början av rörledningen, resten kommer att läggas längs standardhöjden.

Att observera den korrekta lutningen när man installerar rörledningen inuti och utanför det privata huset kommer att säkerställa att det autonoma avloppssystemet fungerar smidigt.

Rörlutning för avloppsvatten vid 1 meter: SNiP, rekommendationer och beräkningsmetoder

För lutningen av de externa och inre avloppsrören i ett privat hus, liksom för att lägga avloppssystemet i lägenheten, har exakta standarder redan beräknats och motsvarande rekommendationer från SNiPs har lämnats in. Men ofta för korrekt utflöde är det nödvändigt att beräkna optimal höjdnivå, baserat på individuella parametrar, typ av rum, material och rördiameter.

Låt oss överväga SNiPs, rekommendationer och formler för att beräkna vilken lutning ett rör ska ha för avloppsvatten till en längd av 1 meter i olika fall - i en lägenhet, ett privat hus, ett internt och externt nätverk och beroende på materialet som används för att göra avloppsrör.

Betydelsen av sluttning

För normal drift av avloppssystemet är det viktigt att göra noggranna beräkningar. Vilka är konsekvenserna av misstag?

 • För mycket förspänning kommer att leda till ett ökat utflöde, vilket kommer att åtföljas av starkt ljud. Detta raderar snabbt den inre ytan och sänker självrengöringen.
 • Otillräcklig nivå hotar att täppa till systemet, särskilt om det inte ger en fekal hushållspump. Platsen för rörledningens blockering är svår att diagnostisera och tar lång tid att reparera.

Vid utformning av ett avloppssystem är det vanligt att styras inte med formler, utan av värden som ges i SNiPs. Installation i byggnaden regleras av kraven i avsnitt 2.04.01-85, och utomhusinstallation regleras av avsnitt 2.04.04-85.

Olika beräkningsmetoder behövs för höghus och stora bostadsområden.

Alla siffror anges i form av koefficienter och mäts i centimeter per löpande mätare. Beteckningen i grader används inte på grund av stora fel i installationsprocessen till en septiktank eller avloppsbrunn som ligger 10-12 m från huset. Så, för en diameter av 40-50 mm och avståndet hos septiktanken vid 12 m, används en koefficient på 0,03 (3 cm / m) och för en sektion av 85-100 mm - 0,02.

Den minsta tillåtna lutningen för externa och interna avloppsledningar enligt SNiP är 0,015, med en lutning av avloppsrör med en vinkel som är mindre än de minsta fasta partiklarna kvarstår i röret. I små områden - högst 1 m tillåts en koefficient på 0,01.

Den maximala höjden på de externa och interna avloppssystemen överstiger inte 3% enligt standarderna och beror i allmänhet på flödeshastigheten. En hastighet på upp till 1,4 m / s måste bibehållas i avloppsrör, annars kommer avloppet att delas upp i fraktioner och fasta partiklar kommer att förbli i systemet.

Beräkning för lägenheten

För sänkor, handfat, sänkor och badrum väljs pipar med diametrar 40-50 mm med en lutning från 2,5 cm till 3,5 cm per meter. För att dränera dräneringsvattnet från toaletten är linjediametern 100 mm. Minsta värdet per linjär mätare är 0,012, och normen är 0,02. När du installerar applicerad bubbla eller lasernivå.

Så, hur man beräknar rätt lutning när man lägger avloppsrör i avloppsnätet? Formeln för beräkning av de normativa koefficienterna:

Separat kan den komplexa Kollbrook-White-formeln appliceras. Hon ser så här ut:

Beräkning för ett privat hus

Med små volymer avfall behövs inte beräkning. Det viktigaste är att lutningen inte får vara mindre än det minsta tillåtna enligt SNiPs normer.

Det är viktigt att avloppssystemets lutning och tvärsnitt bidrar till rörledningens fyllighet på minst en tredjedel av diametern.

För att öka underhåll och livslängd rekommenderas att man använder rör av samma material.

Vanligtvis är det föredraget att socket monteras mot flödet på motorvägen. Om det behövs, ändra flödesriktningen, är det önskvärt att undvika vassa varv.

Så istället för en montering på 90 o är det lämpligt att använda 2 till 45 o.

Vid tvingad extern avloppsvatten ligger all rörmokare under septiktankens nivå. Beräkningen av vinklarna längs hela rörledningens längd blir irrelevant. Det är bara nödvändigt att avloppsvattnet flödas till en enda kollektor genom gravitation, och därifrån pumpas ut med en hushållspump. Vilka rör som används för utomhusavloppssystem hittar du utifrån den här artikeln.

Det andra alternativet är att installera en fekalpump i systemet efter varje sanitär enhet. Hur man korrekt hanterar avloppsvatten i ett privat hus, kommer vi att berätta i den här artikeln.

Optimala värden för utomhussystemet

Vid utläggning av det externa avloppssystemet tas punkten för rörledningens utlopp från väggen eller fundamentet som grund. Regeln observeras: ju mindre sektionen desto större är lutningen. För ett normalt utflöde med en diameter av 110 är 0,02 tillräckligt och för rör på 60-80 mm 0,03 och mer behövs.

Det finns tre huvudfaktorer att tänka på:

 1. Lättnad. Avloppsbrunnar är vanligtvis placerade på lägsta punkt på platsen, så att grävens naturliga lutning också läggs till.
 2. Djupet av rörledningen nära septiktanken bör inte vara lägre än inloppet till avloppsbrunnen.

Lutningen måste vara rationell, så att du inte behöver gräva i poolen för avlopp för djupt - det är både dyrt och farligt om grundvattnet kommer in i septiktanken.

 • Skytten bör vara djupare än jordfrysningsnivån.
 • Interna rörinstallationsregler

  När de inre rören läggs, där alla punkter reduceras till en stigare, beräknas volymen av urladdning totalt för alla enheter som är anslutna till huvudledningen. Var noga med att beräkna golvets ojämnhet, så att lutning och höjdskillnad mellan VVS och diskbänken överensstämmer med SNiPs normer.

  Ytterligare rekommendationer

  I samband med design och läggning måste man vara uppmärksam på några punkter:

  1. Naturlig krympning. Jord kan komprimeras under påverkan av yttre faktorer, vilket medför att lutningen förändras.
  2. På vissa områden är det lämpligt att sätta inspektionsluckor i steg om 30-40 cm vid täppning på grund av dåligt utflöde. För samma ändamål ansluter specialister rören i en vinkel på minst 120 °.
  3. Beräkningar utförs från utgången av avloppssystemet, men installationen sker alltid i omvänd ordning - bort från avloppsbrunnen.
  4. Projektet är utformat så att längden på linjen var minimal. Ju kortare linjen desto mindre sannolikt är det att bli igensatt eller bruten.

  Det bästa beräkningsalternativet är inriktning mot byggnadsregelns normer och föreskrifter och med hänsyn till byggnadens individuella egenskaper och platsen för badrummen. När installationen är färdig innan skytten är instängd, kontrolleras alla delar av linjen för läckstäthet och tillförlitlighet av utflödet.

  Slope avlopp på snip

  Löpningen av avloppet vid 1 meter SNIP

  Byggandet av avloppssystemet kräver att vissa normer följs. I synnerhet är det mycket viktigt att rätta avloppsrörets lutning, som faller enligt SNiP och längden på kommunikationsledningarna.

  HUR SKICKAR UPP EN ANGLE

  Det finns flera positioner som hantverkare styrs av:

  1. Gör vinkeln så skarp som möjligt;

  2. Gör sluttningen minimal eller hoppa över det här objektet när du installerar avloppsvattnet.

  3. Skapa en sluttning enligt reglerna och GOST.

  Vid första anblicken kommer den stora höjden av avloppsröret att hjälpa det vatten som behöver rengöring för att nå brunnen snabbare. Men å andra sidan är röret samtidigt utsatt för de skadliga effekterna av avloppsvatten. På grund av det faktum att vatten passerar genom avloppet för snabbt, är fasta partiklar av avloppsvatten, matrester och andra skräp, ofta tömda i toaletten, kvar i röret. Ett annat problem kommer att vara siltning av röret. Med tiden kommer avloppet att täppa och måste arbeta med reparationen. Livslängden hos ett sådant system är mycket kortare än standarden och är mindre än ett år.

  Minimal förspänning eller brist på detta är ett grovt misstag när man installerar en avloppsrörledning. Samtidigt är röret inte bara siltat utan också praktiskt taget inte rengjort naturligt. Spara situationen kan bara vara den vinkel som septiktanken ligger i förhållande till avloppsvattnet.

  Det är bäst att arbeta med vissa standarder, vilket anger vinkelförhållandet med rörets diameter och längd. Naturligtvis kräver detta mycket tid och speciell vård, men efter så hårt arbete kommer avloppssystemet att tjäna dig i många år.

  Varför behöver du en bias:

  Vid siltning av röret sönderluftas siffrorna, vilket tjänar som skydd mot obehagliga lukt i rummet.

  Sipning av huvudröret hotar med en fullständig kränkning av huvudvattentankens huvudfunktioner, vilket i själva verket är uppsägningen av systemet.

  Skydd av källaren i ett bostadshus från läckage och genombrott beror på korridornas korrekthet.

  Om det inte finns några problem med korrosion vid plastfri installation av plast kan luckor uppstå i gjutröret. Hon kommer att börja passera vatten och avlopp i källaren. Tidigare, i höghus, installerades inte avloppssystem med en sluttning, varför det ofta är fallet med att drunkna i en lägenhet på första våningen eller bryta igenom hela avloppssystemet.

  HUR VÄLJAR TIPS

  För att bestämma minsta höjden på röret, vilket är optimalt för dig, måste du veta längden på hela avloppssystemet. Referensböcker använder data omedelbart i färdig form, de är avbildade i hundraedelar av ett heltal. Vissa anställda har svårt att navigera i sådan information utan förklaring.

  Till exempel behöver en lutning för ett rör med en diameter av 50 mm och en längd av 1 meter 0,03 mm. Hur var det bestämt? 0,03 är förhållandet mellan höjden på höjden och rörets längd. Beroende på diameter kan den vara från 0,03 till flera millimeter. Tänk på hur regeln fungerar:

  Antag att du måste beräkna den optimala lutningen för ett rör på 110 mm, enligt GOST, är det 0,02 mm. För att beräkna totalvinkeln måste du multiplicera längden på röret med den lutning som anges i SNiP eller GOST. Det visar sig: 10 m (avloppslängd) * 0,02 = 0,2 m eller 20 cm. Så skillnaden mellan installationsnivån för den första rörpunkten och den sista är 20 cm.

  Även i en gjutjärn, plast eller asbestcement avloppsrör, måste fyllnadsnivån beräknas. Detta begrepp definierar vad som ska vara flödeshastigheten i ett rör så att det inte täpps. Naturligtvis beror höjningen också på fullhet. Beräkna fullheten kan använda formeln:

  DRAIN LEVEL HEIGHT / PIPING DIAMETER

  Maximal nivå av fullhet - 1, men i det här fallet är avloppsröret fullt och därför är det ingen lutning, då måste du välja 50-60%. Detta är en koefficient, det är ofta taget som 0,5 - som definitionen av en halv tubulär hålighet. Mycket beror på rörmaterialet (gjutjärn och asbest fylls snabbare på grund av de inre väggarnas höga grovhet) och dess vinkel relativt septiktanken.

  Ditt mål är att beräkna den maximala tillåtna hastigheten för ett avloppssystem. Professionella säger att 0,7 m / s tillåter att avfall snabbt passerar genom väggarna, samtidigt som de inte klibbar. Undersökare, den rätta beräkningen är följande:

  0,5 / 110 = 0,04 är nivån av fullhet

  0,5 ≤ 0,7 / 0,042 = 0,5 ≤ 43,75 - beräkningen är korrekt.

  Den sista formeln är ett test. Den första siffran är volyskoefficienten, den andra efter likformen är rörelsens hastighet, den tredje är kvadraten av fyllnadsnivån.

  Vinkeln kan också uttryckas i grader, men då blir det svårare för dig att byta till geometriska värden när du installerar ett externt eller internt rör. Denna mätning ger högre noggrannhet.

  På samma sätt är det lätt att bestämma lutningen på det yttre underjordiska röret. I de flesta fall har utomhuskommunikation stora diametrar. Utredaren per meter kommer att använda en större förspänning. Det finns dock fortfarande en viss hydraulisk avvikelse, vilket gör att du kan göra lutningen lite mindre än optimal. I de flesta fall är denna tillåtna storlek på tryckröret 0,02-0,01 mm mindre.

  Enligt SNiP 2.04.01-85 klausul 18.2 (normen när man installerar vattenavloppssystem), måste du följa dessa regler vid konstruktion av vinkeln för avloppsrör i ett privat hus:

 • För en löpande mätare av ett rör med en diameter på upp till 50 mm är det nödvändigt att fördela 3 cm lutning, men samtidigt måste rörledningar med en diameter av 110 mm behöva 2 cm;
 • Det högsta tillåtna värdet för både internt och externt tryckavlopp är den totala lutningen på rörledningen från basen till slutet av 15 grader;
 • SNiP-normer kräver obligatorisk hänsyn till markens frysning för att installera ett externt avloppssystem.
 • För att bestämma riktigheten för de valda vinklarna är det nödvändigt att samråda med experter, och även att kontrollera de valda uppgifterna med hjälp av formlerna ovan;
 • När du installerar avloppet i badrummet, kan du göra volymprocenten respektive rörets lutning, inte så stark. Faktum är att vattnet kommer ut från detta rum mestadels utan slipande partiklar;
 • Innan jobbet måste du göra en plan.

  Förväxla inte metoden för installation av avloppsrör i lägenheten och huset. I det första fallet används ofta vertikal montering. Det här är när ett vertikalt rör är installerat från en toalettskål eller en duschkabin, och det går redan in i ett slangrör, gjord under en viss förspänning. Denna metod kan tillämpas om till exempel en dusch eller ett handfat ligger på vinden i ett hus. I sin tur börjar installationen av det externa systemet omedelbart från ringen på toaletten, septiktanken eller sjunken.

  För att klara den önskade vinkeln under installationen rekommenderas att gräva en gräv under en sluttning i förväg och dra strängen över den. Samma sak kan göras på golvet.

  Beräkning av avloppssluttning vid 1 meter av SNiP

  Under uppförandet av ett lanthus omdirigeras hushållsavlopp till centraliserade avloppsnät eller till en individuell septiktank genom gravitationstryck genom lediga rör. Drift sker genom installation av avloppsvatten med en viss sluttning av avloppssystemet med 1 meter i enlighet med SNiP (enligt föreskrivna krav). Denna faktor påverkas av faktorer:

  • rördiameter;
  • rörmaterial;
  • intern eller extern plats för rörledningen.

  Vid en första anblick kan en enkel installationsprocess med felaktigt tillvägagångssätt leda till att avfallshanteringssystemet fungerar felaktigt.

  Huvudmålet med ett framgångsrikt hushållsavloppsprojekt är att skapa ett snabbt och obegränsat avlopp av avlopp (med upptagande av fasta fraktioner) till samlare utan bildning av trafikstockningar och blockeringar.

  Källare skydd mot grundvatten

  Hur man undviker misstag när man bygger ett hushålls avloppssystem

  Två polära fel i avloppssystemet:

  1. Lutning är för liten eller brist på den. Liten flödeshastighet som inte säkerställer tvättning av täta fraktioner från rörväggarna, vars ytterligare ackumulering kommer att leda till igensättning. En viss mängd avloppsvatten med föroreningar av varierande täthet spolas inte ut och förblir i rören, vilket gör att siltningen bildar obehagliga lukt som tränger in i vardagsrummen.
  2. Tilta för stor. Paradoxalt sett garanteras ofta förebyggande rengöring här. Det intensiva flödet av fekalvatten har trots allt inte tid för att fånga och avlägsna fasta fekala fraktioner, även om det tvärtom kommer att pressa dem på rörens väggar. Ledningar och backventiler fungerar under konstant belastning med risk för brott.

  Beräkning av den nödvändiga lutningen av avloppsrör

  Det är helt uppenbart att kapaciteten hos ett rör bestäms av dess diameter. Härifrån och för varje sektion väljs den optimala läggningsvinkeln. En större diameter motsvarar en mindre vinkel. Minsta höjden av avloppssystemet vid 1 meter i joint venture för varje rörstorlek anges i tabellen:

  Vad betyder dessa numeriska värden? Till exempel, för rör D 50 mm per meter av dess installation är minsta lutningen 0,02 eller 2 cm skillnad i höjd på båda ändarna av mätarsektionen.

  Bestämning av internt avloppssystem

  De grundläggande bestämmelserna för utformning av ett internt avloppsnät är följande:

  • minsta flödeshastighet av avloppsvatten - 0,7 m / s;
  • Minsta påfyllning av rör med avlopp - 30%.

  Vidare utförs beräkningen av flödesavloppsnätet enligt följande formel:

  • V - hastigheten för avloppet av avloppsvatten;
  • H - markera utflödesnivån i rörets lumen;
  • d är rörets diameter;
  • K - Referensfaktor, beroende på rörets material, Råheten hos sina inre ytor och hydraulisk motståndskraft mot flödet.
  • K = 0,5 för rör framställda av polymerer;
  • K = 0,6 för andra material.

  Men i praktiken är avloppets storlek och konsistens inte alltid konstant. Och för att säkerställa överensstämmelse med hastigheten på vattenflödet och beläggningen för hushållsavlopp är inte alltid möjligt.

  Om beräkningsmetoden inte är tillämplig på grund av brist på korrekta data för ovanstående formel, läggs avsnittsledningsnät av gravitetsledningsnät med en minsta vinkel på 1 / D, där parametern D betecknar storleken på rörets ytterdiameter, beräknad i mm.

  I de flesta fall samlas moderna inre och externa avloppsnät från polymermaterial.

  Applicera rör D 40, 50, 80 mm på apparaten av inre avloppsnät. Den uppdaterade uppförandekoden från 2012 begränsar inte deras maximala lutning i jämförelse med SNiP som begränsade denna indikator.

  Minsta lutning för rör av dessa storlekar:

  • D 40 mm - 0,025;
  • D 50 mm - 0,02;
  • D 80 mm - 0,125.

  Bestämning av externt avloppssystem

  Rör med en minsta diameter på 150-200 mm används för installation av utomhushushållets gravitetsavlopp i ett lanthus.

  De minsta sluttningarna motsvarar de tillåtna minsta flödeshastigheterna för avloppsvatten.

  De minsta sluttningarna för hushållsavloppssystem accepteras:

  För enskilda delar av nätverket, beroende på lokala förhållanden, om det är motiverat, får det tas som undantagslängder:

  Anslutning från stormvatteninlopp bör tas med en höjd av 0,02.

  Praktiska sätt att ställa in rörets vinkel

  Det finns flera praktiska sätt att mäta höjden på ett avloppsrör:

  1. Bubbla nivå, som har tre märken på båda sidor av bubblan, vilket indikerar avvikelsen 1 cm från horisonten.

  Nivån är inställd på röret fixerat från ena änden, och sedan ställs den nödvändiga lutningen in tills bubblan låses på önskat märke.

 • Ange de beräknade etiketterna i båda ändarna av den projicerade delen av nätverket, som sedan utför installationen.
 • Lasernivå.
 • Leveler.
 • slutsats

  Efter noggrant följd av rekommendationerna från regleringsdokument kan du korrekt genomföra installationen av avloppsvattenhem. Detta kommer att säkerställa problemfri drift av hela systemet.

  Slope internt avloppsvatten

  Vid konstruktionsstadiet och sedan under installationen är det nödvändigt att noggrant observera lutningsvinkeln för avloppsrör. Och det spelar ingen roll om det är internt eller externt avloppsvatten, rörledningen måste ha en sluttning.

  Detta beror på det faktum att avloppssystemet i de flesta fall är gravitation, det vill säga att avloppsvattnet levereras till behandlingsanläggningen under inverkan av tyngdkraften. Även en liten avvikelse från standarderna leder till felaktigt fungerande hela systemet.

  Vad är rörets vinkel

  Rörens vinkel - förändringen i arbetsytan i förhållande till horisonten. I standardmätningssystem är det vanligt att mäta vinklar i grader, medan pipelines lutning mäts i centimeter per meter.

  Så för ett rör med en diameter på 50 mm är den rekommenderade vinkeln 0,03 m eller 3 cm. Det visar sig att skillnaden mellan början och slutet på mätaren är 3 centimeter.

  Hur man beräknar lutningen

  För att beräkna lutningsvinkeln för avloppsrör finns det två sätt: beräknad och icke-beräkning.

  Icke-beräkningsmetoden ger färdiga lutningsrekommendationer beroende på rörledningens tvärsnitt. Det är tillåtet att ändra detta värde med 3% beroende på driftsförhållandena.

  Designmetoden används för avloppsvatten med konstant tryck av avloppsvatten och har i sin tur två metoder:

  1. beräkning av överensstämmelse med flödesflödet av avfall genom rörledningen till normativ koefficient
  2. Kollbrook-White formel.

  I privata hem är det svårt att beräkna de exakta indikatorerna för rörens fylldhet och flödeshastigheten, därför används oftare icke beräkningsmetoden.

  Vad borde vara höjden av ett avloppsrör vid 1 meter i ett privat hus?

  Det är uppenbart att för ett normalt boende i ett modernt hus eller lägenhet är det omöjligt att göra utan ett tillförlitligt avloppssystem. Det är ett rörsystem för bortskaffande av avloppsvatten. Felfunktioner i arbetet hos sistnämnda leder inte till de bästa följderna, därför är det nödvändigt att uppfylla kraven i byggkoder och föreskrifter vid arrangemang av avloppssystemet i ett privathus.

  I ett modernt hus måste avloppsvatten vara korrekt.

  Avlopp rör sig genom gravitation under inverkan av gravitationskrafterna, så det är viktigt att beräkna den rätta avloppsslängningen på 1 meter. Om det är för stort eller för litet, kommer det att finnas oegentligheter i systemet, upp till förekomsten av obehagliga nödsituationer. Vilken typ av sluttning för avloppsrör som installeras bestäms av ett antal omständigheter.

  Konsekvenser av för liten eller för mycket sluttning

  En alltför stor lutning av avloppsröret orsakar en alltför hög flödeshastighet av avloppsvattnet. I detta fall kastas stora bitar av avfall till rörledningens inre väggar, håller fast vid dem och kommer inte att kunna gå vidare. Det är viktigt att säkerställa den optimala höjden av avloppsrör vid 1 meter i ett privat hus.

  Den optimala lutningsvinkeln beroende på rörets diameter

  Vid konstruktion av ett dräneringssystem, beroende på rörets diameter, väljes den optimala vinkeln för sin lutning. För att systemet ska fungera korrekt måste rör med mindre diameter förses med en större lutning. Det mäts i centimeter per linjär mätare av rörlängd. SNiP bestämmer följande parametrar för rör i enlighet med deras diameter:

  • 50 mm - 3 cm lutning per 1 meter längd;
  • 110 mm - 2 cm;
  • 160 mm - 0,8 cm;
  • 200 mm - 0,7 cm.
  Illustration av den nödvändiga lutningen för rör med olika diametrar

  Dessa optimala värden beräknas för jämn långa sektioner av det externa och interna rörledningsnätet. Det finns särskilda egenskaper vid anslutning till flänsanslutningar, sifoner och tillbehör.

  Egenskaper bestämmer lutningen i badrummet, köket och toaletten

  Funktioner bestämmer lutningen i badrummet, köket och toaletten bestäms av det faktum att det finns lämpliga VVS-armaturer. Under köksröret är installerade rör med en maximal diameter på 50 mm, den optimala vinkeln är 3,5 cm. Toaletten använder rör med en diameter på hundra millimeter, den optimala höjden för dem är 2 cm. Värdena för denna parameter för hushållsapparater för hushållsapparater sammanfattas i följande tabell.

  Regler för bestämning av lutningsvinkeln för externt avloppsvatten

  För att lägga utomhusnätet med rör med mycket större diameter än inuti huset. Som ett resultat är installationsvinklarna olika. Till exempel, för ett rör med en diameter på ett hundra och femtio millimeter, kommer lutningen att vara 0,8 cm per meter lång, om diametern är tvåhundra millimeter minskar värdet av denna parameter med en millimeter och blir 0,7 cm.

  Högsta nivåfallet för det externa nätrörsystemet får inte överstiga femton centimeter per meter längd. Denna regel gäller inte korta delar av rörledningen med en längd på mindre än en och en halv meter.

  Beräkning av avloppsrörets nödvändiga lutning på egen hand

  För att beräkna rörlutningen på egen hand måste du veta dess längd och diameter. I SNiP publicerades speciella tabeller med värdena för denna parameter. I det allmänna fallet är det möjligt att bestämma lutningsvinkeln för röret med egna medel:

  • Beräkningen bör göras med hänsyn till det vertikala rörets diameter.
  • För rör med ett tvärsnitt på upp till ett hundra och tio millimeter krävs en lutning på tjugo millimeter;
  • upp till hundra och sextio millimeter i diameter kräver en åtta millimeter lutning av röret;
  • Smala rör upp till femti millimeter i diameter installeras med en lutning på tre centimeter.
  Avloppssluttning lätt att styra nivå

  Vissa problemuppfattningar orsakas av måttenheten för denna parameter, uttryckt i hundradelar av ett tal. Det är emellertid inte alls svårt, till exempel innebär ett lutningsvärde på 0,05 att skillnaden i höjd mellan början och slutet av mätlängdsröret är fem centimeter.

  Sewer fullness värde

  En av de viktigaste operativa egenskaperna hos avfallssystemet är dess fullhet med fekalt vatten. Värdet på denna parameter bestäms genom att höjden av avloppsnivån divideras med värdet av rörsektionen.

  Beräkning av avloppsrörets diameter

  Vid konstruktion av ett avloppssystem för problemfri drift är det nödvändigt att välja en sådan viktig driftsparameter som rörledningens diameter. Det bestäms av kombinationen av följande villkor:

  • Tvärsnittet av sanitetsbeslag måste inte vara större än diametern hos huvudavloppsröret.
  • ökningen i diameter leder till en acceleration av permeabiliteten hos avloppsvattnet exponentiellt;
  • fyllningsfrekvensen bör inte vara högre än sextio procent;
  • byggkoder innehåller de data som behövs för att beräkna avloppsrörets diameter.
  Dräneringen av badrummet på andra våningen till stigaren är gjord av 110 mm rör

  Byggkoder bestämmer diametern på rören på huvudsnitten i nätverket på ett hundra och tio millimeter. Anslutningsanordningar för hushållsapparater utförs till rör vars diameter inte överskrider femtio millimeter. Undantaget är toaletten, den driftsbelastning som ökas. Diametern på den totala stigaren är hundra millimeter. Tvärsnittet av avloppsrör av stora stadsvägar kan nå tusen tvåhundra millimeter.

  Anläggning av externt avloppsvatten med hänsyn till nivån på jordfrysning

  Installation av det externa avloppssystemet bör utföras med obligatorisk hänsyn till djupet av markfrysning på arbetsplatsen. Denna nivå varierar med klimatförhållanden och varierar i olika områden. SNiP 23-01-99 innehåller de exakta värdena för denna parameter för olika regioner.

  Karta över de normativa djupet av frysning

  Till exempel, om djupet av markfrysning är en och en halv meter, bör avloppssystemet inte läggas närmare marken. I det här fallet kommer fecalvattnet att frysa och bryta ledningsnätet, vilket kommer att leda till ett fullständigt fel. För förortsregionen är djupet av markfrysning 1,4 meter, i de centrala delarna av vårt land är det ungefär lika.

  Regler för organisering av installationsputen för läggning av rör

  Korrekt installation av avloppssystemet medför installation av installationskudde. Det är en sandhöna där rörledningsnätet ligger direkt. För att behålla den önskade lutningsvinkeln hos systemet och den konstruerade monteringsplattan. Denna parameter kan ändras genom att hälla sand på ett eller annat ställe.

  Kudden ska ge en enhetlig lutning av avloppssystemet

  Innan du lägger rörledningsnätet, kontrolleras alla delar av dess design för integritet, förekomsten av sprickor och synliga defekter är oacceptabelt. Annars är läckage och nödsituationer oundvikliga. Bevisade avloppsrör läggs på monteringsplattan och jämnas med en byggnivån. Om det behövs justeras lutningsvinkeln på rätt ställe så att röret som ligger på vallen passar tätt mot det och är rörlöst.

  Allmänna rekommendationer för installation av avloppsrör

  Allmänna rekommendationer hjälper till att undvika de vanligaste misstagen vid avloppsrör av hushålls och externt avloppssystem. Följande faktorer bör beaktas:

  • Rörledningsnätets strukturella element är föremål för krympning över tiden. Som ett resultat är det nödvändigt att regelbundet justera rörets vinkel.
  • Vid ändring av riktningen för flänsanslutning bör man göra en vinkel på minst ett hundra tjugo grader. I annat fall kommer det att vara nödvändigt att utrusta en extra inspektionslucka för att styra rörledningsnätverket och rengöra det vid behov.
  • Arrangemang av doldt avlopp kräver särskilt noggrann testning av alla delar av dess struktur för integritet och avsaknad av läckage. I det här fallet bör visningsfönstren placeras på kort avstånd från varandra.
  • Rören läggs i motsatt riktning mot avloppsvatten. Installationen börjar från avloppsröret med ytterligare framsteg till de anslutna VVS-armaturerna.
  Så i praktiken höjden av avloppsröret för diskbänken

  Den önskade lutningsvinkeln för avloppsrör under uppbyggnaden av ett hemnätverk är inte svårt att tåla. Tidigare ritas en märkning på väggen, som beskriver linjen i den tidigare beräknade lutningen. Pipelinenätet läggs på det.

  Arbetet med arrangemanget för utomhussystemet är något svårare. I detta fall, för att säkerställa den nödvändiga lutningen, är det nödvändigt att gräva en gräv, vars djup gradvis ökar. Kontrollen utförs med hjälp av en byggnation, strängen sträckt i rätt vinkel underlättar avsevärt genomförandet av industriella manipuleringar.

  Systemets effektivitet beror till stor del på den korrekta bibehållna lutningsvinkeln för rörledningsnätet. Det är nödvändigt att följa de rekommenderade standarderna. Vid avvikelse från de angivna parametrarna uppstår ofta nödsituationer och igensättning av rörledningsnätverket.

  Vi har valt en speciell video för dig, som innehåller mycket användbar information om avloppssystemet.

  Avloppsminimumslöjning - SNIP-priser

  Hela systemet för avloppshantering, huvudsakligen i privata byggnader, bygger på principen om vattenflöde på ett naturligt sätt, det vill säga genom gravitation. För normal drift av detta system måste det finnas en viss avloppsslängning. Detta innebär att rören inte ska placeras horisontellt, men en liten lutning är nödvändig så att vatten strömmar under gravitationens verkan och inte stagnerar i rören.

  Om rörledningens lutning är för liten, kommer avloppsvattnet inte att tömma helt, vilket innebär att trängsel och trängsel är möjliga. Om rören är för lutade kan fasta fraktioner av avloppsvatten sätta sig på sina väggar, vilket också leder till bildning av trafikstockningar och rörslitage.

  Beräkningen av avloppsrörets lutning

  Därför finns det ett koncept - minsta höjden av avloppssystemet, där normalt vattenflöde garanteras. Det finns speciella formler för beräkning av detta värde, men det är känt från praktiken att lutningen ska vara ungefär två centimeter per linjär rörmätare. Det betyder att varje meter i nästa rör ska vara två centimeter lägre. Beräkna och göra den nödvändiga lutningsnivån av rör är lätt. Tänk på ett litet exempel: avloppsrörets längd är 10 meter, vilket innebär att det horisontella avståndet mellan rörets början och slutet blir tjugo centimeter.

  Men detta tar endast hänsyn till relativt rent vatten. Och i avloppet finns det många fasta fekala fraktioner och fett, som vid en viss temperatur stelnar och kan ackumuleras på rörens väggar. Detta kan leda till att avloppssystemet ofta blir igensatt, och du måste regelbundet rengöra det.

  Därför bestämmer SNiP (byggnormer och regler) byggnadsordningen för avloppssystem. SNiP-avloppsslängning som redan beaktats vid projektfasen av ett privat hus eller någon annan struktur.

  Enligt dessa regler bör rörledningar med en diameter på upp till 50 mm ha en lutning på tre centimeter per meter rör och med en tvärsnitt av rör upp till 100 millimeter är denna figur redan två centimeter.

  Släden av avloppsröret SNiP beaktas endast i centimeter, och detta värde mäts aldrig i grader. Experter bestämmer inte avloppsrörens lutning i grader eftersom även med minimumsvärdet kan rörledningen läggas felaktigt. Och detta kommer att leda till obalanserad drift av avloppssystemet, det kommer att bli trängsel, trafikstockningar och rörrengöring krävs.

  Slant Pipeline Slope Rates

  Lutning av hushållsrörledningar

  Inuti huset för installation, rekommenderas att installera plaströr med ett tvärsnitt på 50 och 110 millimeter. För att ansluta alla enheter utom toaletten, kan du använda rör med en diameter på 50 millimeter.

  Några expertråd när man installerar inre avlopp:

  • Vridning av rör i rätt vinkel med deras horisontella läge är inte tillåtet, bör användas böjningar med en vinkel på 45 grader;
  • med vertikala rör är rätvinkliga tillåtna
  • Vid rörrotationsplatserna bör revisionsfogar göras för att övervaka och reparera systemet.
  • På kort avstånd med en liten längd av röret kan lutningen göras stor (mer än tillåten norm).

  Det bör noteras att SNiP-avloppsslangen på platsen för att ändra typerna av ledningar förbjuder. I annat fall kommer de hydrodynamiska egenskaperna hos rörledningen att brytas, vilket kan leda till hydrauliska stötar och följaktligen misslyckandet av rören. Om ett hinder uppstår under läggning av rör, är det bättre att kringgå det.

  Beräkning av avloppsledning vid installation av externt system

  Utomhus avloppsvatten är utformat för att leverera avloppsvatten från huset till septiktanken. Du kan använda olika rör för detta:

  • gjutjärn,
  • asbestcement,
  • korrugerade polyetenelement.

  Trench för utomhusavlopp

  Grävdjupet, beroende på klimatförhållandena i regionen, kan ligga i intervallet från 70 cm till två meter.

  Bottenbottnen ska vara djupare än planerad nivå med ca 20 centimeter.

  Detta värde beror på rörets diameter, och det kan också vara nödvändigt att lägga till nivellering för att nivåera rörledningen.

  För att göra en korrekt avloppsslängning är det nödvändigt att köra två pinnar i början och slutet av skytten och dra repet. I det här fallet kan botten av grävbanan göras jämnt, utan hål och avböjningar och ställa in den optimala lutningsvinkeln för rören. Sedan, i botten av diket, är det nödvändigt att göra en sandkudde ca fem centimeter tjock, så att rörledningen är jämn och det finns inga hårda utsprång som kan skada rörledningen.

  Vid byggandet av ett system för avfalls- och avfallsavfall spelar lutningen av rören en stor roll. Det är viktigt att följa normerna för avloppssluttningen för normal och problemfri drift av hela systemet. Beroende på rörledningens längd, rörets diameter och material ska lutningen vara från 1,5 till 3 centimeter per linjär rörmätare. Dessa värden bekräftas av specialisternas tid och praxis.

  Slope avloppsnät.

  Under årens lopp med att utforma vattenförsörjning och avloppsnätverk, kommunicerar du med många människor: med kunder, arkitekter, designers, installatörer, designers från andra sektioner. Och den vanligaste professionella frågan är:

  - Vad är höjden för att bygga avlopp?
  Naturligtvis måste svaret på denna fråga vara motiverat. Jo, grunden är bäst sökt i den regulatoriska dokumentationen. Inuti byggnader används rör med små diameter nästan alltid, vi använder SNiP för interna nätverk.
  Klausul 18.2 i SNiP 2.04.01-85 * "Intern vattenförsörjning och avlopp av byggnader" anges:

  "... icke-referensrörsektioner med en diameter på 40-50 mm bör läggas med en höjd av 0,03 och med en diameter av 85 och 100 mm - med en höjd av 0,02."

  För externt avloppsrör används diametrarna mer och för dem har sina egna standarder. Klausul 2.41 av SNiP 2.04.03-85 "Avloppsrening. Externa nätverk och anläggningar "säger följande:

  "Den minsta lutningen av rörledningar för alla avloppssystem bör tas för rör med diametrar: 150 mm - 0,008, 200 mm - 0,007."

  Vanligtvis, efter att ha lyssnat tyst på linjerna från SNiP via telefon, frågar installatörer den näst vanligaste frågan:

  - Tja, om du verkligen behöver göra mindre partiskhet?
  Tja, SNiP har några reservationer på detta ämne. När det gäller den inre vattenförsörjningen talar vi om "avvecklingssektioner" av rörledningar. I samma stycke 18.2 i SNiP 2.04.01-85 * finns en formel:

  "Beräkningen av avloppsrörledningar bör göras genom att man anger vätskans hastighet V, m / s och fyller H / d på ett sådant sätt att tillståndet

  här K = 0,5 - för rörledningar från plast- och glasrör;

  K = 0,6 - för rörledningar av andra material

  Samtidigt bör vätskans hastighet vara minst 0,7 m / s, och fyllningen av rörledningarna ska vara minst 0,3. "Det är teoretiskt om man räknar ut flödeshastigheten för avloppsvatten, sedan fyllningen och genom att kontrollera flödeshastigheten kan man få lite annat resultatet.
  Du kan också använda det grundläggande arbetet hos Lukins A.A. och Lukins N.A. "Tabeller för hydraulisk beräkning av avloppsrör och sifoner med formel A.A. Pavlovsky ". Förresten är dessa bord lämpliga för externa avloppsnät med sina stora diametrar.
  För rör 150-200 mm för externa nät av avloppsvatten i SNiP 2.04.03-85 finns dock en direkt reservation:

  "Beroende på lokala förhållanden, med lämplig motivering för vissa delar av nätverket, är sluttningar för rör med diametrar tillåtna: 200 mm - 0,005, 150 mm - 0,007."

  Det vill säga att ha rättfärdigande för "mycket nödvändigt" och en stor önskan, kan du spara så mycket som 2 millimeter av en sluttning per meter för rör med en diameter av 200 mm.
  Glöm inte att det förutom minsta höjden finns en maximal lutning av avloppsrör. Enligt punkt 18.3 i SNiP 2.04.01-85 *

  "Rörledningens största lutning får inte överstiga 0,15 (med undantag för grenar från enheter upp till 1,5 m långa)".

  Det är en lutning på 15 centimeter per meter. Om man överstiger denna vinkel vid läggning, är siltning av avloppsrörledningen möjlig. Eller, för att uttrycka det enkelt, kommer vattnet snabbt att gå, och allt annat kommer att förbli.
  Observera reglerna, herre.

  Lutningen av rören av internt och externt avloppsvatten

  Utsläpp av avloppsrör i urbana avloppssystemet eller till en autonom septiktank utförs av gravitetsrör. Därför är det viktigt att observera lutningen av avloppsrör med 1 meter i enlighet med kraven i SNiP. Den normala driften av avloppssystemet påverkas av ett antal faktorer, från diameter och material till platsen: internt kabeldragning eller externt.

  Allmän information

  Huvuduppgiften för att ordna avloppssystemet är att konfigurera rörledningen så att avloppet, inklusive flytande och fasta fraktioner, passerar utan att leda och inte skapa trängsel och trafikstockningar. Det är nödvändigt att observera rörens lutning, under vilken gravvattnet kommer att strömma i avloppsvattnet direkt i uppsamlaren och vidare till avloppsreningsverket.

  Krav på organisationen av internt och externt avlopp, de nödvändiga sluttningarna och andra parametrar är strikt angivna i SNiP SNiP 2.04.01-85 "KONSTRUKTIONSNORMER OCH REGLER FÖR INRE VATTEN OCH AVGÅNG AV BYGGNADER" och SNiP 2.04.03-85 "DRAINAGE". EXTERNA NÄTVERK OCH FACILITETER.

  Bakom de etablerade standarderna är inte en strikt beräkning, utan resultatet av test och observationer. Avloppets natur och deras konsistens är inte konstanta, och avloppssystemet bör fungera utan misslyckanden. Det är nödvändigt att eliminera eller minimera sedimenteringen av fasta insugningar och slam på kanalens väggar, se till att avloppssystemet löper tyst, förhindrar återflöde och obehagliga lukt tillbaka in i rummet.

  Det har fastställts att vid hastigheten på avloppsröret på 0,7 m / s, strömmar vatten jämnt och fasta inslukningar följer flytningen av vätskan lättare, inte svängande på ett ställe. Detta förutsätter att diametern är vald så att de med en normal mängd avfall för denna anslutning fylls med ca 50-60%, men inte mindre än en tredjedel.

  Den grundläggande empiriskt härledda formeln baserad på observationerna är:

  där V är flödeshastigheten för utflödet, H är höjden av utflödesnivån i röret, d är rörets diameter, K är lutningsfaktorn, vars värde är referensvärdet inställt beroende på rörmaterialet.

  K = 0,5 för plast och glas.

  K = 0,6 för andra material (stål, gjutjärn, asbestcement).

  Koefficienten beror på inre ytans grovhet och motståndet som skapas av fluidflödet.

  Om lutningen är för stor, dränerar vattnet snabbt, och fasta insugningar kommer att sätta sig på rörets yta, vilket skapar en blockering. Med en stor lutning kommer vattnets flöde att vara turbulent med turbulens, buller och ökad luftutsläpp i rörets övre del, vilket leder till att avstängningsventiler bryts, störningar av siffror eller åtminstone vattenfälla och gas från avloppssystemet till rummet. På böjningar kommer att bilda en tillväxt.

  Om lutningen är för liten eller frånvarande, kommer de tunga fraktionerna att ha tid att sätta sig på ytan och så småningom provocera en blockering. Eftersom vattnet inte snabbt kan övervinna hela vägen till utmatningsstället, när nästa parti kommer fram kommer det att finnas ett överflöde.

  Det visar sig två villkor för rör för att säkerställa att kloakken fungerar normalt:

  • Diametern väljs utifrån den genomsnittliga volymen av avloppsvatten.
  • Lutningen bestäms så att den ger en optimal flödeshastighet på 0,7 m / s.

  Toleranser skiljer sig åt för externa och interna nätverk, eftersom prioriteringarna är olika. I det första fallet, på ett enkelt sätt, bör avloppssystemet inte höras och utan att det uppstår obehagliga lukt. För utomhusprioritet kräver oavbruten drift inte konstant övervakning och rengöring.

  Lutning beroende på diameter

  Vad som är viktigt är flödet av avloppsvatten och rörets fullhet så att de flyter fritt i kollektorn eller septiktanken. Båda dessa punkter beror dock på själva rörets storlek och volymen av avloppsvatten och diametern väljs utifrån just den genomsnittliga dagliga volymen av avlopp och rörpåfyllning med 50-60% men inte mindre än en tredjedel vid en hastighet av 0,7 m / s.

  Alla beräkningar reduceras till valet av en av standardstorlekarna: 50, 80, 100, 150, 200 mm. I praktiken är det bara att förtydliga lutningen för varje storlek och gränserna för tillåtet fel.

  Lutning definieras i SNiP som en fraktionskoefficient. Värdet bestäms av förhållandet mellan längden och det önskade avståndet mellan den övre och nedre punkten vid kanterna. Koefficienten är numeriskt lika med höjdskillnaden mellan rörets kanter med en längd på en meter, uttryckt i meter.