Hur man ställer avloppsläget på 1 meter av SNiP

Kompetent installation av avloppssystemet är omöjligt utan preliminära beräkningar. Det är nödvändigt att bestämma rörens diameter, hastigheten på avloppet och avloppssystemet på 1 meter SNiP. Fel vid valet av den sista parametern kan orsaka betydande problem vid driften av det autonoma avloppssystemet.

Vad är vinkeln på rörledningen?

Installationen av avloppsrör bör inte utföras i horisonten, men ligger i en liten vinkel mot den, vars värde bestäms av speciella standarder. För att indikera rörets lutning används inte det vanliga systemet av grader, här bestäms koefficienten i centimeter per meter. Denna dimension gör att du kan undvika stora fel när du installerar linjen till septiktanken. Längden på en sådan gren kan vara 10-12 meter och det är mycket svårt att upprätthålla en given vinkel. Den föreslagna beteckningen visar hur långt den ena änden av ett rör med en längd av 1 meter ska vara över den andra.

Varning. I referensböcker anges höjden på ett rör med en enkel eller decimalfrakt. Till exempel betyder en koefficient på 0,03 en lutning på 3 cm med 1 meter.

Förhållandet rördiametrar och rekommenderad lutning

Förutom den rekommenderade avloppsspåret på 1 meter definierar standarden maximi- och minimivärdet.

Maximal lutning

Den övre gränsen för det tillåtna värdet får inte överstiga 0,15, det betyder att lutningen på rörets rörmätare är 15 cm. En större koefficient kan användas på korta sektioner intill sanitetsarmaturer. Det är nödvändigt att ta hänsyn till flödeshastigheten, det kan inte vara mer än 1,4 m / s, annars kommer den fasta fraktionen att lösa sig på vägarna på motorvägen. Avloppsvattnet består av många suspensioner och partiklar med olika viskositet och flöde. Med en sluttning större än 15 cm lagras de - vätskan går in i septiktanken, och de återstående fraktionerna silt röret.

Minsta höjning

Minsta siffra bestäms för varje sektion av röret:

 • 50 mm - 0,025;
 • 100 mm - 0,012;
 • 150 mm - 0,007;
 • 200 mm - 0,005.

Om dessa indikatorer inte följs kommer rörledningen snabbt att blockeras. I vissa områden är en koefficient på 0,01 tillåten inte längre än 1 meter.

Fel vid val av rörets vinkel

Normalt fungerande systemet för utsläpp av förorenat vatten tillhandahålls av tyngdkraften, fluidet rör sig genom rören genom tyngdkraften. Om du väljer fel vinkel uppstår följande fel:

 • Brist på avloppsvatten - Avloppsvatten rör sig långsamt och stagnerar i röret, vilket leder till täppning. Ett sådant fenomen är särskilt skadligt för gjutjärnsvägar, som är föremål för ökad korrosion, uppstötande och läckande.
 • Stor lutningsvinkel - Accelereringen av flödesledningarna leder till otillräcklig rengöring av rören, vatten lämnar snabbt och stora fraktioner förblir på väggarna. Arbetet på en sådan motorväg åtföljs av brus och störningar av vattenventiler på siffror.

Det rekommenderade förhållandet minskar med ökande rördiameter:

 • 40-50 mm - 0,03;
 • 100 mm - 0,02;
 • 150 mm - 0,008;
 • 200 mm - 0,007.

Fel vid pipeline installation

Hur man beräknar graden av fullhet i rörledningen

För stabil drift av avloppet är följande indikatorer viktiga:

 • flödeshastighet V;
 • fylla avloppssystemet K.

K = H / D,

H - höjden av avloppsnivån

D - avloppsavsnitt.

Genom att beräkna nivån på fullvägen på motorvägen kan du bestämma den optimala flödeshastigheten vid vilken systemet kommer att fungera utan siltning och sopor. Rörets fulla kapacitet är 1, vilket stör systemets ventilation och hydraullås kan bryta ner. Den effektiva hastigheten är 0,5-0,6, om den sjunker till 0,3, är vätskan inte tillräcklig för att tvätta de fasta fraktionerna. Denna koefficient beror på rörmaterialet, slät plast har en lägre beläggning än grovgjutjärn och asbestcement.

Rådet. Beskrivningen av beräkningsföljden och de nödvändiga formlerna är hämtade från SNiP 2.04.01-85.

Formel för beräkning av rörlutning

Flödet av det urladdade avfallet är en nyckelparameter vid beräkning av avloppsrörets optimala lutning. Dess minimivärde är 0,7 m / s. Du kan utföra beräkningen för ett enskilt system med formeln:

V√ (H / d) ≥K,

K - rörpåfyllning, för polymermaterial - 0,5 koefficient, för gjutjärn - 0,6;

d-rörsektion;

V är flödeshastigheten.

Från formeln följer att förhållandet mellan rening av avloppsröret och motorvägens fullhet inte bör vara lägre än koefficienten K. Vid H / d = 0 är avloppet tomt och flödeshastigheten kan inte beräknas.

Rekommendationer för installation av ett internt avloppssystem

I lägenheterna och internt kabeldragning av ett privathus användes rör med liten diameter, förutom att ansluta toaletten. Längden av avloppsröret 50 mm som används för badet, diskbänken och duschen är 3 cm per meter. Vid installation av en linje 10 meter lång ska dess högsta punkt vara 30 cm från det lägsta. Arrangera för egna kablar, du måste agera enligt reglerna:

 • För horisontella rör är varv 90º ej tillåtna, två formade element på 45º ska installeras;
 • Förbindelsen av vertikala sektioner i rät vinkel tillåts av standarderna.
 • Ändringar av typen av avloppsvatten i dess olika sektioner är uteslutna, detta kommer att leda till att hela systemet misslyckas som ett resultat av förekomsten av vattenhammare.
 • På vissa delar av motorvägen som har ett litet avstånd är en ökning i lutningen större än den maximala normen.

Layout av rörmokeri med en lutning av rör

Lutningsvinkel för externt ingenjörsnätverk

Externa nätverk är monterade från rör med större tvärsnitt än inomhusledning. Materialet för dem är:

 • polyetenrör med övre korrugerade skiktet;
 • plast;
 • gjutjärn;
 • asbestcement.

Deras installation enligt normerna för SNiP bör ta hänsyn till nivån på jordfrysning. Grävdjupet kan sträcka sig från 70 cm i mellankörfältet till 2 meter i kalla områden. På platser där rörledningen vrider och när rörledningens längd är mer än 12 meter, är det nödvändigt att installera inspektionsbrunnar, så kommer dessa element att möjliggöra rengöring av blockeringarna i systemet.

För ett hus med två badrum används det med rör med en diameter av 110 mm, om det finns tre toaletter och mer i huset, rekommenderas att lägga en rörledning med en sektion på 160 mm. När man gräver en gräv, lämnas en marginal på upp till 20 cm för att rikta in röret till den rekommenderade lutningsvinkeln. Varje stamstorlek har sitt rekommenderade lutningsförhållande:

 • 110 mm - 0,02 eller 2 cm per 1 meter;
 • 160 mm - 0,008 eller 8 mm per 1 meter.

Rådet. När du installerar en extern motorväg begränsar du antalet varv som ökar lutningsvinkeln. På grund av lättnad kan det vara svårt att ge den nödvändiga lutningen.

Lägger den yttre motorvägen

Överensstämmelse med standarder gör att du kan bibehålla driften av motorvägen när du flyttar avloppsvattnet genom gravitation. Den optimala enheten för att bestämma rätt lutning är en nivå, med hjälp av den kan du uppnå hög noggrannhet. Men inte alla har en sådan enhet, så sätt att kontrollera med hjälp av tillgängliga verktyg har hittats. För mätningen behöver:

 • sladd eller rep
 • två pinnen;
 • byggnadsnivå.

Pinnar hamras in i grävgraven - en i början och den andra i slutet. Mellan dem sträcker sig sladden och med hjälp av byggnivån exponeras längs horisonten. Djupet av skytten till sladden mäts sedan vid utgångspunkten och vid slutpunkten. Skillnaden mellan dessa värden dividerad med rörledningens längd bör vara det önskade värdet av avloppsrörets lutning med 1 linjär mätare. För att passa värdet under önskad indikator kan du fördjupa eller hälla sand till botten. Rörläggning utförs alltid på en kudde av komprimerad sand. Samma material är den ursprungliga återfyllningen till toppen av linjen, och sedan fyller på jorden igen.

Om webbplatsens naturliga lättnad överstiger standardfiguren, kan du montera motorvägen på två sätt:

 • skapa ett system som innehåller flera vertikala övergångar och horisontella sektioner som läggs med den rekommenderade lutningen;
 • gräva en djup gräv i vilken ett vertikalt segment kommer att placeras i början av rörledningen, resten kommer att läggas längs standardhöjden.

Att observera den korrekta lutningen när man installerar rörledningen inuti och utanför det privata huset kommer att säkerställa att det autonoma avloppssystemet fungerar smidigt.

Vilken lutning borde vara i avloppsrör

Vid arbete på ett hemdräneringssystemprojekt är det värt att veta hur många grader som ska luta avloppsröret. Med en extern enkel konstruktion kan felaktig installation av röret leda till oönskade konsekvenser och arbetet måste göras på nytt. I de flesta fall fungerar avloppsvatten i bostäder av gravitation, så det blir uppenbart att för låg lutningsvinkel leder till otillräcklig passage, och annars fungerar inte systemet.

Nybörjare byggare har ofta en önskan att installera röret under en stor sluttning så att avloppet passerar genom det snabbare, men detta är felaktigt. Om det förekommer en överdriven förspänning startar rörsilten eftersom vattnet lämnar väldigt snabbt och inte har tid att tvätta av allt avloppsvatten som därefter sitter fast vid avloppssystemet från insidan. Av denna anledning finns det en nedbrytning av vattenförstoppning i siffrorna, på grund av vilken luft från städsystemet kan komma in i bostadsutrymmet. Förmodligen inte värt att förklara vilken typ av lukt som släpper ut avlopp.

Det finns ytterligare en anledning till varför röret ska lämnas underfyllt. Inflöde av luft i aggressiva miljöer ökar korrosionsutvecklingen vilket minskar systemets livslängd.
Det främsta problemet som oerfarna byggare som försöker utföra dränering på egen hand är att lutningen mäts i ovanliga enheter. I konstruktionens regler och föreskrifter, i alla andra kataloger för byggare, anges decimalfraktioner, till exempel 0,03 eller 0,0012.

De flesta människor är vana vid att mäta lutningen i grader, så de kan inte förstå betydelsen av dessa figurer. Men allt är ganska enkelt. Denna fraktion betyder förhållandet mellan höjden av rörledningen och dess längd. Det är bäst att spåra det i centimeter. Till exempel 2 cm vid 70 cm eller 1,5 cm vid 70 cm. Längden av avloppsröret, uppmätt i meter, efter att ha multiplicerat med höjden kommer att ge hela höjden av höjden längs hela sin längd.

Förklara med exempel. Till exempel är rörets totala längd 5,6 meter, enligt referensboken krävs en minskning på 0,07, i vilket fall det ska finnas en skillnad mellan 5,6 * 0,07 = 0,39 eller 39 cm mellan ändenivån och rörets början.

Den viktigaste parametern som behöver vägledas när man lägger rör för avloppsvatten, är dess fullhet. Denna indikator kan hittas genom att dela höjden på vattennivån i röret genom avloppsrörets diameter. Om detta värde är 0, är ​​röret helt tomt, och om det är 1, är det igensatt. Det optimala värdet av denna indikator är intervallet från 0,5 till 0,6. I detta fall fungerar lagret bra.

En liten variation är förknippad med de olika egenskaperna hos materialen som används vid tillverkning av rör och deras förmåga att bilda ett gränsskikt som hålls nära rörets inre yta. Rör av plast eller glas har till exempel en jämn yta, deras volym bör helst vara 0,5 och rör av asbest och keramik har en grov lindring, varför värdet 0,6 är optimalt för dem.

Detta värde av fullhet möjliggör passage av avlopp med en hastighet av 0,7 meter per sekund, vilket håller de fasta fraktionerna i suspension och förhindrar dem från att hålla fast vid rörväggarna.
Sålunda kan de beräknade egenskaperna hos avloppsröret bestämmas genom att multiplicera hastigheten med kvadratroten av rörets beläggning. Detta värde måste vara större än eller lika med den optimala nivån av beläggning (0,5 - 0,6).

Minsta höjden på rörledningen i lägenheten beror på rörens diameter. Enligt handboken är det för rör med en diameter på 50 mm 0,03, vilket betyder 3 cm per meter, och för 100 eller 85 mm rör är det 2 cm.
Hur kan man beräkna lutningsvinkeln för röret för avloppsvatten och inte göra ett misstag? Ofta kan golven i lägenheter och privata hem inte kallas helt platt, så det är lämpligt att använda en laser- eller bubbelnivå.

En ansträngd spårare kan också hjälpa till. Vid anslutning av röret till stigaren kan det användas för att bestämma referens vertikal. För att beräkna, det värde under vilket avloppsröret kommer att konvergera med stigaren, är det nödvändigt att beräkna arcsinet av förhållandet av nedgången och ta detta resultat från 90.

Byggnadsreglerna och normerna anger de optimala dimensionerna av lutningen på den yttre avloppsrörledningen, som har en stor diameter i jämförelse med intern kommunikation. Med en rördiameter på 150 mm ska höjden på rörets mätare / meter vara 0,008 och under speciella förhållanden 0,007. I versionen med ett 200 mm rör är höjden av mätare / mätare 0,007, och under speciella förhållanden är det 0,005.

Särskilda förhållanden är sådana förhållanden då det av olika skäl inte är möjligt att skapa den nödvändiga lutningen, med andra ord, indikatorn för speciella förhållanden förutsätter en miniminivå av reduktion om något förhindrar att skapa en optimal lutning för ett yttre avloppsrör.

Det finns också det största värdet av denna parameter. Det är lika med 0,15, vilket innebär att om du släpper mer än 15 centimeter per meter rörledning, kommer systemet att fungera mycket ineffektivt, röret kommer att översvämma med vatten vid snabb konvergens och kommer snabbt att bli igensatt med avlopp. Vätska har helt enkelt inte tid att tvätta bort de fasta föroreningarna.

Genom att beräkna lutningen är det möjligt att ta hänsyn till andra funktioner i systemet, till exempel, belastningens art. Om dräneringen sker från sinken i lägenheten bör du inte vara rädd för översvämning, och om nödvändigt kan du göra sluttningen ganska stor, men ändå så att sannolikheten för störning av vattenförstoppning i siffrorna är utesluten.

Överensstämmelse med tekniken för att lägga av avloppsledningen samt de storlekar som rekommenderas av standarderna är utgångspunkten för systemets problemfria drift. Du bör inte tänka på hur man väljer den optimala lutningen på röret, bara öppna SNiP och hitta alla svar där.

Sammanfattningsvis ovanstående bör man dra slutsatsen att det mest optimala värdet av reduktionen av röret för avloppsvatten ligger i intervallet 15-25 mm per meter rör, och exakta data finns i referensböckerna.

Slangavloppsrör 110 mm

Huvudreferensen som ska användas vid bestämning av avloppsrörets lutning är SNiP. Det står att för ledningar med en diameter av 110 mm är den optimala lutningsvinkeln 0,02. Det är dock värt att komma ihåg om andra nyanser. Vid installation av rör rekommenderas att du inte vrider i rätt vinkel i något plan.

För att undvika detta är det värt att använda en serieanslutning av flera kranar med en liten vinkel. Om detta inte är möjligt, är det möjligt att installera revisioner (reningar) på sådana platser. Alla avloppsdelar måste vara ordentligt fastsatta med speciella klämmor. Installationssteget är lika med 10 rördiametrar.

Den inre avloppsavloppet måste vara utrustad med fläktventilation som kommer att rädda rummet från att drabbas av obehagliga luktar och också säkerställa att systemet fungerar ordentligt utan att vattenlås sönderfaller.

Röret måste installeras vertikalt utan avvikelse. I ett privat hus, ibland måste du installera horisontella sektioner, då borde de göras med en liten lutning. I detta fall riktas lutningsrörets lutning mot systemet. Detta är gjort för att säkerställa att det atmosfäriska kondensatet och nederbörd som fångas i röret omedelbart strömmar ner i avloppet och inte täppa till röret.

För installation av ett externt 110 mm avloppsrör bör en minsta lutning på 0,03 följas. När du installerar ett externt system måste du använda andra regler. Avloppsledningen måste läggas 30 cm under markens frysning. Annars är behovet av speciell värmeisolering. Diken ska vara 20-30 cm djupare än rörlängden, och om den är djupare, är det nödvändigt att fylla den med en blandning av sand och jord, följt av täppning.

Det är lämpligt att passa nivån på diket med hjälp av en tråd sträckt över önskad nivå. Den sista sängen under röret och avloppet är av en sandkudde på vilken systemet är monterat. Rör för avlopp bör installeras med en klocka för att möta flödet, vilket säkerställer hög täthet.

Om du vill förkorta röret kan det klippas med en vanlig hacksåg och fasad längs skärkanten. Bell trim är förbjuden. Allt material som används i rörledningen måste vara fri från chips, sprickor och pauser, annars kommer siltning av systemet att ske. På platser där linjen vänder och nivåer sjunker, installeras speciella brunnar. Efter montering och läggning av rören måste du kontrollera deras nivå. Vid behov kan en sandbädd hällas för att täcka röret med en tredjedel. Rören måste ligga styvt, utan bildning av tomrum under dem. Endast i detta fall kommer optimala avloppssluttningar att bildas.

Efter justering är röret fyllt, och i första hand görs detta med sand för att förhindra att systemet skadas av jordklor. Då kan du fortsätta fylla grävningen med hjälp av tekniken.

Vad ska vara avloppsrörets lutning för byggnadsstandarder

Preliminära beräkningar vid avloppssystemet skyddar mot potentiella tekniska problem, till exempel från blockering. Korrekt vald rördiameter och kompetent installation ger lång och bekväm användning av avfallssystemet.

En av de viktiga indikatorerna i konstruktion och konstruktion av kommunikation är vinkeln på avloppsröret, vilket skapar förutsättningar för fri rörlighet för avloppsvatten.

Vad är lutningsvinkeln för avloppsrör

En av principerna för installation av rör, som i praktiken används av erfarna byggare, är möjligheten att installera en linje på ett sådant sätt att avloppsvattnet rör sig genom gravitation. Denna princip används överallt - och i arrangemang av lägenheter i höghus och i byggandet av privata 1 eller 2 våningar stugor.

Horisontella armbågar, för vilka de beräknar lutningsvinkeln, installeras efter att stigarna är lätta och fixerade - de vertikala sektionerna av avloppssystemet. Risörer har en större diameter än de andra rören. Den horisontella grenen är förbunden med stigrören med hjälp av beslag (tees) och riktad mot VVS-armaturer (toaletter, handfat, badkar, dusch) på minst sättet.

Och nu ska vi analysera definitionen av lutningsvinkeln hos ett horisontellt avloppsrör, externt eller internt.

Föreställ dig att en rak linje löper längs den låga vägen, parallellt med golvet (eller jordens yta - för yttre rör). Om linjens början är ansluten till ledningens nedre ände, får vi en vinkel - med korrekt installation. Detta är lutningsvinkeln. Det mäts i grader eller, vilket är lättare för uppfattning, i centimeter per linjär meter (cm / linjär meter).

Under konstruktionen, för enkelhet och enkel beräkning spänner de helt enkelt den horisontellt anpassade sladden. Dess början är fast vid den lägsta punkten av motorvägen, och slutet sätts under toppen. Vinkelmätningar är i förhållande till det.

Lutningsberäkningen är direkt relaterad till rörparametrar som längd och diameter. Enligt de normer som anges i SNiP bör diametern på de horisontella grenarna hos de interna kablarna uppfylla följande standarder:

 • från diskmedel eller tvättutrustning - D 40-50 mm;
 • från sänkor, sänkor, badkar, urinaler (det vill säga apparater med flytande avlopp) - D 50 mm;
 • från toalettskålar - D 110 mm.

För externt avlopp är en diameter på 110-160 mm anordnad.

Det är viktigt att välja rätt diameter och höjning av kommunikationen, annars misslyckas systemet ofta. Tänk på eventuella negativa effekter.

Hur funktionaliteten i systemet beror på lutningen

Vid installation av avloppssystemet läggs rören antingen direkt (parallellt med golvet) eller i en viss vinkel. Det första alternativet är tydligt felaktigt, eftersom det blockerar lagrenes rörlighet och i slutändan gör hela systemet oförenligt.

Den andra lösningen är korrekt, men den kan utföras på olika sätt:

 • ge den mest akuta vinkeln
 • gör sluttningen minimal;
 • ta utgångspunkt i de siffror som rekommenderas av regleringsdokument.

Vad händer i vart och ett av dessa fall? Det verkar som för skarpt ett hörn, därför är en brant nedstigning av avlopp inte farlig. Denna åsikt är felaktig, eftersom det snabba flödet av en vätska inte ger en fullständig utspolning av fast avfall. Som ett resultat ackumuleras och bildas blockeringar. Det andra problemet är förknippat med nedbrytningen av vattenfällor, resultatet är en specifik lukt av avloppsvatten i hela huset (lägenhet).

Minsta höjden är inte mycket annorlunda än den idealiskt horisontella installationen. Långsam rörelse av vätska leder till siltning, bildandet av ett tjockt skikt av smuts på rörens väggar och sedan regelbundna blockeringar. Förresten rekommenderar SNiP att hålla fast vid dräneringarnas hastighet i intervallet 0,7-1,0 m / s.

Det finns bara en slutsats: det är nödvändigt att säkerställa den lutning som anges i regeldokumentationen, där det också skrivs hur parametern av intresse beror på rörets diameter eller längd. Vi vänder oss direkt till normerna och beräkningarna.

Vilka regler måste följa

Låt oss i större detalj se över byggnadsstandarderna, vilka beskrivs i SNiP. Om funktionerna i det inre avloppsvattnet kan läsas i SNiP 2.04.01-85, extern - SNiP 2.04.03-84. Det är också användbart att hänvisa till regulatorisk dokumentation GOST 25150-82.

Egenskaper av huset avlopp

Det finns två alternativ för att installera interna rör - dold och öppen. Den första är maskningen av ledningarna bakom väggpanelerna, under golvbeläggningen och i golven, den andra ligger på de öppna ytorna.

Typ av installation bestämmer i synnerhet ledningens tillåtna längd:

 • maskerade linjer får inte vara längre än 10 m;
 • Öppna rör kan vara längre, men är föremål för installation vid en viss sluttning och med fri tillgång för underhållsändamål.

Rörens diameter måste nödvändigtvis sammanfalla med utloppets diameter från sanitetsanordningarna. För anslutning av motorvägar till stigarna används formade element - kors och teor av direkt typ (för anslutning 90 grader) och snedställda typer (för fastsättning vid 45 och 60 graders vinklar).

Krav ställs också på varv: de måste vara smidiga, från 90 grader eller mer, det vill säga inte skarpa. För en säkrare riktningsändring skapar rören en design med två varv vid 135 grader. Vid anslutning av delar ska stickkontakterna vridas mot avloppsvatten (med det enda undantaget - installation av dubbelkopplingar).

I SNiP anges tillåten sluttning av avloppsrör. Uppgifterna visas i följande tabell:

Det visar sig att avloppsledningen längd 5 m, kommer skillnaden i höjd över golvnivån mellan början och änden av röret vara 12,5 (17,5) = 2,5 cm (3,5) x 5. återgång till "stöd" byggkabel - det kan bara komma till nytta. Om den sträcka över hela längden av röret (men parallellt med marken), bara ut, att avståndet från strängen till den nedre änden linjen 0 mm och upp till den övre - 12 5 (17,5) cm.

Som det framgår av bordet, med en ökning i rörets diameter minskar lutningsvärdet, det vill säga för D 110 mm är den optimala lutningsvinkeln 2 cm / löpande meter.

I tabellen redovisas minimivärdena för normerna. Det finns också en maximal lutning - det är 0,15 m / rm. Värdet är relevant för rör av olika slag och storlekar, förutom de kortaste grenarna, vars längd är mindre än en och en halv meter. Man kan dra slutsatsen att lutningsvinkeln för de interna ledningsrören borde ligga mellan data från bordet och 15 cm / löpande mätare.

Prov av internt ledningsarbete

Projektet bör börja med att utarbeta diagram, ritningar och skisser med samtidiga beräkningar avseende alla kranar. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt följande punkter:

 • Placeringen av rör, rördelar, anslutningar;
 • diameter av rör och rördelar;
 • längden av varje sektion till stigaren;
 • Golvets höjd (eller markera överlappningar, nischer etc.).

Förutom noggranna mätvärden bör toleranser beaktas: för varje gren av huvudlinjen ± 20 cm, för stigarens längd och för utloppet ± 1,5 cm.

För detta system släpper man av viktiga mätningar av avståndet mellan enskilda punkter, nämligen de centrala axlarna:

 • räckvidd och biltvätt;
 • badkar och handfat;
 • toalett skål och handfat.

Det är också nödvändigt att ta hänsyn till väggens tjocklek som skiljer vattnet i två angränsande lägenheter.

Extern rörläggning

Till skillnad från interna avloppsrör, som kan vara både öppna och förklädda i golv, är externa motorvägar dolda kommunikationer. Rörledningar har ofta ett utlopp på källarnivå i ett hus och leder till avloppsrening eller förvaringsanläggningar. Under hela sin längd bör de ha en diameter på minst 110 mm och en tydligt markerad lutning på 0,02 m per linjär mätare.

Förutom den obligatoriska förskjutningen till externa motorvägar finns det ett antal andra krav. Till exempel bör de också vara utrustade med betraktningsbrunnar i hela. Om motorvägen är rak, är en brunn anordnad var 10: e m, om den har böjar, så är det också på varv. Tekniska brunnar krävs även där flera vägar skär eller har en stegad övergång.

För externt avlopp används rör med ett tvärsnitt av 1,1 m till 2,0 m. Som vi redan har konstaterat ovan beror lutningsvinkeln på rörledningens innerdiameter. Därför tar vi hänsyn till detta vid uppläggning av gräv och liggande kommunikation. Glöm inte att mindre värden används för rör med stor diameter:

 • vid D 150 mm - från 0,007 m till 0,01 m;
 • vid D 200 mm - från 0005 m till 0,008 m.

Dessa är minimivärdena. Vid installation av en kort rörledning med stort tvärsnitt kan en eländig lutning vara omärkbar, men för långa rörledningar kan skillnaderna uttalas. När man till exempel lade ett rör med en diameter av 15 cm bestämdes man för att göra en lutning på 1 cm / linjär meter. Det visar sig att för varje 10 m är skillnaden 10 cm och efter 100 m är det 1 m. Detta bör beaktas och kombineras med grundvattnets parametrar, samt med indikatorerna på jordfrysningsnivån.

Hur man kontrollerar lutningen

För ett exempel på montering av en extern motorväg, låt oss ta läggandet av ett enda rakt rör som leder från byggnaden till septiktanken.

Syftet med röret är att flytta avlopp som kommer från VVS-armaturer till den gemensamma tanken. Dessa inkluderar fettavfall från diskbänken och fekalmaterial från toaletten och smutsigt vatten från duschkabinen. Det är rimligt att röret ska vara minst 110 mm i tvärsnitt. Det är viktigt för oss att den nödvändiga lutningen bibehålls i hela röret, i detta fall - 0,02 m / löpande meter.

Det finns ett utmärkt tillfälle att mäta lutningsvinkeln på olika stadier av arbetet med hjälp av en lasernivå. Fotogalleriet hjälper till att presentera visuellt kontrollerade arbetsområden.

Lutningen av avloppsrör 50, 100, 110, 160, 200 mm

Byggandet av avloppssystemet kräver att vissa normer följs. Särskilt är avloppsrörets korrekta sluttning väldigt viktigt, vilket är valt enligt reglerna i SNiP 2.04.01-85 och 2.04.03-85 (du kan titta och ladda ner dessa dokument från mig helt gratis här) samt längden på kommunikationsledningarna.

Hur man väljer en klassvinkel - flera alternativ

Det finns flera positioner som hantverkare styrs av:

 1. Gör vinkeln så skarp som möjligt;
 2. Minimera lutningen eller hoppa över den här punkten när du installerar avloppsvatten.
 3. Skapa en sluttning enligt SNiPs, GOST eller specialiserade kataloger.

Vid första anblicken kommer en alltför skarp sluttning av avloppsröret att hjälpa vattnet som behöver städas för att nå dess destination snabbare. Men å andra sidan är röret samtidigt utsatt för de skadliga effekterna av avloppsvatten. På grund av det faktum att vatten passerar genom avloppet för snabbt, är fasta partiklar av avloppsvatten, matrester och andra skräp, ofta tömda i toaletten, kvar i röret. Därför är rörets maximala lutning strikt reglerad. Ser fram emot att säga att den är lika med 15 cm per 1 meter löpning.

Ett annat problem kommer att vara siltning av röret. Med tiden kommer avloppet att täppa och måste arbeta med reparationen. Livslängden hos ett sådant system är mycket kortare än standarden och är mindre än ett år.

Minimal förspänning eller brist på detta är ett grovt misstag när man installerar en avloppsrörledning. Samtidigt är röret inte bara siltat utan också praktiskt taget inte rengjort naturligt.

Varför behöver jag en rörvinkel?

Använda vinkeln för avloppsröret är nödvändigt att använda för att beröva dig själv av följande problem:

 1. Vid siltning av röret sönderluftas siffrorna, vilket tjänar som skydd mot obehagliga lukt i rummet.
 2. Sipning av huvudröret hotar med en fullständig kränkning av huvudvattentankens huvudfunktioner, vilket i själva verket är uppsägningen av systemet.
 3. Skydd av källaren i ett bostadshus från läckage och genombrott beror på korridornas korrekthet.

Relaterade videor:

Avloppssluttningar och deras sätt att uppvisa:

Hur man väljer rätt avloppsslutt:

Om det inte finns några problem med korrosion vid plastfri installation av plast kan luckor uppstå i gjutröret. Hon kommer att börja passera vatten och avlopp i källaren.

Tidigare, i höghus, installerades inte avloppssystem med en sluttning, varför det ofta är fallet med att drunkna i en lägenhet på första våningen eller bryta igenom hela avloppssystemet.

Hur man väljer en sluttning

För att bestämma vad som ska vara minsta höjden på röret, vilket är optimalt för dig, måste du veta längden på hela avloppssystemet. Referensböcker använder data omedelbart i färdig form, de är avbildade i hundraedelar av ett heltal. Vissa anställda har svårt att navigera i sådan information utan förklaring. Till exempel presenteras informationen i referensböckerna i följande formulär:

Tabell: nödvändiga backar och diametrar av rör för utmatning Tabell: sluttningar av avloppsrör i en lägenhet

Minsta och maximala avloppsslängning per 1 meter som körs av SNiP

Nedan är en bild som visar minsta sluttningarna, beroende på 1 meter löpande rörs diameter. Vi ser till exempel att för ett rör med en diameter av 110 - en lutningsvinkel på 20 mm och för en diameter av 160 mm - redan 8 mm och så vidare. Kom ihåg regeln: ju större rörets diameter är desto mindre är höjden.

Exempel på minimala avloppssluttningar per meter av SNiP beroende på rörets diameter

Till exempel behövs en lutning för ett rör med en diameter på upp till 50 mm och en längd på 1 meter 0,03 m. Hur bestämdes det? 0,03 är förhållandet mellan höjden på höjden och rörets längd.

Höjden av avloppsröret 110 mm för utomhusavlopp

Antag att du måste beräkna den optimala lutningen för ett gemensamt rör på 110 mm, vilket huvudsakligen används i utomhusavloppssystem. Enligt GOST är höjden för ett rör med en diameter av 110 mm 0,02 m per 1 linjär mätare.

För att beräkna totalvinkeln måste du multiplicera längden på röret med den lutning som anges i SNiP eller GOST. Det visar sig: 10 m (avloppslängd) * 0,02 = 0,2 m eller 20 cm. Så skillnaden mellan installationsnivån för den första rörpunkten och den sista är 20 cm.

Räknare beräknar avloppssluttning för ett privat hus

Jag föreslår att du testa online kalkylator för att beräkna lutningen av avloppsrör för ett privat hus. Alla beräkningar är ungefärliga.

Under rörets diameter hänvisas till rörets diameter, som leder direkt i avloppshålet eller det allmänna systemet för avloppsvatten (inte förväxlas med fläkten).

P.S. Alla frågor och önskemål om denna räknare kan anges nedan i kommentarerna till den här artikeln.

Användning av beräknad och optimal beläggningsgrad

Även plast-, asbest-cement- eller gjutjärnens avloppsrör måste nödvändigtvis beräkna fyllnadsnivån. Detta begrepp definierar vad som ska vara flödeshastigheten i ett rör så att det inte täpps. Naturligtvis beror höjningen också på fullhet. Beräkna den beräknade fullheten kan använda formeln:

 • H är vattennivån i röret;
 • D är dess diameter.

Den minsta tillåtna SNiP 2.04.01-85 påfyllningsnivån, enligt SNiP - Y = 0.3, och den maximala Y = 1, men i det här fallet är avloppsröret fullt och därför är det ingen lutning, då måste du välja 50-60%. I praktiken ligger den beräknade fyllningsgraden i intervallet: 0,3 Hydraulisk beräkning för fyllningskapacitet och lutningsvinkel

Ditt mål är att beräkna den maximala tillåtna hastigheten för ett avloppssystem. Enligt SNiP bör vätskans hastighet vara minst 0,7 m / s, vilket gör att avfallet kan passera snabbt genom väggarna utan att klibba.

Ta H = 60 mm, och rördiametern D = 110 mm, materialet är plast.

Därför är rätt beräkning som följer:

60/110 = 0.55 = Y är den beräknade fullhetsnivån;

Använd sedan formeln:

K ≤ V√ y, där:

 • K - optimal volymnivå (0,5 för plast- och glasrör eller 0,6 för gjutjärn, asbestcement eller keramikrör);
 • V är vätskans hastighet (vi tar minst 0,7 m / s);
 • √Y är kvadratroten av den beräknade rörbeläggningen.

0,5 ≤ 0,7 √ 0,55 = 0,5 ≤ 0,52 - beräkningen är korrekt.

Den sista formeln är ett test. Den första siffran är koefficienten för optimal fullhet, den andra efter att lika tecken är hastigheten för avfallets bortgång, den tredje är kvadraten av fyllnadsnivån. Formeln visade oss att vi valde hastigheten korrekt, det vill säga den lägsta möjliga. Samtidigt kan vi inte öka hastigheten, eftersom ojämlikheten kommer att bryta.

Vinkeln kan också uttryckas i grader, men då blir det svårare för dig att byta till geometriska värden när du installerar ett externt eller internt rör. Denna mätning ger högre noggrannhet.

Slangavloppet rör schematiskt

På samma sätt är det lätt att bestämma lutningen på det yttre underjordiska röret. I de flesta fall har utomhuskommunikation stora diametrar.

Därför kommer en större lutning att användas per meter. Det finns dock fortfarande en viss hydraulisk avvikelse, vilket gör att du kan göra lutningen lite mindre än optimal.

Sammanfattningsvis säger vi att enligt SNiP 2.04.01-85 klausul 18.2 (normen när man installerar vattenavloppssystem), när du bygger vinkeln på avloppsrör i ett privat hus, måste du följa dessa regler:

 1. För en löpande mätare av ett rör med en diameter på upp till 50 mm är det nödvändigt att fördela 3 cm lutning, men samtidigt måste rörledningar med en diameter av 110 mm behöva 2 cm;
 2. Det högsta tillåtna värdet för både internt och externt tryckavlopp är den totala lutningen på rörledningen från botten till slutet av 15 cm.
 3. SNiP-normer kräver obligatorisk hänsyn till markens frysning för att installera ett externt avloppssystem.
 4. För att bestämma riktigheten för de valda vinklarna är det nödvändigt att samråda med experter, och även att kontrollera de valda uppgifterna med hjälp av formlerna ovan;
 5. När du installerar avloppet i badrummet, kan du göra volymprocenten och höjden på röret, minsta. Faktum är att vattnet kommer ut från detta rum mestadels utan slipande partiklar;
 6. Innan jobbet måste du göra en plan.

Expertråd:

Förväxla inte metoden för installation av avloppsrör i lägenheten och huset. I det första fallet används ofta vertikal montering. Det här är när ett vertikalt rör är installerat från en toalettskål eller en duschkabin, och det går redan in i ett slangrör, gjord under en viss förspänning.

Denna metod kan tillämpas om till exempel en dusch eller ett handfat ligger på vinden i ett hus. I sin tur börjar installationen av det externa systemet omedelbart från ringen på toaletten, septiktanken eller sjunken.

För att klara den önskade vinkeln under installationen rekommenderas att gräva en gräv under en sluttning i förväg och dra strängen över den. Samma sak kan göras på golvet.

Vad borde vara höjden av ett avloppsrör vid 1 meter i ett privat hus?

Det är uppenbart att för ett normalt boende i ett modernt hus eller lägenhet är det omöjligt att göra utan ett tillförlitligt avloppssystem. Det är ett rörsystem för bortskaffande av avloppsvatten. Felfunktioner i arbetet hos sistnämnda leder inte till de bästa följderna, därför är det nödvändigt att uppfylla kraven i byggkoder och föreskrifter vid arrangemang av avloppssystemet i ett privathus.

I ett modernt hus måste avloppsvatten vara korrekt.

Avlopp rör sig genom gravitation under inverkan av gravitationskrafterna, så det är viktigt att beräkna den rätta avloppsslängningen på 1 meter. Om det är för stort eller för litet, kommer det att finnas oegentligheter i systemet, upp till förekomsten av obehagliga nödsituationer. Vilken typ av sluttning för avloppsrör som installeras bestäms av ett antal omständigheter.

Konsekvenser av för liten eller för mycket sluttning

En alltför stor lutning av avloppsröret orsakar en alltför hög flödeshastighet av avloppsvattnet. I detta fall kastas stora bitar av avfall till rörledningens inre väggar, håller fast vid dem och kommer inte att kunna gå vidare. Det är viktigt att säkerställa den optimala höjden av avloppsrör vid 1 meter i ett privat hus.

Den optimala lutningsvinkeln beroende på rörets diameter

Vid konstruktion av ett dräneringssystem, beroende på rörets diameter, väljes den optimala vinkeln för sin lutning. För att systemet ska fungera korrekt måste rör med mindre diameter förses med en större lutning. Det mäts i centimeter per linjär mätare av rörlängd. SNiP bestämmer följande parametrar för rör i enlighet med deras diameter:

 • 50 mm - 3 cm lutning per 1 meter längd;
 • 110 mm - 2 cm;
 • 160 mm - 0,8 cm;
 • 200 mm - 0,7 cm.
Illustration av den nödvändiga lutningen för rör med olika diametrar

Dessa optimala värden beräknas för jämn långa sektioner av det externa och interna rörledningsnätet. Det finns särskilda egenskaper vid anslutning till flänsanslutningar, sifoner och tillbehör.

Egenskaper bestämmer lutningen i badrummet, köket och toaletten

Funktioner bestämmer lutningen i badrummet, köket och toaletten bestäms av det faktum att det finns lämpliga VVS-armaturer. Under köksröret är installerade rör med en maximal diameter på 50 mm, den optimala vinkeln är 3,5 cm. Toaletten använder rör med en diameter på hundra millimeter, den optimala höjden för dem är 2 cm. Värdena för denna parameter för hushållsapparater för hushållsapparater sammanfattas i följande tabell.

Regler för bestämning av lutningsvinkeln för externt avloppsvatten

För att lägga utomhusnätet med rör med mycket större diameter än inuti huset. Som ett resultat är installationsvinklarna olika. Till exempel, för ett rör med en diameter på ett hundra och femtio millimeter, kommer lutningen att vara 0,8 cm per meter lång, om diametern är tvåhundra millimeter minskar värdet av denna parameter med en millimeter och blir 0,7 cm.

Högsta nivåfallet för det externa nätrörsystemet får inte överstiga femton centimeter per meter längd. Denna regel gäller inte korta delar av rörledningen med en längd på mindre än en och en halv meter.

Beräkning av avloppsrörets nödvändiga lutning på egen hand

För att beräkna rörlutningen på egen hand måste du veta dess längd och diameter. I SNiP publicerades speciella tabeller med värdena för denna parameter. I det allmänna fallet är det möjligt att bestämma lutningsvinkeln för röret med egna medel:

 • Beräkningen bör göras med hänsyn till det vertikala rörets diameter.
 • För rör med ett tvärsnitt på upp till ett hundra och tio millimeter krävs en lutning på tjugo millimeter;
 • upp till hundra och sextio millimeter i diameter kräver en åtta millimeter lutning av röret;
 • Smala rör upp till femti millimeter i diameter installeras med en lutning på tre centimeter.
Avloppssluttning lätt att styra nivå

Vissa problemuppfattningar orsakas av måttenheten för denna parameter, uttryckt i hundradelar av ett tal. Det är emellertid inte alls svårt, till exempel innebär ett lutningsvärde på 0,05 att skillnaden i höjd mellan början och slutet av mätlängdsröret är fem centimeter.

Sewer fullness värde

En av de viktigaste operativa egenskaperna hos avfallssystemet är dess fullhet med fekalt vatten. Värdet på denna parameter bestäms genom att höjden av avloppsnivån divideras med värdet av rörsektionen.

Beräkning av avloppsrörets diameter

Vid konstruktion av ett avloppssystem för problemfri drift är det nödvändigt att välja en sådan viktig driftsparameter som rörledningens diameter. Det bestäms av kombinationen av följande villkor:

 • Tvärsnittet av sanitetsbeslag måste inte vara större än diametern hos huvudavloppsröret.
 • ökningen i diameter leder till en acceleration av permeabiliteten hos avloppsvattnet exponentiellt;
 • fyllningsfrekvensen bör inte vara högre än sextio procent;
 • byggkoder innehåller de data som behövs för att beräkna avloppsrörets diameter.
Dräneringen av badrummet på andra våningen till stigaren är gjord av 110 mm rör

Byggkoder bestämmer diametern på rören på huvudsnitten i nätverket på ett hundra och tio millimeter. Anslutningsanordningar för hushållsapparater utförs till rör vars diameter inte överskrider femtio millimeter. Undantaget är toaletten, den driftsbelastning som ökas. Diametern på den totala stigaren är hundra millimeter. Tvärsnittet av avloppsrör av stora stadsvägar kan nå tusen tvåhundra millimeter.

Anläggning av externt avloppsvatten med hänsyn till nivån på jordfrysning

Installation av det externa avloppssystemet bör utföras med obligatorisk hänsyn till djupet av markfrysning på arbetsplatsen. Denna nivå varierar med klimatförhållanden och varierar i olika områden. SNiP 23-01-99 innehåller de exakta värdena för denna parameter för olika regioner.

Karta över de normativa djupet av frysning

Till exempel, om djupet av markfrysning är en och en halv meter, bör avloppssystemet inte läggas närmare marken. I det här fallet kommer fecalvattnet att frysa och bryta ledningsnätet, vilket kommer att leda till ett fullständigt fel. För förortsregionen är djupet av markfrysning 1,4 meter, i de centrala delarna av vårt land är det ungefär lika.

Regler för organisering av installationsputen för läggning av rör

Korrekt installation av avloppssystemet medför installation av installationskudde. Det är en sandhöna där rörledningsnätet ligger direkt. För att behålla den önskade lutningsvinkeln hos systemet och den konstruerade monteringsplattan. Denna parameter kan ändras genom att hälla sand på ett eller annat ställe.

Kudden ska ge en enhetlig lutning av avloppssystemet

Innan du lägger rörledningsnätet, kontrolleras alla delar av dess design för integritet, förekomsten av sprickor och synliga defekter är oacceptabelt. Annars är läckage och nödsituationer oundvikliga. Bevisade avloppsrör läggs på monteringsplattan och jämnas med en byggnivån. Om det behövs justeras lutningsvinkeln på rätt ställe så att röret som ligger på vallen passar tätt mot det och är rörlöst.

Allmänna rekommendationer för installation av avloppsrör

Allmänna rekommendationer hjälper till att undvika de vanligaste misstagen vid avloppsrör av hushålls och externt avloppssystem. Följande faktorer bör beaktas:

 • Rörledningsnätets strukturella element är föremål för krympning över tiden. Som ett resultat är det nödvändigt att regelbundet justera rörets vinkel.
 • Vid ändring av riktningen för flänsanslutning bör man göra en vinkel på minst ett hundra tjugo grader. I annat fall kommer det att vara nödvändigt att utrusta en extra inspektionslucka för att styra rörledningsnätverket och rengöra det vid behov.
 • Arrangemang av doldt avlopp kräver särskilt noggrann testning av alla delar av dess struktur för integritet och avsaknad av läckage. I det här fallet bör visningsfönstren placeras på kort avstånd från varandra.
 • Rören läggs i motsatt riktning mot avloppsvatten. Installationen börjar från avloppsröret med ytterligare framsteg till de anslutna VVS-armaturerna.
Så i praktiken höjden av avloppsröret för diskbänken

Den önskade lutningsvinkeln för avloppsrör under uppbyggnaden av ett hemnätverk är inte svårt att tåla. Tidigare ritas en märkning på väggen, som beskriver linjen i den tidigare beräknade lutningen. Pipelinenätet läggs på det.

Arbetet med arrangemanget för utomhussystemet är något svårare. I detta fall, för att säkerställa den nödvändiga lutningen, är det nödvändigt att gräva en gräv, vars djup gradvis ökar. Kontrollen utförs med hjälp av en byggnation, strängen sträckt i rätt vinkel underlättar avsevärt genomförandet av industriella manipuleringar.

Systemets effektivitet beror till stor del på den korrekta bibehållna lutningsvinkeln för rörledningsnätet. Det är nödvändigt att följa de rekommenderade standarderna. Vid avvikelse från de angivna parametrarna uppstår ofta nödsituationer och igensättning av rörledningsnätverket.

Vi har valt en speciell video för dig, som innehåller mycket användbar information om avloppssystemet.

Slope utomhus avloppsvatten

Det är omöjligt att lägga avloppsrör som du vill, av det enkla skälet att i ett privathus används ett gravitetsavloppssystem. Det vill säga det använda vattnet och avloppsvattnet rinner in i avloppsreningsverket oberoende av tyngdkraftsverkan.

Dessa system har speciella krav. En av dem är lutningsvinkeln hos rören. Om du gör en liten sluttning stagnerar vattnet i röret, vilket kommer att leda till igensättning. Med en stor lutning flyter vätskan snabbare än de tunga fraktionerna som kommer att lösa sig och ackumuleras på rörledningens väggar.

Dessutom leder en stark vinkel till ljud från avloppsrören under nedstigningen av vatten. För att avloppssystemet ska kunna fungera utan misslyckanden är det därför nödvändigt att korrekt beräkna lutningsvinkeln hos de externa avloppsrören.

Höjningsberäkning

Minsta rörlutningen vid vilken avloppssystemet fungerar effektivt kan beräknas med formeln: U = L × Y. Där U är lutningen är L längden på röret, Y är minsta lutningen.

Då: U = 5 × 0,07 = 0,35 m.

Den optimala skillnaden mellan början och slutet av rörledningen med en längd av 5 meter blir 35 cm.

Byggandet av avloppssystemet bestäms av byggnadskoder och föreskrifter (SNiP) och måste beaktas även vid husets konstruktionsstadium. I enlighet med SNiP är den optimala höjden av avloppsrör med diameter (Ø) 50 mm 3 cm per 1 löpande mätare. För rör Ø 100 mm blir lutningen 2 cm.

Tabellen nedan visar huvudvärdena för den yttre avloppsvinkeln baserat på SNiP 2.04.03-85 (s. 2.41) och SNiP 2.04.01-85 (s. 18.2)

Vad ska vara höjden av rörens externa avloppsvatten

Avloppssystemet är ett grundläggande element i komfort och hygge för invånare i ett privat hus. Dess konstruktion kräver exakt överensstämmelse med tekniska föreskrifter som föreskrivs av SNiP. Genom att ignorera de beräknade uppgifterna som ingår i dem kommer det oundvikligen att leda till en överträdelse av den avbrutna driften av avloppsreningsstrukturen. I den enskilda sektorn har den som regel en fritt flödeskaraktär. Vatten och organiska drivs av gravitation, det vill säga genom gravitation. Den avgörande rollen spelas av avloppsrörets lutningsvinkel. Den exakta definitionen beror på en kombination av faktorer. De består av rörets diameter, materialet i dess tillverkning, rörledningens totala längd och fyllnadsnivån.

Valet av vinkel för utomhusavlopp

Under byggandet av avloppssystemet beaktas att det är en komplex teknisk enhet som kombinerar flera rör, sanitetsapparater och ett reningsverk. Det är inte bara vatten som transporteras genom det, men också solida insatser av organisk karaktär. Oftast representeras de av kvarvarande mat, fett, grönsaker och fruktskal, avföring. Fraktioner har en annan rörelsehastighet genom röret, en tendens till bildandet av blockeringar. Om en del av avloppsvattnet inte når slutpunkten (rengöringsbrunn), kommer blockeringarna helt och hållet att blockera röret helt. Det kommer att kräva ett komplicerat förfarande för rengöring av VVS. I ett normalt system utförs tryck av organiska material genom ett rör av flytande komponenter.

Om minsta höjden av avloppssystemet är mindre än den tillåtna normen, kan organiska element inte flytta sig självständigt längs motorvägen, och vattnet har inte tillräckligt med kinetisk och potentiell (gravitations) energi för att spola dem. Detta leder till bildandet av gjutningsavsättningar med efterföljande störning av hela avloppet.

En alltför hög lutning av avloppssystemet i ett privat hus leder till överskridande av fluidets hastighetsgräns, som åtminstone trycker vattnet ut ur hydraulikzonen. Det största hindret för avloppsrening i huset elimineras. Det finns vanliga fall av fullständig lossning av vattennivån från systemet med uppenbara negativa konsekvenser.

Frågan uppstår, vad ska höjden av avloppsröret vara och hur man beräknar det? Svaret är att noggrant beräkna hastigheten hos vätskefraktionerna genom avloppet. Regulatoriska dokument erkänner att normen är 0,7-1 meter per sekund. Ytterligare beräkning av lutningsvinkeln görs på grundval av komplexa matematiska formler. De slutliga uppgifterna sammanfattas i olika tabeller. Husägare kan enkelt samla den nödvändiga informationen från dem och bestämma vilken bias som passar dem. En uppbyggnad av konstruktioner för avloppsvatten är att mäta vinklarna för att lägga rörledningar inte i grader eller radianer, men i millimeter och centimeter per meter.

Lutningsrörets lutningsvinkel beror på hur mycket systemet fylls. Denna indikator är direkt proportionell mot volymen av det flytande mediet i ledningen och omvänt proportionellt mot ledarens diameter. Nollvärde indikerar frånvaron av avloppsvatten i strukturen, 1 - dess fyllning. Indikatorer på 0,5 för plast och 0,6 för gjutjärn, armerad betong, asbestbetongrör anses lämpliga.

Uppgifter om höjningsvinklarna för hushållsavlopp vid konstruktionsstandarder ges i tabell 1.

Korrekt sluttning av avloppsrören i det externa systemet är jämförbar med den interna konstruktionen. För 110 mm rördiameter är det 0,2. Med en diameter på 160 mm bestäms minsta lutningen på det externa avloppssystemet av indikatorn 0.008 (normal 0,01). Med en diameter av 200 mm - 0,008 (rekommenderas) och 0,006 (minimum). Ett rör på 50 mm används sällan i ett externt system. Men i utomhusdistributionsnät är ledning 50 vanligt. I dem når avloppsförspänningen 0,04.

I den privata sektorns fekala verksamhet bör sluttningen vara:

Minsta höjden av avloppsröret i SNiP ges för att bestämma de nedre gränserna för användningen av strukturen. Installation av ett system med en sådan vinkel leder oundvikligen till att slingningen och tätningen av rörledningen täcks. Det är bättre att fokusera på siffrorna nära de bästa alternativen.

Valet av höjden på det externa avloppsvattnet med 110 mm rör

I det externa avloppssystemet av ett privat hus är det vanligaste röret 110-ka. Experterna har redan bestämt minsta och optimala vinklar av packningen, beroende på materialet i produkten. Men övning visar att det ofta finns tider när den exakta överensstämmelsen med normerna inte leder till en effektiv konstruktion av strukturen. Det blir ofta igensatt, det är inte möjligt att uppnå optimala värden för vätskans hastighet. Det är nödvändigt att öka avloppsrörets lutning 110 mm. Husägare är skyldiga att ta reda på vad den maximala lutningen av avloppsröret är tillåtna standarder. Här löper de sig i problem.

Rör med en diameter av 110 mm i det externa avloppsvattnet kan inte hänföras till elementet i urbana avloppsvatten. Av de övriga alternativen i dokumenten i förhållande till externa nät reglerad kvartals-, gata-, industri- och hushållsavlopp. I 2012 års föreskriftskod tas indikatorn på 150 mm som minsta diameter för externa nätverk. För dem är den optimala lutningsvinkeln för rörledningen 0,02. Därför krävs utökad tabulärinformation som indikerar lutningsparametrarna i samma 2 cm per 1 meter för ett 110 mm rör för externt avlopp. Vissa experter föreslår att beräkna avloppslängden för 1 m med avancerade värden (2 - 2 cm). Om med normala värden av vinkeln är situationen mer eller mindre klar, då med frågan vad är den maximala lutningen acceptabel, nej. I joint venture-bolaget anges en diameter på 110 inte. I SNiP 1985 för rör med alla diametrar tillhandahålls maximal höjdskillnad i 15%. Beräkningar visar behovet av att uppnå en lutningsvinkel på 0,005 (5 cm per meter). Byggandet av avloppsstrukturer med en lutning mindre än den här siffran är säker. Med tanke på att den totala längden på vattenrör är obetydlig och sällan överstiger 30 meter, är höjdsskillnaden mellan de övre och nedre punkterna maximalt 1,5-2 meter. Avgörande för konstruktion spelar ingen roll.

Vid installation av ett rör på 110 mm för punkten på det yttre avloppets övre räckvidd åtar sig en utloppsplats från huset. Djupet av att lägga röret beror på nivån på jordfrysning. Röret staplas med förväntan att det kommer att ligga helt under fryspunkten. Ingångspunkten för linjen i avloppsbrunnen bestäms genom att subtrahera nollmarkeringen (anslutningen av stigaren med linjen) och indikatorn för höjdskillnaden. Det bestäms genom att multiplicera lutningsvinkeln genom ledningens längd. I enlighet med det gemensamma företaget kommer 110-ka att omfattas av produktkategori med dimensioner mindre än 150 mm. När de passerar på 1,2 meters djup får de bygga ett manhål med en minsta diameter (600 mm). Genom dem kan rengöringsanordningar införas i systemet utan att människor sänks.